Suvestinė redakcija nuo 2020-06-30

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12444

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 1881 STRAIPSNIU IR 190, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. XIII-2354

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 1881 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1881 straipsniu:

1881 straipsnis. Informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

1. Informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 190 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 190 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

190 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją arba informacijos, gaunamos įgyvendinant Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymą, paskleidimas

Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją arba informacijos, gaunamos įgyvendinant Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymą, paskleidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų  devyniasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

„66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 1881, 189, 190, 191, 192, 194, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 449, 4491, 450, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3095, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14364

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 1 ir 3 straipsniai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3095, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14364

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2354 3 straipsnio pakeitimo įstatymas