Suvestinė redakcija nuo 2017-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26719

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO

STR 1.03.01:2016 „STATYBINIAI TYRIMAI. STATINIO AVARIJA“

PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-748

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. I-1240 redakcija) 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 3 dalimi, 29 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.4, 1.12, 1.14 papunkčiais:

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. D1-603 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 676 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

STR 1.03.01:2016

 

STATYBINIAI TYRIMAI. STATINIO AVARIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (toliau – Reglamentas) nustato esamų statinių tyrimų reikalavimus, statinių pripažinimo avariniais tvarką, naujai statomo, rekonstruojamo, remontuojamo, griaunamo ar naudojamo statinio avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką.

2. Reglamentas netaikomas tiriant avarijas, susijusias su įrenginiais.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

3. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

3.2. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

3.3. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p.5-43), 2014 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 568/2014, kuriuo dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas (OL 2014 L 157, p.76-79), ir 2014 m. vasario 21 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 574/2014, kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas (OL 2014 L 159, p.41-46) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011);

3.4. Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1] nurodytas sąvokas. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1. esamų statinių tyrimai (toliau – statinių tyrimai)statinių konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai siekiant įvertinti statinio (jo dalių) techninę būklę;

4.2. statinio dalis – bet kuri statinio dalis: statinio konstrukcija ar jos dalis; statinio inžinerinė sistema ar jos dalis;

4.3. avarinis statinys – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1] nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudoti jį nesaugu;

4.4. statinio galimos avarinės būklės požymiai – statinio (jo dalies, konstrukcijų) deformacijos, dėl kurių statinys yra avarinis arba jų nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.

 

IV SKYRIUS

STATINIŲ TYRIMAI

 

5. Statinių tyrimai yra statybinių tyrimų dalis. Statinių tyrimai gali būti atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, statinių projektavimo ir statybos metu bei naudojant statinius.

6. Statinių tyrimų tikslas – įvertinti esamų statinių techninę būklę ir pateikti tyrimų ataskaitą, joje nurodant rekomendacijas dėl statinio ekspertizės atlikimo reikalingumo, kad suprojektuoti ir pastatyti statiniai:

6.1. per visą naudojimo laiką atitiktų esminius statinių reikalavimus [3.3];

6.2. nesukeltų gretimų statinių deformacijų;

6.3. atitiktų statinių normatyvinės kokybės [3.1] reikalavimus.

7. Statinių tyrimai atliekami vadovaujantis:

7.1. statinių tyrimų užsakovo: statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo [3.1] patvirtinta tyrimų užduotimi ir tyrimų rangos sutartimi [3.1];

7.2. Statybos įstatymo [3.1], normatyvinių statybos techninių dokumentų, šio Reglamento, kitų teisės aktų nuostatomis, saugos taisyklėmis.

8. Kai statytojas (užsakovas) ar statinio naudotojas statinių tyrimus organizuoja pats, tyrėją jis gali pasirinkti savo nuožiūra arba konkurso tvarka.

9. Statinių tyrimams priskiriama:

9.1. statinių (jų dalių) apžiūra;

9.2. statinių (jų dalių) matavimai ir (ar) bandymai.

10. Bendruoju atveju statinių tyrimai atliekami tokiu eiliškumu:

10.1. išnagrinėjama statinių (jų dalių) projektinė dokumentacija (kai ji yra), kadastrinių matavimų ir statinio techninės priežiūros dokumentai [3.1], patikslinama tyrimų darbų apimtis;

10.2. apžiūrimi statiniai (jų dalys), išaiškinama jų konstrukcinė schema, išplanavimas, numatomos atidengimo, zondavimo, pavyzdžių ir bandinių ėmimo vietos (kai tai reikalinga);

10.3. detaliai apžiūrimos statinių (jų dalių) konstrukcijos, elementai. Apžiūros metu su reikiamais įrankiais bei instrumentais išmatuojamos laikančiųjų konstrukcijų deformacijos (įlinkiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai), patikrinama konstrukcijų ryšių bei jų tvirtinimo detalių, užtikrinančių statinio erdvinį standumą, kokybė, nustatomi esamų pastatų nuosėdžiai, atliekami bandymai ir kita. Aprašomi svarbiausi statinių laikančiųjų konstrukcijų defektai, jų atsiradimo priežastys;

10.4. atliekami statinių (jų dalių) matavimai (kai tai reikalinga): parengiami statinių (pastatų) rūsių, visų aukštų, pjūvių, fasadų brėžiniai, inžinerinių sistemų, technologinių įrenginių išdėstymo planai, kiti statinių projektavimui reikalingi brėžiniai. Visi brėžiniai turi atitikti nustatytus [3.2] reikalavimais;

10.5. daromos statinių (jų dalių) fotonuotraukos (kai tai reikalinga).

11. Atlikus statinių tyrimus, tyrėjas privalo statinių tyrimų užsakovui pateikti tyrimų rezultatus, kurie įforminami ataskaitoje, kurioje turi būti:

11.1. trumpas statinių (jų dalių) techninės būklės aprašymas ir bendrieji statinių rodikliai [3.2];

11.2. atliktų statinių (jų dalių) matavimų rezultatai (žr. 10.4 papunktį);

11.3. statinių (jų dalių) laikančiųjų konstrukcijų defektų aprašymas;

11.4. statinių (jų dalių) tyrimų išvados ir rekomendacijos dėl statinių (jų dalių) ekspertizės atlikimo reikalingumo.

12. Jei tyrimų ataskaitos išvadoje nurodyta, kad reikia išsamiai įvertinti statinių ar jų dalių būklę atliekant statinių ar jų dalių ekspertizę, ji atliekama pagal atskirą užduotį.

 

V SKYRIUS

STATINIO AVARIJA

pIRMASIS SKIRSNIS

sTATINIO AVARINĖS BŪKLĖS NUSTATYMAS

 

13. Statinio naudotojas, vykdydamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [3.1] ir kitų teisės aktų jam nustatytas prievoles, nustatęs statinio galimos avarinės būklės požymius (Reglamento 1 priedas), užsako statinio ekspertizę.

14. Statinio naudotojas, užsakęs statinio ekspertizę, kai statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, nedelsdamas imasi priemonių žmonėms apsaugoti (apriboja priėjimą ir privažiavimą, sustabdo ar apriboja statinio naudojimą ir kitas) [3.1], iki kol bus atlikta statinio ekspertizė ir statinio naudotojui bus pateiktas statinio ekspertizės aktas su išvada.

15. Ekspertizės rangovas, atlikęs statinio ekspertizę, pateikia statinio naudotojui statinio ekspertizės aktą su išvada.

Jeigu statinys yra kultūros paveldo objektas ir jeigu statinio ekspertizės akte yra pateikta išvada, kad statinys yra avarinis, ekspertizės rangovas, prieš pateikdamas statinio ekspertizės aktą su išvada statinio naudotojui, statinio ekspertizės akto privalomas pastabas turi suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu, kurio veiklos teritorijoje yra statinys.

Jeigu statinys yra energetikos objektas (elektrinės (išskyrus atomines), katilinės, elektros ir šilumos tinklai bei jų priklausiniai, gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemos, magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai, naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos ir kiti energetikos objektai bei įrenginiai) ir šio objekto ekspertizės akte yra pateikta išvada, kad statinys yra avarinis, ekspertizės rangovas, prieš pateikdamas statinio ekspertizės aktą su išvada statinio naudotojui, statinio ekspertizės akto privalomas pastabas turi suderinti su Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos teritoriniu padaliniu, kurio veiklos teritorijoje yra statinys.

16. Jei statinio ekspertizės akte pateikta išvada, kad statinys pripažįstamas avariniu, statinio naudotojas, vadovaudamasis teisės aktais ir statinio ekspertizės akte pateikta išvada, imasi priemonių statinio avarinei būklei pašalinti arba nusprendžia statinį griauti teisės aktų nustatyta tvarka [3.1].

17. Jei statinio ekspertizės akte pateikta išvada, kad statinys nėra avarinis, statinio naudotojas imasi priemonių, kurios nurodytos statinio ekspertizės akte, tam, kad būtų pašalinti nustatyti avarinės būklės požymiai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

STATINIO AVARIJOS TYRIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

18. Jei įvyksta naujai statomo, rekonstruojamo, remontuojamo ar griaunamo statinio avarija – statybos rangovas (statytojas (užsakovas), statant ūkio būdu arba jei statybos rangos sutartis nutraukta ar negaliojanti, visi statybos rangos sutartyje numatyti darbai perduoti statytojui (užsakovui)), jei įvyksta naudojamo statinio avarija – statinio techninis prižiūrėtojas (jeigu statinio techninis prižiūrėtojas nepaskirtas – statinio naudotojas ar valdytojas) privalo nedelsdamas:

18.1. organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms (pranešti skubios pagalbos telefono numeriu 112);

Papunkčio pakeitimai:

Nr.  D1-321, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06574

 

18.2. imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių:

18.2.1. pažymėti pavojingą zoną, kurioje kyla ar gali kilti pavojus žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys;

18.2.2. evakuoti žmones iš pavojingos zonos;

18.2.3. organizuoti pavojingos būklės konstrukcijų laikiną sustiprinimą;

18.3. užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;

18.4. pranešti apie avariją (telefonu, oficialiu el. paštu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) nurodant statinio adresą ir kitus duomenis, leidžiančius greičiau nustatyti avarijos vietą:

18.4.1. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI);

18.4.2. savivaldybės, kurios teritorijoje įvyko avarija, administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui);

18.4.3. viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą (toliau – VAS) [3.1] (naudojamų statinių avarijų atvejais);

18.4.4. jei avarija įvyko statybos metu, – statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma rangos būdu), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir statinio projektuotojui;

18.4.5. jei yra nukentėjusių žmonių, – teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai;

18.4.6. jei avarija įvyko kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje – už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos teritoriniam padaliniui;

18.4.7. jei įvyko avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr.  D1-321, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06574

 

18.4.8. jei avarija susijusi su potencialiai pavojingų įrenginių avarija arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, – Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatuose [3.4] nurodytoms institucijoms;

18.4.9. elektros, dujų, vandens (nuotekų šalinimo) tiekimo įmonėms informuodamas apie avarijos mastą, kai galimi arba nustatyti dujotiekių ar elektros linijų ar vandentiekio (nuotekų) slėginių vamzdynų pažeidimai;

Papildyta papunkčiu:

Nr.  D1-321, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06574

 

18.5. aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakeitimus ir jų atsiradimo vietas (darant schemas bei eskizus, fotografuojant ar kitu būdu).

19. Jei įvyko statinio avarija ar pastebėta jos grėsmė, statinio naudotojas, o daugiabučio gyvenamojo namo atveju – bendrojo naudojimo objektų administratorius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininkas arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas informuoti statinio techninį prižiūrėtoją (jeigu jis paskirtas).

20. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie įvykusią avariją gavimo:

20.1. VTPSI viršininkas statomo statinio avarijos atveju sudaro avarijų tyrimo komisiją (toliau – komisija); komisijos pirmininku skiriamas VTPSI viršininko įgaliotas atstovas;

20.2. VAS vadovas naudojamo statinio avarijos atveju sudaro komisiją; komisijos pirmininku skiriamas VAS įgaliotas atstovas.

21. Komisiją sudaranti institucija elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie įvykusią avariją gavimo subjektams, kurių atstovai turi dalyvauti komisijoje, praneša apie sudaromą komisiją.

22. Gavęs šį pranešimą, subjektas, kurio atstovas (-ai) turi dalyvauti komisijoje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu informuoja komisiją sudarančią instituciją, koks asmuo (-ys) dalyvaus komisijos darbe.

23. Komisijų nariais, atsižvelgiant į poreikį ir avarijos pobūdį, skiriami atstovai:

23.1. VTPSI;

23.2. VAS;

23.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – jei įvyko valstybinės reikšmės objekto avarija ir šis objektas priskiriamas statiniams pagal Statybos įstatymo reikalavimus [3.1];

23.4. Valstybinės energetikos inspekcijos – jei statinio avarija susijusi su energetikos įrenginio avarija arba statinio avarijos metu pažeisti šie įrenginiai;

23.5. valstybinės priežiūros ir kontrolės institucijos, atsakingos už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros bei kontrolės organizavimą atstovai – jei statinio avarija susijusi su potencialiai pavojingų įrenginių avarija arba jei dėl statinio avarijos pažeisti šie įrenginiai;

23.6. už kultūros paveldo statinio apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos – jei avarija įvyko kultūros paveldo statinyje arba kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje;

23.7. Aplinkos apsaugos agentūros – jei dėl avarijos buvo (gali būti) užteršta aplinka.

24. Komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai.

25. Komisija savo darbą pradeda ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos sudarymo.

26. Pagrindinė komisijos darbo forma – posėdžiai. Komisiją į posėdžius kviečia komisijos pirmininkas. Posėdis laikomas įvykusiu, jei į jį susirinko ne mažiau kaip pusė jos narių.

27. Komisijos pirmininkas apie numatomo komisijos posėdžio datą ir laiką komisijos nariams praneša elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo posėdžio.

28. Komisijai prašant, statybos dalyviai, statinio naudotojas (-ai) arba statinio naudotojų įgaliotas asmuo (-ys), statinio techninis prižiūrėtojas, taip pat, jei būtina, statybos produktų gamintojai per komisijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 1 darbo diena, raštu teikia komisijai reikalingus dokumentus ir informaciją. Komisija gali kreiptis į ekspertus, mokslininkus, kitus kompetentingus asmenis, prašydama suteikti reikalingą metodinę pagalbą, pateikti išvadas. Naudojamo statinio garantiniu laikotarpiu reikalingus dokumentus ir informaciją komisijai jos prašymu per komisijos nustatytą terminą teikia ir pastatyto ar rekonstruoto statinio statybos dalyviai.

29. Komisija apžiūri avarijos vietą, taip pat atlieka šiuos veiksmus:

29.1. statomo statinio avarijos atveju pareikalauja iš rangovo (statytojo (užsakovo), statant ūkio būdu arba jei statybos rangos sutartis nutraukta ar negaliojanti, visi statybos rangos sutartyje numatyti darbai perduoti statytojui (užsakovui)) per komisijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 1 darbo diena, pateikti komisijai:

29.1.1. statinio projektą (jei privalomas ir statybą leidžiantis dokumentas neišduotas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“));

29.1.2. statybą leidžiantį dokumentą (jei privalomas, bet neišduotas per IS „Infostatyba“);

29.1.3. statinio projekto ekspertizės aktą (kai statinio projekto ekspertizė privaloma, bet statybą leidžiantis dokumentas nebuvo išduotas per IS „Infostatyba“);

29.1.4. statybos darbų vykdymo dokumentaciją;

29.1.5. statinio projekto dokumentų pakeitimų po statybą leidžiančio dokumento išdavimo naujausią laidą (jei statinio projektas keistas); prieš pateikiant šiuos dokumentus, apie tai informuojamas statytojas (užsakovas);

29.1.6. jei būtina, – papildomas avarijos tyrimui reikalingą statinio, jo konstrukcijų nuotrauką, eskizus, schemas ir kita;

29.2. naudojamo statinio avarijos atveju pareikalauja iš statinio techninio prižiūrėtojo, o, jei jo nėra, – statinio naudotojo per komisijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 1 darbo diena, pateikti komisijai:

29.2.1. statinio projektą (jei parengtas ir yra išlikęs);

29.2.2. statinio projekto ekspertizės aktą (jei parengtas ir yra išlikęs);

29.2.3. statinio techninį pasą arba apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, – pastato techninį-energetinį pasą;

29.2.4. statinio techninės priežiūros žurnalą;

29.2.5. statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus;

29.2.6. statinio kadastrinių matavimų bylą;

29.2.7. statinyje anksčiau vykdytų statybos darbų dokumentaciją;

29.2.8. gamybos techninę bei technologinę dokumentaciją, jei statinio avarija susijusi su technologinių įrenginių avarija;

29.3. surenka rašytinius statybos dalyvių, statinio naudotojo (-ų), statinio techninio prižiūrėtojo, avarijos liudytojų parodymus;

29.4. iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos gauna duomenis apie meteorologines sąlygas avarijos metu;

29.5. išsiaiškina konstrukcijų būklės požymius iki avarijos ir priimtas priemones avarijai likviduoti arba jos išvengti;

29.6. išsiaiškina, kokie statybos darbai prieš avariją vyko statinyje ir greta jo;

29.7. išsiaiškina gamtinių veiksnių (gruntinio vandens, nuošliaužų, karstinių ir kitų gamtos reiškinių) galimą poveikį avarijai;

29.8. išsiaiškina, ar nustatyta tvarka buvo atliktos naudojamo statinio statybos užbaigimo procedūros;

29.9. išsiaiškina, kokie vykdyti naudojamo statinio eksploatacijos darbai ir greta jo;

29.10. išsiaiškina, ar statinio naudotojas tinkamai atliko Statybos įstatyme nustatytas pareigas;

29.11. išsiaiškina, ar buvo naudojamo gamybinio statinio gamybos technologijos pažeidimų;

29.12. išsiaiškina, ar nustatyta tvarka buvo atlikti potencialiai pavojingų kėlimo bei transporto priemonių, susijusių su avarija, privalomieji periodiniai patikrinimai;

29.13. nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką, papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos reikia atlikti ardant griuvėsius avarijos priežastims nustatyti arba patikslinti;

29.14. nustato kitas su avarija susijusias aplinkybes;

29.15. turi teisę:

29.15.1. iš rangovo (statytojo (užsakovo), jei statyba vyko ūkio būdu arba jei statybos rangos sutartis nutraukta ar negaliojanti, visi statybos rangos sutartyje numatyti darbai perduoti statytojui (užsakovui)), pareikalauti per komisijos nustatytą terminą savo lėšomis užsakyti statinio (ar jo dalies) ekspertizę, būtinus laboratorinius tyrimus;

29.15.2. iš statytojo (užsakovo), naudojamo statinio atveju – iš statinio techninio prižiūrėtojo, o, jei jo nėra, – iš statinio naudotojo pareikalauti per komisijos nustatytą terminą savo lėšomis užsakyti statinio projekto (ar jo dalies) ar statinio (ar jo dalies) ekspertizę, būtinus laboratorinius tyrimus;

29.16. išnagrinėja gautus dokumentus;

29.17. įvertina gautą su avarija susijusią informaciją;

29.18. nustato įvykusios avarijos ir galimo jos plitimo priežastis;

29.19. nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis;

29.20. nustato asmenis, dėl kurių veiksmų ar neveikimo įvyko avarija;

29.21. parengia rekomendacijas dėl avarijos padarinių likvidavimo būdų.

30. Avarijos tyrimo akto (reglamento 2 priedas) du egzempliorius komisija pasirašo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo komisijos sudarymo dienos. Jei per komisijos nustatytą terminą asmenys, iš kurių komisija pareikalavo pateikti informaciją, dokumentus ar išvadas, jų nepateikė, terminas gali būti pratęsiamas, tačiau ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Statybos dalyvių ar liudytojų parodymai, nuotraukos, ekspertizės akto kopija, laboratorinių ir kitų tyrimų dokumentų kopijos ir kita pridedami prie avarijos tyrimo akto.

31. Komisijos narys, nesutinkantis su tyrimo išvadomis, avarijos tyrimo aktą pasirašo su pastaba ir parašo nesutikimo motyvus.

32. Vienas avarijos tyrimo akto egzempliorius per 2 darbo dienas nuo reglamento 30 punkte nurodyto termino perduodamas statinio naudotojui / statytojui (užsakovui), antras lieka komisiją sudariusiai institucijai.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Kai statinys pripažįstamas avariniu, statinio naudotojas statinio ekspertizės akto kopiją per 5 darbo dienas išsiunčia valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui, kuris statinio registracijos dokumentuose padaro apie tai įrašą.

34. Informaciją apie nustatytus asmenis, dėl kurių veiksmų ar neveikimo įvyko statinio avarija, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra gavę kvalifikacijos atestatus ar teisės pripažinimo dokumentus užsiimti atitinkama veikla statybos srityje, VTPSI teikia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui.

35. Dėl avarijos patirtos materialinės žalos nustatymas nėra komisijos kompetencija, ji nustatoma suinteresuotų asmenų iniciatyva ir lėšomis. Nustatyta žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

1 priedas

 

STATINIO GALIMOS AVARINĖS BŪKLĖS POŽYMIAI

 

Eil.

Nr.

Statinio dalys, konstrukcijų elementai, pertvaros, ramsčiai

Galimos avarinės būklės požymiai

1

2

3

1.

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

P a m a t a i:

juostiniai betoniniai ir

gelžbetoniniai;

 

 

 

 

 

 

poliniai.

 

Tuštuma po pamatais, pastebimas grunto išplovimas arba išspaudimas iš po pamatų pado;

vertikalūs arba horizontalūs pamatų poslinkiai, didesni negu 1/50 jų ilgio;

kiauriniai plyšiai, platesni negu 5 mm;

progresuojantis betono irimas, užfiksuotas įrašais statinio techninės priežiūros žurnale;

 

vertikalios arba horizontalios rostverko deformacijos, didesnės negu 1/50 jo ilgio;

didesni negu 5 mm plyšiai rostverke; progresuojantis betono irimas, užfiksuotas įrašais statinio techninės priežiūros žurnale.

2.

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

 

 

L a i k a n č i o s i o s

s i e n o s:

medinės (rąstų, karkasinės, skydinės  ir kt.);

 

mūrinės sienos ir mūriniai

stulpai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stambiaplokštės;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologinių kenkėjų pažeista mediena;

sienos poslinkiai didesni negu 1/50 jos ilgio;

 

išlinkiai didesni negu 1/20 konstrukcijos storio,
1/200 sienos ilgio arba 1/50 stulpo aukščio;

kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm;

vertikalūs plyšiai mūriniuose stulpuose, ilgesni nei per
2 plytų eiles;

plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis;

mūrinių atramų, laikančių santvaras, sijas bei sąramas,  krašto nuskilimai ir supleišėjimai (iš angos pusės), gilesni negu 2 cm; vertikalūs plyšiai šiose atramose, ilgesni negu 15 cm;

lokalinis mūro suirimas 1/2 plytos ir didesnio gylio;

 

sienos išlinkis didesnis negu 1/200 jos ilgio arba
1/100 aukšto aukščio;

vertikalūs arba įstriži plyšiai, platesni negu 5 mm per kelias gretimas plokštes arba per visą pastato aukštį;

konstrukcinių mazgų metalinių jungčių korozija (kai surūdijusio metalo sluoksnis storesnis negu
1 mm) arba suvirinimo siūlių išilginiai įtrūkiai;

 

 

 

1

2

3

2.4.

monolitinės.

išorinių sienų atitrūkimas nuo vidinių per kelis aukštus arba per visą pastato aukštį;

vertikalūs ir įstriži plyšiai laikančiosiose sienose, platesni negu 5 mm.

3.

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

K a r k a s a s:

medinis;

 

 

 

 

 

 

 

gelžbetoninis;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metalinis.

 

Karkaso elementų išlinkiai (įlinkiai), didesni negu 1/100 jų ilgio;

puviniu (grybu) pažeistas karkaso elementas, kai pažeidimas didesnis negu 25 proc. skerspjūvio;

įstriži plyšiai, kurie kerta daugiau kaip 25 proc. karkaso elemento skerspjūvio;

metalinės jungtys, surūdijusios daugiau nei 1 mm;

 

plyšiai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm;

suiręs armatūros apsauginis sluoksnis;

darbo armatūros arba metalinių jungčių surūdijęs sluoksnis, storesnis negu 1 mm;

kolonų išlinkiai, didesni negu 1/100 jų ilgio;

lokaliniai glemžiamo (gniuždomo) betono suirimai;

išilginiai plyšiai kolonose ir sijų gniuždomoje zonoje ties išilgine darbo armatūra; sijų ir kolonų gniuždomose zonose betone daug smulkių išilginių plyšių;

 

gniuždomų (klupdomų) elementų išlinkiai, didesni negu 1/300 jų ilgio;

suvirinimo siūlių arba konstrukcijos elementų įtrūkiai, nepriklausomai nuo jų pločio;

dėl korozijos suardytas profilių ir jungčių storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis.

4.

4.1.

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

P e r d a n g o s:

medinės;

 

 

 

 

gelžbetoninės surenkamos;

 

 

 

 

 

 

 

 

gelžbetoninės monolitinės;

 

 

 

 

 

Sijų išlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

biologiniai ir mechaniniai sijų bei kitų konstrukcinių elementų pažeidimai, dėl kurių jų skerspjūviai sumažėję daugiau kaip 25 proc.;

 

įlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

išilginiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir plokščių briaunose ties tempiama armatūra jos inkaravimo zonoje ir plyšiai kitose vietose, platesni negu 0,5 mm;

išilginiai plyšiai plokštėse tarp išilginių briaunų;

plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą gaminio ilgį;

armatūros korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis;

 

įlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

platesni negu 3 mm plyšiai;

atplėštas darbo armatūros apsauginis betono sluoksnis, lokalinis betono suirimas, armatūros korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis;

 

 

 

1

2

3

4.4.

 

 

 

mūrinės-skliautinės.

 

 

 

iškritusios pavienės skliautų plytos;

bet kokie plyšiai skliautuose;

metalinių elementų korozija, dėl kurios suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis.

5.

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

S a n t v a r o s:

metalinės;

 

 

 

 

 

 

 

 

gelžbetoninės.

 

 

Pastebimi suklupę arba išsikreivinę gniuždomi spyriai;

santvaros įlinkis didesnis negu 1/200 tarpatramio;

bet kokie plyšiai mazgų suvirinimo siūlėse;

pastebimos vertikalių arba horizontalių standumo ryšių deformacijos;

surūdiję santvarų elementai, kai dėl korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis;

 

atraminiuose mazguose arba tempiamuose elementuose atsivėrę didesni negu 0,4 mm pločio įstriži plyšiai;

bet kokio dydžio išilginiai plyšiai tempiamoje juostoje;

santvarų gniuždomos juostos apatinėje arba viršutinėje dalyje atsivėrę pavieniai išilginiai, platesni negu 0,4 mm, plyšiai arba daug trumpų išilginių plyšių;

lokalinis betono suirimas (atplyšę betono lopiniai), atvira ir surūdijusi darbo armatūra (suardytas storesnis negu
1 mm metalo sluoksnis).

6.

6.1.

 

 

 

6.2.

 

 

 

P o k r a n i n ė s  s i j o s:

metalinės;

 

 

 

gelžbetoninės.

 

 

 

Įlinkiai, didesni negu 1/500 tarpatramio;

įtrūkiai tempiamoje zonoje;

pastebimas atramų irimas;

 

įlinkiai, didesni negu 1/500 tarpatramio;

bėgiai pasislinkę sijos skersine kryptimi;

išjudėjusios įdėtinės detalės;

sija pasislinkusi kolonos atžvilgiu.

7.

7.1.

 

 

 

 

 

7.2.

 

 

7.3.

L a i p t a i:

mediniai;

 

 

 

 

 

metaliniai;

 

 

gelžbetoniniai.

 

 

Klijuotose jungtyse atsivėrę bet kokio dydžio plyšiai;

plyšiai templėse, dėl kurių jų skerspjūvis sumažėjęs daugiau negu 30 proc.;

templių įlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

mediena pažeista biologinių kenkėjų;

 

plyšiai laiptasijų ir templių suvirinimo siūlėse;

įlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

 

laiptų aikštelių ir laiptasijų įlinkiai, didesni negu
1/50 tarpatramio;

plyšiai šių elementų tempiamoje zonoje didesni negu
2 mm;

atplėštas darbo armatūros betono apsauginis sluoksnis, dėl korozijos pažeistos darbo armatūros sluoksnis, storesnis negu 1 mm.

 


 

1

2

3

8.

 

8.1.

I n ž i n e r i n i a i  g a m t i- n i ų  d u j ų  t i n k l a i: gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistema

 

 

Sistemos vamzdynuose, jų įtaisuose nustatyti korozijos židiniai, kurių gylis viršija 25 proc. sienelės storio.

Bet koks dujų slėgio reguliavimo ir kontrolės įrenginių funkcionavimo nukrypimas nuo nustatytųjų (normalių) tokio įrenginio veikimo sąlygų.

9.

 

 

 

9.1.

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

9.3.

 

 

 

 

 

9.4.

I n ž i n e r i n i a i   e l e k-    t r o s  t i n k l a i                (a t r a m ų   k o n s t r u k -

c i jo s  i r   p o r t a l a i):

centrifuguoti arba vibruoti gelžbetoniniai stiebai su neįtempta arba įtempta strypine armatūra;

 

centrifuguoti arba vibruoti gelžbetoniniai stiebai su įtempta armatūra iš didelio stiprio (stiprumo) vielos;

 

bet kokios konstrukcijos centrifuguoti arba vibruoti gelžbetoniniai stiebai;

 

 

 

metalinės konstrukcijos

 

 

 

 

Visame betono paviršiuje skersinių plyšių plotis didesnis kaip 0,6 mm;

 

 

 

visame betono paviršiuje skersinių plyšių plotis didesnis kaip 0,3 mm;

 

 

 

išilginių plyšių plotis didesnis kaip 0,3 mm ir ilgis didesnis kaip 3 m, kai yra daugiau negu du plyšiai viename skerspjūvyje;

kiauryminio pažeidimo plotas didesnis kaip 25 cm2;

 

 

dėl korozijos poveikio daugiau kaip 20 proc. sumažėjęs elementų storis.

 

___________________


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

2 priedas

 

(Statinio avarijos tyrimo akto forma)

 

AVARIJOS TYRIMO AKTAS

 

20_   m. __________  __ d.

______________

Vieta

 

 

Duomenys apie statinio avarijos tyrimo komisiją (toliau – komisija):

Komisiją sudariusi institucija _____________________________________________________________________

Komisijos sudarymo data _______________

Komisijos sudarymo dokumento pavadinimas _______________________________________________________

 

Duomenys apie statinį / nebaigtą statyti statinį, kuriame įvyko avarija:

Paskirtis ______________________ Kategorija _____________________ Statybos rūšis ____________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________ Statinio unikalus Nr. (jei suteiktas)___________________

Adresas (jei adresas nesuteiktas – vietovės pavadinimas, geografinės koordinatės)___________________________

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės kodas ___________________          

 

I. Duomenys apie statytoją (užsakovą):

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas  / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, buveinės adresas _____________________________________________________________________________________________

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

Duomenys apie rangovą (-us):

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, buveinės adresas

_____________________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________

 

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us):

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

Duomenys apie statinio statybos techninį prižiūrėtoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

II. Duomenys apie statinio savininką (naudotoją) / valdytoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas  / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, buveinės adresas _____________________________________________________________________________________________

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

Duomenys apie statinio techninį prižiūrėtoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, buveinės adresas

_____________________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________

 

Duomenys apie naudojamo statinio statybos užbaigimą:

Statybos užbaigimo dokumento pavadinimas _________________________________________

Statybos užbaigimo dokumento Nr., išdavimo (surašymo) data ___________________________

 

Duomenys apie naudojamo statinio techninę priežiūrą:

 

Aprašomos vykdytos periodinės ir specializuotos apžiūros, nustatyti statinio defektai ir kt.

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ ,  parengimo metai ______ .

 

Duomenys apie statinio projektuotoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, buveinės adresas

________________________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

 

Duomenys apie statinio projekto ekspertizės rangovą:

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, buveinės adresas

_____________________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

Duomenys apie statinio projekto ekspertizės vadovą:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas __________________________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________ .

Ryšio duomenys

El. paštas__________________ , telefonas ___________ , mobilusis telefonas ___________ , faksas ___________ .

 

Duomenys apie metereologines sąlygas avarijos metu:

 

Pvz., oro temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, sniego dangos storis ir kt.

 

 

Statinio aprašymas:

 

Pvz., matmenys, laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos, aukštų skaičius, kolonų tinklas ir kt.

 

 

Statinyje vykdytų statybos darbų aprašymas:

 

Aprašomi vykdyti sietini su avarijos priežastimi statybos darbai

 

Kiti su avarija susiję duomenys:

 

Pvz., gamybos technologijos pažeidimai ir kt.

 

 

Duomenys apie statinio avariją:

Avarijos data ir laikas ___________________

 

Avarijos aprašymas:

 

Pvz., nugriuvusių ir apgadintų konstrukcijų bei įrenginių kiekis, avarijos eiga, konstrukcijų priešavarinės būklės požymiai, priimtos priemonės avarijai išvengti

 

 

Sužaloti žmonės:

 

 

Užteršta aplinka:

 

 

Sužalotos nekilnojamosios kultūros vertybės:

 

 

 

Komisijai dokumentus, informaciją, nuomonę, parodymus teikė:

 

Vardas pavardė

Asmuo (statybos dalyvis, statytojas (užsakovas), statinio naudotojas (-ai), statinio techninis prižiūrėtojas, liudytojas, ekspertas ir kt.)

 

 

 

 

 

KOMISIJOS IŠVADOS

 

Statinio (nebaigto statyti statinio) avarijos priežastys:

 

 

 

Statybos dalyvių veiklos įvertinimas:

 

 

 

Statinio naudotojų veiklos įvertinimas:

 

 

 

Statinio techninio prižiūrėtojo veiklos įvertinimas:

 

 

 

Asmenys, dėl kurių veiksmų ar neveikimo įvyko avarija:

 

 

 

KOMISIJOS REKOMENDACIJOS

 

 

 

STATINIO AVARIJOS TYRIMO AKTĄ PASIRAŠĖ:

 

Vardas, pavardė

Statusas (komisijos pirmininkas, komisijos narys)

Atstovaujama institucija

Parašas

Data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI:

 

1. Ekspertizės išvados ______________________________________, ________ lapas (-ai) (-ų)

2. Laboratorinių tyrimų išvados, ________ lapas (-ai) (-ų)

3. Statybos dalyvių kvalifikacijos atestatai, ________ lapas (-ai) (-ų)

4. Kiti dokumentai __________________________________________________________

 

Avarijos tyrimo aktas pildomas atsižvelgiant į statinio ir avarijos specifiką.

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr.  D1-321, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06574

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-748 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“ pakeitimo