Suvestinė redakcija nuo 2023-04-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07018

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ORGANIZUOJANT DARBUS, REIKŠMINGIAUSIAI SĄLYGOJANČIUS MIRTINUS IR SUNKIUS NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, TAIKYMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. EV-90

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 3 dalies 2 punktais, atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 4 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvykusio socialinių partnerių pasitarimo sprendinius bei siekdamas veiksmingesnės nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos:

1. N u r o d a u  darbdaviams, darbdaviams atstovaujantiems asmenims užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taip pat organizuojant psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą įmonėje, būtų vadovaujamasi atitinkamomis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) parengtomis ir paskelbtomis rekomendacijomis:

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-246, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-15, i. k. 2020-19225

1.1. organizuojant darbus aukštyje:

1.1.1. Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių parinkimo, naudojimo ir priežiūros metodinėmis rekomendacijomis;

1.1.2. Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių parinkimo metodinėmis rekomendacijomis;

1.1.3. Saugių stogo darbų metodinėmis rekomendacijomis;

1.1.4. Saugos priemonių, skirtų patekti į laikinas darbo vietas aukštuminiuose statiniuose metodinėmis rekomendacijomis;

1.2. organizuojant darbus vandentvarkos įmonėse, uždarose erdvėse ir iškasose:

1.2.1. Metodinėmis rekomendacijomis, vykdant darbus vandentvarkos įmonėse;

1.2.2. Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, prieš atliekant darbus šuliniuose, kitose uždarose erdvėse metodinėmis rekomendacijomis;

1.2.3. Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, atliekant darbus iškasose metodinėmis rekomendacijomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. EV-269, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23934

 

1.3. organizuojant pakrovimo-iškrovimo, sandėliavimo darbus:

1.3.1. Saugaus kelių transporto priemonių krovos darbų organizavimo metodinėmis rekomendacijomis;

1.3.2. Saugaus darbo su transporto priemonėmis prie krovimo rampų metodinėmis rekomendacijomis;

1.4. organizuojant darbus su pavojingomis cheminėmis ar biologinėmis  medžiagomis - Metodinėmis rekomendacijomis, parenkant ir naudojant asmenines kvėpavimo organų apsaugos priemones;

1.5. organizuojant miško kirtimo darbus – Darbuotojų saugos ir sveikatos metodinėmis rekomendacijomis, vykdant miško darbus;

1.6. organizuojant surenkamųjų elementų montavimo darbus - Saugos priemonių montuojant statinių konstrukcijas metodinėmis rekomendacijomis;

1.7. organizuojant statinių griovimo darbus - Saugos priemonių griaunant statinius metodinėmis rekomendacijomis;

1.8. organizuojant darbus su darbo įrenginiais:

1.8.1. Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo rekomendacijomis;

1.8.2. Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų saugaus naudojimo rekomendacijomis;

1.8.3. Statybinių keltuvų saugaus naudojimo rekomendacijomis;

1.8.4. Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijomis; 

Papildyta papunkčiu:

Nr. EV-215, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17238

 

1.8.5. Variklinės pavaros pramoginių įrenginių saugaus naudojimo rekomendacijomis; 

Papildyta papunkčiu:

Nr. EV-231, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18180

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. EV-170, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13519

Papunkčio pakeitimai:

Nr. EV-197, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16068

 

1.9. organizuojant psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą - Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos, psichosocialinių darbo sąlygų gerinimo metodinėmis rekomendacijomis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. EV-246, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-15, i. k. 2020-19225

 

1.10. organizuojant darbus darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų – metodinėmis rekomendacijomis „Darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų, nelaimingų atsitikimų darbe organizacinės prevencijos priemonės; 

Papildyta papunkčiu:

Nr. EV-41, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02568

 

1.11. organizuojant darbus statybvietėse - Minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant ir atliekant statybos darbus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. EV-75, 2023-04-17, paskelbta TAR 2023-04-18, i. k. 2023-07412

 

2. Į s a k a u VDI inspektoriams inspektavimų metu nustačius, kad  nesilaikoma šiuo įsakymu įtvirtintų pareigų, darbdaviams, darbdaviams atstovautiems asmenims kiekvienu atveju taikyti griežčiausias atgrasančias priemones.

3. Į p a r e i g o j u  VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

4. Nustatau, kad šis įsakymas pradedamas taikyti nuo 2020 m. gegužės 1 d.

5. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                    Jonas Gricius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-170, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13519

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-197, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16068

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-215, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17238

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-231, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18180

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 "Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-246, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-15, i. k. 2020-19225

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-41, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02568

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-269, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23934

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV- 90 „Dėl Prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-75, 2023-04-17, paskelbta TAR 2023-04-18, i. k. 2023-07412

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV- 90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo