Įsakymas netenka galios 2020-06-06:

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-107 (1.4), 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12408

Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-04-19 iki 2020-06-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08655

 

 

herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. 2V-77 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos priemonę Nr. 1.1.2.13 „Organizuoti metodinės ir informacinės pagalbos teikimą atviriems jaunimo centrams ir erdvėms“ ir siekdamas užtikrinti kokybišką atvirąjį darbą su jaunimu Lietuvoje,

1. Tvirtinu Rekomendacijas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 2V-93-(1.4) „Dėl rekomendacijų atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. 2V-77 (1.4)

 

 

REKOMEDACIJOS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui (toliau – Rekomendacijos) nustato veiklos kokybės rekomendacijas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių vykdomai veiklai.

2. Rekomenduojama, kad atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, vykdydami savo veiklą, vadovautųsi pateiktomis Rekomendacijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

3.         Jei nenurodyta kitaip, Rekomendacijos yra taikomos bendrosios ir atvirosios darbo su jaunimu krypčių Centrams ir Erdvėms.

4.         Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

4.1.      atvirasis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, vykdomas darbo su jaunimu principais.

4.2.      atvirasis jaunimo centras (toliau – Centras) – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie vykdo darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

4.3.      atviroji jaunimo erdvė (toliau – Erdvė) –  kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdoma patalpa, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

4.4.      atvirojo darbo su jaunimu krypties Centras ir Erdvė – tai centro / erdvės tipas, kuris teikia pirmenybę darbui su mažiau galimybių turinčiu, socialinę atskirtį patiriančiu bei socialinės rizikos grupei priklausiančiu jaunimu.

4.5.      bendrosios darbo su jaunimu krypties Centras ir Erdvė – tai centro / erdvės tipas, kuris vykdo darbą su jaunimu, vadovaudamasis darbo su jaunimu principais, neteikdamas pirmenybės nei vienai jaunimo grupei.

4.6. Lankytojas – 14–29 metų amžiaus asmuo, lankantis atvirąją jaunimo centrą arba erdvę.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

4.7. Jaunimo darbuotojas – tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

4.8. Jaunimas - du ir (ar) daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

5.         Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

 

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS PLANAVIMAS

 

6.         Centro / Erdvės veiklos planavimas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

6.1.      veiklos planavimas yra pagrįstas planuojamais pasiekti kokybiniais ir kiekybiniais rezultatais;

6.2.      siekiami rezultatai yra konkretūs ir jų pasiekimas aiškiai pamatuojamas;

6.3.      Centro / Erdvės veikla planuojama trejiems metams;

6.4. pirmiausia atliekamas Centro / Erdvės esamos situacijos vertinimas – savianalizė ir išorinis vertinimas. Savianalizės metu nustatoma organizacijos esama padėtis ir padarytas progresas, analizuojami pagrindiniai Centro / Erdvės veiklos rodikliai (pateikti 7-8 ir (arba) 9-10 Rekomendacijų punktuose), išanalizuojami Centro / Erdvės lankytojų bei jų tėvų atsiliepimai (Centro / Erdvės darbuotojai atlieka apklausą) ir nustatomi Centro / Erdvės veiklos tikslai bei aspektai, kuriuos reikia tobulinti. Išorinio vertinimo metu aptariama Centro / Erdvės atlikta savianalizė bei su savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriumi derinami numatyti uždaviniai bei tikslas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

6.5.      atsižvelgiant į Centro / Erdvės esamos situacijos vertinimą pagal pateiktą formą sudaromas Centro / Erdvės veiklos planas (toliau – Veiklos planas) (1 priedas). Veiklos plane numatomi rezultatai, kuriuos planuojama pasiekti, ir jų poreikio pagrindimas, rezultatų pasiekimo rodikliai ir jų reikšmės kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, veiksmai, padėsiantys pasiekti rezultatus, veiksmų įgyvendinimo terminas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, reikalingi įgyvendinti konkrečias veiklas. Veiklos planą Centro / Erdvės vadovas derina su savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriumi;

6.6.      kiekvienų metų pabaigoje parengiama Centro / Erdvės metų veiklos ataskaita – atliekamas Veiklos plano įgyvendinimo ir jame numatytų rezultatų pasiekimo vertinimas bei peržiūrimi pagrindiniai Centro / Erdvės veiklos rezultatai bei rodikliai. Peržiūrimas Veiklos planas esant poreikiui yra tikslinamas. Atlikus Veiklos plano peržiūrą, planas ir jo pakeitimai turi būti suderinti su savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriumi, kuris teikia metodinę pagalbą dėl veiklos planavimo.

6.7.      organizuojami reguliarūs Centro / Erdvės jaunimo darbuotojų susitikimai, atvejų analizės, supervizijos ir kt., skirti aptarti kylančius iššūkius ir suplanuoti vykdomą veiklą (ne rečiau nei kartą per mėnesį);

6.8.      Centro / Erdvės esamos situacijos vertinime analizuojama, ar Centras / Erdvė vadovaujasi Rekomendacijomis. Jų taikymas vertinamas pagal tai ar: neįdiegta, diegiama, įdiegta, įdiegta ir tobulinama. Analizėje pateikiami Rekomendacijų taikymą pagrindžiantys pavyzdžiai;

6.9.      Centro / Erdvės veiklos vertinimo pagrindinis tikslas – tobulinti Centro / Erdvės veiklą ir atvirąjį darbą su jaunimu;

6.10.    siekiant užtikrinti, kad Centro / Erdvės veiklos vertinimas yra skaidrus, atviras ir savikritiškas, jis nėra naudojamas Centro / Erdvės finansavimui numatyti.

7.         Centrui rekomenduojama vadovautis šiais veiklos rodikliais:

7.1.      bendras lankytojų skaičius;

7.2.      unikalių lankytojų skaičius;

7.3. iš unikalių lankytojų skaičiaus, mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

8. Esant galimybėms ir poreikiui, Centrui rekomenduojama papildomai vadovautis šiais veiklos rodikliais:

8.1.      individualių lankytojų konsultacijų skaičius;

8.2.      lankytojų skaičius pagal amžių (amžiaus grupes) ir lytį;

8.3.      susitikimų su tėvais skaičius;

8.4.      jaunimo inicijuotų / suorganizuotų veiklų skaičius;

8.5.      bendras įvykdytų ugdomųjų veiklų skaičius;

8.6. vykdomų neformaliojo jaunimo ugdymo programų skaičius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

8.7.      suorganizuotų Centro viešinimo veiklų (publikacijų, akcijų, straipsnių) skaičius;

8.8.      su jaunimu įgyvendintų projektų skaičius;

8.9.      Centro įvykdytų projektų skaičius;

8.10.    taikomi darbo su jaunimu metodai;

8.11.    Centro pritraukiamų lėšų kiekis ir šaltiniai;

8.12.    su Centro pagalba įdarbintų jaunuolių skaičius;

8.13.    individualiai konsultuojamų lankytojų skaičius.

9. Erdvei rekomenduojama vadovautis šiais veiklos rodikliais:

9.1.      bendras lankytojų skaičius;

9.2.      unikalių lankytojų skaičius;

9.3. iš unikalių lankytojų skaičiaus, mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

10.       Esant galimybėms ir poreikiui, Erdvei rekomenduojama papildomai vadovautis šiais veiklos rodikliais:

10.1.    bendras įvykdytų ugdomųjų veiklų skaičius;

10.2. suorganizuotų Erdvės viešinimo veiklų (publikacijų, akcijų, straipsnių) skaičius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

10.3.    Erdvės pritraukiamų lėšų kiekis ir šaltiniai;

10.4.    su jaunimu įgyvendintų projektų skaičius;

10.5.    Erdvės įvykdytų projektų skaičius;

10.6.    individualiai konsultuojamų lankytojų skaičius.

 

III SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

 

11.       Centro / Erdvės žmogiškųjų išteklių valdymas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis darbuotojams:

11.1.    Centro / Erdvės darbuotojai yra neteisti (neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo);

11.2.    Centro / Erdvės jaunimo darbuotojas dirba vadovaudamasis Jaunimo darbuotojo pareigybės aprašymu, patvirtintu Centro / Erdvės vadovo įsakymu, ir Jaunimo darbuotojų veiklos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-208;

11.3. Centre dirba ne mažiau nei du jaunimo darbuotojai, dirbantys po pilną darbo laiką, skirto vykdyti darbą su jaunimu ir atvirąjį darbą su jaunimu. Erdvėje dirba bent vienas jaunimo darbuotojas, dirbantis ne mažiau kaip pusę pilno darbo laiko, skirto vykdyti darbą su jaunimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

11.4.    Centre dirba abiejų lyčių jaunimo darbuotojai;

11.5.    kiekvienais metais jaunimo darbuotojai darbo metu dalyvauja tiksliniuose mokymuose, stažuotėse, kursuose, intervizijose, komandos ar individualiose supervizijose ir pan. skirtuose Centro / Erdvės veiklai gerinti;

11.6.    administracinį darbą gali atlikti ne jaunimo darbuotojas, o šiam darbui įdarbintas Centro / Erdvės darbuotojas.

11.7.    finansinės apskaitos vykdymą atlieka ne jaunimo darbuotojas, o šiam darbui įdarbintas Centro / Erdvės darbuotojas arba šios funkcijos yra perduotos finansinę apskaitą vykdančiai įmonei.

12.       Centro / Erdvės žmogiškųjų išteklių valdymas vykdomas vadovaujantis šiomis rekomendacijomis darbui su savanoriais:

12.1.    Savanorišką veiklą Centre / Erdvėje vykdantys asmenys gali padėti vykdyti darbą su jaunimu, bet negali būti laikomi jaunimo darbuotojais;

12.2.    darbe su savanoriais Centras / Erdvė vadovaujasi Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

IV SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13.       Centro / Erdvės darbas organizuojamas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

13.1.    darbas su jaunimu atitinka Centro / Erdvės darbo kryptį:

13.1.1. bendrosios darbo su jaunimu krypties Centre / Erdvėje atvirasis darbas su jaunimu gali būti taikomas ne mažiau nei 50 proc. Centro / Erdvės vykdomų veiklų apimties.

13.1.2. atvirojo darbo su jaunimu krypties Centre / Erdvėje atvirasis darbas su jaunimu gali būti taikomas ne mažiau nei 70 proc. Centro / Erdvės vykdomų veiklų apimties.

13.2.    darbas su jaunimu atitinka Centro / Erdvės veiklos planą;

13.3.    darbas Centre / Erdvėje su jaunu žmogumi vyksta individualiai ir grupinių užsiėmimų metu;

13.4.    atvirojo darbo su jaunimu paslaugos Centro / Erdvės lankytojams nėra apmokestinamos;

13.5.    tiesioginį darbą su jaunimu atlieka Centro / Erdvės jaunimo darbuotojas ir tai sudaro ne mažiau kaip 80 proc.  jo darbo laiko;

13.6.    Centro / Erdvės, išskyrus atvirosios krypties Centro / Erdvės, jaunimo darbuotojo veikla apima, tačiau neapsiriboja, jaunimo veiklos koordinavimu, jaunimo motyvavimu ir aktyvumo bei užimtumo skatinimu, pagalba įgyvendinti jaunimo iniciatyvas bei konsultacijomis jaunimui aktualiais klausimais;

13.7.    atvirosios krypties Centro / Erdvės jaunimo darbuotojo veikla apima, tačiau neapsiriboja, jaunimo socialiai atsakingo elgesio skatinimu ir formavimu, pagalba jaunimui integruotis į visuomenę, konsultacijomis jaunimui aktualiais klausimais, prevencinių veiklų vykdymu bei jaunimo veiklos Centre / Erdvėje organizavimu ir koordinavimu;    

13.8.    Centro / Erdvės lankytojai gali būti 14-29 metų jauni žmonės. Besikreipiantys kito amžiaus asmenys yra nukreipiami į kitas įstaigas, teikiančias paslaugas jų amžiaus asmenims;

13.9.    Centras / Erdvė yra pasitvirtinęs ir naudoja lankytojų srautų skaičiavimo metodiką;

13.10.  kartu su Centro / Erdvės lankytojais yra sukurtos ir viešai prieinamos Centro vidaus tvarkos taisyklės;

13.11.  Centro / Erdvės lankytojai yra įtraukti į veiklų organizavimą, vykdymą ir vertinimą;

13.12.  Centro / Erdvės darbo laikas numatomas atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir vietos mokymo įstaigų darbo laiką, tačiau baigiamas ne anksčiau kaip 19 val. Centras / Erdvė dirba nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai;

13.13.  Centras / Erdvės gali būti uždarytas ne daugiau nei 6 savaites per metus. Dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, remonto, šis laikas gali būti pratęsiamas;

13.14.  vasaros sezono metu Centro / Erdvės darbuotojai, orientuodamiesi į jaunimo poreikius vasaros metu rinktis ne Centro / Erdvės patalpose, dirba su jaunimu jo susibūrimo vietose ar kitose atvirajam darbui tinkančiose vietose, t. y. ne Centro / Erdvės patalpose; 

13.15.  Centras / Erdvė taiko įvairius jaunimo poreikius atitinkančius darbo su jaunimu metodus: mokymasis per patirtį, užsiėmimai grupėmis, diskusijos, būreliai, seminarai, individualios konsultacijos, mokymasis iš bendraamžių ir kt.;

13.16.  Centro / Erdvės taikomi darbo metodai papildo atvirąjį darbą su jaunimu ir neprieštarauja jo principams;

13.17.  pagal kompetenciją atvirosios krypties Centras / Erdvė vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose;

13.18.  darbas su jaunimu vykdomas remiantis Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 ir Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).

 

V SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS VIETA BEI PATALPOS

 

14.       Centro  / Erdvės vieta ir patalpos turi atitikti šias Rekomendacijas Centro / Erdvės patalpoms:

14.1.    Centras turi turėti mažiausiai dvi patalpas, Erdvė turi turėti bent vieną patalpą darbui su jaunimu.

14.1.1. Centras turi atskirą patalpą, kurioje jaunimas gali patogiai kartu leisti laiką, bendrauti;

14.1.2. Centras / Erdvė turi ne mažiau nei vieną atskirą patalpą administraciniam darbui, kurioje nevyksta veiklos lankytojams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

14.2.    Centro / Erdvės patalpų išorėje yra lengvai įskaitoma iškaba su Centro / Erdvės pavadinimu bei darbo laiku;

14.3.    Centro / Erdvės patalpose įrengtas šildymas, apšvietimas, vėdinimo sistema, sanitarinės patalpos (tualetai), tiekiamas vanduo.

15.      Centro / Erdvės vieta ir patalpos turi atitikti šią Rekomendaciją Centro / Erdvės vietai:

15.1.    Centras / Erdvė turi turėti infrastruktūrą ir įrangą, reikalingą vykdyti patrauklioms Centro / Erdvės lankytojams veikloms, tarp jų įrangą aktyvioms, pavyzdžiui, sporto veikloms;

15.2.    Centras turi turėti atskirą įėjimą;

15.3.    Centras ar jo steigėjas turi teisę naudotis patalpomis  ne trumpesniam nei Centro Veiklos plano vykdymo laikotarpiui. 

15.4.    Centras / Erdvė yra įsikūręs vietos jaunimui patrauklioje vietoje netoli jaunimo susibūrimo vietų, švietimo įstaigų;

15.5.    Centras / Erdvė yra lengvai surandamas;

15.6.    Centras / Erdvė nėra įkurtas gyvenamajame daugiabučiame name;

16.       Centrai ir Erdvės kuriami atlikus teorinį ir praktinį aplinkos tyrinėjimą bei jaunų žmonių situacijos tyrimą konkrečioje vietovėje, analizei atlikti pasitelkiami kiti su jaunimu dirbantys asmenys.

 

VI SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS FINANSINIAI IŠTEKLIAI

 

17.       Centro / Erdvės finansiniai ištekliai valdomi vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

17.1.    Centras / Erdvė didžiąja dalimi yra išlaikomas iš vietos savivaldos biudžeto (finansuojamas patalpų išlaikymas, komunalinės paslaugos bei Centro / Erdvės darbuotojų darbo užmokestis);

17.2.    dalis lėšų, reikalingų Centro / Erdvės veikloms, gaunamos iš įvairių fondų, nacionalinių programų, finansavimo konkursų, privataus sektoriaus ar fizinių asmenų.

17.3.    dalis lėšų, reikalingų Centro / Erdvės veikloms, gaunamos iš mokamų Centro / Erdvės veiklų.

 

VII SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS

 

18.       Centro / Erdvės veiklos viešinimas ir pristatymas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

18.1.    Centras / Erdvė viešina savo veiklą  vietos bendruomenėms;

18.2.    Centras / Erdvė yra pasiekiamas el. paštu, socialinių tinklų pagalba, mobiliojo arba fiksuoto ryšio telefonu;

18.3.    viešinant  ir pristatant Centro / Erdvės veiklas nepažeidžiamas lankytojų privatumas ir esant poreikiui yra užtikrinamas lankytojų anonimiškumas;

18.4.    Centro / Erdvės lankytojai nėra įpareigojami dalyvauti Centro / Erdvės veiklos viešinime ir pristatyme;

18.5.    bendravimui su jaunimu Centras / Erdvė turi ir naudoja socialinių tinklų paskyrą, tačiau tai nėra vienintelis informacijos apie Centro / Erdvės veiklą skelbimo būdas;

18.6. jaunimo pritraukimas vykdomas viešinant Centro / Erdvės veiklas įvairiomis priemonėmis: socialiniai tinklai, tinklaraščiai, straipsniai spaudoje, reklama viešose erdvėse, renginiai, susitikimai mokyklose, per kitas darbo su jaunimu formas ir kt.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

18.7.    rajone gyvenantys tėvai supažindinami su Centro / Erdvės  darbo tikslu, specifika ir vykdomomis veiklomis.

 

VIII SKYRIUS

CENTRŲ IR ERDVIŲ BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS

 

19.       Centrų / Erdvių bendradarbiavimas ir atstovavimas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

19.1.    pagrindiniai bendradarbiavimo naudos gavėjai yra jaunimas ir Centras / Erdvė;

19.2. siekdamas geriau pažinti esamą jaunimo situaciją bei ieškoti problemų sprendimo būdų Centras / Erdvė bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis, savivaldybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis (pavyzdžiui, mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene, savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriais, seniūnijomis, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klientų aptarnavimo departamentų Jaunimo užimtumo skyriais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriais ir kt.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

19.3. bent kartą per metus Centro / Erdvės darbuotojas (-ai) dalyvauja tarpžinybiniuose susitikimuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

19.4. siekdamas kuo efektyvesnio jaunimo poreikius atitinkančio veiklų vykdymo, Centras / Erdvės bendradarbiauja su kitomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

19.5.    Centras / Erdvė dalinasi patirtimi su kitais Centrais / Erdvėmis ir dalyvauja asociacijų, tinklų veikloje;

19.6. siekdamas pritraukti jaunimą į Centrą / Erdvę ir gauti informacijos apie mažiau galimybių turintį jaunimą, Centras / Erdvė bendradarbiauja su formaliojo švietimo įstaigomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

19.7. siekdamas keistis patirtimi, didinti veiklų vykdymo efektyvumą ir, esant poreikiui, vykdyti bendras veiklas, Centras / Erdvė bendradarbiauja su užsienio šalių organizacijomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

_____________________________________

 

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui  

1 priedas

 

(Atvirojo jaunimo centro ar atvirosios jaunimo erdvės veiklos plano forma)

 

ATVIROJO JAUNIMO CENTRO AR ATVIROSIOS JAUNIMO ERDVĖS

(ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU) VEIKLOS PLANAS ____-____ M.

 

 

I.          BENDRA INFORMACIJA

Atviro jaunimo centro / erdvės pavadinimas

 

Adresas

 

Tel. numeris

 

El. paštas

 

Interneto puslapis / socialinio tinklo paskyros adresas

 

 

Trumpas darbo tikslo / misijos aprašymas

 

 

 

 

II.        VEIKLOS PLANAS

 

Veiklos sritys

Tikslas

Uždaviniai

Siekiami

rezultatai

Rezultato pasiekimo rodiklis (kiekybinis ir kokybinis)

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės

Priemonės rezultatui pasiekti

Atsakingi asmenys

Veiksmo atlikimo terminas

I metai

II metai

III metai

1

2

3

4

5

6

Veiklos planavimas, veiklos vertinimas ir kokybės standarto kūrimas, atnaujinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai, darbas su komanda, darbuotojų psichogigiena, mokymasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo ir atvirojo darbo su jaunimu organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patalpos ir infrastruktūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinių išteklių valdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos viešinimas ir pristatymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas ir atstovavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro / Erdvės veiklos rodikliai (rodikliai turi būti suderinti su Rekomendacijų 7-10 punktuose nurodytais rodikliais):

Eil. nr.

Veiklos rodiklis

Veiklos rodiklių reikšmės metų pabaigoje

I metai

II metai

III metai

1.  

Bendras lankytojų skaičius

 

 

 

2.  

Unikalių lankytojų skaičius

 

 

 

3.  

Iš unikalių lankytojų skaičiaus, mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičius

 

 

 

4.  

Individualių lankytojų konsultacijų skaičius

 

 

 

5.  

Lankytojų skaičius pagal amžių (amžiaus grupes) ir lytį

 

 

 

6.  

Susitikimų su tėvais skaičius

 

 

 

7.  

Jaunimo inicijuotų / suorganizuotų veiklų skaičius

 

 

 

8.  

Bendras įvykdytų ugdomųjų veiklų skaičius

 

 

 

9.  

Vykdomų neformaliojo jaunimo ugdymo programų skaičius

 

 

 

10.

Suorganizuotų viešinimo veiklų (publikacijų, akcijų, straipsnių) skaičius

 

 

 

11.

Su jaunimu įgyvendintų projektų skaičius

 

 

 

12.

Įvykdytų projektų skaičius

 

 

 

13.

Taikomi darbo su jaunimu metodai

 

 

 

14.

Pritraukiamų lėšų kiekis ir šaltiniai

 

 

 

15.

Su Centro pagalba įdarbintų jaunuolių skaičius

 

 

 

16.

Individualiai konsultuojamų lankytojų skaičius

 

 

 

 

 

Tvirtinama atviro jaunimo centro / erdvės vadovo (-ės):

 

Data:

 

Suderinta su Jaunimo reikalų koordinatoriumi:

 

Data:

 

Papildomi komentarai:

(jei yra)

 

Papildomi komentarai:

(jei yra)

 

 

_____________________________________

 

Poskyrio pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

Atviro jaunimo centro ar erdvės veiklos plano pildymo instrukcija

 

 

1.   Planas pildomas artimiausiems trejiems metams. Kiekvienų plano vykdymo metų pabaigoje planas peržiūrimas ir prireikus papildomas ar keičiamas. Atlikus plano peržiūrą ir pakeitimus, planas tvirtinamas (pasirašomas) Centro / Erdvės vadovo ir išorinio vertintojo.

2.   Pirmoje dalyje pateikiama bendra informacija apie Centrą / Erdvę.

3.   Antroje dalyje esančioje lentelėje pateikiami rezultatai, kuriuos Centras / Erdvė planuoja pasiekti per trejus metus bei kita lentelėje nurodyta informacija. Lentelė horizontaliai suskirstyta į septynias dalis pagal Centro veiklos sritis. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas kiekvienos Centro / Erdvės veiklos srities trumpas aprašymas:

 

Planavimas

Prie šios Centro / Erdvės veiklos srities turėtų būti pateikiami siekiami rezultatai susiję su tuo kaip Centras / Erdvė planuoja savo veiklą. Tai apima tiek trumpalaikį (savaitės, mėnesio) tiek ilgalaikį (vienų metų ir ilgesnį) Centro / Erdvės veiklos planavimą. Veiklos planavimas apima, bet neapsiriboja tokiomis Centro / Erdvės veiklomis kaip veiklos plano rengimas, veiklos vertinimas, veiklos rodiklių matavimas ir vertinimas, reguliarių darbuotojų komandos susitikimų organizavimas.

Žmogiškieji ištekliai

Prie šios Centro / Erdvės veiklos srities turėtų būti pateikiami siekiami rezultatai susiję su Centro / Erdvės administracijos, jaunimo darbuotojų ir savanorių bei kitų darbuotojų valdymu. Žmogiškųjų išteklių valdymas apima, bet neapsiriboja tokiomis Centro / Erdvės veiklomis kaip personalo atranka, personalo poreikio planavimas, atsakomybių paskirstymas darbuotojams, personalo kvalifikacijos kėlimas (dalyvavimas mokymuose, jaunimo darbuotojo sertifikato gavimas),  savanorių pritraukimas, atranka, apmokymas ir jų darbo organizavimas, lėšų reikalingų žmogiškiesiems ištekliams paieška.

Darbo organizavimas

Prie šios Centro / Erdvės veiklos srities turėtų būti pateikiami siekiami rezultatai susiję su Centro / Erdvės vykdomu darbu ir teikiamomis paslaugomis. Darbo organizavimas apima, bet neapsiriboja tokiais Centro / Erdvės veiklos aspektais kaip taikomi darbo metodai, teikiamos paslaugos, vykdomas darbas, darbo laikas, lankytojų įtraukimas į veiklų organizavimą ir vykdymą, lėšų reikalingų darbo vykdymui ir paslaugų teikimui paieška.

Patalpų ir infrastruktūros valdymas

Prie šios Centro / Erdvės veiklos srities turėtų būti pateikiami siekiami rezultatai susiję su Centro / Erdvės patalpų ir infrastruktūros valdymu. Centro / Erdvės patalpų ir infrastruktūros valdymas apima, bet neapsiriboja tokiomis Centro / Erdvės veiklomis kaip patalpų paskirstymas pagal funkcijas, patalpų atnaujinimas, patalpų pritaikymas lankytojų poreikiams, infrastruktūros plėtra, infrastruktūros atnaujinimas, lėšų patalpų ir infrastruktūros įsigijimui, išlaikymui, atnaujinimui paieška. 

Finansinių išteklių valdymas

Prie šios Centro / Erdvės veiklos srities turėtų būti pateikiami siekiami rezultatai susiję su Centro / Erdvės finansinių išteklių valdymu. Finansinių išteklių valdymas apima, bet neapsiriboja tokiomis Centro / Erdvės veiklomis kaip finansinių srautų planavimas, įvairioms veikloms reikalingų lėšų paieška ir procesai reikalingi joms gauti, dalyvavimas konkursuose, rėmėjų paieška, mokamų veiklų apmokestinimo sistemos valdymas.

Veiklos viešinimas ir pristatymas

 

Prie šios Centro / Erdvės veiklos srities turėtų būti pateikiami siekiami rezultatai susiję su Centro / Erdvės veiklos viešinimu ir pristatymu bendruomenėms, jaunimui, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Veiklos viešinimas ir pristatymas apima, bet neapsiriboja tokiomis Centro / Erdvės veiklomis kaip viešinimo ir pristatymo renginių organizavimas, veiklos viešinimas įvairiomis priemonėmis, veiklos padedančios pritraukti jaunimą, informacijos apie Centrą / Erdvę ir jo veiklą sklaida.

Bendradarbiavimas ir atstovavimas

 

Prie šios Centro / Erdvės veiklos srities turėtų būti pateikiami siekiami rezultatai susiję su Centro / Erdvės bendradarbiavimu su kitomis institucijomis. Bendradarbiavimas apima, bet neapsiriboja tokiomis Centro / Erdvės veiklomis kaip Centro / Erdvės bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis, savivaldybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvavimas tarpžinybiniuose susitikimuose bendradarbiavimas su kitomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, bendradarbiavimas su formaliojo švietimo įstaigomis, dalyvavimas asociacijų ir tinklų veikloje, gerosios patirties dalinimasis su kitais centrais / erdvėmis, bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi bei bendradarbiavimas su užsienio organizacijomis.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

 

4.   Prie atitinkamo veiklos aspekto lentelėje Centras / Erdvė pateikia šią informaciją:

Siekiami rezultatai ir jų poreikio pagrindimas

Rezultato pasiekimo rodikliai

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės

Veiksmai rezultatui pasiekti

Atsakingi asmenys

Veiksmo atlikimo terminas

šiame stulpelyje įrašomas rezultatas, kurį planuojama pasiekti. Taip pat glaustai parašoma, kodėl Centras / Erdvė siekia šio rezultato

šiame stulpelyje įrašomas rodiklio, kuris padės įvertinti ar rezultatas buvo pasiektas, pavadinimas. Rodikliai gali būti tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai. Taip pat rezultato pasiekimui įvertinti gali būti naudojami keli rodikliai

šiame stulpelyje įrašomos rodiklių reikšmės, kurias Centras / Erdvė planuoja pasiekti kiekvienų metų pabaigoje

šiame stulpelyje įrašomi konkretūs veiksmai (veiklos), kurie bus vykdomi norint pasiekti numatytą rezultatą. Taip pat gali būti pateikiamas trumpas veiklos aprašymas ir kita susijusi informacija

šiame stulpelyje nurodomi asmenys (konkretus asmuo arba darbuotojo pareigos)  atsakingi už tam tikros veiklos įvykdymą

šiame stulpelyje įrašoma data (metai arba metai ir mėnuo), kada pradedama atlikti veikla ir kada baigiama

 

5.   Veiklos rodiklių lentelėje centras nusimato kiekvieno rodiklio reikšmę, kurią planuoja pasiekti kiekvienų metų pabaigoje.

 

1 pav. Veiklos plano lentelės pavyzdys (kiekybiniai rodikliai).

 

 

Siekiami rezultatai ir jų poreikio pagrindas

Rezultato pasiekimo rodiklis

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės

Priemonės rezultatui pasiekti

Atsakingi asmenys

Veiksmo atlikimo terminas

I metai

 

II metai

 

III metai

1

2

3

4

5

6

Patalpos ir infrastruktūra

Praplėsti AJC sporto infrastruktūrą. AJC lankytojams trūksta  galimybių sportuoti (šiuo metu siūlomos 2 veiklos).

Vykdomų sporto veiklų skaičius

3

4

5

Nupirkti teniso stalą, 2 raketes, kamuoliukus.

Jaunimo darbuotojas Vardenis Pavardenis

2013 spalis – 2014 spalis

Nusipirkti stalo futbolo stalą.

Jaunimo darbuotojas Vardenis Pavardenis

2014 spalis – 2015 spalis

Susitarti su XX mokykla dėl naudojimosi jų stadionu.

Jaunimo darbuotojas Vardenis Pavardenis

2015 spalis – 2016 spalis

 

2 pav. Veiklos plano lentelės pavyzdys (kokybiniai rodikliai).

 

 

Siekiami rezultatai ir jų poreikio pagrindas

Rezultato pasiekimo rodiklis

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės

Priemonės rezultatui pasiekti

Atsakingi asmenys

Veiksmo atlikimo terminas

I metai

 

II metai

 

III metai

1

2

3

4

5

6

Darbo organizavimas

Sukurti lankytojų skaičiavimo sistemą. Šiuo metu lankytojai nėra skaičiuojami. Sistema reikalinga norint įvertinti AJC lankytojų srautą ir kaupti informaciją apie AJC lankytojus.

Sukurta ir naudojama lankytojų skaičiavimo sistema.

Išanalizuoti būdai skaičiuoti lankytojus.

Sukurtas lankytojų skaičiavimo sistemos modelis.

Parengta metinė lankytojų srautų apžvalga.

Išanalizuoti lankytojų skaičiavimo būdus.

Jaunimo darbuotojas Vardenis Pavardenis

2013 spalis – 2014 spalis

Sukurti lankytojų skaičiavimo modelį.

Jaunimo darbuotojas Vardenis Pavardenis

2014 spalis – 2015 spalis

Skaičiuoti lankytojus naudojant skaičiavimo sistemą ir parengti metinę lankytojų srautų apžvalgą.

Jaunimo darbuotojas Vardenis Pavardenis

2015 spalis – 2016 spalis

 

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-85 (1.4), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06419

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ pakeitimo