Suvestinė redakcija nuo 2022-05-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-16, i. k. 2015-00680

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-01:

Nr. V-1480, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20364

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 14 d. Nr. V-15

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 391 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalies 6 punktu,

t v i r t i n u Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                              Dainius Pavalkis

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

 

2014 m. gruodžio 15 d.

 

raštu Nr. (34.3-182)-3-6682

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu

Nr. V-15

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2020 m. rugsėjo 30 d.

įsakymo Nr. V-1480  redakcija)

 

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo (toliau – kompetencijų vertinimas) struktūrą, jį organizuojančias ir vykdančias institucijas, organizavimą, vykdymą ir atidėjimą, apeliacijų teikimą ir jų nagrinėjimą, vertinimo priežiūrą.

2. Aprašas taikomas vertinti asmens įgytas I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas (toliau – kompetencijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“:

2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą;

2.2. jei jis įgijo kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

3. Asmens įgytos kompetencijos vertinamos pagal kvalifikacijas teikiančiose formaliojo profesinio mokymo programose nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO STRUKTŪRA. KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ ORGANIZUOJANČIOS IR VYKDANČIOS INSTITUCIJOS

 

5. Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą sudaro:

5.1. teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;

5.2. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas;

5.3. praktinio mokymo įvertinimas (taikomas tik asmenims, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau netaikomas Lietuvos policijos mokyklos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos mokiniams, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą).

6. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudaro klausimai, atitinkantys kvalifikacijos lygį ir testo struktūrą. Kiekvienas testo klausimas, atsižvelgiant į jo sudėtingumą, vertinamas taškais. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo, skirto I ir II lygio kvalifikacijų kompetencijoms įvertinti, bendra taškų suma yra 50 taškų, III lygio kvalifikacijų – 80 taškų, IV ir V lygio kvalifikacijų – 100 taškų testo vertės.

7. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos; laikomas neišlaikytu – jei asmuo surenka mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo neišlaikęs asmuo, jei pageidauja, gali gauti profesinio mokymo teikėjo pažymą apie testo rezultatus, tačiau praktinės dalies (gebėjimų) vertinime jis dalyvauti negali.

8. Praktinio mokymo įvertinimą sudaro kiekvieno kvalifikacijas sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių (išskyrus įvadinius ir baigiamuosius modulius) praktinio mokymo balų vidurkis. Praktinio mokymo įvertinimą atlieka profesinio mokymo teikėjo paskirtas profesijos mokytojas, esant poreikiui, pasitelkiami vertintojai iš atitinkamos srities akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų ir profesinio mokymo teikėjų atstovai. Praktinio mokymo pasiekimai vertinami per visus mokslo metus. Profesijos mokytojo išvestas vidurkis įskaičiuojamas į praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą kaip pridėtinė vertė.

9. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą sudaro praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis. Ji vertinama dešimties balų sistema. Atitinkamos švietimo srities užduočių banką turi atitinkamos švietimo srities profesinio mokymo teikėjas, kuris turi kompetencijų vertinimui atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones ar realią darbo vietą, aprūpintą reikalinga technine įranga ir priemonėmis (toliau – pasitelktas teikėjas). Profesinio mokymo teikėjo atsakingam asmeniui pasikreipus į atitinkamos švietimo srities pasitelktą teikėją dėl užduočių persiuntimo, pasitelktas teikėjas užduotis persiunčia.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

10. Aprašo 5.3 papunktyje numatytų asmenų galutinį praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tokios procentinės dalys: 40 procentų praktinio mokymo įvertinimas ir 60 procentų – praktinės dalies (gebėjimų) įvertinimas. Jei asmens, baigusio formaliojo profesinio mokymo programą, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balas yra žemesnis nei 4 balai, laikoma, kad jo galutinis praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra nepatenkinamas. Asmenų, nesimokiusių pagal formaliojo profesinio mokymo programą, galutinį praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tik praktinės užduoties vertinimo balas.

11. Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo protokolo išvadoje nurodoma, kad asmuo:

11.1. įgijo atitinkamos kvalifikacijos atitinkamo lygio kompetencijas, jeigu praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra ne žemesnis kaip 4 balai;

11.2. neįgijo atitinkamos kvalifikacijos atitinkamo lygio kompetencijų, jeigu praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra nepatenkinamas.

12. Kvalifikacijų tvarkymo institucija:

12.1. koordinuoja teorinės dalies (žinių) vertinimo testo struktūros, kurioje nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai, rengimą, pasitelkdama profesinio mokymo teikėjus ir metodines komisijas (metodinėse komisijose telkiami profesijos mokytojai ekspertai), į kurias profesijos mokytojus savanoriškai deleguoja profesinio mokymo teikėjai, turintys licencijas vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas (toliau – metodinės komisijos);

12.2. koordinuoja teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimų rengimą ir jų atnaujinimą laiku, organizuoja jų išorinį vertinimą (validavimą) teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešųjų pirkimų vykdymą, nustatyta tvarka įtraukdama akredituotas kompetencijų vertinimo institucijas, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki teorinės dalies (žinių) vertinimo testo dienos perduoda atitinkamus testų klausimus ir jų vertinimo instrukcijas elektroninį testavimą administruojančiai Nacionalinei švietimo agentūrai;

12.3. koordinuoja praktinių gebėjimų demonstravimo užduočių (kartu su praktiniu mokymu) vertinimo instrukcijų rengimą ir jų atnaujinimą, organizuoja jų išorinį vertinimą (validavimą) teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešųjų pirkimų vykdymą, nustatyta tvarka įtraukdama akredituotas kompetencijų vertinimo institucijas;

12.4. suderinusi su Nacionaline švietimo agentūra maksimalias testavimo apimtis, sudaro ir tvirtina einamųjų metų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį ir jį viešai skelbia savo interneto svetainėje;

12.5. kaupia ir saugo teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimų ir jų vertinimo instrukcijų bei praktinių gebėjimų demonstravimo užduočių ir praktinio mokymo vertinimo instrukcijų banką;

12.6. bendradarbiauja su Nacionaline švietimo agentūra, kuri pagal teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį elektroninėmis priemonėmis vykdo testavimą, rengia ir elektroninėmis priemonėmis teikia profesinio mokymo teikėjams testų rezultatus bei rengia ir kvalifikacijų tvarkymo institucijai  teikia statistinę informaciją apie testų klausimus;

12.7. teisės aktų nustatyta tvarka pasirenka pasitelktus teikėjus;

12.8. nesant akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos, kuri teiktų vertintojus teorinės dalies (žinių) vertinimo klausimų ir praktinių gebėjimų demonstravimo užduočių vertinimui (validavimui), skiria kompetencijų vertinimo klausimų ir užduočių vertintojus (validuotojus), kurie atitinka švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos apraše nustatytus jiems reikalavimus. Apmoka jiems už darbą teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.9. vykdo kompetencijų vertinimo priežiūrą;

12.10. teikia metodinę pagalbą kompetencijų įskaitymo ir pripažinimo klausimais;

12.11. užtikrindama privatumo apsaugą, kaupia, sistemina, analizuoja ir skelbia viešai kompetencijų vertinimo ir pripažinimo rezultatų statistinę informaciją, pagal pareikalavimą – kompetencijų vertinimo rezultatų ataskaitas sudaro ir teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

12.12. rengia ir, suderinusi su Nacionaline švietimo agentūra, tvirtina teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo instrukcijas;

12.13. sudaro kompetencijų vertinimo apeliacines komisijas (toliau – Apeliacinė komisija), organizuoja jų veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

13. Akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos:

13.1. vertina (validuoja) teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus, teikia išvadas dėl jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

13.2. vertina (validuoja) praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas, teikia išvadas dėl jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

13.3. deleguoja į kompetencijų vertinimo komisijas kompetencijų vertintojus, atitinkančius Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos apraše, tvirtinamame švietimo, mokslo ir sporto ministro, suderinus su ekonomikos ir inovacijų ministru, nustatytus reikalavimus, ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinama Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika;

13.4. dalyvauja vykdant praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo eigos ir kompetencijų vertinimo komisijos darbo priežiūrą praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje;

13.5. Neteko galios nuo 2022-05-11

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

13.6. organizuoja vertintojų mokymus, konsultuoja, apmoka mokymus organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

14. Pasitelkti teikėjai:

14.1. rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;

14.2. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;

14.3. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;

14.4. pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;

14.5. jei asmuo pasirinko pasitelktą teikėją, organizuoja jo įgytą kvalifikaciją sudarančių kompetencijų (įgytų nesimokius pagal formaliojo profesinio mokymo programą) vertinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

14.6. organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;

14.7. deleguoja profesijos mokytojus (nemokiusius vertinamų asmenų) į kompetencijų vertinimo komisijas ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų pagal Vyriausybės tvirtinamą Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką;

14.8. apmoka vertinimą organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka;

14.9. asmenų apeliacijas pateikia elektroniniu paštu kvalifikacijų tvarkymo institucijai, užpildydami kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėje esančią formą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

15. Profesinio mokymo teikėjai:

15.1. organizuoja asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą, teorinės dalies (žinių) vertinimą;

15.2. organizuoja asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą ir įgijo I–III lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą;

15.3. užtikrina asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą ir įgijo IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, dalyvavimą praktinės dalies (gebėjimų) vertinime (nuvykimą į ir grįžimą iš vertinimo vietos);

15.4. sudaro ir tvirtina einamųjų metų kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo terminų ir vietų tvarkaraštį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

15.5. jei asmuo pasirinko profesinio mokymo teikėją, organizuoja jo įgytą kvalifikaciją sudarančių kompetencijų (įgytų nesimokius pagal formaliojo profesinio mokymo programą) vertinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

15.6. asmenų apeliacijas pateikia elektroniniu paštu kvalifikacijų tvarkymo institucijai, užpildydami  kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėje esančią formą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

III SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

16. Kvalifikacijų tvarkymo institucija, iš profesinio mokymo teikėjų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. surinkusi informaciją, kasmet sudaro ir patvirtina ateinančių kalendorinių metų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį (patvirtintas tvarkaraštis, esant būtinybei, gali būti tikslinamas, bet ne vėliau nei likus 14 darbo dienų iki kompetencijų vertinimo). Atitinkamos kvalifikacijos teorinės dalies (žinių) vertinimo testas vyksta visiems profesinio mokymo teikėjams vienu tvarkaraštyje nustatytu laiku.

17. Asmuo, pretenduojantis dalyvauti kompetencijų vertinime, profesinio mokymo teikėjui ar pasitelktam teikėjui teikia laisvos formos prašymą (jei kompetencijų vertinimas nenumatytas mokymosi sutartyje). Prašyme nurodomas prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.

18. Asmuo, norintis dalyvauti neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime, pasitelktam teikėjui teikia:

18.1. laisvos formos prašymą, jame nurodant prašymą pateikusio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipą ir numerį, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą ir Aprašo 18.2 – 18.6 papunkčiuose nustatytus dokumentus;

18.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelę ar pasą);

18.3. mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

18.4. profesinę patirtį ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis įsivertinti kompetencijomis, patvirtinančius dokumentus;

18.5. neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo dokumentus;

18.6. užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių pilietį, Šveicarijos Konfederacijos pilietį, – teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

19. Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų tvarkymo taisyklės). Profesinio mokymo teikėjas ar pasitelktas teikėjas, gavęs prašymą, duomenis į Mokinių registrą įveda vadovaudamasis Mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-353 „Dėl Mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Mokinių registro nuostatai), nustatyta tvarka. Profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo vadovas, remdamasis Mokinių registro duomenimis, tvirtina asmenų, dalyvausiančių kompetencijų vertinime, sąrašus. Juose nurodo vardus, pavardes, asmens kodus, profesinio mokymo programos, pagal kurią asmuo mokosi, pavadinimą ir valstybinį kodą. Jei reikia, nurodo pritaikymą turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims (toliau – sąrašas).

20. Profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo paskirtas atsakingas asmuo supažindina asmenis su Aprašu. Kompetencijų vertinime dalyvausiančių asmenų duomenis ir iš teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraščio pasirinktą teorinio testavimo datą ir laiką teikia Nacionalinei švietimo agentūrai per Mokinių registrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

21. Jei asmuo kompetencijų vertinime dalyvauja kaip Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar darbdavio siųstas mokytis asmuo, profesinio mokymo teikėjas ar pasitelktas teikėjas, gavęs asmens prašymą, duomenis Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka į Mokinių registrą įveda likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kompetencijų vertinimo dienos. Užimtumo tarnybos siųstas asmuo kompetencijų vertinimui gali būti registruojamas tikslinant patvirtintą kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo tvarkaraštį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

22. Profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į Aprašo 19 punkte nurodytus sąrašus, suformuoja asmenų grupes I–III lygio kvalifikacijų kompetencijoms vertinti. Bendradarbiaudamas su teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta akredituota kompetencijų vertinimo institucija, sudaro ir tvirtina praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo datų ir vietų tvarkaraštį ir apie tai elektroninėmis priemonėmis informuoja kvalifikacijų tvarkymo instituciją. Šis tvarkaraštis skelbiamas profesinio mokymo teikėjo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

23. Pasitelktas teikėjas, iš profesinio mokymo teikėjų gavęs informaciją apie suformuotas asmenų grupes IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijoms vertinti, sudaro ir patvirtina kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo datų ir vietų tvarkaraštį ir elektroninėmis priemonėmis informuoja apie tai kvalifikacijų tvarkymo instituciją ir profesinio mokymo teikėjus. Šis tvarkaraštis skelbiamas profesinio mokymo teikėjo, pasitelkto teikėjo ir kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

24. Asmenys, dalyvausiantys kompetencijų vertinime, informaciją apie kompetencijų vertinimo laiką ir vietą gauna iš profesinio mokymo teikėjo, kuris įregistravo juos kompetencijų vertinimui.

25. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo dienos, asmuo, savarankiškai pateikęs prašymą įsivertinti įgytas kompetencijas, pasirašo kompetencijų vertinimo sutartį su pasitelktu teikėju ar profesinio mokymo teikėju.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO VYKDYMAS

 

26. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas elektroninėmis priemonėmis vykdomas profesinio mokymo teikėjo, turinčio elektroninį testavimą galinčią vykdyti kompiuterinę įrangą, bazėje.

27. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigos priežiūrai profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu turi būti skiriami ne mažiau kaip 2 profesinio mokymo teikėjo darbuotojai. Jais negali būti skiriami kompetencijų vertinime dalyvaujančius asmenis mokę profesijos mokytojai.

28. Patalpoje, kurioje vykdomas teorinės dalies (žinių) vertinimo testas, kiekvienam asmeniui turi būti paruoštas atskiras stalas / suolas su testui atlikti reikalinga kompiuterine įranga. Patalpoje taip pat turi būti laikrodis, rašomoji lenta ar sudarytos kitos galimybės teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo eigą prižiūrinčiam darbuotojui užrašyti vertinimo pradžios ir pabaigos laiką.

29. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testui atlikti gali būti skiriamos ne daugiau kaip 2 valandos (120 min.).

30. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo rezultatai skelbiami testą laikiusio asmens elektroninio egzaminavimo lange iš karto po laikymo. Pasibaigus teorinės dalies (žinių) testui laikyti numatytam laikui, Nacionalinė švietimo agentūra elektroninėmis priemonėmis profesinio mokymo teikėjui, pasitelktam teikėjui perduoda kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinės dalies (žinių) vertinimo testo rezultatų protokolą. Testo rezultatai įforminami Profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo parengtu mokymosi grupės testo vertinimų protokolu. Parengtame mokymosi grupės testo vertinimų protokole nurodomi vertinime dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, profesinio mokymo teikėjo, užregistravusio asmenį kompetencijų vertinimui, pavadinimas, profesinio mokymo programa ir jos valstybinis kodas, kvalifikacijos pavadinimas ir jos valstybinis kodas, teorinės dalies (žinių) testo įvertinimai. Kiekvienai vertinamai grupei parengiamas atskiras mokymosi grupės testo vertinimų protokolas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

31. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas asmenims, kurie baigę formaliojo profesinio mokymo programą įgijo I–III lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, vykdomas profesinio mokymo teikėjo bazėje, o asmenims, kurie baigę formaliojo profesinio mokymo programą įgijo IV ar V lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, arba asmenims, kurie nesimokė pagal formaliojo profesinio mokymo programą, – pasitelkto teikėjo, profesinio mokymo teikėjo, turinčių užduočiai atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones, bazėje arba realioje darbo vietoje, aprūpintoje reikalinga technine įranga ir priemonėmis. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą parenka pasitelktas teikėjas. Vienu metu toje pačioje praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas vykdomas ne didesnei kaip 15 asmenų grupei.

32. Vietoje, kurioje vykdomas praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas pagal profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo pasirenkamą praktinių gebėjimų demonstravimo užduotį, turi būti paruoštos užduočiai atlikti reikalingos priemonės ir medžiagos. Vertinime dalyvaujantis asmuo ar profesinio mokymo teikėjas, registravęs jį kompetencijų vertinimui (jei, atliekant užduotis, speciali darbo apranga yra būtina), turi pasirūpinti užduočiai atlikti reikalingais darbo drabužiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

33. Praktiniams gebėjimams demonstruoti pagal pateiktą užduotį atlikti skiriamos ne daugiau kaip 6 valandos (360 min.), išskyrus atvejus, kai užduoties atlikimo instrukcijoje nurodyta kitaip.

34. Praktinės dalies (gebėjimų) užduočiai vertinti pasitelktas teikėjas, profesinio mokymo teikėjas sudaro vertinimo komisiją iš ne mažiau kaip 3 vertintojų:

34.1. ne daugiau kaip 2 profesijos mokytojų (nemokiusių vertinamų asmenų ir turinčių ne mažiau kaip 2 metų profesinio mokymo patirties atitinkamoje švietimo srityje) ir ne mažiau kaip 1 akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguoto vertintojo;

34.2. jei Aprašo 34.1 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkančių profesijos mokytojų nėra, vertinimo komisija sudaroma iš 3 akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguotų vertintojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

35. Kiekvienai kvalifikacijai vertinti sudaroma atskira vertinimo komisija. Akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguotas vertintojas skiriamas vertinimo komisijos pirmininku. Vertinimo komisija vienu metu vertina vieną asmenų grupę.

36. Jei vertinimo komisijos narys yra asmens, dalyvaujančio įgytų kompetencijų vertinime, sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo vertinant asmenis, vertinimo komisijos narys privalo apie tai informuoti pasitelktą teikėją ar profesinio mokymo teikėją ir nusišalinti nuo kompetencijų vertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

37. Vertinimo metu, kai yra atliekamas praktinių gebėjimų demonstravimas pagal pateiktą užduotį, vertinimo komisijos nariai stebi praktinės užduoties atlikimo eigą visą vertinti skirtą laiką.

38. Vertinimo komisijos nariai vertinimo metu privalo segėti kortelę su vardu, pavarde ir pareigomis, gali pateikti vertinamiesiems asmenims klausimus, susijusius su praktinių gebėjimų demonstravimu pagal pateiktą užduotį.

39. Vertinimo komisija sprendimus privalo priimti dalyvaujant visiems jos nariams.

40. Pasibaigus praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui ir vertinimo komisijai priėmus Aprašo 11 punkte nurodytas išvadas, jos pirmininkas pasitelktam teikėjui arba profesinio mokymo teikėjui perduoda mokinių darbų įvertinimus, kurie yra įforminami profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo parengtu mokymosi grupės praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo protokolu. Mokymosi grupės praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo protokole pagal mokymosi grupes nurodomi vertinime dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, profesinio mokymo teikėjo, užregistravusio asmenį kompetencijų vertinimui, pavadinimas, profesinio mokymo programa ir jos valstybinis kodas, kvalifikacijos pavadinimas ir jos valstybinis kodas, praktinių  gebėjimų demonstravimo užduoties įvertinimai bei vertinimo išvados. Kiekvienai vertinamai grupei parengiamas atskiras protokolas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

41. Patalpoje, kurioje vyksta kompetencijų vertinimas, gali būti:

41.1. asmenys, kurių kompetencijos yra vertinamos;

41.2. teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigą prižiūrintys darbuotojai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

41.3. teorinės dalies (žinių) vertinimo eigą prižiūrinčio darbuotojo kviestas asmuo, kurio pagalbos reikia atsitikus nenumatytam įvykiui. Atlikęs pareigas jis nedelsdamas išeina iš patalpos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

41.4. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo ir kompetencijų vertinimo komisijos darbo priežiūrą praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje vykdantys asmenys, deleguoti akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos;

41.5. kompetencijų vertinimo priežiūrą vykdantys asmenys, deleguoti kvalifikacijų tvarkymo institucijos;

41.6. asmenys, fiziškai padedantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam asmeniui, kuris dalyvauja kompetencijų vertinime;

41.7. vertėjas, jei kompetencijų vertinime dalyvauja asmuo, nemokantis valstybinės kalbos.

42. Asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, kuris kartu su prašymu profesinio mokymo teikėjui, pasitelktam teikėjui pateikė dokumentus, pagrindžiančius poreikį pritaikyti kompetencijų vertinimą, kompetencijų vertinimo testo ir praktinių gebėjimų demonstravimo užduoties atlikimo laikas pratęsiamas 25 procentais nustatyto laiko, laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios, o asmeniui, turinčiam kompleksinį sutrikimą arba labai žymų sutrikimo laipsnį, – iki 50 procentų nustatyto laiko.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

43. Jei kompetencijų vertinime norintis dalyvauti asmuo yra užsienietis, nemokantis valstybinės kalbos, teorinės dalies (žinių) vertinimo testą jis atlieka dalyvaujant vertėjui, išskyrus atvejus, kai, atsižvelgus į valstybės galimybes, klausimų banke atitinkamai kvalifikacijai yra paruoštas teorinės dalies (žinių) vertinimo testas užsienio kalba. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinime gali būti samdomas vertėjas, jei vertinimo komisijos nariai negali kalbėti vertinamajam suprantama kalba. Vertėją samdo ir su tuo susijusias išlaidas apmoka kompetencijų vertinime dalyvaujantis asmuo arba juridinis asmuo, siunčiantis asmenį dalyvauti jo įgytų kompetencijų vertinime. Parengtame teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vertinimų protokole papildomai nurodoma kompetencijų vertinimo eigos kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

44. Asmuo, atvykęs į kompetencijų vertinimą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą).

45. Asmenys, pavėlavę ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu kompetencijų vertinimo instrukcijoje kitas laikas nenurodomas, gali dalyvauti kompetencijų vertinime, tačiau jiems kompetencijų vertinimo atlikimo laikas nepratęsiamas.

46. Teorinės dalies (žinių) vertinimas ar praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas gali būti nutraukiamas ir asmuo šalinamas iš kompetencijų vertinimo patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių naudojimą ir vertinimo komisijos narių nurodymų nevykdymą.

47. Dėl asmens kompetencijų vertinimo kylantys klausimai, nereglamentuoti Apraše, sprendžiami kompetencijų vertinimo komisijos narių susitarimu, kuris įrašomas į kompetencijų vertinimo protokolą.

 

V SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ATIDĖJIMAS

 

48. Kompetencijų vertinimas gali būti atidedamas:

48.1. jeigu asmuo profesinio mokymo teikėjui arba pasitelktam teikėjui pateikia prašymą atidėti kompetencijų vertinimą dėl ligos (kartu pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą, patvirtinančią asmens susirgimo faktą (duomenys apie konkrečią ligą nerenkami);

48.2. jeigu asmens sveikata sutriko prieš pat kompetencijų vertinimą arba vertinimo metu ir dėl to jis negali baigti vertinimo (ne vėliau kaip kitą dieną po kompetencijų vertinimo pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą, patvirtinančią asmens ligą (duomenys apie konkrečią ligą nerenkami);

48.3. jeigu asmuo dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kompetencijų vertinime (pateikia priežastį paaiškinantį dokumentą);

48.4. jeigu vertinimo dieną atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių vertinimas negali įvykti.

49. Kompetencijų vertinimas profesinio mokymo teikėjo arba pasitelkto teikėjo vadovo įsakymu gali būti atidedamas, iki kol išnyks aplinkybės, dėl kurių vertinimas buvo atidėtas. Išnykus šioms aplinkybėms, asmuo prašymą dalyvauti kompetencijų vertinime teikia artimiausiam kompetencijų vertinimo tvarkaraštyje nustatytam laikui, bet ne ankstesniam nei po 30 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

VI SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

 

50. Apeliacijoms nagrinėti Kvalifikacijų tvarkymo institucija sudaro Apeliacines komisijas, tvirtina Apeliacinių komisijų darbo reglamentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

51. Apeliacinė komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių – nevertinusių ir nemokiusių apeliaciją pateikusio asmens, iš jų ne mažiau kaip vienas – vertinamosios kvalifikacijos specialistas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

52. Apeliaciją dėl kompetencijų įvertinimo taškų, balų, dėl kompetencijų vertinimo tvarkos pažeidimo (išskyrus apeliacinius skundus dėl vertintojų veiksmų ir etikos) asmuo, dalyvavęs kompetencijų vertinime, gali pateikti profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo vadovui per 2 darbo dienas nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos. Dėl to paties pagrindo apeliacija gali būti teikiama tik vieną kartą. Atsakingas asmuo Kvalifikacijų tvarkymo institucijos elektroninėje svetainėje užpildo apeliacijų teikimo formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

53. Apeliacinė komisija per 5 darbo dienas nuo apeliacijos pateikimo dienos peržiūri apeliuojamą pažeidimą ir priima sprendimą dėl galutinio kompetencijų įvertinimo. Su apeliacinės komisijos priimtu sprendimu, kuris įforminamas protokolu, asmuo, dalyvavęs kompetencijų vertinime supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Tais atvejais, kai apeliacijai išnagrinėti ir sprendimui dėl galutinio kompetencijų įvertinimo priimti reikia daugiau laiko, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

VII SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PRIEŽIŪRA

 

54. Siekdami užtikrinti kompetencijų vertinimo procedūrų vykdymo kokybę ir atitiktį Aprašo reikalavimams:

54.1. kvalifikacijų tvarkymo institucijos atstovai gali neįspėję atvykti į pasirinktą teorinės dalies (žinių) ir (arba) praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;

54.2. akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos, kuri delegavo vertintoją (-us) į kompetencijų vertinimo komisiją, atstovai gali neįspėję atvykti į pasirinktą praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

55. Kvalifikacijų tvarkymo institucijos ir (arba) akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos atstovai, atvykę į kompetencijų vertinimą, tikrina, kaip laikomasi Apraše nustatytų reikalavimų, ir vertinimo vietoje surašo patikros protokolą.

56. Patikrinimo metu nustačiusi, kad vertinimo vietoje nėra tinkamai pasirengta organizuoti kompetencijų vertinimą – vertinimo vietoje numatytas kompetencijų vertinimo organizavimas neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, kvalifikacijų tvarkymo institucijos ir (arba) akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos atstovai gali priimti sprendimą tą pačią dieną sustabdyti kompetencijų vertinimą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Asmens duomenys tvarkomi asmenų kompetencijų vertinime apskaitos, protokolų pildymo, kompetencijų vertinimo organizavimo, profesinio mokymo diplomų išdavimo, kompetencijų pripažinimo paslaugos įkainio apskaičiavimo, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo, nedalyvavusių kompetencijų vertinime apskaitos tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

58. Asmuo, kurio kompetencijų teorinės (žinių) dalies vertinimo išvada yra „neišlaikyta“ arba galutinis praktinės (gebėjimų) dalies vertinimas yra nepatenkinamas, gali dalyvauti pakartotiniame kompetencijų vertinime, jei:

58.1. per 3 dienas nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos pateikė prašymą dalyvauti pakartotiniame kompetencijų vertinime jo kompetencijų vertinimą organizuojančiam profesinio mokymo teikėjui ar pasitelktam teikėjui;

58.2. gavęs prašymą, profesinio mokymo teikėjas, pasitelktas teikėjas  įregistravo  asmenį kitam tvarkaraštyje numatytam, tačiau ne ankstesniam nei po 30 dienų (išskyrus Motorinių transporto priemonių kroviniams bei keleiviams vežti vairuotojų mokymo programų mokinius, kurie pakartotiniame vertinime gali dalyvauti ne anksčiau nei po 2 savaičių) asmens pretenduojamos kvalifikacijos kompetencijų vertinimo laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

58¹. Asmuo, kurio kompetencijų teorinės (žinių) dalies vertinimo išvada yra „neišlaikyta“ arba galutinis praktinės (gebėjimų) dalies vertinimas yra nepatenkinamas, gali dalyvauti pakartotiniame kompetencijų vertinime, kai pagal atitinkamą kompetencijų vertinimo tvarkaraštį numatytas kitas kompetencijų vertinimas, su tuo susijusias išlaidas apmokėdamas savo lėšomis

Papildyta punktu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

58². Asmuo, kuris yra pabaigęs pirminio profesinio mokymo programą ir pirmajame pakartotiniame kompetencijų vertinime pretenduoja dalyvauti per 60 dienų nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos, neišregistruojamas iš Mokinių registro

Papildyta punktu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

58³. Asmuo, kuris yra pabaigęs pirminio profesinio mokymo programą ir pretenduoja dalyvauti antrajame ar kituose pakartotiniuose kompetencijų vertinimuose, pakartotiniam vertinimui į Mokinių registrą naujai įregistruojamas Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka

Papildyta punktu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

58⁴. Asmuo, kuris yra pabaigęs tęstinio profesinio mokymo programą ar įvairiais savišvietos būdais įgijęs kompetencijas, gali dalyvauti pakartotiniuose kompetencijų vertinimuose, kai yra atlikti Aprašo 58.1 ir 58.2 papunkčiuose nustatyti veiksmai ir profesinio mokymo teikėjas, pasitelktas teikėjas naujai įregistravo jį į Mokinių registrą

Papildyta punktu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

58⁵. Asmuo, kuris pakartotiniuose kompetencijų vertinimuose dalyvauja kaip įvairiais savišvietos būdais įgijęs kompetencijas, priskiriamas prie tos profesinio mokymo programos, kurios kompetencijų vertinimui Mokinių registre buvo įregistruotas pirmąjį kartą.

Papildyta punktu:

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

 

59. Profesinio mokymo teikėjas ar pasitelktas teikėjas, kuris kompetencijų vertinimui asmenį įregistravo į Mokinių registrą, vadovaudamasis gautais kompetencijų vertinimo rezultatais, išduoda asmeniui profesinio mokymo diplomą.

60. Vertinant (taip pat organizuojant vertinimą) valstybės institucijų ar jų įgaliotų įstaigų reguliavimo srities kvalifikacijų kompetencijas ar kompetencijas kvalifikacijai įgyti, kurioms valstybė yra nustačiusi specialius reikalavimus, gali būti taikomi ir kiti atitinkamą sritį reguliuojantys teisės aktai.

61. Vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoms netaikomi Aprašo 12, 14, 16, 20, 23, 30, 31, 34 ir 62 punktai. Taip pat netaikomi Aprašo punktai, kuriuose nustatyti reikalavimai yra susiję su teorinės dalies (žinių) testo klausimų, praktinių gebėjimų demonstravimo užduočių rengimu, tvirtinimu, saugojimu, kompetencijų vertinimo tvarkaraščių rengimu ir skelbimu, testavimo elektroninėmis priemonėmis vykdymu, testo rezultatų skelbimu, teorinės dalies (žinių) bei praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymu, įskaitant reikalavimus praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietai, bei praktinės dalies (gebėjimų) užduoties vertinimo komisijos sudarymu.

62. Už kompetencijų vertinimą ir pripažinimą mokama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1480, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20364

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-748, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09894

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo