Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14935

 

PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL ikimokyklinio IR priešmokyklinio UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 punkto PRIPAŽINIMO

NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. spalio 23 d. Nr. 1-312

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito 2014-04-08 rašto Nr. D2-131 „Dėl mokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ rekomendacijas, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo1 punktą.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Satkevičius

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312

 

 

atlyginimo už vaikų, UGDOMŲ pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE nustatymo tvarkos aprašAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvai) mokesčio dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo ir mokesčio įstaigos reikmėms nustatymą, atlyginimo lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo tvarką.

2. Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą) moka tėvai.

3. Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš vienos dienos mokesčio už maitinimą ir mokesčio įstaigos reikmėms už ugdymo aplinkos išlaikymą.

4. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

 

5. Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (prekėms ir priemonėms higienos normų reikalavimams vykdyti, baldams, aprangai, patalynei, spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, ugdymo priemonėms įsigyti, ilgalaikio turto einamajam remontui, ryšių, interneto paslaugoms, interneto svetainės priežiūrai, būtinosioms paslaugoms ir patikroms). Šis mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbo mėnesį, išskyrus Aprašo 9 punkte minimais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-160, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07419

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

Nr. 1-93, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09167

 

5.1. Mokesčio paskirstymo, panaudojimo ir atskaitomybės tvarką nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-237, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17926

 

II. ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami. Mokestis už maitinimą nemokamas. Tokiu atveju tėvai pateikia prašymus, kuriuose nurodo pasirenkamą ugdomąją veiklą, bet ne ilgesnę kaip 4 val., o įstaigos vadovas tvirtina atskirą vaikų sąrašą. Pageidaujantiems maitintis taikoma vaiko amžiaus grupės maitinimosi išlaidų norma.

7. Mokestį už maitinimą tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų) arba 4 (keturių) kartų per dieną maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

 

Grupės pavadinimas

Pusry-čių mokes-tis,

Eur

Pietų mokes-tis,

Eur

Vaka-rienės mokes-tis,

Eur

Nakti-piečių*

mokes-tis,

Eur

2 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

3 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

4 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

Lopšelio grupė, spec. lopšelio grupė, 24 val. lopšelio grupė, 24 val. spec. lopšelio grupė

0,48

1,03

0,48

0,44

1,51

1,99

2,43

Darželio grupė, spec. darželio grupė, 24 val. darželio grupė, 24 val. spec. darželio grupė

0,54

1,18

0,54

0,46

1,72

2,26

2,73

Priešmokyk-linė grupė, spec. Priešmokyk-linė grupė

0,54

1,18

0,54

 

1,72

2,26

 

* Naktipiečiai taikomi 12 ir daugiau valandų grupėse

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

 

8. Valgiaraščiai turi atitikti valgiaraščių sudarymo reikalavimus ikimokyklinio ugdymo mokykloms, būti parengti ir suderinti teisės aktų nustatyta tvarka. Ekstremalių įvykių metu, kai maitinimas neorganizuojamas, ugdymo procesas sutrumpinamas iki 4 val. per dieną.

* Ekstremalūs įvykiai – tai situacijos, kurių metu dėl techninių, užkrečiamųjų ligų protrūkio ar kitų priežasčių nutraukiamas maitinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-160, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07419

 

9. Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis nemokamas, vaikui nelankant įstaigos, kai įstaigose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla ar paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, o jau sumokėtas, įskaitomas už artimiausius vaiko ugdymo mėnesius įstaigoje arba grąžinamas tėvams, kai vaiko ugdymas įstaigoje nutraukiamas. Išnykus ar pasibaigus mokesčio įstaigos reikmėms nemokėjimo sąlygoms, nurodytoms šiame Aprašo punkte, mokamas 0,54 Eur dydžio mokestis už kiekvieną likusią einamojo mėnesio darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-160, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07419

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

Nr. 1-93, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09167

 

9.1. Mokesčio nemoka tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programas ne ilgiau kaip 4 val. per dieną (arba 20 val. per savaitę) ir nesinaudoja kitomis teikiamomis paslaugomis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-237, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17926

 

III. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

10. Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami 100 proc.:

10.1. vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;

10.2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;

10.3. Šeimos, patiriančios socialinės rizikos veiksnius (nustačius socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje 2–3 lygius);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-324, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16673

 

10.4. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį moka tėvai savo lėšomis.

11. Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

11.1. jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu), jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);

11.3. jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);

11.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

 

12. Kai vaikas nelanko įstaigos, mokestis už maitinimą yra nemokamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

 

IV. PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS

 

13. Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kartu su prašymu lengvatai gauti priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Tokiu atveju lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo iki dokumento lengvatai taikyti galiojimo termino pabaigos (Aprašo 15 punktas). Pakartotinai pateikus dokumentus, lengvatos taikomos nuo dokumente nurodytos lengvatai taikyti termino pradžios, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.

14. Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kiekvienais kalendoriniais metais kartą per metus iki vasario 1 d.

15. Lengvatų galiojimas pagal dokumentų galiojimą:

15.1. neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimas galioja tą laikotarpį, kuris nurodytas pažymėjime;

15.2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams pažyma galioja nuo pašalpos skyrimo mėnesio ne ilgiau kaip 3 mėnesius; pratęsiant socialinės pašalpos mokėjimo laiką, kol nepaskirta pašalpa, – pateikus Socialinės paramos skyriaus informacinį lapą;

15.3. Socialinių reikalų skyriaus dokumentas (pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytus atvejus) galioja 6 mėnesius nuo išdavimo datos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-324, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16673

 

15.4. mokymo įstaigos pažymos pateikiamos 2 kartus per metus – rugsėjo ir vasario mėnesį (pagal Aprašo 11.3 papunktyje išvardytus atvejus).

16. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

 

V. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS

 

17. Atlyginimas už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais – iki 25 dienos).

18. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

19. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

20. Jeigu atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas ilgiau kaip 2 mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti mokinį iš mokyklos sąrašų ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

Papildyta punktu:

Nr. 1-305, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-30, i. k. 2015-18948

 

21. Tėvų nesumokėtas atlyginimas už vaiko išlaikymą išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-305, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-30, i. k. 2015-18948

 

22. Tėvai dėl lankančio vaiko maitinimo privalo pranešti įstaigai apie neatvykimą iki 9.00 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

 

23. Neteko galios nuo 2019-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

Papildyta punktu:

Nr. 1-160, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07419

 

_____________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-305, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-30, i. k. 2015-18948

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, papildymo

 

2.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-160, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07419

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo

 

3.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-324, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16673

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo

 

4.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-293, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13472

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo

 

5.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-93, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09167

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo ir atleidimo nuo mokesčio įstaigos reikmėms karantino paskelbimo laikotarpiu

 

6.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-237, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17926

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo