Suvestinė redakcija nuo 2020-03-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14812

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo paTVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. ĮV-948

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama). 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2017 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. ĮV-948

 

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – biudžetinės įstaigos), kultūros ir meno darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kasmetinio veiklos vertinimo (toliau – vertinimas) tvarką.

2. Darbuotojai kultūros ir meno darbuotojams priskiriami vadovaujantis Pavyzdiniu kultūros ir meno darbuotojų pareigybių sąrašu, nurodytu šio Aprašo 1 priede.

3. Aprašas taikomas darbuotojams, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojus, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius (toliau – nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjai), kurių veiklos vertinimo tvarka yra patvirtinta atskiru kultūros ministro įsakymu, ir kultūros ir meno įstaigų vadovus. 

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-46, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01203

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

 

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ METINIŲ UŽDUOČIŲ NUSTATYMAS IR VEIKLOS VERTINIMO PROCEDŪRA

 

5. Tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau – tiesioginis vadovas), atsižvelgdamas į biudžetinės įstaigos metinio veiklos plano priemones, darbuotojams, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, nustato metines veiklos užduotis (toliau – užduotys), siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos.

6. Nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 metinės veiklos užduotys. Kiekviena užduotis gali turėti daugiau negu1, bet ne daugiau kaip 5 rezultatų vertinimo rodiklius. Darbuotojams nustatytos užduotys turi būti aiškios, įvykdomos, turėti nustatytą įvykdymo terminą. Siektinų rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs ir leisti įvertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas, o jų reikšmės – pamatuojamos ir apskaičiuojamos, patikimos ir nesunkiai patikrinamos.

7. Riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos, tiesioginis vadovas nustato įvertindamas nuo darbuotojo nepriklausančias aplinkybes.

8. Tiesioginis vadovas darbuotoją su nustatytomis užduotimis, siektinų rezultatų vertinimo rodikliais ir rizika supažindina pasirašytinai.

9. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos, nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų veiklos užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai – prieš repertuaro naujos programos pradžią. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos darbuotojus, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjus, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

 

10. Darbuotojo veiklos vertinimo procedūrą sudaro:

10.1. darbuotojo veiklos nagrinėjimas;

10.2. darbuotojo veiklos įvertinimas;

10.3. veiklos vertinimo išvados (toliau – išvada) užpildymas.

11. Darbuotojo veiklos nagrinėjimas susideda iš dalinio išvados užpildymo ir pokalbio su darbuotoju.

12. Tiesioginis vadovas pateikia darbuotojui išvados formą (2 priedas) ne vėliau kaip iki sausio 20 d., o  nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjui – ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po repertuarų programų įgyvendinimo, 20 d., kurioje darbuotojas užpildo pagrindinius praėjusių metų (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjai – einamųjų metų mėnesio (mėnesių)) veiklos  rezultatus ir grąžina ją vadovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

 

13. Darbuotojui rengiantis pokalbiui, siūlytina prieš tai atlikti darbinės veiklos analizę, įsivardinti ir išanalizuoti priežastis, prielaidas, kurios sąlygojo pasiektus ir (ar) nepasiektus tikslus, užduotis.

14. Darbuotojas ir vadovas susitaria dėl pokalbio datos. Vadovas pokalbio su darbuotoju metu, dalyvaujant biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovui, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 19 straipsnyje (toliau – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo):

14.1. aptaria darbuotojo pasiektus rezultatus, vykdant jam suformuluotas užduotis, ir jo veiklą per praėjusius kalendorinius metus;

14.2. suformuluoja einamųjų metų užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant, užduotys gali būti neįvykdytos;

14.3. aptaria darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes.

15.   Po pokalbio tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiu asmeniu, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą, užpildo darbuotojo išvados formą, įrašydamas darbuotojo pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, vertinimą ir siūlymus, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 10 dalyje. Darbuotojo veikla, pasiekti rezultatai, vykdant suformuotas užduotis, vertinami pagal vertinimo rodiklius. Kiekvienas vertinimo rodiklis turi savo kiekybinius, kokybinius, laiko ir kitus rodiklius, kuriais vadovaudamasis vadovas vertina, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos.

16. Darbuotojų veikla gali būti vertinama:

16.1.                    labai gerai – darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius;

16.2.                    gerai – darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius;

16.3.                    patenkinamai – darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius;

16.4.                    nepatenkinamai – darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius.

17. Jei darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo nesutinka su tiesioginio vadovo siūloma išvada, apie tai pažymi išvadoje ir nurodo nesutikimo argumentus.

18. Tiesioginis vadovas darbuotoją su išvada supažindina pasirašytinai. Darbuotojui atsisakius pasirašyti patvirtinant, kad su šia Išvada susipažino, surašomas aktas.

19. Tiesioginis vadovas per 3 darbo dienas nuo išvados surašymo pateikia išvadą ir aktą, jei jis buvo surašytas, biudžetinės įstaigos vadovui, kuris priima Įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodytą sprendimą.

 

__________________

 

Valstybės ir savivaldybių kultūros

ir meno darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PAVYZDINIS KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ PAREIGyBIŲ SĄRAŠAS

 

 

Akompaniatorius;

Architektas;

Archyvaras;

Atlikėjai: aktorius, dainininkas (solistas, choro artistas), muzikantas (solistas, orkestro artistas), dirigentas, šokėjas (baleto artistas) ar kiti atlikėjai, kurie vaidina, dainuoja, skaito, deklamuoja, kitaip atlieka literatūros, meno, folkloro ar cirko kūrinius;

Asistentas: baletmeisterio, chormeisterio, dailininko, dirigento, režisieriaus, parodų  kuratoriaus;

Baletmeisteris;

Bibliografas;

Bibliotekininkas;

Choreografas;

Chormeisteris;

Chorvedys;

Dailininkas: scenografas, dekoratorius, fotografas, ekspozicijų, parodų, šviesos, kostiumų, grimo ir pan.;

Dizaineris: ekspozicijų, parodų, grafikos, interneto svetainės, multimedijos, spaudinių;

Edukatorius;

Edukacinių programų vadovas;

Eksponatų saugotojas, prižiūrėtojas;

Ekspozicijų prižiūrėtojas;

Ekskursijų vadovas;

Etnografas;

Folkloristas;

Fotografas;

Fototekininkas;

Informacijos specialistas (kultūrose įstaigose);

Inspektorius: baleto, choro, orkestro, trupės;

Inžinierius: garso, šviesos, scenos, informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų kultūros įstaigose;

Kalbos tvarkytojas;

Kapelmeisteris;

Kataloguotojas;

Knygrišys (kultūros įstaigose);

Koncertmeisteris, koncertmeisteris akompaniatorius;

Kultūrinių renginių organizatorius;

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius: kultūrinės, administracinės veiklos, kultūros projektų, kultūros renginių, edukacijos, edukacinių programų, ekskursijų, parodų, leidybos, renginių aptarnavimo, komunikacijos, rinkodaros, viešųjų ryšių, tarptautinių ryšių, skaitmeninimo;

Kultūrinės veiklos vadybininkas;

Kultūros paveldo specialistas;

Kultūros projektų vadovas (administratorius);

Kultūros renginio vedėjas;

Kultūros ir meno įstaigos vadovas;

Kultūros ir meno įstaigos vadovo pavaduotojas;

Kuratorius: parodų, ekspozicijų, rinkinių, kultūrinių renginių, edukacinių programų, projektų, skaitmeninimo;

Maketuotojas;

Meno vadovas;

Metodininkas;

Muziejininkas;

Muzikos instrumentų derintojas;

Operatorius: transliavimo įrangos, garso, šviesos, vaizdo;

Paminklotvarkininkas;

Redaktorius;

Repetitorius: baleto, vokalo;

Restauratorius;

Režisierius;

Režisieriaus padėjėjas;

Rinkodaros specialistas;

Saugotojas: fondų, kolekcijų, rinkinių;

Skaitmenintojas

Spektaklių vadovas;

Struktūrinio padalinio (centro, filialo, skyriaus) vadovas garso, šviesos, scenos įrengimų bei kultūrinei veiklai;

Tyrėjas (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnyje);

Vadovas mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijos, kūrybinių dirbtuvių;

Vedėjas: literatūrinės, muzikinės, pastatyminės dalies;

Vertėjas.

 

 

 

 

Valstybės ir savivaldybių kultūros

ir meno darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Veiklos vertinimo išvados forma)

_________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

 

_________________________________________________________________

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

_____________ Nr. ________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

 

1.   Pagrindiniai praėjusio laikotarpio veiklos rezultatai

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

 

2.   Einamojo laikotarpio užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

 

 

3.   Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

 

3.1.

3.2.

3.3.

 

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

4.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

 

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

 

5.   Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui)

 

5.1.

5.2.

 

III SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

_______________________                         __________                         _________________

(vadovo pareigos)                                                       (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

______________________                           __________                         _________________

(darbuotojo pareigos)                                                 (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, išbraukti)

 

 

________________________________________        ___________             ______________

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)                 (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-46, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01203

Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo