Suvestinė redakcija nuo 2023-05-06

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15296

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS, TENKANČIOS ŪKINĘ VEIKLĄ VYKDANČIAM BUTO AR KITOS PATALPOS SAVININKUI, ĮGYVENDINANČIAM DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTĄ, APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. 974

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 2.4 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Kęstutis Mažeika


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugsėjo 25 d.

nutarimu Nr. 974

 

VALSTYBĖS PAGALBOS, TENKANČIOS ŪKINĘ VEIKLĄ VYKDANČIAM BUTO AR KITOS PATALPOS SAVININKUI, ĮGYVENDINANČIAM DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTĄ, APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nereikšmingos (de minimis) pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (toliau – projektas), dydžio apskaičiavimo ir pažymos išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013), 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Valstybės paramos taisyklės), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 752, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19939

Nr. 326, 2023-05-03, paskelbta TAR 2023-05-05, i. k. 2023-08605

 

II SKYRIUS

PAŽYMOS APIE NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS TEIKIMĄ IŠDAVIMAS

 

3. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį kiekvienam daugiabučio namo, kurį numatoma atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), buto ar kitos patalpos savininkui, vykdančiam ūkinę veiklą, apskaičiuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

Punkto pakeitimai:

Nr. 752, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19939

 

4. Dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio apskaičiavimo ir pažymos apie galimą suteikti nereikšmingą (de minimis) pagalbą išdavimo į Agentūrą kreipiasi projekto administratorius pateikdamas Agentūros nustatytos formos prašymą.

5. Kartu su Aprašo 4 punkte nurodytu prašymu projekto administratorius Agentūrai pateikia:

5.1. kiekvieno ūkinę veiklą vykdančio daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininko užpildytą Agentūros nustatytos formos deklaraciją, kurioje nurodoma:

5.1.1. ūkio subjekto: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

5.1.2. su ūkio subjektu susijusių įmonių, kurios su ūkio subjektu sudaro vieną įmonę, pavadinimai, teisinės formos, juridinių asmenų kodai ir (arba) fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai;

5.1.3. ūkio subjekto ir su juo susijusių įmonių, kurios su ūkio subjektu sudaro vieną įmonę, ūkinės veiklos rūšies kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK);

5.1.4. ūkio subjektui suteikti kreditingumo reitingo kategorija ir turto įkeitimo lygis, jei tokie suteikti;

5.2. ūkio subjektui nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos nekilnojamojo turto registro išrašo originalą arba patvirtintą kopiją;

5.3. namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą (toliau – Investicijų planas), jeigu Investicijų planas nepateiktas anksčiau;

5.4. dokumento, patvirtinančio ūkio subjektui suteiktą kreditingumo reitingo kategoriją ir turto įkeitimo lygį (jei tokie suteikti), originalą ar patvirtintą kopiją.

6. Agentūra, gavusi Aprašo 4 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas:

6.1. patikrina Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), ar projekto administratoriaus nurodytam ūkio subjektui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, ar ji neviršija Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013, Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytų dydžių;

6.2. Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka apskaičiuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį;

6.3. įvertina, ar ūkio subjektui suteikta pagalba (jeigu buvo suteikta), ir (ar) numatoma suteikti valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013, Reglamento (ES) Nr. 717/2014 reikalavimus ir neviršija nustatytų dydžių;

6.4. išduoda pažymą.

7. Pažymoje nurodomi šie duomenys:

7.1. atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo, kuriame yra ūkio subjektui nuosavybės teise priklausantis butas ar kita patalpa, adresas;

7.2. ūkio subjektui nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name numeris ir unikalus numeris;

7.3. ūkio subjekto: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

7.4. ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos rūšies kodas pagal EVRK;

7.5. su ūkio subjektu susijusių įmonių, sudarančių vieną įmonę, pavadinimai, teisinės formos juridinių asmenų kodai ir (arba) fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai;

7.6. apskaičiuotas bendras nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydis, atskirai nurodomas dydis pagal kiekvieną valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) būdą;

7.7. pažymos išdavimo metu galimos suteikti (jei ją galima suteikti) (jei jis pageidauja) nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydis.

8. Agentūros išduotą pažymą projekto administratorius Valstybės paramos taisyklėse nustatyta tvarka pateikia finansuotojui kreipdamasis dėl lengvatinio kredito suteikimo projekto įgyvendinimui finansuoti.

9. Jeigu Agentūra nustato, kad projekto administratorius pateikė ne visus, nevisiškai ar klaidingai užpildytus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus, apie tai praneša raštu per 5 darbo dienas projekto administratoriui, prašydama per 5 darbo dienas pateikti patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus.

10. Jeigu Agentūra nustato, kad ūkio subjektui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir ūkio subjektui Valstybės paramos taisyklių nustatyta tvarka numatoma suteikti valstybės parama viršija Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013, Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, ūkio subjektui teikiama valstybės parama, kurią sudaro minėtuose reglamentuose nustatyto nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos skirtumas.

11. Jeigu projekto administratorius per Aprašo 9 punkte nustatytą terminą nepateikė patikslintų ir (ar) trūkstamų dokumentų, ūkio subjektui nereikšminga (de minimis) pagalba neskaičiuojama ir pažyma neišduodama.

 

III SKYRIUS

NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

12. Apskaičiuojant nereikšmingą (de minimis) pagalbos dydį, vertinamas kiekvienas valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) būdas:

12.1 valstybės parama projektui ar jo daliai parengti (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą ir projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą);

12.2. valstybės parama projekto įgyvendinimui administruoti;

12.3. valstybės parama statybos techninei priežiūrai vykdyti;

12.4. valstybės parama (įskaitant papildomą valstybės paramą) Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms kompensuoti;

12.5. lengvatiniu kreditu teikiama valstybės parama.

13. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžiui apskaičiuoti Agentūra:

13.1. patikrina, ar Investicijų plane nurodyta investicijų suma, tenkanti ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, apskaičiuota teisingai ir yra proporcinga šio savininko daliai bendrojoje nuosavybėje;

13.2. apskaičiuoja proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui tenkantį nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį pagal Aprašo 12.1–12.4 papunkčiuose nurodytus valstybės paramos būdus;

13.3. apskaičiuoja lengvatiniu kreditu teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį įvertinusi ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui tenkančią investicijų dalį, kurią numatoma apmokėti lengvatinio kredito lėšomis;

13.4. atsižvelgdama į Reglamento (ES) Nr. 1407/2013, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013, Reglamento (ES) Nr. 717/2014 reikalavimus, apskaičiuoja bendrą galimos suteikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį ir parengia pažymą.

14. Lengvatiniu kreditu teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, išreikšta bendruoju subsidijos ekvivalentu (toliau – BSE), apskaičiuojama kaip skirtumas tarp lengvatinio kredito palūkanų normos ir pagal Europos Komisijos komunikate dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (toliau – Komunikatas) Lietuvai nustatytos palūkanų normos, kai lengvatinis kreditas teikiamas taikant finansines priemones, arba kaip skirtumas tarp lengvatinio kredito palūkanų normos ir finansuotojo nurodytos ūkio subjektams taikomos kredito palūkanų normos rinkos sąlygomis, kai lengvatinis kreditas teikiamas taikant garantines priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 752, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19939

 

15. Lengvatiniu kreditu teikiamos valstybės pagalbos BSE apskaičiuojamas pagal formulę:

 

, kur

 

n – lengvatinio kredito terminas, įvertinus skirtingas lengvatinio kredito palūkanas lengvatinio kredito sutartyje nustatytais kredito grąžinimo laikotarpiais: n1=5, n2=20;

i – einamieji metai (pvz., jeigu n yra 5, i turi 5 kintamuosius ir kinta nuo 1 iki 5 atsižvelgiant į tai, kuriais metais nuo kredito sutarties pasirašymo skaičiuojamas BSE);

KSi – lengvatinio kredito dalis, tenkanti ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įvertinus einamųjų metų lengvatinio kredito likutį (pvz., jeigu kredito dydis yra 10 000,00 Eur ir imamas 20-iai metų, einamųjų metų lengvatinio kredito likutis nustatomas kasmet, atimant lengvatinio kredito dalies, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, ir lengvatinio kredito grąžinimo termino santykinę dalį);

PN – Europos Komisijos Lietuvai nustatyta bazinė palūkanų norma, išreikšta dešimtaine trupmena (pvz., 1 %=0,01), taikoma valstybės pagalbos apskaičiavimo metu visam lengvatinio kredito grąžinimo laikotarpiui;

RP – paskolos marža, įvertinanti ūkio subjekto kreditingumą ir įkeistą turtą. Jei ūkio subjektui nesuteikta kreditingumo reitingo kategorija ir turto įkeitimo lygis, laikoma, kad ūkio subjekto reitingo kategorija silpna (B), turto įkeitimo lygis žemas ir pagal Komunikatą lygus 650 bazinių punktų (vienas bazinis punktas suprantamas kaip viena šimtoji procento dalis ir išreiškiamas dešimtaine trupmena, 1 bazinis punktas=0,01);

GPN1 ir GPN2 – finansuotojo nurodyta lengvatinio kredito palūkanų norma, išreikšta dešimtaine trupmena (pvz., 1 %=0,01): GPN1=0,03, įvertinus, kad valstybės garantuojamos lengvatinio kredito palūkanos pirmiesiems penkeriems metams yra 3 %; GPN2 – lengvatinio kredito palūkanos likusiam lengvatinio kredito grąžinimo laikotarpiui.

16. Jei lengvatinis kreditas teikiamas taikant skatinamąsias finansines priemones, ūkio subjektui tenkanti nereikšminga (de minimis) pagalba lygi jam tenkančiai kredito daliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 326, 2023-05-03, paskelbta TAR 2023-05-05, i. k. 2023-08605

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Valstybės paramos taisyklėse nustatyta tvarka pasirašius Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį, Agentūra Registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis apie ūkio subjektui suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir per 3 darbo dienas raštu informuoja projekto administratorių, kuris per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja ūkio subjektą.

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 752, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19939

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 326, 2023-05-03, paskelbta TAR 2023-05-05, i. k. 2023-08605

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_218a87f0ac2b4fa68fc3f0c140e1c300_end