Suvestinė redakcija nuo 2020-11-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21102

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 28 d. Nr. 3-265(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant  2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rimantas Sinkevičius

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. liepos 22 d. raštu

Nr. ((24.39)-5K-1614578; 5K-1604821)-6K-1605436

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos

2016 m. liepos 28 d. raštu

Nr. 1D-4679

 

 

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2016 m. vasario 29 d. raštu

Nr. 1.2-245

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265 (1.5 E)

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.5.1-TID-R-516 PRIEMONĖS „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu
Nr. 1326 „
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 215 698 (dešimties milijonų dviejų šimtų penkiolikos tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt aštuonių) eurų, iš kurių iki 10 215 698 (dešimties milijonų dviejų šimtų penkiolikos tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt aštuonių) eurų – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-371, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12356

 

8. Neteko galios nuo 2019-07-27

Punkto naikinimas:

Nr. 3-371, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12356

 

9. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę Aprašo 7 punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

10.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų rezervu, Eur

Alytaus

415732

520000

Kauno

1629347

2037999

Klaipėdos

912979

1141961

Marijampolės

427431

534634

Panevėžio

662384

828515

Šiaulių

792941

991816

Tauragės

290368

363194

Telšių

403763

505030

Utenos

395552

494759

Vilniaus

2236788

2797790

Iš viso:

8167285

10215698

 

10.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014–2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

41573

83146

166292

124721

104268

520000

Kauno

0

162935

325870

651740

488802

408652

2037999

Klaipėdos

0

91298

182596

365192

273893

228982

1141961

Marijampolės

0

42743

85486

170972

128230

107203

534634

Panevėžio

0

66239

132478

264956

198711

166131

828515

Šiaulių

0

79294

158588

317176

237883

198875

991816

Tauragės

0

29036

58072

116144

87116

72826

363194

Telšių

0

40376

80752

161504

121131

101267

505030

Utenos

0

39555

79110

158220

118667

99207

494759

Vilniaus

0

223679

447358

894716

671035

561002

2797790

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

816728

1633456

3266912

2450189

2048413

10215698

 

10.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono

pavadini-mas

ES lėšų suma, Eur

2014–2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0

41573

83146

83146

83146

83146

41575

104268

520000

Kauno

0

162935

325870

325870

325870

325870

162932

408652

2037999

Klaipėdos

0

91298

182596

182596

182596

182596

91297

228982

1141961

Marijam-polės

0

42743

85486

85486

85486

85486

42744

107203

534634

Panevėžio

0

66239

132478

132478

132478

132478

66233

166131

828515

Šiaulių

0

79294

158588

158588

158588

158588

79295

198875

991816

Tauragės

0

29036

58072

58072

58072

58072

29044

72826

363194

Telšių

0

40376

80752

80752

80752

80752

40379

101267

505030

Utenos

0

39555

79110

79110

79110

79110

39557

99207

494759

Vilniaus

0

223679

447358

447358

447358

447358

223677

561002

2797790

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

816728

1633456

1633456

1633456

1633456

816733

2048413

10215698.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-371, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12356

 

11. Pagal Aprašą finansuojama tik Aprašo 13 punkte nurodyta veikla, jeigu ji nefinansuojama:

11.1. Vidaus reikalų ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 7 prioriteto  „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“, 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“,  8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ lėšomis;

11.2. Ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ lėšomis;

11.3. Ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lėšomis.

12. Priemonės tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

13. Pagal Aprašą remiama ši veikla – pėsčiųjų ir dviračių takų ir dviračių juostų tiesimas ir rekonstrukcija.

14. Regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-283, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09745

Nr. 3-371, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12356

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos.

16. Pagal Aprašą galimi partneriai yra VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ir privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešos ir privačios partnerystės būdu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

Nr. 3-556, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19347

 

17. Privatus juridinis asmuo gali būti partneris, jeigu projektui įgyvendinti buvo sudaryta partnerystės sutartis, vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtomis metodinėmis rekomendacijomis dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo, skelbiamomis interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

18. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas ar kartu su partneriu.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1(11):

20.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa), 3 tikslo „Skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą“ 3 uždavinį „Skatinti dviračių transporto infrastruktūros plėtrą miestuose: kurti vientiso dviračių tinklo sistemas, integruoti dviračių transporto infrastruktūrą į bendrą transporto sistemą, siekti, kad pėsčiųjų ir dviračių tinklo plėtra būtų patraukli ir saugi jos naudotojui“.

20.2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.

20.3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu.

21. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

22. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

23. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

25. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

25.1. produkto tipo rodiklio Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“, kodas P.S.321;

25.2. produkto tipo rodiklio „Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“, kodas P.S.322.

26. Projektu turi būti siekiama Aprašo 25 punkte nustatyto (-ų) stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas minimalias tarpines ir minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

 

Regionas

„Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“ (kodas P.S.321), ne mažiau kaip

„Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“ (kodas P.S.322), ne mažiau kaip

Minimali tarpinė reikšmė

2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Minimali tarpinė reikšmė

2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus

0

4,05

0

0,60

Kauno

0

16,00

0

3,00

Klaipėdos

0

5,46

0

2,00

Marijampolės

0

2,15

0

1,50

Panevėžio

0

3,77

0

2,50

Šiaulių

0

4,95

0

4,00

Tauragės

0

2,54

0

1,00

Telšių

0

3,55

0

1,00

Utenos

0

0,73

0

1,40

Vilniaus

0

6,80

0

3,00

Iš viso:

0

50,00

0

20,00“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-283, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09745

Nr. 3-690, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23824

 

27. Aprašo 25 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

28. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:

28.1. užsakovo patvirtintas statinio projektas, parengtas atsižvelgiant į Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294 „Dėl Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 patvirtinimo“ (toliau – Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12);

28.2. gautas statinio projekto ekspertizės paslaugas teikiančio teikėjo statinio projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

28.3. gautas savivaldybės administracijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

29. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

30. Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto investicijomis prisidedama prie aplinkosauginių sąlygų regione gerinimo.

31. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

32. Priemonės lėšomis finansuojamų naujų ar rekonstruojamų pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimas ir jų tiesyba turi atitikti Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų
R PDTP 12 nuostatas.

33. Priemonės lėšomis finansuojami nauji ar rekonstruojami pėsčiųjų ir dviračių takai turi būti skirti susisiekimui (ne rekreacijai), kaip tai apibrėžta Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijose R PDTP 12, ir pritaikyti naudotis visų visuomenės grupių atstovams.

34. Jeigu projektas įgyvendinamas viešosios ir privačios partnerystės būdu, viešosios ir privačios partnerystės sutartis turi atitikti 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1076, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis (OL 2015 L 175, p. 1), nuostatas.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

35. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal šį Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą, netaikomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-371, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12356

 

36. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

37. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

38. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Tinkama finansuoti, jeigu neviršija 5 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti žemės nuomos išlaidos.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidas.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto su sąnaudų ir naudos analize parengimo / pirkimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.3 ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

39. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelėmis parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šių priedų rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

40. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

41. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus:

41.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti;

41.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio (pėsčiųjų ir / ar dviračių tako) sudėtinė dalis ir yra kelio (pėsčiųjų ir / ar dviračių tako) juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, arba kurie yra gatvės elementai, kaip numatyta statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.

42. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

43. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

44. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) turi regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 2016/8-101, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) šioms išlaidoms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), yra didesnė kaip 300 000 eurų. Jeigu projektas yra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, investicijų projekte turi būti išnagrinėta viena projekto įgyvendinimo alternatyva, nurodyta integruotų teritorijų vystymo programoje. Jeigu projektas nėra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos ne mažiau kaip trys projekto įgyvendinimo alternatyvos, atitinkančios Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede „Projekto investavimo objektų sąrašas“ numatytas alternatyvas:

44.1. Naujų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) statybos atveju:

44.1.1. naujų inžinerinių statinių statyba;

44.1.2. esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

44.1.3. inžinerinių statinių nuoma / panauda;

44.1.4. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

44.2. Esamų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) techninių savybių gerinimo atveju:

44.2.1. inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

44.2.2. esamų inžinerinių statinių keitimas;

44.2.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

44.3. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai ir socialiniai apribojimai ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėta bet kuri iš Aprašo 44.1 arba 44.2 papunktyje nurodytų projekto įgyvendinimo alternatyvų, turi būti paaiškintos tokio pasirinkimo priežastys. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės išnagrinėti Aprašo 44.1.2–44.1.4 arba 44.2.2 ir 44.2.3 papunkčiuose nurodytų alternatyvų, turi būti nagrinėjamos bent dvi 44.1.1 arba 44.2.1 papunktyje nurodytos alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendimais. Pareiškėjas savo nuožiūra gali nagrinėti ir kitas (papildomas) alternatyvas.

44.4. Tuo atveju, kai projektas tenkina Aprašo 44 punkte nustatytą sąlygą, kartu pateikiamas jo priedas – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė MS Excel formatu, įrašyta į elektroninę laikmeną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

45. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

46. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

47. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 51 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikia į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

48. Jeigu, vadovaujantis Aprašo 47 punktu, paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

48.1. Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

48.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu; kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

49. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

50. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu arba per DMS.

51. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 51.2–51.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“):

51.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

51.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

51.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;

51.4. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo yra didesnė kaip 1 mln. eurų);

51.5. Aprašo 28.1–28.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

51.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudarytos sutarties kopiją; sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir partneris (-iai); po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudaryta sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudarytą sutartį;

51.7. finansavimo šaltinius patvirtinantį dokumentą – savivaldybės tarybos sprendimą, kuriame būtų nurodyta, kad pareiškėjas įsipareigoja prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, taip pat finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir projektui įgyvendinti būtinas, bet pagal Aprašą netinkamas finansuoti išlaidas;

51.8. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

51.9. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as);

51.10. VĮ Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinami jungtiniai kompetentingų institucijų tvarkomi duomenys ir įrodoma partnerio (-ių) atitiktis Aprašo 1 priedo 5.4.1 ir 5.4.3, 5.4.4 papunkčių reikalavimams (taikoma tik privatiems juridiniams asmenims; šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija pati neturi galimybės gauti tokios informacijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

52. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

53. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta gyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

54. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede  nustatytus reikalavimus. Projektiniame pasiūlyme numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės sumažėjimas iki 10 proc. ir (arba) stebėsenos rodiklių „Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“ (kodas P.S.321) ir „Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“ (kodas P.S.322) keitimas vienas kitu laikomi neesminiais pakeitimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-63, 2019-02-07, paskelbta TAR 2019-02-07, i. k. 2019-01933

 

55. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

56. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 51 punkte nustatytų dokumentų.

57. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

58. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

59. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

60. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

61. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Ministerija turi teisę neskirti finansavimo tiems projektams, kurių įtraukimas į regiono plėtros planą buvo nesuderintas su Ministerija, vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“

62. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

63. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

64. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

65. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašyti:

65.1. arba kaip popierinis dokumentas;

65.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

66. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

67. Neteko galios nuo 2018-09-08.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

68. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; projekto sutartys būtų įgyvendinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Statybos darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

69. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai, kurie bus pradėti po Aprašo patvirtinimo, būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; rangos darbai būtų perkami turint parengtą statinio projektą ir atlikus jo ekspertizę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-283, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09745

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

70. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

71. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

72. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo pakeitimas pagal įsakymą Nr. 3-283

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-283, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09745

 

2016-07-28 516 PFSA 2 priedas

Neteko galios nuo: 2018-09-08

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-283, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09745

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-454, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14221

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų ekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-63, 2019-02-07, paskelbta TAR 2019-02-07, i. k. 2019-01933

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-371, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12356

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-556, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19347

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-690, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23824

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo