Suvestinė redakcija nuo 2021-04-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11114

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ

REGISTRAVIMO IR VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-334

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 195 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2017 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. A1-334

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d.

įsakymo Nr. A1-280 redakcija)

 

KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ REGISTRAVIMO

IR VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pareikštine tvarka registruoja kolektyvines sutartis Kolektyvinių sutarčių registre ir jas viešai skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt per 3 darbo dienas nuo Aprašo 3 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

3. Kolektyvinėms sutartims registruoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikiami šie dokumentai:

3.1. laisvos formos paraiška užregistruoti kolektyvinę sutartį, kurioje nurodoma: profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kolektyvinės sutarties rūšis, darbuotojų, kuriems bus taikoma kolektyvinė sutartis jos įsigaliojimo dieną, skaičius, kolektyvinės sutarties galiojimo terminas, data, kurią nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis;

3.2. abiejų kolektyvinės sutarties šalių pasirašyta ir bent vienos kolektyvinės sutarties šalies patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba kolektyvinė sutartis, jei ji pasirašyta elektroniniais parašais.

4. Kolektyvinių sutarčių registre registruojama ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt skelbiama:

4.1. kolektyvinės sutarties registravimo Kolektyvinių sutarčių registre numeris;

4.2. profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos pavadinimas;

4.3. darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimas;

4.4. kolektyvinės sutarties registravimo Kolektyvinių sutarčių registre data;

4.5. kolektyvinės sutarties registravimo panaikinimo data;

4.6. kolektyvinės sutarties galiojimo terminas;

4.7. kolektyvinės sutarties rūšis;

4.8. kolektyvinės sutarties kopija ir (arba) jos pakeitimų kopija, kurioje yra kolektyvinę sutartį pasirašiusių asmenų vardai, pavardės, pareigos ir parašai (kiti asmens duomenys, jeigu tokių yra dokumente, neskelbiami).

5. Kolektyvinės sutarties šalims pakeitus kolektyvinę sutartį, pakeistas jos tekstas pateikiamas registruoti Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka.

6. Jei bent viena iš kolektyvinės sutarties šalių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikia prašymą, kuriame nurodo profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, kolektyvinės sutarties rūšį, kolektyvinės sutarties galiojimo pasibaigimo / nutraukimo datą ir kolektyvinės sutarties nutraukimo pagrindą, kolektyvinės sutarties registravimas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

7. Panaikinus kolektyvinės sutarties registravimą, kolektyvinė sutartis iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės pašalinama.

8. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-280, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06936

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-280, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06936

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo