Suvestinė redakcija nuo 2019-10-17 iki 2019-11-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07467

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 9 d. Nr. D1-275

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.3 papunktį, atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 42 punktus ir į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojantį planą (pridedama).

2. Nustatau, kad Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančiu planu patvirtintos priemonės finansuojamos Klimato kaitos programos lėšomis iki įsigalios Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantis planas.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                                  Giedrius Surplys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-275

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANTIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2019 m. numatyti mokėjimai*, tūkst. Eur

Pareiškėjai / paramos gavėjai

Specialieji reikalavimai projektams, taikomi kaip išimtis reikalavimams, nustatytiems Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

1.

Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

1.1.

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse

1.1.1.

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

25000

18000

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo

15-30% kompensacinė išmoka

Netaikoma

1.1.2.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

3000

100

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius). Projektams taikomi atrankos kriterijai:

1. Vertinama pagal turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo: C klasės – 2 balai; D klasės – 4 balai; E klasės – 6 balai; F klasės – 8 balai; G klasės – 10 balų.

2. Vertinamas kompensacijos dydis pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kurio kompensacinės išmokos dydis pagal apsirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones yra mažesnis:  kai projekto kompensacinės išmokos dydis iki 5000 Eur – 5 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 5001 Eur iki 7500 Eur imtinai – 4 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 7501 Eur iki 9500 Eur imtinai – 3 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 9501 Eur iki 11500 Eur imtinai – 2 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 11501 Eur iki 14500 Eur imtinai – 1 balas.

Konkursas

1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas

1.2.1.

Atsinaujinančių energijos išteklių  (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

10000

2000

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai.

80 % subsidija

Konkursas

1.2.2.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą

2000

2000

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių  statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir, kurie yra pabaigę įgyvendinti projektus ir patyrę išlaidas iki 2019 m. gegužės 1 d.

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius). Projektams taikomi atrankos kriterijai: 1. Vertinama projekto metu  įsidiegtų įrenginių skaičius. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriame viename pastate įsidiegti du skirtingą energiją generuojantys įrenginiai: kai viename pastate įsidiegti du skirtingą energiją generuojantys įrenginiai – 5 balai; kai viename pastate įsidiegtas  vienas energiją generuojantis įrenginys – 2 balai.

2. Vertinamos projekto metu įdiegtos technologijos pagal rūšį. Kai projekto metu pastate įdiegtos saulės, vėjo jėgainės ar šilumos siurbliai – 3 balai; kai projekto metu įdiegti kietojo biokuro katilai – 2 balai; kai projekto metu įdiegti saulės kolektoriai – 1 balas.

Konkursas

1.2.3.

Esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį

7000

1000

Šilumos tiekimo įmonės;

nepriklausomi šilumos gamintojai

30 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);

40 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms);

intensyvumas gali būti 10 % padidintas kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Priemonės lėšomis finansuojama centralizuoto šilumos tiekimo modernizavimui įsigyjama įranga, bet ne savo poreikiams tenkinti.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

Tęstinis

1.2.4.

Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

5000

5000

Fiziniai asmenys, atitinkantys Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605, reikalavimus

1000 Eur kompensacinė išmoka.

Tęstinis

1.3.

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą ir kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti trečiosiose valstybėse

1.3.1.

Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose šalyse

1600

200

Reikalavimus nustato AM Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Konkursas

IŠ VISO (1):

53600

28300

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2019 m. numatyti mokėjimai, tūkst. Eur

Lėšas naudojančios įstaigos*

2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

2.1.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos administravimo lėšos ir kitos priemonės

2.1.1.

Programos administravimo išlaidos AM ir jai pavaldžių įstaigų veiklai

2277,7

2277,7

2.1.1.1.

Darbo užmokestis

1221,7

1221,7

AM

433

433

APVA

302,3

302,3

AAA

96

96

VMT

2.1.1.2.

Socialinio draudimo įmokos

21

21

AM

6

6

APVA

4,2

4,2

AAA

1,5

1,5

VMT

2.1.1.3.

Komandiruočių išlaidos

40

40

AM

9

9

APVA

7

7

AAA

16

16

VMT

2.1.1.4.

Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas

115

115

APVA

2.1.1.5.

Prekių ir paslaugų naudojimas

5

5

VMT

2.1.2.

Programos administravimo išlaidos išorinių ekspertų paslaugoms

268

268

2.1.2.1.

Išorinio finansinio audito paslaugos

9

9

APVA

2.1.2.2.

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo skaičiavimo ir patikros paslaugos

5

5

2.1.2.3.

Paslaugų įsigijimas (patalpų išlaikymas, kitos susijusios paslaugos ir pan.)

50

50

2.1.2.4.

Kitos išorinių ekspertų paslaugos

50

50

2.1.2.5.

Nacionalinės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos parengimo paslaugos

40

40

AM

2.1.2.6.

IS AIVIKS Cheminių medžiagų ir preparatų posistemio fluorintų dujų ir ozoną ardančių cheminių medžiagų bei įrangos inventorizacijos ataskaitos dalių funkcionalumo tobulinimas

20

20

2.1.2.7.

Lietuvos ūkio sektorių analizės dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. paslaugų pirkimas

60

60

2.1.2.8.

Oro taršos valdymo plano (programos), siekiant veiksmingai įgyvendinti oro taršos mažinimo 2020 ir 2030 m. tikslus, parengimo ir šio plano (programos) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo paslaugos

34

34

2.1.3.

Visuomenės informavimo ir švietimo priemonės

827

827

2.1.3.1.

Informacinio leidinio „Lietuvos klimato kaita ir prognozės XXI amžiui“ parengimas ir išleidimas

10

10

LHMT

2.1.3.2.

Renginiai, skirti klimato kaitai (renginiai Lietuvoje, tarptautinės konferencijos ir kt.)

10

10

AM

2.1.3.3

Kitos klimato kaitos viešinimo priemonės (straipsniai, akcijos ir kt.)

7

7

2.1.3.4.

Paviljono "EXPO 2020", skirto supažindinti visuomene su klimato kaita ir darniu vystymu, rengimas

800

800

2.1.4.

Kitos priemonės

37

37

2.1.4.1.

Banko mokesčiai už (Klimato kaitos programos) TARGET2 sąskaitą Lietuvos banke

3

3

AM

2.1.4.2.

Įmoka pagal LR aplinkos ministerijos ir Europos oro navigacijos saugumo organizacijos sutartį

1

1

2.1.4.3.

Dokumentų vertimo paslaugos

7

7

2.1.4.4.

Prognozių modeliai

16

16

2.1.4.5.

Kvalifikacijos kėlimas

10

10

IŠ VISO (2):

3409,7

3409,7

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2019 m. numatyti mokėjimai, tūkst. Eur

Pastabos

3.

Pagal 2011-2018 m. gautas paraiškas ir skirtą finansavimą numatyti mokėjimai

3.1.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo APVA

9507

8300

3.1.1.

Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų

3

8300

Pagal LR aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. D1-393

3.1.2.

Biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose

10

Pagal LR aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. D1-783 ir 2013 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. D1-344

3.1.3.

Biokuro katilų įrengimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

3

Pagal LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. D1-709

3.1.4.

Švietimo įstaigų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

30

Pagal  LR aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. D1-508, 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. D1-1048 ir 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. D1-569

3.1.5.

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

320

Pagal LR aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. D1-774 ir papildomi mokėjimai (567 tūkst. Eur) pagal LAAIF direktoriaus įsakymu patvirtintą LAAIF kitų lėšų išlaidų sąmatą

3.1.6.

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40%

125

Pagal LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. D1-383

3.1.7.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., ) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

853

Pagal LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. D1-730

1600

Pagal LR aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. D1-427

3600

Pagal LR aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. D1-949

3.1.8.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

963

Pagal APVA direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. T1-42

3.1.9.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą

2000

Pagal APVA direktoriaus  2019 m. sausio 8 d. įsakymą Nr.T1-3

3.2.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo BETA

6899

6899

3.2.1.

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

6899

6899

Pagal BETA direktoriaus įsakymus, kuriose nurodyta paramos dalis projektams iš Klimato kaitos programos

3.3.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo LR aplinkos ministerija (AM)

1084

723

3.3.1.

Išlaidos tarptautiniams finansiniams įsipareigojimams pagal Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) vykdyti

1

1

Pagal LR aplinkos ministro 2016 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. D1-342

22

22

Pagal LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-877

473

400

Pagal LR aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. D1-1042

588

300

Pagal LR aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. D1-271

IŠ VISO (3):

17490

15922

IŠ VISO (1+2+3):

74499,7

47631,7

 

* AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; AAA – Aplinkos apsaugos agentūra; APVA - Aplinkos projektų valdymo agentūra; VMT – Valstybinė miškų tarnyba; LHMT – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-613, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16416

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-613, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16416

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo