Suvestinė redakcija nuo 2021-12-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11709

 

Nauja redakcija nuo 2021-12-02:

Nr. A1-860, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24872

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMO UŽIMTUMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS APIE NUMATOMĄ GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 5 d. Nr. A1-383
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u  Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2017 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. A1-383

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m.  gruodžio 1 d. įsakymo Nr. A1-860 redakcija)

 

 

PRANEŠIMO UŽIMTUMO TARNYBAI prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos APIE NUMATOMĄ GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMĄ tvarkos aprašas

 

 

1. Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos visiems darbdaviams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21 straipsnio 3 dalyje.

3. Apraše vartojama sąvoka „grupės darbuotojų atleidimas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Darbo kodekso 63 straipsnio 1 dalyje.

4. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys, vadovaudamasis Darbo kodekso 63 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis, informuoja Užimtumo tarnybą adresu Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius, arba elektroniniu paštu [email protected], pateikdamas pranešimo Užimtumo tarnybai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą formą, pateiktą Aprašo priede. Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

 

 

_________________

 

Pranešimo Užimtumo tarnybai

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo

priedas

 

(Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą forma)

 

___________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas)

___________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos

___________________________________________________________________________

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“,

___________________________________________________________________________

kodas ir pavadinimas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PRANEŠIMAS

APIE NUMATOMĄ GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMĄ

 

________________ Nr. __________

(data)

1. Darbdavio darbuotojų skaičius _____________________________________ _______________________________________________________________________________ .

(skaičius žodžiais)

2. Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis _______________________________________________________________________ darbuotojų

(skaičius žodžiais)

nuo _______ m. _____________ ____ d. iki _______ m.______________ ____ d.

 

3. Numatomų atleisti darbuotojų profesijos[1] ir darbuotojų skaičius pagal profesijas:

 

 

Profesijos kodas

Profesijos pavadinimas

Numatomų atleisti darbuotojų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atleidimo priežastys _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(nurodyti Darbo kodekso straipsnį ir kitas svarbias aplinkybes)

 

5. Informacija apie konsultacijas su darbo taryba ar darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga dėl numatomo grupės darbuotojų atleidimo _______________________________________

(nurodyti, kada vyko konsultacijos)

_______________________________________________________________________________ .

 

 

______________________________              ___________               _________________

(darbdavio atstovo pareigų pavadinimas)                                        (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

 

_______________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-860, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24872

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 [1] Numatomų atleisti darbuotojų profesijos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ (nurodyti keturženklį profesijų pogrupio kodą, kurį sudaro pirmieji šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys).