Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04600

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO PARODŲ, PREKYBOS MUGIŲ, BENDRUOMENIŠKUMĄ KAIME SKATINANČIŲ RENGINIŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMO IR (ARBA) DALYVAVIMO JUOSE FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. 3D-182

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. 3D-248 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų, organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“, su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                 Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-182

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 3D-241

redakcija)

 

ŽEMĖS ŪKIO PARODŲ, PREKYBOS MUGIŲ, BENDRUOMENIŠKUMĄ KAIME SKATINANČIŲ RENGINIŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMO IR (ARBA) DALYVAVIMO JUOSE FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja nacionalinės paramos (valstybės pagalbos, nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir paramos ekonominės veiklos nevykdantiems subjektams) teikimo žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, vykstantiems Lietuvoje, ir konkursams (toliau – žemės ūkio parodos, prekybos mugės, bendruomeniškumą kaime skatinantys renginiai ir konkursai) organizuoti ir (arba) dalyvauti šiuose renginiuose tvarką.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), ir į Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Ekonominė veikla – veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno), išskyrus darbo veiklą, taip pat valstybės ir savivaldybių veiklą, net jeigu už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos.

3.2. Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio veiklos subjektas (išskyrus paslaugų žemės ūkiui teikimu, geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymu, alternatyviąja veikla užsiimančius subjektus), maisto ūkio subjektas, vykdantis maisto gamybos veiklą, ūkio subjektas, užsiimantis žemės ūkio technikos gamyba ir (arba) prekyba, žemės ūkio parodų, prekybos mugių ir (ar) konkursų dalyvis.

3.3. Galutinis paramos gavėjas – bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių dalyvis.

3.4. Pareiškėjas – žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimu ir (arba) dalyvavimo juose organizavimu užsiimantis subjektas ir (arba) žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų dalyvis, kuris nėra likviduojamas ir jam nėra iškelta byla dėl bankroto, teikiantis Žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija) žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraišką. Pareiškėja negali būti kaimo bendruomenė ar jas vienijanti organizacija (bendruomenių asociacija, sąjunga ar pan.).   

3.5. Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraiška (toliau – paraiška) – taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas, kurį Ministerijai pateikia pareiškėjas, siekdamas gauti lėšų žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams ir (arba) konkursams organizuoti ir (arba) dalyvauti šiuose renginiuose.

4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 702/2014, reglamente (ES) Nr. 717/2014, reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatai), Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

5. Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo šiuose renginiuose finansavimo tikslai:

5.1. skatinti žemės ūkio ir (arba) maisto produktų pardavimo rinkų plėtrą;

5.2. informuoti plačiąją visuomenę apie žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, užtikrinti žemės ūkio ir maisto ūkio subjektams aktualios informacijos apie šiuose sektoriuose naudojamą techniką ir technologijas sklaidą;

5.3. skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, kultūrinį tobulėjimą, vietines iniciatyvas.

6. Nacionalinė parama pagal šias taisykles teikiama šioms veiklos sritims:

6.1. Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose;

6.2. konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti ir (arba) dalyvauti juose;

6.3. Lietuvos kaimo vietovėse vykstantiems, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti.

7. Nacionalinė parama pagal šių taisyklių 6.1 p. neteikiama pagalbos gavėjams, galintiems gauti pagalbą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“. 

 

III SKYRIUS

GALUTINIAI PAGALBOS GAVĖJAI

 

8. Galutinis pagalbos gavėjas:

8.1. privalo atitikti labai mažų, mažų ir vidutinių ūkio subjektų apibrėžtis, nustatytas reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede, kuriems pagalba yra teikiama natūra kaip subsidijuojamos paslaugos ir negali apimti tiesioginių išmokų pinigais;

8.2. negali būti sunkumų patiriantis, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte arba Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti;

8.3. neturi būti gavęs pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

8.4. neturi būti gavęs ir neturi siekti paramos iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos (toliau – ES) programų ir (ar) priemonių išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti.

9. Galutiniams pagalbos gavėjams:

9.1. valstybės pagalba žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo, informavimo veiklai teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 24 straipsniu;

9.2. nereikšminga (de minimis) pagalba žuvininkystės ir akvakultūros produktų pardavimo skatinimo, informavimo veiklai teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 717/2014;

9.3. nereikšminga (de minimis) pagalba maisto ūkio (išskyrus žemės ūkio) produktų, žemės ūkio technikos gamybos ir (arba) prekybos žemės ūkio technika pardavimo skatinimo, informavimo veiklai teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

10. Teikiant pagalbą pagal taisykles vienas ūkio subjektas (galutinis pagalbos gavėjas) turėtų būti suprantamas kaip apimantis visų susijusių ūkio subjektų grupę, kaip nurodyta:

10.1. reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo 3 straipsnyje, kai pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 702/2014;

10.2. reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, kai pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu ES) Nr. 1407/2013;

10.3. reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje, kai pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 717/2014.

 

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

11. Pareiškėjas įsipareigoja:

11.1. jei renginys organizuojamas siekiant taisyklių 5.1 arba 5.2 papunkčiuose nurodyto tikslo, gautas nacionalinės paramos lėšas panaudoti galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y. visą gautą naudą perleisti galutiniams pagalbos gavėjams), išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra ir galutinis pagalbos gavėjas;

11.2. jei renginys organizuojamas siekiant taisyklių 5.3 papunktyje nurodyto tikslo, gautas nacionalinės paramos lėšas panaudoti galutiniams paramos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti;

11.3. užtikrinti, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks taisyklių 8 punkte keliamus reikalavimus;

11.4. nebūti gavęs ir nesiekti paramos iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos (toliau – ES) programų ir (ar) priemonių išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

11.5. gavęs nacionalinės paramos lėšas ir vykdydamas  taisyklių 6 punkte nurodytas veiklas, įvardyti Ministeriją kaip vieną iš rėmėjų. Pareiškėjas Ministerijos įvardijimo projektus bei visuomenės informavimo priemonėse numatytų skelbti renginio anonsų projektus likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki renginio pradžios privalo suderinti su Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene skyriumi.

 

V SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

12. Nacionalinė parama teikiama iš valstybės biudžeto lėšų. Paraiškoje nurodytos planuojamos įgyvendinti  priemonės turi būti įgyvendintos einamaisiais metais.

13. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų taisyklių 6 punkte numatytoms veiklos sritims vykdyti.

14. Teikiant paramą pagal taisyklių 6.3 papunktyje nurodytą veiklos sritį, didžiausia paramos suma vienam renginiui negali viršyti 4 000 Eur. Pareiškėjas pagal šiame papunktyje nurodytą veiklą gali teikti paraišką ne daugiau kaip 2 renginiams. Jei renginys vyksta Lietuvos darbo kodekso 123 straipsnyje nurodytomis švenčių dienomis, parama pagal taisyklių 6.3 papunktyje nurodytą veiklos sritį neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

15. Tinkamos finansuoti yra šios žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose išlaidos:

15.1. vykdant taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytas veiklos sritis:

15.1.1. dalyvavimo mokestis (ne daugiau kaip 5 proc. nuo bendros tinkamų finansuoti priemonės išlaidų sumos);

15.1.2. kelionės išlaidos (nuvykimas ir grįžimas) ir gyvūnų vežimo išlaidos. Kai renginys vyksta Lietuvoje, kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) dieną prieš ir (arba) po renginio, kai renginys vyksta užsienyje – pagal faktinius dokumentus;

15.1.3. išlaidos reklamai apie renginį leidiniuose ir internete (ne daugiau kaip 20 proc. nuo bendros tinkamų finansuoti priemonės išlaidų sumos);

15.1.4. parodoms skirtų patalpų, teritorijos, įrangos bei stendų nuomos ir jų sumontavimo ir išmontavimo išlaidos;

15.1.5. išlaidos prizams (ne daugiau kaip 100 Eur vienam prizui, skirtam pirmų trijų vietų  nugalėtojams). Piniginiai prizai ir dovanų kuponai nėra tinkama išlaida;

15.2. vykdant taisyklių 6.3 papunktyje nurodytą veiklos sritį:

15.2.1. transporto išlaidos (kompensuojamos kuro išlaidos renginio dienomis ir (arba) dieną prieš ir (arba) po renginio, transporto nuomos išlaidos);

15.2.2. informavimo apie renginį išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti priemonės išlaidų sumos);

15.2.3. bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams skirtų patalpų, teritorijos ir įgarsinimo įrangos nuomos bei jų įrengimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. nuo bendros tinkamų finansuoti priemonės išlaidų sumos);

15.2.4. scenos nuomos ir jos sumontavimo ir išmontavimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. nuo bendros tinkamų finansuoti priemonės išlaidų sumos);

15.2.5. renginių dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos:

15.2.5.1. kavos / arbatos pertraukai – ne daugiau kaip 3 Eur vienam asmeniui ir ne daugiau kaip 2 kavos / arbatos pertraukoms (kai renginys trunka 3–4 valandas – 1 kavos / arbatos pertrauka, kai renginys trunka 5–6 valandas – 2 kavos / arbatos pertraukos); 

15.2.5.2. pietums – ne daugiau kaip 8 Eur vienam asmeniui. Ši išlaida laikoma tinkama, kai renginys trunka ilgiau nei 4 valandas;

15.2.6. išlaidos prizams ir apdovanojimams – ne daugiau kaip 100 Eur vienam prizui, skirtam pirmų trijų vietų nugalėtojams, bei smulkiems prizams, apdovanojimams – ne daugiau kaip 30 Eur vienai nominacijai ir ne daugiau kaip 20 vnt. Piniginiai prizai ir dovanų kuponai  nėra tinkama išlaida;

15.2.7. kitos organizacinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su renginių organizavimu (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos priemonę administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 10 proc. nuo bendros tinkamų finansuoti priemonės išlaidų sumos), komandiruočių, kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai, ryšių išlaidos, kanceliarinės prekės). Visos šiame papunktyje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. bendros tinkamų finansuoti priemonės išlaidų sumos.

16. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos taisyklių 15 punkte nurodytos išlaidos:

16.1. pagrįstos, racionalios ir priemonei įgyvendinti būtinos bei numatytos paraiškoje;

16.2. padarytos nuo sprendimo dėl nacionalinės paramos teikimo priėmimo, t. y. nuo Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio dėl nacionalinės paramos skyrimo priemonėms įgyvendinti įsigaliojimo dienos iki priemonės, tiesiogiai susijusios su taisyklių 6 punkte nurodytomis veiklos sritimis, įgyvendinimo pabaigos, nurodytos paraiškoje;

16.3. neviršijančios paraiškoje numatytos sumos;

16.4. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintomis kopijomis;

16.5. prizams finansuoti, jeigu prizai buvo faktiškai įteikti ir pateiktas jų įteikimo įrodymo dokumentas (nurašymo aktas su prizų gavėjų vardais ir pavardėmis).

17. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

17.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

17.2. pareiškėjo – PVM mokėtojo veikla, kuriai organizuoti teikiama nacionalinė parama pagal šias taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM;

17.3. jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

18. Pagalba, kuri skiriama taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytoms veiklos sritims finansuoti, turi atitikti pagalbos dydžio ir kaupimo reikalavimus:

18.1. teikiant valstybės pagalbą, turi atitikti reglamento (ES) Nr. 702/2014 8 straipsnio reikalavimus;

18.2. teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, turi atitikti reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio 2 dalies, 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio ir 5 straipsnio reikalavimus ir reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalies, 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio ir 5 straipsnio reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

19. Paraiškos pagal taisyklių 1 arba 2 prieduose nurodytą formą priimamos, nagrinėjamos ir lėšos skiriamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir šiomis taisyklėmis. Paraiškas priima Ministerija.

20. Ministerija interneto svetainėje www.zum.lrv.lt skelbia kvietimus teikti paraiškas, nurodydama paraiškų priėmimo terminus, paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti šias taisykles ir paraiškų formas. Kvietime nurodoma visoms teikiamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra lėšų suma, atitinkamoms veiklos sritims skiriamos nacionalinės paramos sumos, intensyvumas ir kita informacija, nurodyta Apraše.

21. Pareiškėjai, norintys vykdyti veiklą, susijusią su taisyklių 6 punkte nurodytomis veiklos sritimis, Ministerijai pateikia paraišką (1 priedas). Paraiškoje numatyta priemonė gali būti vykdoma ne anksčiau nei 30 d. d. nuo paraiškų priėmimo pabaigos. Paraiškoje turi būti nurodytos kiekvieno renginio išlaidos atskirai. Kartu su paraiška Ministerijai turi būti pateikta:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

21.1. pareiškėjo veiklos nuostatų (įstatų) arba kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtintos kopijos;

21.2. teikiant paraiškas pagal taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčius teikiamas ir taisyklių 2 priedas. Kai pareiškėjas nėra galutinis pagalbos gavėjas, o teikia bendrą paraišką (taisyklių 1 priedas) už galutinius pagalbos gavėjus, turi būti pateiktos pasirašytos galutinių pagalbos gavėjų paraiškos arba patvirtintos jų kopijos (taisyklių 2 priedas). Šio papunkčio nuostatos netaikomos, jeigu nacionalinė parama teikiama taisyklių 6.3 papunktyje nurodytai veiklai.

22. Per einamuosius metus pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką priemonei įgyvendinti pagal pasirinktą vieną taisyklių 6 punkte nurodytą veiklos sritį.

23. Pareiškėjai atsako už taisyklių 10 punkte nurodytų reikalavimų vykdymą. Tais atvejais, kai pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 arba reglamentu (ES) Nr. 717/2014, galutiniai pagalbos gavėjai papildomai pateikia:

23.1. informaciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti galutinio pagalbos gavėjo atitiktį atitinkamai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje pateiktai „vienos įmonės“ apibrėžčiai;

23.2. jei galutinis pagalbos gavėjas per pastaruosius trejus finansinius metus  buvo reorganizuotas informaciją, reikalingą siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pagalbos teikimo sąlygos, kaip nurodyta atitinkamai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalyse arba reglamento (ES) Nr. 717/2014 3 straipsnio 8 ir 9 dalyse.

24. Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Ministerijai apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką, jei paraiškų priėmimas nėra pasibaigęs.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKOS KRITERIJAI

 

25. Gautų paraiškų vertinimą ir jose pateiktų duomenų tikrinimą atlieka už žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose veiklos koordinavimą atsakingas Ministerijos padalinys (toliau – sekretoriatas). Sekretoriatas paraiškas turi įvertinti per 10 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos.

26. Paramos paraiškų vertinimą sudaro šie etapai: pareiškėjo ir jo paraiškoje nurodytos priemonės tinkamumo vertinimas ir pareiškėjo ir jo priemonės vertinimas pagal atrankos kriterijų balus. Pirmiausia atliekamas pareiškėjo ir jo paraiškos tinkamumo vertinimas, jis pradedamas nelaukiant paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys, arba paramos paraiška užpildyta netinkamai, vertintojas elektroniniu paštu pareiškėjui išsiunčia paklausimą. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 2 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Susirašinėjimas tarp vertintojo ir pareiškėjo vyksta elektroniniu paštu. Per nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki paramos paraiškų vertinimo termino pabaigos nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, paramos paraiška toliau nevertinama ir atmetama.

27. Sekretoriatas, atlikdamas pareiškėjo ir jo paraiškoje nurodytos priemonės tinkamumo vertinimą:

27.1. patikrina, ar:

27.1.1. paraiška ir pridedami dokumentai gauti iki paraiškų pateikimo termino pabaigos;

27.1.2. paraiška atitinka nustatytą formą ir pridėti visi reikiami dokumentai;

27.1.3. numatoma įgyvendinti priemonė atitinka taisyklių II skyriuje nustatytus žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo finansavimo tikslus ir veiklos sritis;

27.1.4. numatoma įgyvendinti priemonė pagal taisyklių 6.1 ir (ar) 6.3 papunkčiuose nurodytas veiklas vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje;

27.1.5. numatoma įgyvendinti priemonė pagal taisyklių 6.3 papunktyje nurodytą veiklą vykdoma kaimo vietovėje;

27.1.6. galutiniai pagalbos gavėjai ir (ar) galutiniai paramos gavėjai atitinka kriterijus, nustatytus taisyklių III skyriuje;

27.1.7. pagal taisyklių 6.1 ir (ar) 6.2 papunkčiuose nurodytas veiklos sritis numatoma įgyvendinti priemonė skirta galutiniams pagalbos gavėjams, o pagal 6.3 papunkčio veiklos sritis – galutiniams paramos gavėjams;

27.1.8. pagrįstas numatomos įgyvendinti priemonės poreikis;

27.1.9. priemonei numatytos išlaidos tinkamos (kaip nurodyta taisyklių 15 ir 16 punktuose);

27.1.10. jei paraiškoje numatoma įgyvendinti keletą renginių, kiekvienas renginys įvertinamas atskirai pagal taisyklių nuostatas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

27.1.11. jei teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina, ar galutiniam pagalbos gavėjui (įskaitant ir su konkrečiu galutiniu pagalbos gavėju atitinkamai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikus nereikšmingą (de minimis) pagalbą pagal taisykles nebus viršyti didžiausi leistini nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžiai. Jei galutiniam pagalbos gavėjui suteikus apskaičiuotą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį būtų viršijamas galutiniam pagalbos gavėjui (įskaitant ir su konkrečiu galutiniu pagalbos gavėju atitinkamai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) bendras leistinas nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydis, priimant sprendimą dėl  nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad didžiausi leistini nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžiai nebūtų viršyti. Tikrinant, ar bendra suma, pridėjus pagal šias taisykles apskaičiuotą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, neviršija leistino nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio, turi būti įvertinta  taisyklių 23.1 ir 23.2 papunkčiuose nurodyta informacija;

27.2. vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) rezervuoja kiekvienam galutiniam pagalbos gavėjui planuojamą suteikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą;

27.3. taisyklių 27.2 ir 27.3 papunkčiai nėra taikomi, kai nacionalinė parama skiriama  taisyklių 6.3 papunktyje nurodytai veiklai.

28. Atlikus paraiškos tinkamumo vertinimą, teigiamai įvertintoms paraiškoms sudaroma  paraiškų pirmumo eilė. Ši eilė sudaroma įvertinus to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų, pateiktų pagal kiekvieną veiklos sritį, atitiktį atrankos kriterijams, kurie nurodyti taisyklių 29.1, 29.2 ir 29.3 p., pagal paramos paraiškoje esančią informaciją. Paraiškos vertinamos sudarant eilę surinktų balų mažėjimo tvarka. Paraiška, surinkusi vienodą balų skaičių, turi pirmumą pagal didesnį prisidėjimo prie paramos procentą. Didžiausias galimas balų skaičius vienai paraiškai yra 100 (vienas šimtas). Paraiška nevertinama ir atmetama, jeigu surinko 30 ir mažiau balų.

29. Priemonių atrankos kriterijai:

29.1. pagal taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą veiklos sritį:

Eil. Nr.

Priemonės  atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų ribos

1.

Pareiškėjo aktyvumas, patirtis (vertinama pagal pareiškėjo per paskutinius dvejus metus organizuotas parodas, muges).  Balas skiriamas tik pareiškėjui – renginio organizatoriui už kiekvieną parodą, mugę (jei pareiškėjas tik renginio dalyvis, balai neskiriami):

1.1.

7 ir daugiau parodų, mugių

10

10

1.2.

5–6 parodos, mugės

5–6

1.3.

2–4 parodos, mugės

2–4

2.

Pareiškėjas per paskutinius dvejus metus nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį

10

10

3.

Pareiškėjo prisidėjimas prie priemonės įgyvendinimo (vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti priemonės išlaidų):

3.1.

nuo 40 proc. ir daugiau

50

50

3.2.

nuo 30 iki 39,99 proc.

40

3.3.

nuo 20 iki 29,99 proc.

30

3.4.

nuo 10 iki 19,99 proc.

20

3.5.

nuo 5 iki 9,99 proc.

10

4.

Lietuvoje vykstanti paroda / mugė yra tarptautinė (vertinama pagal parodoje / mugėje dalyvaujančius dalyvius iš užsienio valstybių)

4.1.

Parodoje / mugėje dalyvauja nuo 5 iki 10 dalyvių iš užsienio valstybių

15

15

4.2.

Parodoje / mugėje dalyvauja nuo 2 iki 4 dalyvių iš užsienio valstybių

10

5.

Parodos / mugės mastas (vertinama pagal dalyvių, pristatančių (prekiaujančių) savo gaminius, produkciją, skaičių. Rengiant keletą renginių, vertinamas kiekvienas renginys atskirai ir gauti balai sumuojami ir padalijami iš rengiamų renginių skaičiaus):

 

5.1.

Dalyvių skaičius daugiau kaip 50 

15

15

5.2.

Dalyvių skaičius nuo 21 iki 49

10

5.3.

Dalyvių skaičius nuo 10 iki 20

 

5

Didžiausia galima balų suma:

100

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

29.2. pagal  taisyklių 6.2 papunktyje nurodytą veiklos sritį:

 

Eil. Nr.

Priemonės atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų ribos

1.

Pareiškėjo aktyvumas, patirtis (vertinama pagal pareiškėjo per paskutinius dvejus metus organizuotus konkursus ir dalyvavimą konkursuose. Balai skiriami už kiekvieną konkursą):

1.1.

6 ir daugiau konkursų

10

6–10

1.2.

4–5 konkursai

4–5

1.3.

2–3 konkursai

2–3 

2.

Pareiškėjas per paskutinius dvejus metus nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį

10

10

3.

Pareiškėjo prisidėjimas prie priemonės įgyvendinimo (vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti priemonės išlaidų):

3.1.

nuo 30 ir daugiau

40

40

3.2.

nuo 20 iki 29,99 proc.

30

3.3.

nuo 10 iki 19,99 proc.

20

3.4.

nuo 5 iki 9,99 proc.

10

4.

Konkurso pobūdis

4.1.

Konkursas, vykstantis ne Lietuvoje 

40

40

4.2.

Tarptautinis konkursas (dalyvauja ne mažiau kaip 3-jų užsienio valstybių dalyviai), vykstantis Lietuvoje 

20

4.3.

Nacionalinis konkursas

15

4.4.

Rajoninis / savivaldybės konkursas

5

Didžiausia galima balų suma:

100

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

29.3. pagal taisyklių 6.3 papunktyje nurodytą veiklos sritį:

Eil.

 

Nr.

Priemonės atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų ribos

1.

Pareiškėjo aktyvumas (vertinama pagal pareiškėjo per praėjusiais dvejus metus Lietuvos kaimo vietovėse organizuotus bendruomeniškumui kaime skatinti skirtus  renginius, už kiekvieną organizuotą renginį skiriant po vieną balą)

15

 

1.1.

11 ir daugiau renginių

15

1.2.

5–10 renginių

 

5–10

2.

Renginio pobūdis:

2.1.

Renginys vietinis, skirtas vietinei bendruomenei

10

10

2.2.

Renginys  rajoninis / savivaldybės

5

3.

Renginys tradicinis, vyksiantis ne mažiau kaip 5 kartą

10

10

4.

Kaimo vietovės, kurioje organizuojamas bendruomeniškumą skatinantis renginys, gyvybingumas (vertinama pagal gyventojų skaičių kaimo vietovėje, vadovaujantis gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, viešai skelbiamų paskutiniais metais iki paraiškos pateikimo, duomenimis, kurie paskelbti Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

4.1.

1 000 ir daugiau gyventojų

15

4.2.

Nuo 501 iki 999 gyventojų

10

4.3.

Nuo 201 iki 500 gyventojų

5

5.

Renginio turinys, susijęs su žemės ūkio tematika

 

(atrankos balai suteikiami, jeigu priemonėje numatyta, kad organizuojant renginį, bus pristatomi žemės ir maisto produktai ir (ar) gaminiai; supažindinama su maisto ir (ar) kaimo buities produktų gamyba, žemdirbystės tradicijomis ir (ar) kaimo papročiais; balai neteikiami paskaitoms, seminarams ir pan.)   

20

20

6.

Asmenų iki 25 metų įtraukimas

 

(atrankos balai suteikiami, jeigu priemonėje numatyta, kad organizuojant renginį, dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. asmenų iki 25 metų, gyvenančių renginio vietoje, ir  nurodyta, kurioje renginio veikloje, užsiėmimuose jaunimas dalyvaus) 

10

10

7.

Asmenų iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukimas (atrankos balai suteikiami, jeigu priemonėje numatyta, kad organizuojant ir (arba) vykdant renginį, dalyvaus asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių: našlaičiai vaikai; socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir paaugliai iki 18 m.; negalią turintys asmenys; vyresnio amžiaus (daugiau negu 60 m.) žmonės; vienišos mamos ar tėvai, auginantys vaikus iki 18 m.; daugiavaikės (turinčios daugiau negu 3 vaikus) šeimos; niekur nesimokantys ir nedirbantys asmenys iki 25 m.)

10

10

8.

Pareiškėjas per paskutinius dvejus metus nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį

10

10

Didžiausia galima balų suma

100

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

30. Jei įvertinus paraiškas pagal tą pačią veiklos sritį nustatoma, kad tik daliai vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusių finansavimo paraiškų užtenka atitinkamai veiklos sričiai paramai skirtų lėšų, paramos suma šioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

31. Jei nepakanka skirtų lėšų daliai kvietime vienodą atrankos balų skaičių pagal veiklos sritį surinkusioms paraiškoms, vieną kartą per einamuosius metus kvietime nurodytos lėšos veiklos sričiai Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34 „Dėl Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Priemonių atrankos komitetas), sprendimu gali būti didinamos, perkeliant jas iš kitų priemonės veiklos sričių ar kitų priemonių. Papildomai skirtų lėšų likutis negali būti naudojamas mažesnius nei minimalius balus surinkusioms ar kitus pirmumo kriterijus atitikusioms paraiškoms finansuoti.

32. Sekretoriatas, atlikęs gautų paraiškų vertinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo  taisyklių 24 punkte numatyto paraiškų vertinimo pabaigos parengia paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurią pateikia svarstyti Priemonių atrankos komitetui.

33. Priemonių atrankos komitetas, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės pateikimo, įvertina sekretoriato pateiktus paraiškų vertinimo rezultatus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ar nefinansuotinų priemonių.

34. Sekretoriatas ir (arba) Priemonių atrankos komitetas turi teisę prašyti papildomų dokumentų ir (arba) informacijos iš pareiškėjo, kitų institucijų, reikalingos paraiškoms vertinti. Sekretoriatas ir (arba) Priemonių atrankos komitetas nustato papildomų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimo terminą, bet ne trumpesnį nei 2 darbo dienos. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška vertinama pagal turimus duomenis.

35. Priemonių atrankos komitetas, vadovaudamasis Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34 „Dėl Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“, gali priimti rekomendacinio pobūdžio sprendimus dėl didesnės išmokamos avanso sumos ir pan.  

36. Tais atvejais, kai lėšų sumą priemonei įgyvendinti siūloma sumažinti ar prašoma pakoreguoti, ar papildyti paraiškoje pateiktus duomenis, pareiškėjas patikslina paraišką ir ją per Projektų atrankos komiteto nustatytą terminą pateikia sekretoriatui.

37. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo priemonei įgyvendinti, remdamasis Priemonių atrankos komiteto rekomendacijomis, priima Žemės ūkio ministerijos kancleris.

38. Sekretoriatas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Priemonių atrankos komiteto posėdžio protokolo pasirašymo Žemės ūkio ministerijos kancleriui pateikia potvarkio dėl nacionalinės paramos skyrimo priemonėms įgyvendinti projektą sprendimui priimti. Priėmus sprendimą skirti nacionalinę paramą priemonei įgyvendinti, pareiškėjas tampa priemonės vykdytoju.

39. Sekretoriatas per 3 darbo dienas nuo Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio pasirašymo datos informuoja pareiškėją apie skiriamą arba neskiriamą paramos sumą ir paprašo pareiškėją, jeigu paramos suma sumažinta, per 3 darbo dienas pateikti perskaičiuotą taisyklių 1 priedą ir 2 priedą (jei reikia) pagal tinkamas išlaidas. Taip pat pareiškėjas turi sekretoriatą raštu  informuoti, jei sumažinus lėšas nusprendžia atsiimti pateiktą paraišką.

40. Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio, kuriuo patvirtinamas sprendimas dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti, Priemonių atrankos komiteto posėdžių protokolų, priemonės vykdytojų paraiškų kopijos yra pateikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriui ir el. paštu nacparama@nma.lt  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti priėmimo dienos.

41. Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 7 straipsnio 4 dalies nuostatomis, reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis ir reglamento (ES) Nr. 717/2014 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis, keliomis dalinėmis išmokomis teikiama pagalba diskontuojama pagalbos skyrimo dieną. Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimo tvarką, nurodytą Bendrųjų administravimo taisyklių 3 priede.

42. Sekretoriatas, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, pateikia Registrui duomenis apie kiekvienam galutiniam pagalbos gavėjui suteiktą valstybės pagalbą (tuo atveju, kai pagalba išmokama dalimis, – diskontuotą pagalbos vertę) per 20 darbo dienų, o duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą (tuo atveju, kai pagalba išmokama dalimis, – diskontuotą pagalbos vertę) per 5 darbo dienas nuo taisyklių 38 punkte nurodyto sprendimo suteikti pagalbą įsigaliojimo dienos.

43. Jei vienam galutiniam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama valstybės pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas ribas, sekretoriatas per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

 

VIII SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

44. Gavusi  taisyklių 39 punkte nurodytus dokumentus, NMA:

44.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo taisyklių 38 punkte nurodytų dokumentų gavimo informuoja priemonės vykdytoją apie skirtą lėšų sumą;

44.2. priemonės vykdytojui avansu perveda 50 proc. (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo einamųjų metų lapkričio 1 d., šiuo atveju priemonės vykdytojui avansu pervedama 100 proc.) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos sumos, jei sprendime dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti nenumatyta kita avanso suma.

45. Jeigu NMA negali atlikti taisyklių 44 punkte nustatytų veiksmų dėl paraiškose ir (arba) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti pastebėtų klaidų ar kitų neatitikčių ir šiems netikslumams ištaisyti reikia laiko, ji nedelsdama apie tai informuoja sekretoriatą, o taisyklių 44 punkte nustatytus veiksmus atlieka iš sekretoriato el. paštu gavusi patikslintus duomenis dėl pastebėtų klaidų ar kitų neatitikčių ištaisymo.

46. Priemonės vykdytojas, gavęs informaciją apie skirtą nacionalinę paramą priemonei įgyvendinti, per 10 darbo dienų pateikia NMA el. paštu nacparama.pmrk@nma.lt informaciją apie priemonę (taisyklių 4 priedas). Pasikeitus 4 priedo informacijai, priemonės vykdytojas apie tai el. paštu nacparama.pmrk@nma.lt informuoja NMA ir Ministerijos sekretoriatą (taisyklių    5 priedas) ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki numatytos priemonės įgyvendinimo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

47. Priemonės vykdytojams lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kaip numatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

48. Priemonės vykdytojams atsiskaitant už patirtas išlaidas, galimas 5 proc. išlaidų nukrypimas pagal paraiškoje nurodytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos bendros sumos.

49. Išlaidų viršijimas pagal atskiras išlaidų rūšis daugiau kaip 5 proc. negalimas ir išlaidos, nenumatytos šiose taisyklėse ir paraiškoje, nefinansuojamos.

50. Priemonės vykdytojai, įgyvendinę priemonę, už patirtas išlaidas NMA atsiskaito ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos, išskyrus už lapkričio ir gruodžio mėnesį įgyvendintas priemones, už kurių išlaidas priemonės vykdytojai atsiskaito ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos, ir pateikia NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriui (toliau – NPS) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius,  mokėjimo prašymą, kurio forma tvirtinama NMA nustatyta tvarka ir skelbiama interneto tinklalapyje www.nma.lt. Mokėjimo prašymai teikiami ir tikrinami vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas mokėjimo prašymą, priemonės vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą priemonę ir gautą avansą. Kartu su mokėjimo prašymu priemonės vykdytojas pateikia:

50.1. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas;

50.2. informaciją apie priemonės vertinimo kriterijų įgyvendinimo rezultatus, t. y. kokios nuveiktos veiklos, pasiekti rezultatai (3 priedas).

51. NMA, gavusi priemonės vykdytojo mokėjimo prašymą, jį įvertina per 30 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo NPS dienos, išskyrus, kai dėl mokėjimo prašymo reikia atlikti patikrą vietoje arba priemonės vykdytojo yra prašoma papildomos informacijos ir (arba) dokumentų,  ir nustato prašomų kompensuoti išlaidų tinkamumą finansuoti.

52. NMA, siekdama išmokėti avansą ar, įvertinusi mokėjimo prašymą, likusią nacionalinės paramos sumą priemonės vykdytojui, atsiskaičiusiam už įgyvendintas priemones, užsako lėšas ir jas išmoka Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

53. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą ir kartu su mokėjimo prašymu pateiktus dokumentus kyla neaiškumų ar mokėjimo prašymui tinkamai įvertinti trūksta informacijos, NMA siunčia priemonės vykdytojui paklausimą dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo. Jei per NMA nustatytą laiką priemonės vykdytojas nepateikia prašomų dokumentų ir (arba) informacijos, mokėjimo prašymas vertinamas pagal turimus duomenis.

54. Jei NMA vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami arba klaidinga informacija, gali būti atliekama patikra vietoje.

55. Priemonės vykdytojas, norėdamas pakeisti neesminius paraiškos duomenis (pvz., keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje ir kt.), kurie neturi įtakos priimant sprendimą dėl nacionalinės paramos skyrimo priemonei įgyvendinti, informuoja NMA raštu, nurodydamas norimus pakeisti arba papildyti duomenis, jų pakeitimo arba papildymo priežastis, ir pateikia patvirtinimo dokumentus (jei tokių yra). Jei NMA prašymui nepritaria, apie tai informuoja priemonės vykdytoją tuo būdu, kuriuo paraiškoje pažymėjo, kad sutinka gauti informaciją, t. y. raštu arba el. paštu, nurodydama priežastis. 

56. Mokėjimo prašymo pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių NMA gali pratęsti. Šiuo atveju priemonės vykdytojas iki taisyklių 56 punkte nustatyto termino turi pateikti NMA prašymą dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo, jį pagrįsdamas atitinkamais dokumentais, patvirtinančiais nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių buvimą. NMA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo raštu informuoja priemonės vykdytoją apie priimtą sprendimą ir, jei nepritaria, nurodo nepritarimo priežastis.

57. Išmokėjus priemonės vykdytojams lėšas, NMA iki kitų metų sausio 31 d. teikia Ministerijai informaciją, nurodytą taisyklių 49.2 papunktyje.

 

IX SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

58. Už skirtų lėšų panaudojimą atsako priemonės vykdytojas.

59. Už paraiškose ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikę subjektai. Priemonės vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklių 11 punkte nurodytų įsipareigojimų vykdymą, taip pat privalo užtikrinti, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiktų Taisyklių 8 punkte nurodytus reikalavimus. Priemonės vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos saugoti visą su paraiška ir vykdoma priemone susijusią medžiagą ir dokumentus.

60. Bet kuriuo priemonės įgyvendinimo laikotarpiu NMA savo nustatyta tvarka gali atlikti patikrą vietoje. Priemonės vykdytojas privalo leisti NMA Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems tarnautojams atlikti patikras.

61. Paraiškoje numatytų priemonių patikrą vietoje gali atlikti ir Ministerijos atsakingi darbuotojai.

 

X SKYRIUS

SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

62. Priemonės vykdytojui nesilaikant ar pažeidžiant šiose taisyklėse ir paramos paraiškoje nustatytas nacionalinės paramos skyrimo sąlygas, taikomos sankcijos, t. y. parama gali būti sumažinta arba pareikalauta ją grąžinti šiame skyriuje nustatyta tvarka.

63. Jeigu, įvertinus mokėjimo prašymą, nustatoma, kad avansu išmokėta suma didesnė negu priemonės vykdytojas padarė tinkamų finansuoti išlaidų, šį skirtumą priemonės vykdytojas privalo grąžinti. 

64. Jei priemonės vykdytojas pavėluotai pateikia mokėjimo prašymą, nacionalinė parama už kiekvieną pavėluotą darbo dieną sumažinama 1 proc. nuo apskaičiuotos nacionalinės paramos sumos už mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai priemonės įgyvendinimo metu priemonės vykdytojas mokėjimo prašymą pateikia pavėluotai dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, priemonės vykdytojo, jo vadovo ar kito atsakingo už mokėjimo prašymo pateikimą asmens liga). Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 30 darbo dienų nuo  taisyklių 49 punkte nurodyto termino pabaigos, vėliau pateikti mokėjimo prašymai neadministruojami.

65. Nacionalinė parama susigrąžinama, jeigu patikros vietoje metu nustatoma, kad priemonės vykdytojas nevykdo 6 punkte nurodytos veiklos, nesilaiko 11.1–11.3 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų.

66. Nustačius taisyklių 11.5 papunkčio reikalavimo pažeidimus (neįvardijus Ministerijos kaip vienos iš rėmėjų), nacionalinės paramos suma mažinama 20 proc.

67. Priemonės įgyvendinimo pažeidimai nustatomi, sprendimai dėl pagalbos sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos šių taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir NMA nustatyta tvarka. 

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Už informavimą nacionalinės paramos teikimo klausimais, paraiškų priėmimą, vertinimą, Priemonių atrankos komiteto posėdžių organizavimą, sprendimų dėl nacionalinės paramos skyrimo priemonei įgyvendinti priėmimą, Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkių dėl nacionalinės paramos skyrimo priemonėms įgyvendinti rengimą, informacijos apie priemonių vertinimo kriterijus kaupimą yra atsakinga Ministerija.

69. Už lėšų užsakymą ir išmokėjimą priemonių vykdytojams, lėšų apskaitą, jų panaudojimo kontrolę pagal šias taisykles atsako NMA.

70. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

71. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

72. Kiti šiose taisyklėse nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

 

______________________

 

 

 

Žemės ūkio parodų, prekybos mugių,

bendruomeniškumą kaime skatinančių

renginių ir konkursų organizavimo ir (arba)

dalyvavimo juose finansavimo taisyklių

1 priedas

 

(Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraiškos forma)

 

____________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

ŽEMĖS ŪKIO PARODŲ, PREKYBOS MUGIŲ, BENDRUOMENIŠKUMĄ KAIME SKATINANČIŲ RENGINIŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMO IR (ARBA) DALYVAVIMO JUOSE FINANSAVIMO PARAIŠKA

 

____________ Nr. _______

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

1. Pareiškėjo duomenys

 

Rekvizitai

Pareiškėjas

 

Teisinė forma (pildo juridiniai asmenys)

 

Įmonės kodas / asmens kodas

 

EVRK red.2*

 

Adresas (juridinio ar fizinio asmens buveinė):

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad pagal priemonę prašoma lėšų ne ekonominei veiklai vykdyti, todėl už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas PVM susigrąžinti neturėsiu teisės

□ Taip

 

□ Ne

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

 

□ Ne

 

*Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“

 

2. Priemonės, kuriai prašoma skirti lėšų, aprašymas

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                            (priemonės pavadinimas)

 

Priemonės aprašymas (galutiniai pagalbos gavėjai ar galutiniai paramos gavėjai, priemonės įgyvendinimo tikslas ir uždaviniai, jos poreikio pagrindimas, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus priemonę, informacija apie renginio pobūdį, kita informacija, reikalinga priemonės įvertinimui pagal atrankos kriterijus (iki pusės puslapio arba iki 1 600 spaudos ženklų):

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Renginio organizavimo detali programa (nurodoma tiksli renginio data, laikas, vieta) (iki 1 lapo arba 3 200 spaudos ženklų):

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Pareiškėjo pajėgumai numatytai priemonei įgyvendinti

 

Trumpai aprašykite patirtį vykdant panašias priemones (organizuojant parodas, muges, bendruomeniškumą skatinančius renginius arba dalyvavimą juose) arba dalyvaujant jose.

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

4. Duomenys apie priemonę

 

 

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Prašoma lėšų suma

su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Nuosavų lėšų suma tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Pagalbos / paramos dydis, proc.

(procentas skaičiuojamas nuo bendros

tinkamų finansuoti išlaidų sumos)

 

Planuojama priemonės įgyvendinimo pradžia*

20..... m....................... d.

 

Planuojama priemonės įgyvendinimo pabaiga

20..... m....................... d.

 

Veiklos sritis, kuriai prašoma pagalbos / paramos (pažymėti tinkamą):

□ Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio parodoms, mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose.

□     Konkursams organizuoti ir (arba) dalyvauti juose.

□ Lietuvos kaimo vietovėse vykstantiems bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti.

 

 

Asmuo, atsakingas už paraišką (pavardė, vardas, pareigos)

 

*priemonė gali būti vykdoma ne anksčiau nei 30 d. d. nuo paraiškų priėmimo pabaigos.

 

5. Priemonės tinkamų išlaidų sąrašas*

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas (nurodyti pagal taisyklių 15 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Prašoma lėšų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Išlaidų paskirstymas pagal ketvirčius, Eur

Pagrindimas (nurodyti detalius skaičiavimus, apklaustus tiekėjus, kiekius ir pan.)

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

*Jei priemonę sudaro renginių ciklas, reikia nurodyti atskirai kiekvieno renginio išlaidas paramai gauti.  

 

6. Prie paraiškos pridedami dokumentai

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

 

 

__/__/__/

 

 

__/__/__/

 

 

__/__/__/

 

 

__/__/__/

 

 

__/__/__/

 

 

 

7. Pareiškėjo deklaracija

 

:

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Vykdysiu Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių

renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių [Infolex – taisyklių] sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

3. Prašoma lėšų suma yra mažiausia priemonei įgyvendinti reikalinga suma.

4. Įsipareigoju ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos saugoti visą su paraiška ir vykdoma priemone susijusią medžiagą ir dokumentus.

5. Įsipareigoju gavęs nacionalinės paramos lėšas ir vykdydamas taisyklių 6 punkte nurodytas veiklas 

įvardyti Žemės ūkio ministeriją kaip vieną iš rėmėjų.

6. Užtikrinu, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitinka taisyklių 8 p. nuostatas.

7. Neturiu iškeltos bylos dėl bankroto, nesu likviduojamas.

8. Gautas lėšas panaudosiu paraiškoje numatytoms priemonėms įgyvendinti. (t. y. visą gautą naudą perleisiu galutiniams pagalbos arba paramos gavėjams).

9. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

10. Nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida.

11. Bendradarbiausiu su priemonės įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teiksiu visą prašomą informaciją, sudarysiu sąlygas tikrinti priemonės vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su priemonės įgyvendinimu, leisiu asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje.

12. Teiksiu papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su priemonės įgyvendinimu, taisyklių, Ministerijos ar Agentūros nustatytais terminais.

13. Agentūros reikalavimu (raštu, pranešimu) grąžinsiu neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtą lėšų avansą (jo dalį) ar lėšas (jų dalį) ir (arba) permokėtą lėšų avansą ar permokėtas lėšas ir (ar) sumokėsiu palūkanas.

14. Nesu gavęs ir nesieksiu paramos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų toms pačioms išlaidoms, numatytoms paraiškoje pagal taisykles, finansuoti.

15. Esu informuotas (a), kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami siekiant viešo ir skaidraus nacionalinės paramos panaudojimo, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/ 679 6 straipsnio 1 dalies e punktu; taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

16. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso Pareiškėjui ir aš, toliau pasirašęs, prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

17. Įsipareigoju įgyvendinti priemonę ir taisyklėse nustatytais terminais pateikti Agentūrai mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus.

18. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

19. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo  asmens vardą, pavardę arba pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

20. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

21. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

22. Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

23. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

24. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

25. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės bei paramos viešinimo tikslais įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

 

_________________________        _________________          ______________________________

    (pareiškėjo finansininko                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)

funkcijas atliekančio asmens

     pareigų pavadinimas)

_________________________        _________________          ______________________________

    (pareiškėjo vadovo ar jo                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)

   įgalioto asmens pareigų

           pavadinimas)

 

 

Žemės ūkio parodų, prekybos mugių,

bendruomeniškumą kaime skatinančių

renginių ir konkursų organizavimo ir (arba)

dalyvavimo juose finansavimo taisyklių

2 priedas

 

(Žemės ūkio parodų, prekybos mugių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraiškos galutiniams pagalbos gavėjams forma)

 

____________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

ŽEMĖS ŪKIO PARODŲ, PREKYBOS MUGIŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMO IR (ARBA) DALYVAVIMO JUOSE FINANSAVIMO PARAIŠKA GALUTINIAMS PAGALBOS GAVĖJAMS

 

____________ Nr. _______

(data)

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

1. Galutinio pagalbos gavėjo duomenys

 

Rekvizitai

Galutinis pagalbos gavėjas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

 

Teisinė forma (pildo juridiniai asmenys)

 

Įmonės kodas / asmens kodas

 

EVRK red.2*

 

Adresas (juridinio ar fizinio asmens buveinė):

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

□ Ne

Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkto nuostatas

Esu sunkumų patiriantis ūkio subjektas

 

 

Nesu sunkumų patiriantis ūkio subjektas

 

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

Taip

 

Ne

 

 

 

2. Informacija apie galutinio pagalbos gavėjo atitiktį reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede nustatytiems reikalavimams.

 

Aš, pretenduodamas gauti pagalbą pagal Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles ir pasirašydamas paraišką, patvirtinu, kad, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo ir (ar) reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 punkto nuostatomis, esu pripažįstamas:

1.

šios rūšies įmone*:

savarankiška įmonė

įmonė partnerė

susijusi įmonė

2.

šios kategorijos įmone*:

labai maža, maža arba vidutinė įmonė (MVĮ)

didelė įmonė

3.

Darbuotojų skaičius per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (pridėjus įmonių partnerių ir susijusių įmonių duomenis), vnt.

4.

Metinė apyvarta per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (pridėjus įmonių partnerių ir susijusių įmonių duomenis), Eur

 

Jeigu 1 dalyje pažymėjote „įmonė partnerė“ arba „susijusi įmonė“, prašome nurodyti visus susijusių įmonių pavadinimus ir jų kodus:

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

* pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais I priedą įmone vadinamas bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas. Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur. Nustatant įmonės rūšį ir kategoriją, turi būti įvertinamas įmonių susietumas, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede ir (ar) reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 punkte nurodytais kriterijais.

 

3. Informacija apie priemonę arba veiklą, kurioms prašoma pagalbos

 

 

Priemonės arba veiklos, kurioms prašoma pagalbos, aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo pradžia

 

201_________________________________d.

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo pabaiga

 

201_________________________________d.

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo vieta

 

 

 

Prašomos pagalbos rūšis

subsidijuojamos paslaugos

Preliminari prašomos pagalbos vertė (renginio organizatoriaus duomenimis), Eur

 

 

 

4. Planuojamos patirti išlaidos pagal žemės ūkio parodų, prekybos mugių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose veiklos sritis

 

Išlaidų rūšis

Pažymėti tinkamą

1. Dalyvavimo mokesčiai

2. Kelionės išlaidos (nuvykimas ir grįžimas) ir gyvūnų vežimo išlaidos

3. Išlaidos leidiniams ir interneto svetainėms, kuriose skelbiama apie renginį

4. Parodoms skirtų patalpų, teritorijos, įrangos bei stendų nuomos ir jų sumontavimo ir išmontavimo išlaidos

5. Išlaidos prizams (ne daugiau kaip 100 Eur vienam prizui, skirtam konkurso nugalėtojui)

 

 

5. Galutinio pagalbos gavėjo deklaracija

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

1. Nesu sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte arba Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti.

2. Nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba esu sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

3. Esu susipažinęs ir įsipareigoju vykdyti Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių (toliau – taisyklės) sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

4.  Nesu gavęs ir nesieksiu paramos iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti.

5. Jeigu mano prašoma pagalba, vadovaujantis taisyklių 9 punktu, yra laikoma nereikšminga (de minimis) pagalba, patvirtinu, kad:

5.1. nesu susijęs su kitais ūkio subjektais reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais, o jeigu esu susijęs nurodytais ryšiais, pateikiu su tuo susijusią informaciją (teisinis pagrindas (sutartys ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai);

5.2. mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus nebuvo  reorganizuojama (kai įmonė susijungia su kita įmone arba įsigyja kitą įmonę arba yra nuperkama kitos įmonės arba buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę), o jeigu buvo reorganizuojama, pateikiu su tuo susijusią informaciją (susijusių ūkio subjektų pavadinimus / vardus ir pavardes, įmonių / asmens kodus, suskaidymo atveju papildomai nurodoma suskaidymo data ir iki suskaidymo veikusiam ūkio subjektui suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota).

6. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

7. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, siekiant viešo ir skaidraus nacionalinės paramos panaudojimo, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/ 679 6 straipsnio 1 dalies e punktu, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

8. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

9. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

10. Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

11. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

12. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

13. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės bei paramos viešinimo tikslais įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

...................

(pareigos)

.................................................

(parašas)

A. V.

.................................................

(vardas, pavardė)

 

 

Žemės ūkio parodų, prekybos mugių,

bendruomeniškumą kaime skatinančių

renginių ir konkursų organizavimo ir (arba)

dalyvavimo juose finansavimo taisyklių

3 priedas

 

(Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose

priemonės vertinimo kriterijų įgyvendinimo rezultatų ataskaitos forma)

 

___________________________________

(pareiškėjos pavadinimas)

 

PRIEMONĖS VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ ATASKAITA

 

_______________ 

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)

 

1.   Projekto įgyvendinimo vieta

 

2.   Projekto data (jei vykdomi keli renginiai, nurodyti įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datas).

 

3.   Projekto tikslas

 

 

 

4.   Projekto dalyviai (tikslinė grupė ir dalyviai, jų skaičius)

 

5.   Projekto nauda ir rezultatai

 

 

 

6.   Įvykdytų renginių skaičius

 

7.   Informacija apie viešinimą pridedant priedus (pvz., skelbimai, nuotraukos) arba pateikiant nuorodas apie projektą (pvz., viešoje erdvėje, pareiškėjo svetainėje, socialiniuose tinkluose ir pan.)

 

8. Bendra projekto vertė, Eur

 

9. Paramos suma, Eur

 

 

10. Nuosavos lėšos, Eur ir jų šaltinis (kai taikoma)

 

11. Asmuo ryšiams dėl projekto įgyvendinimo

(vardas, pavardė, tel. nr., el. p. adresas)

 

 

 

...................

(pareigos)

.................................................

(parašas)

A. V.

.................................................

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

4 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-547, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13056

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-286, 2019-05-08, paskelbta TAR 2019-05-08, i. k. 2019-07455

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-430, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-10, i. k. 2020-12705

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 "Dėl Parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-241, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07837

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-346, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12268

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo