Įsakymas netenka galios 2024-01-18:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-34, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-17, i. k. 2024-00656

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2024-01-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14812

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo paTVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. ĮV-948

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama). 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2017 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. ĮV-948

 

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – biudžetinės įstaigos), kultūros ir meno darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kasmetinio veiklos vertinimo (toliau – vertinimas) tvarką.

2. Darbuotojai kultūros ir meno darbuotojams priskiriami vadovaujantis Pavyzdiniu kultūros ir meno darbuotojų pareigybių sąrašu, nurodytu šio Aprašo 1 priede.

3. Aprašas taikomas darbuotojams, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojus, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius (toliau – nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjai), kurių veiklos vertinimo tvarka yra patvirtinta atskiru kultūros ministro įsakymu, ir kultūros ir meno įstaigų vadovus. 

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-46, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01203

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

 

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ METINIŲ UŽDUOČIŲ NUSTATYMAS IR VEIKLOS VERTINIMO PROCEDŪRA

 

5. Tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau – tiesioginis vadovas), atsižvelgdamas į biudžetinės įstaigos metinio veiklos plano priemones, darbuotojams, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, nustato metines veiklos užduotis (toliau – užduotys), siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos.

6. Nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 metinės veiklos užduotys. Kiekviena užduotis gali turėti daugiau negu1, bet ne daugiau kaip 5 rezultatų vertinimo rodiklius. Darbuotojams nustatytos užduotys turi būti aiškios, įvykdomos, turėti nustatytą įvykdymo terminą. Siektinų rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs ir leisti įvertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas, o jų reikšmės – pamatuojamos ir apskaičiuojamos, patikimos ir nesunkiai patikrinamos.

7. Riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos, tiesioginis vadovas nustato įvertindamas nuo darbuotojo nepriklausančias aplinkybes.

8. Tiesioginis vadovas darbuotoją su nustatytomis užduotimis, siektinų rezultatų vertinimo rodikliais ir rizika supažindina pasirašytinai.

9. Metinės užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos; biudžetinės įstaigos darbuotojui, kurio darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios ar perkėlimo į kitas pareigas data, ar grįžimo iš atostogų vaikui prižiūrėti data yra ne vėlesnė negu spalio 1 diena, – einamaisiais metais per vieną mėnesį nuo darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios, perkėlimo ar grįžimo į pareigas dienos. Biudžetinės įstaigos darbuotojui, kuris grįžo iš atostogų vaikui prižiūrėti vėliau negu spalio 1 dieną, metinės  užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems metams nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

Nr. ĮV-1455, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26552

 

10. Darbuotojo veiklos vertinimo procedūrą sudaro:

10.1. darbuotojo veiklos nagrinėjimas;

10.2. darbuotojo veiklos įvertinimas;

10.3. veiklos vertinimo išvados (toliau – išvada) užpildymas.

11. Darbuotojo veiklos nagrinėjimas susideda iš dalinio išvados užpildymo ir pokalbio su darbuotoju.

12. Tiesioginis vadovas pateikia darbuotojui išvados formą (2 priedas) ne vėliau kaip iki vasario 1 d., kurioje darbuotojas užpildo pagrindinius praėjusių metų  veiklos  rezultatus ir grąžina ją vadovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

Nr. ĮV-1455, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26552

 

13. Darbuotojui rengiantis pokalbiui, siūlytina prieš tai atlikti darbinės veiklos analizę, įsivardinti ir išanalizuoti priežastis, prielaidas, kurios sąlygojo pasiektus ir (ar) nepasiektus tikslus, užduotis.

14. Darbuotojas ir vadovas susitaria dėl pokalbio datos. Vadovas pokalbio su darbuotoju metu, dalyvaujant biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovui, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 19 straipsnyje (toliau – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo):

14.1. aptaria darbuotojo pasiektus rezultatus, vykdant jam suformuluotas užduotis, ir jo veiklą per praėjusius kalendorinius metus;

14.2. suformuluoja einamųjų metų užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant, užduotys gali būti neįvykdytos;

14.3. aptaria darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes.

15.   Po pokalbio tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiu asmeniu, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą, užpildo darbuotojo išvados formą, įrašydamas darbuotojo pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, vertinimą ir siūlymus, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 10 dalyje. Darbuotojo veikla, pasiekti rezultatai, vykdant suformuotas užduotis, vertinami pagal vertinimo rodiklius. Kiekvienas vertinimo rodiklis turi savo kiekybinius, kokybinius, laiko ir kitus rodiklius, kuriais vadovaudamasis vadovas vertina, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos.

16. Darbuotojų veikla gali būti vertinama:

16.1.                    labai gerai – darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius;

16.2.                    gerai – darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius;

16.3.                    patenkinamai – darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius;

16.4.                    nepatenkinamai – darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius.

17. Jei darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo nesutinka su tiesioginio vadovo siūloma išvada, apie tai pažymi išvadoje ir nurodo nesutikimo argumentus.

18. Tiesioginis vadovas darbuotoją su išvada supažindina pasirašytinai. Darbuotojui atsisakius pasirašyti patvirtinant, kad su šia Išvada susipažino, surašomas aktas.

19. Tiesioginis vadovas per 3 darbo dienas nuo išvados surašymo pateikia išvadą ir aktą, jei jis buvo surašytas, biudžetinės įstaigos vadovui, kuris priima Įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodytą sprendimą.

 

__________________

 

Valstybės ir savivaldybių kultūros

ir meno darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PAVYZDINIS KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ PAREIGyBIŲ SĄRAŠAS

 

 

Akompaniatorius;

Architektas;

Archyvaras;

Atlikėjai: aktorius, dainininkas (solistas, choro artistas), muzikantas (solistas, orkestro artistas), dirigentas, šokėjas (baleto artistas) ar kiti atlikėjai, kurie vaidina, dainuoja, skaito, deklamuoja, kitaip atlieka literatūros, meno, folkloro ar cirko kūrinius;

Asistentas: baletmeisterio, chormeisterio, dailininko, dirigento, režisieriaus, parodų  kuratoriaus;

Baletmeisteris;

Bibliografas;

Bibliotekininkas;

Choreografas;

Chormeisteris;

Chorvedys;

Dailininkas: scenografas, dekoratorius, fotografas, ekspozicijų, parodų, šviesos, kostiumų, grimo ir pan.;

Dizaineris: ekspozicijų, parodų, grafikos, interneto svetainės, multimedijos, spaudinių;

Edukatorius;

Edukacinių programų vadovas;

Eksponatų saugotojas, prižiūrėtojas;

Ekspozicijų prižiūrėtojas;

Ekskursijų vadovas;

Etnografas;

Folkloristas;

Fotografas;

Fototekininkas;

Informacijos specialistas (kultūrose įstaigose);

Inspektorius: baleto, choro, orkestro, trupės;

Inžinierius: garso, šviesos, scenos, informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų kultūros įstaigose;

Kalbos tvarkytojas;

Kapelmeisteris;

Kataloguotojas;

Knygrišys (kultūros įstaigose);

Koncertmeisteris, koncertmeisteris akompaniatorius;

Kultūrinių renginių organizatorius;

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius: kultūrinės, administracinės veiklos, kultūros projektų, kultūros renginių, edukacijos, edukacinių programų, ekskursijų, parodų, leidybos, renginių aptarnavimo, komunikacijos, rinkodaros, viešųjų ryšių, tarptautinių ryšių, skaitmeninimo;

Kultūrinės veiklos vadybininkas;

Kultūros paveldo specialistas;

Kultūros projektų vadovas (administratorius);

Kultūros renginio vedėjas;

Kultūros ir meno įstaigos vadovas;

Kultūros ir meno įstaigos vadovo pavaduotojas;

Kuratorius: parodų, ekspozicijų, rinkinių, kultūrinių renginių, edukacinių programų, projektų, skaitmeninimo;

Maketuotojas;

Meno vadovas;

Metodininkas;

Muziejininkas;

Muzikos instrumentų derintojas;

Operatorius: transliavimo įrangos, garso, šviesos, vaizdo;

Paminklotvarkininkas;

Redaktorius;

Repetitorius: baleto, vokalo;

Restauratorius;

Režisierius;

Režisieriaus padėjėjas;

Rinkodaros specialistas;

Saugotojas: fondų, kolekcijų, rinkinių;

Skaitmenintojas

Spektaklių vadovas;

Struktūrinio padalinio (centro, filialo, skyriaus) vadovas garso, šviesos, scenos įrengimų bei kultūrinei veiklai;

Tyrėjas (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnyje);

Vadovas mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijos, kūrybinių dirbtuvių;

Vedėjas: literatūrinės, muzikinės, pastatyminės dalies;

Vertėjas.

 

 

 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

(Veiklos vertinimo išvados forma)

 

_________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

 

_________________________________________________________________

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

 

_____________ Nr. ________

(data)                                                                   

_________________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

(pildo darbuotojas)

 

Metinės užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas (toliau – vadovas) / savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo) vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

 

2. Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

 

3Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui)

(pildoma suderinus su darbuotoju)

 

3.1.

3.2.

3.3.

 

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines užduotis vertinimas

 

Metinių užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

4.1. Darbuotojas įvykdė metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai – 4

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai – 3

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai – 2

4.4. Darbuotojas metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai – 1

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimo kriterijai

Pažymimas atitinkamas langelis:

4 – labai gerai

3 – gerai

2 – patenkinamai

1 – nepatenkinamai

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos, tinkamu būdu

1    2    3☐   4

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus

1    2    3☐   4

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų

1    2    3☐   4

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ

 

1    2    3☐   4

 

6Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją 

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi) 

 

6.1.

6.2.

 

III SKYRIUS

BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

7Bendras veiklos vertinimas

 

Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį

 

Vertinimas

Nepatenkinamai –

Patenkinamai –

Gerai –

Labai gerai –

 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________                           ___________                      ______________

(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)                (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, išbraukti)

 

 

 

 

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka)

________________________________________                           ___________                      ______________

(darbuotojo pareigos)                                                                                    (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:                                                                                          (ko nereikia, išbraukti)                    (ko nereikia, išbraukti)

 

________________________________________                           ___________                      ______________

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)                   (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-46, 2020-01-27, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01203

Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-181, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05352

Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1455, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26552

Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo