Suvestinė redakcija nuo 2019-11-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07467

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 9 d. Nr. D1-275

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.3 papunktį, atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 42 punktus ir į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojantį planą (pridedama).

2. Nustatau, kad Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančiu planu patvirtintos priemonės finansuojamos Klimato kaitos programos lėšomis iki įsigalios Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantis planas.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                                  Giedrius Surplys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-275

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANTIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2019 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Pareiškėjai / paramos gavėjai

Specialieji reikalavimai projektams, taikomi kaip išimtis reikalavimams, nustatytiems Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

1.

Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

1.1.

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse

1.1.1.

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

25000

18000

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo

15-30% kompensacinė išmoka

Netaikoma

1.1.2.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

3000

100

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius). Projektams taikomi atrankos kriterijai:

1. Vertinama pagal turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo: C klasės – 2 balai; D klasės – 4 balai; E klasės – 6 balai; F klasės – 8 balai; G klasės – 10 balų.

2. Vertinamas kompensacijos dydis pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kurio kompensacinės išmokos dydis pagal apsirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones yra mažesnis:  kai projekto kompensacinės išmokos dydis iki 5000 Eur – 5 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 5001 Eur iki 7500 Eur imtinai – 4 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 7501 Eur iki 9500 Eur imtinai – 3 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 9501 Eur iki 11500 Eur imtinai – 2 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 11501 Eur iki 14500 Eur imtinai – 1 balas.

Konkursas

1.1.3.

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

5000

5000

Paramos gavėjai – daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkai.

Pareiškėjai:

a) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;

b) savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;

c) šilumą tiekianti įmonė;

d) kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

30% kompensacinė išmoka

Tęstinis

1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas

1.2.1.

Atsinaujinančių energijos išteklių  (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

10000

2000

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai.

80 % subsidija

Konkursas

1.2.2.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą

2000

2000

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių  statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir, kurie yra pabaigę įgyvendinti projektus ir patyrę išlaidas iki 2019 m. gegužės 1 d.

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius). Projektams taikomi atrankos kriterijai: 1. Vertinama projekto metu  įsidiegtų įrenginių skaičius. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriame viename pastate įsidiegti du skirtingą energiją generuojantys įrenginiai: kai viename pastate įsidiegti du skirtingą energiją generuojantys įrenginiai – 5 balai; kai viename pastate įsidiegtas  vienas energiją generuojantis įrenginys – 2 balai.

2. Vertinamos projekto metu įdiegtos technologijos pagal rūšį. Kai projekto metu pastate įdiegtos saulės, vėjo jėgainės ar šilumos siurbliai – 3 balai; kai projekto metu įdiegti kietojo biokuro katilai – 2 balai; kai projekto metu įdiegti saulės kolektoriai – 1 balas.

Konkursas

1.2.3.

Esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį

7000

1000

Šilumos tiekimo įmonės;

nepriklausomi šilumos gamintojai

30 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);

40 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama mažoms ir vidutinėms įmonėms);

intensyvumas gali būti 10 % padidintas kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

Tęstinis

1.2.4.

Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

5000

5000

Fiziniai asmenys, atitinkantys Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605, reikalavimus

1000 Eur kompensacinė išmoka.

Tęstinis

1.3.

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą ir kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti trečiosiose valstybėse

1.3.1.

Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose šalyse

1600

200

Reikalavimus nustato AM Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Konkursas

IŠ VISO (1):

58600

33300

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2019 m. numatyti mokėjimai, tūkst. Eur

Lėšas naudojančios įstaigos*

2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

2.1.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos administravimo lėšos ir kitos priemonės

2.1.1.

Programos administravimo išlaidos AM ir jai pavaldžių įstaigų veiklai

2277,7

2277,7

2.1.1.1.

Darbo užmokestis

1221,7

1221,7

AM

433

433

APVA

302,3

302,3

AAA

96

96

VMT

2.1.1.2.

Socialinio draudimo įmokos

21

21

AM

6

6

APVA

4,2

4,2

AAA

1,5

1,5

VMT

2.1.1.3.

Komandiruočių išlaidos

40

40

AM

9

9