Suvestinė redakcija nuo 2021-05-21 iki 2021-07-29

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-01-16, i. k. 2015-00679

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Nutarimas

DĖL Elektros energijos Perdavimo, skirstymo IR visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo METODIKos patvirtinimo

2015 m. sausio 15 d. Nr. O3-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punktu, 68 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 69 straipsnio 1 dalimi, Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“, Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinėmis gairėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) 2013 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-287 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių“ bei Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairėmis, patvirtintomis Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-755 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2015 m. sausio 7 d. pažymą Nr. O5-1 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. O3-139 „Dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. O3-199 „Dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Diana Korsakaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2015 m. sausio 15 d. nutarimu

Nr. O3-3

 

 

Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikA

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

 

1. Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja elektros energetikos įmonių (toliau – Įmonė) reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų kainų viršutinių ribų ir konkrečių kainų nustatymą, kai reguliuojamų kainų paslaugos ir (ar) produktai patenka į:

1.1. elektros energijos perdavimo veiklos verslo vienetą;

1.2. elektros energijos skirstymo veiklos įmonių, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis nei 100 tūkstančių, verslo vienetą;

1.3. elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos verslo vienetą;

1.4. elektros energijos skirstymo veiklos įmonių, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, verslo vienetą;

2. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius, nediskriminuojančius principus ir konkrečius skaičiavimo metodus kainų viršutinėms riboms ir konkrečioms kainoms nustatyti.

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinėmis gairėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija ar Reguliuojančioji institucija) 2013 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-287 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių“, Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairėmis, patvirtintomis Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-755 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

TAR pastaba. 3 punkto nuostatos taikomos nustatant arba koreguojant 2020 metų ir vėlesnių laikotarpių elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

4. Metodikoje vartojamos sąvokos:

Elektros energijos tranzitas – elektros energijos, pagamintos valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos narė, teritorijoje ir skirtos tos ir (ar) kitos valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos narė teritorijai, transportavimas per šalies teritoriją.

Kainos viršutinė riba – Įmonės atitinkamos reguliuojamos paslaugos kaštų bei investicijų grąžos sumos ir atitinkamos reguliuojamos veiklos elektros energijos kiekio santykis, kuris ne dažniau kaip du kartus per metus gali būti koreguojamas, kai yra vieno ar kelių veiksnių, kuriais remiantis buvo nustatytos viršutinės kainų ribos, reikšmingų pokyčių, įskaitant paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo Įmonės nepriklausančių) veiksnių pokytį.

Nekoreguotos leistinos pajamos – pajamos, apskaičiuojamos naudojant Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį, kuris sumodeliuoja tinklą, atsižvelgiant į būsimą elektros energijos paklausą bei įvertinus visas verslo vieneto teikiamas paslaugas.

Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos energetikos veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir Verslo apskaitos standartuose.

 

 

II SKYRIUS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS KAINODAROS TAISYKLĖS

 

 

5. Reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos:

5.1. nurodytos Metodikos III skyriuje, nustatomos taikant Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį (toliau – Modelis), kuris remiasi prielaida, kad ilguoju laikotarpiu elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstymo tinklų operatoriaus kaštai yra kintantys, išskyrus reguliuojamų paslaugų kainas, kurios teikiamos Įmonių, savo veiklos teritorijoje yra mažiau nei 100 000 sistemos naudotojų;

5.2. nurodytos Metodikos IV ir V skyriuose – nustatomos atsižvelgiant į reguliuojamų kainų paslaugų teikimo ekonomiškai pagrįstus kaštus, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą;

5.3. nurodytos Metodikos VI skyriuje, nustatomos atsižvelgiant į reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų bei Komisijos suderintos elektros energijos įsigijimo kainos buitiniams vartotojams sumą.

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ, BESIVERČIANČIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMO VEIKLA, IŠSKYRUS SKIRSTYMO TINKLŲ ĮMONES, KURIŲ VEIKLOS TERITORIJOJE ESANČIŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS MAŽESNIS NEI 100 TŪKSTANČIŲ, KAINODAROS TAISYKLĖS

 

 

6. Įmonių reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos 5 metų reguliavimo periodui. Įmonės leistinas metinis pajamų lygis nustatomas susumavus Įmonės ekonomiškai pagrįstus (būtinus) metinius kaštus konkrečiai paslaugai teikti. Reguliuojamiems perdavimo ir skirstymo verslo vieneto kaštams priskiriami ekonomiškai pagrįsti kaštai, būtini Įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti. Būtini kaštai suprantami kaip kaštai, kurių nepatyrusi Įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų. Finansinės-investicinės veiklos kaštai nepriskiriami prie reguliuojamos veiklos kaštų.

7. Ekonomiškai pagrįsti (būtini) metiniai kapitalo kaštai (toliau – Kapitalo kaštai) apskaičiuojami kiekvieniems metams atsižvelgiant į:

7.1. nusidėvėjimo kaštų dydį, kuris apskaičiuotas:

7.1.1. taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą;

7.1.2. taikant konkrečiam ilgalaikiam turtui (konkretiems tinklo elementams ar jų grupėms) nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, nurodytus Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2014 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-112 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 5 priede;

7.1.3. eliminuojant Metodikos 7.2.4 ir 7.2.5 punktuose nurodyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo kaštus (apskaičiuotus pagal konkrečius tinklo elementus ar jų grupes);

7.1.4. atsižvelgiant į finansavimą už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas, dotacijas ir už elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimą prie tinklų sumokėtas įmokas;

7.2. reguliuojamai veiklai vykdyti būtino turto vertę, apskaičiuojamą įvertinant:

7.2.1. Modelio sumodeliuotą tinklo elementų (Modelio pagalba gali būti optimizuojamos elektros energijos persiuntimo oro ir kabelinės linijos bei galios transformatoriai (žemos, vidutinės, aukštos ir ypatingai aukštos įtampos), kurių naudingo tarnavimo laikotarpis, nustatytas pagal Komisijos Aprašo 5 priede patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, yra pasibaigęs arba baigiasi per reguliavimo laikotarpį, kuriam nustatomos reguliuojamų paslaugų kainos, vertę (reguliuojamos paslaugos ir (ar) produkto turto vertę), išskyrus turto dalį, kuri Modelio pagalba negali būti optimizuojama. Tokių sumodeliuotų tinklo elementų vertė apskaičiuota:

7.2.1.1. taikant sąnaudų apskaitos einamąja verte metodą, t. y. apskaitant turtą einamąja verte, turtas vertinamas pagal dabartinę atkuriamąją vertę, o turtas, kuriuo nebeprekiaujama rinkoje dėl technologijų pažangos ir kuris yra technologiškai pasenęs, vertinamas pagal modernaus ekvivalentiško turto kriterijų;

7.2.1.2. įskaičiuojant kitus su tinklo elementų įsigijimu susijusius kaštus, t. y. išlaidas, kurios neįeina į bazinę tam tikro tinklo elemento kainą, bet įeina į įrangos įsigijimo kaštus ir yra įrangos įsigijimo išlaidų dalis;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

7.2.11. tuo atveju, jei yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, pratęstu reguliavimo periodo laikotarpiu Metodikos 7.2.1 papunktyje nurodyto turto vertė lygi pagal Metodiką t-1 metų pradžiai nustatytai šio turto vertei, papildomai įvertinus nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus t-1 laikotarpiu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

7.2.2. tinklo elementų, kurių naudingo tarnavimo laikotarpis, nustatytas pagal Komisijos Aprašo 5 priede patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, nėra pasibaigęs arba nesibaigia reguliavimo laikotarpiu, kuriam nustatomos reguliuojamų paslaugų kainos, vertę (reguliuojamos paslaugos ir (ar) produkto turto vertę), kuri apskaičiuota:

7.2.2.1. taikant sąnaudų apskaitos istorine verte metodą, t. y. nepripažįstant turto vertės pasikeitimų atliktų po 2001 m. gruodžio 31 d.;

7.2.2.2. įskaičiuojant kitus su tinklo elementų įsigijimu susijusius kaštus, t. y. išlaidas, kurios neįeina į bazinę tam tikro tinklo elemento kainą, bet įeina į įrangos įsigijimo kaštus ir yra įrangos įsigijimo išlaidų dalis;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

7.2.21. tuo atveju, jei yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, pratęstu reguliavimo periodo laikotarpiu Metodikos 7.2.2 papunktyje nurodyto turto vertė lygi pagal Metodiką t-1 metų pradžiai nustatytai šio turto vertei, papildomai pratęsto laikotarpio pirmaisiais metais įvertinus nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus t-1 laikotarpiu, visais kitais pratęsto laikotarpio metais papildomai įvertinus investicijas, nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus t-1 laikotarpiu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

7.2.3. pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertę, apskaičiuojamą pagal formulę:

 

                                                                                                           (1)

 

čia:

RABt– paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t metų pradžiai, EUR;

RABt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t-1 metų pradžiai, EUR. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais turto vertei apskaičiuoti bus naudojama paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė lygi šių elementų neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir metų t-2 pabaigos;

It-1 – paslaugos teikėjo investicijos (eksploatuojamas turtas) į ilgalaikį pagalbinių tinklo elementų ir kitą reguliuojamai veiklai naudojamą turtą metais t-1, EUR;

Nt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto nusidėvėjimo kaštai metais t-1, EUR;

Rt-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas pagalbinių tinklo elementų ir kitas reguliuojamai veiklai naudotas turtas, metais t-1, EUR;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

7.2.4. neįtraukiant turto (sumodeliuotų tinklo elementų), kuris yra nudėvėtas, išskyrus turtą, kuris per modeliuojamą periodą taikant Metodikos III skyriuje nustatytą LRAIC modeliavimo principą  yra optimizuojamas, nesusijęs su reguliuojama paslauga ir (ar) produktu, nenaudojamas, nebaigtos statybos, likviduotas, pripažintas neefektyviomis investicijomis (Komisijos 2008 m. gruodžio 18 d. protokolo Nr. O2-40 sprendimu arba optimizuojant tinklo elementus LRAIC modeliu pripažintos neefektyvios investicijos), nurašytas, esantis atsargose, užkonservuotas, investicinis, finansinis, neįvestas į eksploataciją turtas (išskyrus turtą, patvirtintą Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikos nustatyta tvarka ir (ar) nebaigtos statybos strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir Europinės energetikos politikos tikslų, dėl kurių buvo priimti sprendimai taikyti paskatas koreguojant kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas iki tol kol turtas perduotas eksploatuoti, turto vertę), taip pat turtas (ar jo dalis), įsigytas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas, dotacijas ar joms prilygintas lėšas ir už elektros energijos gamintojų ir vartotojų įrenginių prijungimą prie tinklų sumokėtas įmokas;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-1573, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29272

 

7.2.41. įtraukiant išnuomotą ar panaudos pagrindais perduotą turtą, kuris ir nevykdant nereguliuojamos veiklos visa apimtimi naudojamas reguliuojamoje elektros energetikos įmonės veikloje bei 50 proc. turto dalies, kuri buvo finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, kaip nurodyta Aprašo 191 punkte;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

7.2.42. įtraukiant būtinas ir pagrįstas investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, įskaitant išmaniųjų elektros tinklų plėtrą, kurios leistų Įmonėms efektyviau vykdyti reguliuojamą veiklą ir teikti papildomas paslaugas asmenims, įgyvendinantiems energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. Nustatant tokių investicijų pagrįstumą ir būtinumą, turi būti įvertinami kiekvienos energijos efektyvumą didinančios priemonės kaštai ir nauda.

Papildyta punktu:

Nr. O3-416, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28524

 

7.2.5. nepripažįstant su Komisija nesuderintų, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau –  Investicijų aprašas) nustatyta tvarka ir investicijų į tinklo elementus, viršijančių Modeliu suskaičiuotą jų vertę lėšų sumos;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

7.3. Protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą, kuri apskaičiuota atsižvelgiant į:

7.3.1. Komisijos nustatytai paslaugai ir (ar) produktui priskirtino reguliuojamo turto vertę pagal Metodikos 7.2 punkto nuostatas;

7.3.2. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą, nustatomą vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos tvirtinimo“ (toliau – Investicijų grąžos normos nustatymo metodika), pagal formulę:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

7.3.3. Elektros energetikos įmonių strategiškai svarbioms investicijoms, padedančioms siekti nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politikos tikslų, pagal Metodikos 7.3.2 papunktį nustatyta investicijų grąžos norma Komisijos sprendimu gali būti padidinama;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8. Ekonomiškai pagrįsti (būtini) metiniai operaciniai kaštai (toliau – OPEX) apskaičiuojami kiekvieniems metams:

8.1. remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų atveju atsižvelgiama į:

8.1.1.  praėjusio reguliavimo  periodo priešpaskutinių metų  Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus prognozuojamą vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytį, pakoreguotą efektyvumo  rodikliu, kuris yra lygus  1 proc.. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX apimtis (remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dalyje) buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX buvo didesnė už Komisijos nustatytą  – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį.

8.1.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujo reguliavimo periodo pagrįstų metinių OPEX  kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus) dydis nustatomas:

8.1.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokyčiu;

8.1.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

8.1.11.3. įvertinus Apraše nustatytą reguliuojamai veiklai vykdyti būtinųjų leistinų sąnaudų procentą;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.1.2. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias šių kaštų apimties pokyčius, pagrįstumą, pateikiant per reguliavimo periodą numatomų remontų planus ir investicijų programą;

8.1.3. Ekonomiškai pagrįstas metinis remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams, išskyrus Metodikos 8.1.11 punkto atveju, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

OPEXt(be DU) = OPEXt-2(be DU) × (  + 1) × ( + 1)                          (3)

 

 

čia:

OPEXt (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai  (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai,  kiti paskirstomi kaštai metais t (pirmaisiais reguliavimo metais);

OPEXt-2 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai,  kiti paskirstomi kaštai metais t-2;

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

it-1  –  vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.1.4. Visais kitais reguliavimo periodo (įskaitant ir reguliavimo periodo pratęsimą) metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamos metinės infliacijos dydį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc., jei Metodikos III skyriaus trečiajame arba šeštajame skirsniuose nenustatyta kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.2. darbo užmokesčio kaštų atveju atsižvelgiama į:

8.2.1.  praėjusio reguliavimo  periodo priešpaskutinių metų  Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį, pakoreguotą efektyvumo  rodikliu, kuris yra lygus  1 proc. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta  darbo užmokesčio apimtis  buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų  darbo užmokesčio apimtis buvo  didesnė už Komisijos nustatytą  – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį.

8.2.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujojo reguliavimo periodo pagrįstų metinių darbo užmokesčio kaštų dydis nustatomas:

8.2.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) arba Finansų ministerijos prognozuojamu realaus vidutinio darbo užmokesčio pokyčiu, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

8.2.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

8.2.11.3. atsižvelgiant į Metodikos 8.2.2 punkto nuostatas;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.2.2. gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis. Komisija, nustatydama  darbo užmokesčio kaštų dydį, gali atsižvelgti į konkrečios įmonės veiklos specifiką bei veiklos organizavimo būdą, leidžiantį sumažinti metinę  darbo užmokesčio apimtį, vertinant kompleksiškai;

8.2.3. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias šių kaštų apimties pokyčius, pagrįstumą;

8.2.4. teisės aktus privalomojo socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų dydžiui nustatyti;

8.2.5. Ekonomiškai pagrįstas darbo užmokesčio kaštų dydis, išskyrus Metodikos 8.2.11 punkto atveju, pirmiems reguliavimo periodo metams yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

OPEXt(DU) = OPEXt-2(DU) × ( + 1) × ( + 1)                                 (4)

 

 

čia:

OPEXt(DU) – darbo užmokesčio kaštai metais t (pirmais reguliavimo metais);

OPEXt-2(DU) – darbo užmokesčio kaštai metais t-2;

ΔDUt – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos duomenis;

ΔDUt-1 – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis  metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.2.6. Visais kitais reguliavimo periodo (įskaitant ir reguliavimo periodo pratęsimą) metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc., jei Metodikos III skyriaus trečiajame arba šeštajame skirsniuose nenustatyta kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.3. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.4. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.5. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

8.6. Neteko galios nuo 2021-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. O3E-1573, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29272

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

9. Kaštai elektros energijai, sunaudotai ją perduodant technologiniais įrenginiais, pirkti nustatomi atsižvelgiant į:

9.1. iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę;

9.2. Komisijos nustatytą elektros energijos technologinių sąnaudų koeficientą, kuris nustatomas atsižvelgiant į:

9.2.1. palyginamuosius faktinius kitų energetikos įmonių technologinių sąnaudų koeficientus;

9.2.2. numatytus planinius investicijų į tinklo plėtrą, rekonstrukciją ir atstatymą įgyvendinimo rodiklius per reguliavimo laikotarpį;

9.2.3. faktinę ir Komisijos praėjusiam reguliavimo periodui nustatytą technologinių sąnaudų koeficiento neatitiktį bei ją nulėmusių priežasčių pagrįstumą;    

9.2.4. reguliavimo periodui, kuriam nustatomos reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos technologinių sąnaudų koeficiento prognozuojamą vidutinį dydį, apskaičiuotą pagal faktinius praėjusios reguliavimo periodo technologinių sąnaudų dydžius bei atsižvelgiant į koeficiento kitimo tendenciją. Esant argumentuotiems Įmonių prognozuojamų scenarijų pagrindimams, ši tendencija gali būti koreguojama atitinkamai pateikiamiems tendencijos kitimo scenarijams;

10. Kaštai elektros energijai savosioms reikmėms pirkti nustatomi atsižvelgiant į:

10.1. iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę (įskaitant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) ir sisteminių paslaugų kainą);

10.2. savoms reikmėms sunaudotus elektros energijos kiekius, kurie negali viršyti praėjusiam reguliavimo periodui nustatytų kiekių, praėjusį reguliavimo periodą sąnaudų faktinių kiekių.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

11. Apskaičiuotas vidutinis technologinių sąnaudų koeficientas naujam reguliavimo periodui negali būti didesnis nei praėjusio reguliavimo periodo vidutinis faktinis technologinių sąnaudų koeficiento dydis, išskyrus atvejus, kai Įmonė pagrindžia ir dokumentais įrodo, jog šios sąnaudos padidėja dėl nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių.

12. Komisijai nustatant reguliuojamų paslaugų kaštus, turi būti atsižvelgiama (pakoreguojant leistiną pajamų lygį) į Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatus bei sąnaudų audito, atlikto pagal reguliacinius sąnaudų apskaitos reikalavimus, išvadas.

13. Jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo vykdant reguliuojamą veiklą reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos, atitinkamų metų, leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos ribą, dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

 

G1,i = OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i                                                                               (5)

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama i-tosios paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus , priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

14. Jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką viršija Reguliuojančiosios institucijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G2,i = (OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i )/2                                                                                  (6)

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Metams, kuriems yra nustatoma (koreguojama) kainų viršutinė riba (einantiems po investicijų grąžos įvertinimo), leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

141. OPEX taikomas skatinamasis mechanizmas, t. y. OPEX per reguliavimo periodą ir naujam reguliavimo periodui nėra didinamas ar mažinamas kitais nei Metodikoje įtvirtintais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

142. Įmonių veiklos efektyvinimu nėra laikoma:

142.1. konkretūs sutaupymai, dėl kurių pablogėja Įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas;

142.2. sutaupymai, sąlygoti neįgyvendintų remonto darbų, neprireikusių nusimatytų paslaugų, nepagrįstai didelių sąnaudų prognozių, išskyrus atvejus, kai dėl Įmonių priimtų konkrečių verslo sprendimų, remonto darbai ar nusimatytos paslaugos buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis;

142.3. rinkos sąlygoti mažesni, nei buvo tikėtasi, viešųjų pirkimų rezultatai;

142.4. veiklos sąnaudų sumažėjimas dėl paklausos, reagavimo į paklausą priemonių diegimo, gamybos pajėgumų plėtros, įskaitant sutaupymą dėl elektros energijos perdavimo ar skirstymo paslaugų teikimo ar investicijų į tinklus sąnaudų sumažėjimo bei optimalaus tinklo eksploatavimo.

Papildyta punktu:

Nr. O3-416, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28524

 

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

15. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų leistina investicijų grąža po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., sumažinama atitinkamai už kiekvieną persiuntimo patikimumo rodiklį:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

15.1. 1 proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su Komisijos nustatytu minimaliu lygiu;

15.2. 2 proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su Komisijos nustatytu minimaliu lygiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-81, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06335

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

16. Apskaičiuojant protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža, atsižvelgiant į taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, skaičiuojamą po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams, įvertinama:

16.1. Įmonės uždirbta faktinė grąža iš reguliuojamos veiklos;

16.2. Įmonės gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;

16.3. kaštų, kuriems Reguliuojančiosios institucijos nustatė atitinkamus normatyvus Metodikos 7–10 punktuose nurodytoms sąnaudų grupėms, viršijimo suma, kuri apskaičiuojama Metodikos nustatyta tvarka;

16.4. Įmonėms nukrypus nuo Reguliuojančiosios institucijos nustatytų rodiklių, priežastys, lemiančios jų veiklos efektyvumą;

16.5. praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Reguliuojančiosios institucijos sprendimu.

Motyvuotu Įmonės prašymu kitais, nei šiame punkte nustatytais metais, Taryba gali įvertinti prognozuojamą Įmonės protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, kuris apskaičiuojamas įvertinus leistiną investicijų grąžą ir Įmonės uždirbtą faktinę investicijų grąžą iš reguliuojamos veiklos, ir šiuo dydžiu (jo dalimi) mažinti reguliuojamos veiklos leistiną pajamų lygį ateinantiems metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

161. Kai Metodikos 16 punkte numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Reguliuojančiosios institucijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų grąžintinų sumų pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Reguliuojančiosios institucijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ (toliau – palūkanų norma). Nustatant antrų ir vėlesnių metų grąžintinų sumų pinigų kainą, tos dalies, kuri grąžinama t metais, pinigų kainai apskaičiuoti taikoma 1/2 palūkanų normos.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

17. Komisija, atlikdama teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos koregavimą, atsižvelgia į prognozuojamus Įmonės pelningumo rodiklius iki reguliavimo periodo pabaigos. Jeigu vėlesniais reguliavimo periodo metais Įmonės pelningumo rodikliai, įvertinus Įmonei nustatytus efektyvumo rodiklius, yra žemesni nei Komisijos prognozuota, skirtumas tarp prognozuotos ir faktinės investicijų grąžos įvertinamas nustatant ir (arba) koreguojant artimiausių metų kainų viršutines ribas. Veiklos efektyvumui įvertinti Komisijai Įmonė turi pateikti konkrečių kaštų grupių, kurios darė įtaką Įmonės pelningumui, efektyvumo skaičiavimus. Metų, kuriais koreguojama teigiama investicijų grąžos neatitiktis, efektyvumas įvertinamas atsižvelgiant į Įmonės jau pasiektus efektyvumo rodiklius.

18. Reguliuojamų kainų paslaugos perduotos ar paskirstytos elektros energijos metinis kiekis reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu nustatomas atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos kiekį per vienerius reguliavimo periodo metus, įvertinus:

18.1. metais t-1 šie kiekiai skaičiuojami kaip suma faktinio kiekio už pirmus 6 kalendorinių metų mėnesius ir prognozuojamo kiekio už paskutinius 6 kalendorinių metų mėnesius, mėnesinį elektros energijos kiekį nustatant kaip praėjusių kalendorinių metų 6 paskutinių mėnesių kiekį, padaugintą iš faktinio t-1 ir t-2 pirmo pusmečio kiekio santykio;

18.2. metais t – metų t-1 duomenys padidinti t metų puse bendro vidaus produkto pokyčio pagal Finansų ministerijos arba Lietuvos banko pateiktas naujausias prognozes;

18.3. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinių ir būsimų apimties pokyčių, pagrįstumą;

18.4. kitų Įmonių, galinčių daryti įtaką prognozuojamam kiekiui, plėtrą ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus.

181. Reguliuojančiosios institucijos motyvuotu sprendimu elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos skirtumu tarp skirstymo tinklų operatoriaus garantiniam elektros energijos tiekimui vykdyti patirtų kaštų ir iš garantinio elektros energijos tiekimo gautų pajamų, atsižvelgiant į tai, kurios įtampos tinkluose yra patiriami garantinio tiekimo paslaugos kaštai ir gaunamos garantinio tiekimo paslaugos pajamos.

TAR pastaba. 181 punkto nuostatos taikomos nustatant arba koreguojant 2020 metų ir vėlesnių laikotarpių elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutines ribas.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ, BESIVERČIANČIŲ SKIRSTYMO VEIKLA, KURIŲ VEIKLOS TERITORIJOJE ESANČIŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS MAŽESNIS NEI 100 TŪKSTANČIŲ, IR ĮMONIŲ, BESIVERČIANČIŲ VISUOMENINIO TIEKIMO VEIKLA KAINODAROS TAISYKLĖS

 

 

19. Įmonių reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos 5 metų reguliavimo periodui, išskyrus atvejus, kai Reguliuojančios institucijos motyvuotu sprendimu nustatytas kitas reguliavimo periodo laikotarpis. Šių Įmonių leistinas metinis pajamų lygis nustatomos susumavus ekonomiškai pagrįstus (būtinus) metinius kaštus konkrečiai paslaugai teikti. Reguliuojamos paslaugos kaštams priskiriami ekonomiškai pagrįsti kaštai, būtini Įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti. Būtini kaštai, suprantami kaip kaštai, kurių nepatyrusi Įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų. Finansinės-investicinės veiklos kaštai nepriskiriami prie reguliuojamos veiklos kaštų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

20. Ekonomiškai pagrįsti (būtini) metiniai Kapitalo kaštai apskaičiuojami kiekvieniems metams atsižvelgiant į:

20.1. nusidėvėjimo kaštų dydį, kuris suskaičiuotas:

20.1.1. taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą.

21.1.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujojo reguliavimo periodo pagrįstų metinių OPEX  kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus) dydis nustatomas:

21.1.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokyčiu;

21.1.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

21.1.11.3. įvertinus Apraše nustatytą reguliuojamai veiklai vykdyti būtinųjų leistinų sąnaudų procentą;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

20.1.2. taikant konkrečiam ilgalaikiam turtui nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, nurodytus Aprašo 5 priede;

20.1.3. eliminuojant Metodikos 7.2.4 ir 7.2.5 punktuose nurodyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo kaštų dalį;

20.1.4. atsižvelgiant į finansavimą už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas, dotacijas ir už elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimą prie tinklų sumokėtas įmokas;

20.2. paslaugai ir (ar) produktui priskirtino reguliuojamo turto vertę (RAB):

20.2.1. įmonių, besiverčiančių skirstymo veikla, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių atveju apskaičiuotą pagal (7) formulę licencijuojamai veiklai naudojamo turto vertę, ir duomenis šiam turtui apskaičiuoti, pateikiamus pagal Metodikos 2 priedą:

 

(7)

 

čia:

RABt– paslaugos teikėjo licencijuojamai veiklai naudojamo turto vertė t metų pradžiai, EUR;

RABt-1 – paslaugos teikėjo licencijuojamai veiklai naudojamo turto vertė t-1 metų pradžiai, EUR. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kurių pradiniam pajamų lygiui apskaičiuoti bus naudojama paslaugos teikėjo naudojamo turto vertė lygi ilgalaikio turto neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir metų t-2 pabaigos;

It-1 – paslaugos teikėjo investicijos (eksploatuojamas turtas) į ilgalaikį turtą metais t-1, EUR;

Nt-1 – paslaugos teikėjo turto nusidėvėjimo kaštai metais t-1, EUR;

Rt-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas turtas, įskaitant Metodikos 7.2.4 ir 7.2.5 punktuose nurodomą turtą, metais t-1, EUR;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

20.2.11. įtraukiant būtinas ir pagrįstas investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, įskaitant išmaniųjų elektros tinklų plėtrą, kurios leistų Įmonėms efektyviau vykdyti reguliuojamą veiklą ir teikti papildomas paslaugas asmenims, įgyvendinantiems energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. Nustatant tokių investicijų pagrįstumą ir būtinumą, turi būti įvertinami kiekvienos energijos efektyvumą didinančios priemonės kaštai ir nauda.

Papildyta punktu:

Nr. O3-416, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28524

 

20.2.2. visuomeninio tiekimo paslaugos teikimo atveju reguliuojamo turto bazę sudaro:

20.2.2.1. ilgalaikio turto vertė (RABt), apskaičiuota Metodikos 20.2.1 papunktyje nustatyta tvarka, įvertinus visuomeninio tiekėjo pateiktus duomenis apie elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtaką t metais šio turto vertei.

20.2.2.2. apyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

(71)

 

čia:

ApKtapyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis, EUR;

T visuomeninio tiekimo paslaugos gavėjų vidutinis atsiskaitymo terminas po sąskaitos išrašymo dienos, kuris lygus 40 dienų;

St-2 t-2 metų vidutinės vienos dienos visuomeninio tiekėjo paskirstomosios sąnaudos, kurios nustatomos atsižvelgiant į iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę (įskaitant VIAP ir sisteminių paslaugų kainą) bei visuomeninio tiekimo paslaugos kaštus, EUR;

Qt-2 – visuomeninio tiekėjo parduotas (patiektas) elektros energijos kiekis t-2 metais, kWh;

Qt – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti (patiekti) elektros energijos kiekis t metais, kWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

20.3. Protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą, atsižvelgiant į:

20.3.1. Komisijos nustatytai paslaugai ir (ar) produktui priskirtino reguliuojamo turto vertę pagal Metodikos 20.2 punkto nuostatas;

20.3.2. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais) pagal (8) formulę:

 

ROIi=r×RABi                                                                                                                                   (8)

 

čia:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, EUR;

i – reguliuojamų kainų paslauga;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

RABi – i-tajai paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, EUR.

20.3.2.1. investicijų grąžos norma nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika.

20.3.2.1.1. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

20.3.2.1.2. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

20.3.2.2. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

20.3.2.3. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

20.3.2.4. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21. Ekonomiškai pagrįsti (būtini) metiniai OPEX apskaičiuojami:

21.1. remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų atveju  atsižvelgiama į:

21.1.1.  praėjusio reguliavimo  periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus prognozuojamą vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytį, pakoreguotą efektyvumo  rodikliu, kuris yra lygus  1 proc.. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX apimtis (remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dalyje) buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX buvo didesnė už Komisijos nustatytą , – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį;

21.1.2. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias šių kaštų apimties pokyčius, pagrįstumą, pateikiant per reguliavimo periodą numatomų remontų planus ir investicijų programą;

21.1.3. Ekonomiškai pagrįstas metinis remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams, išskyrus Metodikos 21.1.11 papunkčio atveju, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

OPEXt(be DU) = OPEXt-2(be DU) × ( + 1) × ( + 1)                            (101)

 

 

čia:

OPEXt (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai  (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai,  kiti paskirstomi kaštai metais t (pirmaisiais reguliavimo metais);

OPEXt-2 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai,  kiti paskirstomi kaštai metais t-2;

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

it-1 – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21.1.4. Visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamos metinės infliacijos dydį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc.

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21.2. darbo užmokesčio kaštų atveju atsižvelgiama į:

21.2.1.  praėjusio reguliavimo  periodo priešpaskutinių metų  Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį, pakoreguotą efektyvumo  rodikliu, kuris yra lygus  1 proc.. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta  darbo užmokesčio apimtis  buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų darbo užmokesčio apimtis buvo  didesnė už Komisijos nustatytą , – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį.

21.2.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujojo reguliavimo periodo pagrįstų metinių darbo užmokesčio kaštų dydis nustatomas:

21.2.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) arba Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokyčiu, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

21.2.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

21.2.11.3. atsižvelgiant į Metodikos 21.2.2 papunkčio nuostatas;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21.2.2. gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis. Komisija, nustatydama  darbo užmokesčio kaštų dydį, gali atsižvelgti į konkrečios įmonės veiklos specifiką bei veiklos organizavimo būdą, leidžiantį sumažinti metinę  darbo užmokesčio apimtį, vertinant kompleksiškai;

21.2.3. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias šių kaštų apimties pokyčius, pagrįstumą;

21.2.4. teisės aktus privalomojo socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų dydžiui nustatyti;

21.2.5. Ekonomiškai pagrįstas darbo užmokesčio kaštų dydis pirmiesiems reguliavimo periodo metams, išskyrus Metodikos 21.2.11 papunkčio atveju, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

OPEXt(DU) = OPEXt-2(DU) × ( + 1) × ( + 1)                                 (102)

 

 

čia: 

OPEXt(DU)  – darbo užmokesčio kaštai metais t (pirmais reguliavimo metais);

OPEXt-2(DU) – darbo užmokesčio kaštai metais t-2;

ΔDUt – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos duomenis;

ΔDUt-1  – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis  metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21.2.6. Visais kitais metais einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc.

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21.3. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21.4. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

21.5. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

22. Kaštai elektros energijai, sunaudotai ją perduodant technologiniuose įrenginiuose pirkti, nustatomi atsižvelgiant į:

22.1. iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę;

22.2. Komisijos nustatytą elektros energijos technologinių sąnaudų koeficientą, kuris nustatomas atsižvelgiant į:

22.2.1. palyginamuosius faktinius kitų energetikos įmonių technologinių sąnaudų koeficientus;

22.2.2. numatytus planinius investicijų į tinklo plėtrą, rekonstrukciją ir atstatymą įgyvendinimo rodiklius per reguliavimo laikotarpį;

22.2.3. faktinį ir Komisijos praėjusiam reguliavimo periodui nustatytą technologinių sąnaudų koeficiento neatitiktį bei ją nulėmusių priežasčių pagrįstumą;

22.2.4. reguliavimo periodui, kuriam nustatomos reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos, technologinių sąnaudų koeficiento prognozuojamą vidutinį dydį, apskaičiuotą pagal faktinius praėjusio reguliavimo periodo technologinių sąnaudų dydžius bei atsižvelgiant į koeficiento kitimo tendenciją. Esant argumentuotiems Įmonių prognozuojamų scenarijų pagrindimams ši tendencija gali būti koreguojama atitinkamai pateikiamiems tendencijos kitimo scenarijams;

23. Kaštai elektros energijai savoms reikmėms pirkti, apskaičiuojami atsižvelgiant į:

23.1. iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę (įskaitant VIAP ir sisteminių paslaugų kainą);

23.2. savoms reikmėms sunaudotus elektros energijos kiekius, kurie negali viršyti praėjusiam reguliavimo periodui nustatytų kiekių, praėjusį reguliavimo periodą sunaudotų faktinių kiekių.

24. Apskaičiuotas vidutinis technologinių sąnaudų koeficientas naujam reguliavimo periodui negali būti didesnis nei praėjusio reguliavimo periodo vidutinis faktinis technologinių sąnaudų koeficiento dydis, išskyrus atvejus, kai Įmonė pagrindžia ir dokumentais įrodo, jog šios sąnaudos padidėja dėl nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių.

25. Komisijai nustatant reguliuojamų paslaugų kaštus, turi būti atsižvelgiama (pakoreguojant leistiną pajamų lygį) į Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatus bei sąnaudų audito atlikto pagal reguliacinius sąnaudų apskaitos reikalavimus, išvadas.

26. Jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo vykdant reguliuojamą veiklą reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos riba, dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G1,i = OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i                                                                                      (11)

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama i-tosios paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

27. Jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką viršija Reguliuojančiosios institucijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G2,i = (OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i )/2                                                                                (12)

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per atitinkamus (pirmus dvejus ir penkerius, viso periodo / ketverius, viso periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Metams, kuriems yra nustatoma (koreguojama) kainų viršutinė riba (einantiems po investicijų grąžos įvertinimo) leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

271. OPEX taikomas skatinamasis mechanizmas, t. y. OPEX per reguliavimo periodą ir naujajam reguliavimo periodui nėra didinamas ar mažinamas kitais nei Metodikoje įtvirtintais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

272. Įmonių veiklos efektyvinimu nėra laikoma:

272.1. konkretūs sutaupymai, dėl kurių pablogėja Įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas;

272.2. sutaupymai, sąlygoti neįgyvendintų remonto darbų, neprireikusių nusimatytų paslaugų, nepagrįstai didelių sąnaudų prognozių, išskyrus atvejus, kai dėl Įmonių priimtų konkrečių verslo sprendimų, remonto darbai ar nusimatytos paslaugos buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis;

272.3. rinkos sąlygoti mažesni, nei buvo tikėtasi, viešųjų pirkimų rezultatai;

272.4. veiklos sąnaudų sumažėjimas dėl paklausos, reagavimo į paklausą priemonių diegimo, gamybos pajėgumų plėtros, įskaitant sutaupymą dėl elektros energijos perdavimo ar skirstymo paslaugų teikimo ar investicijų į tinklus sąnaudų sumažėjimo bei optimalaus tinklo eksploatavimo.

Papildyta punktu:

Nr. O3-416, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28524

 

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

28. Elektros energijos skirstymo paslaugų leistina investicijų grąža po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., sumažinama ar padidinama atitinkamai už kiekvieną persiuntimo patikimumo rodiklį:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

28.1. 1 proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu;

28.2. 2 proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

29. Apskaičiuojant protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, skaičiuojamą po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau po penkerių reguliavimo periodo metų ir, jeigu būtų pratęstas reguliavimo periodas, viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai ankstesni nei 2021 m., arba po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų ir viso reguliavimo periodo (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį), kai Įmonės veiklos reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams, įvertinama:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

29.1. Įmonės uždirbta faktinė grąža iš reguliuojamos veiklos;

29.2. Įmonės gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;    

29.3. kaštų, kuriems Komisija nustatė atitinkamus normatyvus Metodikos 20–23 punktuose nurodytoms sąnaudų grupėms, viršijimo suma, kuri apskaičiuojama Metodikos nustatyta tvarka;

29.4. Įmonėms nukrypus nuo Komisijos nustatytų rodiklių, lemiančių jų veiklos efektyvumą;

29.5. praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Komisijos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

291. Kai Metodikos 29 punkte numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Reguliuojančiosios institucijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų grąžintinų sumų pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Reguliuojančiosios institucijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ (toliau – palūkanų norma). Nustatant antrų ir vėlesnių metų grąžintinų sumų pinigų kainą, tos dalies, kuri grąžinama t metais, pinigų kainai apskaičiuoti taikomas ½ palūkanų normos.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

30. Komisija, atlikdama teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos koregavimą, atsižvelgia į prognozuojamus Įmonės pelningumo rodiklius iki reguliavimo periodo pabaigos. Jeigu vėlesniais reguliavimo periodo metais Įmonės pelningumo rodikliai, įvertinus Įmonei nustatytus efektyvumo rodiklius, yra žemesni nei Komisijos prognozuota, skirtumas tarp prognozuotos ir faktinės investicijų grąžos įvertinamas nustatant ir (arba) koreguojant artimiausių metų kainų viršutines ribas. Veiklos efektyvumui įvertinti Komisijai Įmonė turi pateikti nurodytų konkrečių kaštų grupių, kurios darė įtaką Įmonės pelningumui, efektyvumo skaičiavimus. Metų, kuriais koreguojama teigiama investicijų grąžos neatitiktis, efektyvumas įvertinamas, atsižvelgiant į Įmonės jau pasiektus efektyvumo rodiklius.

31. Reguliuojamos paslaugos parduotos ar paskirstytos elektros energijos metinis kiekis reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu nustatomas atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos kiekį per vienerius reguliavimo periodo metus, įvertinus:

31.1. metais t-1 šie kiekiai skaičiuojami kaip suma faktinio kiekio už pirmus 6 kalendorinių metų mėnesius ir prognozuojamo kiekio už paskutinius 6 kalendorinių metų mėnesius, mėnesinį elektros energijos kiekį nustatant kaip praėjusių kalendorinių metų 6 paskutinių mėnesių kiekį, padaugintą iš faktinio t-1 ir t-2 pirmo pusmečio kiekio santykio;

31.2. metais t – metų t-1 duomenys padidinti t metų puse bendro vidaus produkto pokyčio pagal Finansų ministerijos arba Lietuvos banko pateiktas naujausias prognozes;

31.3. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinių ir būsimų apimties pokyčių, pagrįstumą;

31.4. kitų Įmonių, galinčių daryti įtaką prognozuojamam kiekiui, plėtrą ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus.

31.5. elektros energijos rinkos tiekimo liberalizavimo įtaką visuomeninio tiekimo paslaugos poreikiui (tik visuomeninio tiekimo atveju).

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

311. Reguliuojančiosios institucijos motyvuotu sprendimu elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos skirtumu tarp skirstymo tinklų operatoriaus garantiniam elektros energijos tiekimui vykdyti patirtų kaštų ir iš garantinio elektros energijos tiekimo gautų pajamų, atsižvelgiant į tai, kurios įtampos tinkluose yra patiriami garantinio elektros energijos tiekimo paslaugos kaštai ir gaunamos garantinio elektros energijos tiekimo paslaugos pajamos.

TAR pastaba. 311 punkto nuostatos taikomos nustatant arba koreguojant 2020 metų ir vėlesnių laikotarpių elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutines ribas.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

III SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LRAIC MODELIO TAIKYMAS

 

 

32. Bendros perdavimo sistemos operatoriui (toliau – PSO) ir skirstomųjų tinklų operatoriui (toliau – STO) reguliuojamų veiklų leidžiamos pajamos apskaičiuojamos Modeliu. Modeliuojamas 5 metų ateities laikotarpis, sutampantis su reguliavimo periodu. Paslaugos kainos viršutinei ribai nustatyti Modeliu apskaičiuotos leidžiamos pajamos turi būti koreguojamos Metodikoje nustatyta tvarka:

32.1. Modelis apskaičiuoja leidžiamas pajamas tiksliniams metams, t. y. 5 metų reguliavimo periodo pabaigos metams. Tam periodui pajamos apskaičiuojamos tolygiai kintančio pajamų lygio būdu:

32.1.1. apskaičiuojant skirtumą tarp Modelio apskaičiuotų tikslinių metų leidžiamų pajamų lygio ir paskutinių metų, einančių prieš naują reguliavimo periodą, kai pajamų lygis apskaičiuojamas su Modelio pagalba, PSO ir STO Komisijos patvirtintų leidžiamų pajamų lygio (kapitalo kaštus skaičiuojant neatėmus dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto vertės);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

32.1.2. apskaičiuojant nekoreguotas leidžiamas pajamas kiekvieniems reguliavimo periodo metams, Komisijos sprendimu nustatoma tiesinė progresija tarp  konkrečių reguliavimo periodo metų, ne ilgesnių už tikslinius metus, leidžiamų pajamų lygio ir esamų leidžiamų pajamų lygio;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

32.2. Modelis apskaičiuoja leidžiamas pajamas esamam turtui, nevertinant per naują reguliavimo periodą planuojamų naujų tikslinių investicijų ir investicijų į neoptimizuotino turto atstatymą.  Naujos tikslinės investicijos gali apimti naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus. Šios investicijos privalo būti suderintos su Komisija pagal Investicijų aprašą.  LRAIC modeliu optimizuotino turto, kuris buvo įvertintas atstatomaisiais kaštais, rekonstrukcija, modernizacija ar atstatymas negali būti įtraukiami kaip investicijos, nes šis turtas įvertintas optimizuojant tinklą Modelyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

32.3. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

32.4. Metiniai nepagrįstai panaudotų investicijų į reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų turto vertę, turto, įsigyto už dotacijas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir naujų vartotojų lėšas Kapitalo kaštai kaip nurodyta Metodikos 7.2.4 ir 7.2.5 punktuose, privalo būti eliminuoti iš Modeliu apskaičiuoto leidžiamų pajamų rezultato, kadangi šis turtas yra įtrauktas į Modelį. Kapitalo kaštai eliminuojami paskaičiuojant juos pagal tinklo elementų grupę ar konkretų tinklo elementą;

33. PSO ar STO leidžiamų pajamų, nustatytų Modelio pagalba, padidinimai ar sumažinimai per reguliavimo periodą gali būti atliekami:    

33.1. Įmonėms viršijus Komisijos apskaičiuotą leistiną protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, apskaičiuotą atsižvelgiant į Metodikos 16 punkto nuostatas;

33.2. dėl teisės aktų pasikeitimo;

33.3. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

33.4. Įmonei įvykdžius Komisijos nustatytus uždavinius, susijusius su teikiamų paslaugų kokybės rodiklių įgyvendinimu, ar jų neįvykdžius;

33.5. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

33.6. dėl mokesčių dydžio pokyčių ir (ar) atsiradus (panaikinus) naujiems mokesčiams;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

33.7. dėl kaštų elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose ir savoms reikmėms padengti dydžio skirtumo, nulemto elektros energijos kainos bei kiekio pokyčio, jeigu Įmonė pagrindė šio kiekio ir kainos pokytį objektyviais nuo Įmonės nepriklausančiais veiksniais;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

33.8. dėl faktinių Įmonės gautų pajamų iš naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugos;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

33.9. dėl nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, kaštų pokyčio;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

33.10. dėl naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, kaštų;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

33.11. dėl nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčio;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

33.12. dėl naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos pasikeitimų, apskaičiuojamų kaip reguliavimo periodui nustatyto tokio turto kaštų ir nuo tokio turto likutinės vertės einamųjų metų pabaigai kaštų skirtumas;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

33.13. dėl pajamų iš elektros energijos tarptautinio tranzito ir įėjimo į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką pokyčio;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

33.14. dėl PSO nacionalinės balansavimo funkcijos veiklos rezultato pokyčio;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

33.15. dėl OPEX koregavimo Finansų ministerijos prognozuojamos infliacijos ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčio bei nustatyto efektyvumo koeficiento dydžiu. Darbo užmokesčio atveju koregavimo indeksas yra nominalus vidutinio darbo užmokesčio pokytis, kitų OPEX kaštų atveju suderintas vartotojų kainų indeksas;

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

33.16. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

33.17. kitais šioje Metodikoje nustatytais būdais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PERDAVIMO AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLAIS PASLAUGOS KAINODARA

 

 

34. Prieš apskaičiuojant perdavimo paslaugos aukštos įtampos (toliau – AĮ) tinklais kainos viršutinę ribą turi būti apskaičiuotos nekoreguotos leidžiamos pajamos, o po jų – galutinės PSO leidžiamos pajamos, apskaičiuojamos naudojant Modelį, kuris sumodeliuoja tinklą, atsižvelgiant į būsimą elektros energijos paklausą bei įvertinus Metodikos 33 punkte nustatytus leidžiamų pajamų padidinimo ar sumažinimo kriterijus.

35. PSO bendros leidžiamos paskutinių nustatomo reguliavimo periodo metų pajamos, susideda iš 2 dalių:

35.1. metinių Kapitalo kaštų, kurie apskaičiuojami  Metodikos 7 punkte nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

35.2. metinio OPEX, kuris apskaičiuojamas  Metodikos 8 punkte nustatyta tvarka  įvertinus planinį infliacijos dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

36. Pirmiausia Modelis apskaičiuoja bendras PSO leidžiamas t metų nekoreguotas pajamas. Bendros PSO leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(13)

 

čia:

LRAICTSO,t – PSO nekoreguotos t metų leidžiamos pajamos;

PTSO,0 – PSO leidžiamos pajamos metų, einančių prieš pirmus reguliavimo periodo metus;

LRAICTSO,m – PSO bendros leidžiamos paskutinių nustatomo reguliavimo periodo metų pajamos;

T –  konkrečių Komisijos sprendimu nustatytų reguliavimo periodo metų eilės Nr.;

t – reguliavimo periodo metų eilės numeris, kuriam skaičiuojamos nekoreguotos leidžiamos pajamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

37. Nekoreguotos PSO leistinos pajamos apskaičiuojamos naudojant Modelį, kuris sumodeliuoja tinklą, atsižvelgiant į būsimą elektros energijos paklausą su elektros energijos tranzitu. Apskaičiuojant PSO leidžiamas pajamas už elektros energijos perdavimo paslaugą šalies poreikiui, iš nekoreguotų leidžiamų PSO pajamų atimamos  numatomos pajamos iš elektros energijos tarptautinio tranzito ir įėjimo į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

38. PSO leidžiamos pajamos už perdavimo paslaugą šalies poreikiui apskaičiuojamos pagal formulę:

 

LRAIC110, t = LRAICTSO, t ITTSO, t                                                                                                     (14)

 

čia:

LRAIC110, t – nekoreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos už elektros energijos perdavimą šalies poreikiui;

LRAICTSO, t – nekoreguotos Modeliu apskaičiuotos t metų PSO leidžiamos pajamos;

ITTSO, t – planuojamos elektros energijos tarptautinio tranzito pajamos t metais;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

39. Galutinės PSO t metų leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

P110, t=LRAIC110, t+NI110, t-NT110, t+BCTSO110, tITC110, t-NJL110, t-2+Ssr110, t+Sn110, t-FI110, t

- OI110, t-PE110, t+ NMSTSO,t                                                                                                             (15)

 

čia:

P110, t – galutinės t metų PSO leidžiamos pajamos;

LRAIC110, t – nekoreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos už elektros energijos perdavimą vidaus poreikiams;

NI110, t – metiniai naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, PSO t metų kaštai apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

NT110, t – nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, t metų kaštai, apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

BCTSO110, t – PSO t metų planuojami perdavimo paslaugos, šalies poreikiui, mokesčių kaštai, EUR;

ITC110, t – skirtumas tarp gautų pajamų ir patiriamų kaštų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (angl. Inter-TSO Compensation (ITC) mechanizmą, t metais, EUR;

NJL110, t – pajamos gautos už naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugą t-2 metais, EUR;

Ssr110, t – planuojami t metų PSO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn110, t – planuojami t metų PSO elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

FI110, t – nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža apskaičiuota nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

OI110, t – kitos Įmonės gautos pajamos susijusios su reguliuojamų perdavimo paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai, EUR;

PE110, t – Komisijos apskaičiuotas leistinos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimas, EUR.“

NMSTSO,t  – prognozuojamas PSO nacionalinės balansavimo funkcijos veiklos rezultatas t metais, EUR;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

40. Planuojami elektros energijos pirkimo savoms reikmėms padengti kaštai apskaičiuojami pagal formulę:

 

                                                                                                                                 (16)

 

čia:

Ssr110,tt metų planuojami elektros energijos įsigijimo savoms PSO reikmėms kaštai, EUR;

Esr110,tt metų elektros energija suvartota savoms PSO reikmėms, kWh;

Tg110,t – elektros energijos pirkimo kaina, EUR/kWh.

41. Planuojami elektros energijos pirkimo kaštai technologinėms sąnaudoms įrenginiuose padengti apskaičiuojami pagal formulę:

 

                                                                                                                                 (17)

 

čia:

Sn110,tt metų planuojami elektros energijos įsigijimo kaštai technologinėms sąnaudoms įrenginiuose padengti;

En110v,t – elektros energijos suvartojimas technologiniuose įrenginiuose perduodant elektros energiją šalies poreikiams, kWh;

Tg110,t – elektros energijos pirkimo kaina perdavimo tinkle, EUR/kWh.

 

 

411. Pajamos, gautos už naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugas t metais apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(171)

 

čia:

PNJL110,t – naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina t metais, Eur/MWh;

EENJL110,t – naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis (elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis) apimtis t metais, MWh.

Papildyta punktu:

Nr. O3-572, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-29, i. k. 2015-17067

 

412. Naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina t metais apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                 (172)

 

čia:

NJLs110,t – naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis sąnaudos t-2 metais, Eur.

 

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis sąnaudos t-2 metais apskaičiuojamos vadovaujantis Aprašu pagal PSO pateiktus t-2 metų duomenis.

Į naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis sąnaudas neįtraukiami patiriami kaštai pagal ITC mechanizmą.

Kai naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis (elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis) apimtis t-2 metais yra lygi nuliui, t metais naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma pagal Metodikos 413 punkte apibrėžtus principus.

Papildyta punktu:

Nr. O3-572, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-29, i. k. 2015-17067

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

413. Pirmais dvejais naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kainos nustatymo metais nustatoma naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina apskaičiuojama pagal formulę:

(173)

 

čia:

EE110,t – planuojama naudojimosi perdavimo sistema apimtis t metais, iš viso, MWh;

FCNJL110,t – planuojama pastoviųjų sąnaudų, tenkanti naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms t metais, dalis, Eur. Pastoviosios sąnaudos nustatomos vadovaujantis Aprašu.

PR,t rinkos kaina t metais nustatoma, vadovaujantis Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Eur/MWh.

Į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal ITC mechanizmą.

Papildyta punktu:

Nr. O3-572, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-29, i. k. 2015-17067

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PERDAVIMO PASLAUGOS AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS

 

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

42. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui (įskaitant reguliavimo periodo pratęsimą) apskaičiuojama galutines pirmiems reguliavimo periodo metams PSO leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo perduoti elektros energijos kiekio šalies poreikiams ir apskaičiuojama pagal formulę:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

43. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl OPEX (be DU) infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo perduoti elektros energijos kiekio. Bazinės PSO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo PSO nepriklausantys) veiksniai, arba PSO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimams yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

44. Koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(18)

 

čia:

P‘110,t – koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)110,t – koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)110,t – koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai;

M110,t – planuojami t metų mokesčiai;

Ssr110,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn110,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N110,t – planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos;

NT110,t – planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos;

ROI110,t –investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S110,t – planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo PSO nepriklausančių) veiksnių, arba PSO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI110,t – planuojamos t metų kitos pajamos;

K110,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

45. Koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai apskaičiuojami pagal formulę:

 

(181)

 

čia:

OPEX‘ (be DU)110,t – koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai;

OPEX (be DU)110 – reguliavimo periodo baziniai OPEX(be DU) kaštai;

IKt –  t metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

               (182)

 

čia:

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

IKt-1t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

46. Koreguoti t metų OPEX(DU) kaštai yra apskaičiuojami pagal formulę:

 

        (183)

 

čia:

OPEX‘ (DU)110,t – koreguoti darbo užmokesčio kaštai;

OPEX (DU)110 – reguliavimo periodo baziniai darbo užmokesčio kaštai;

DKtt metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

          (184)

 

čia:

ΔDUt –vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

DKt-1t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

461. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, esant PSO prašymui ir pagrindimui, kad PSO reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

47. Koreguota t metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formulę:

 

              (19)

 

čia:

T‘110,t – koreguota t metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P‘110,t – koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos, EUR;

E110,t – PSO prognozuojamas perduoti elektros energijos kiekis AĮ tinklais šalies poreikiams t metais, kWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

471. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

48. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

49. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

50. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

51. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

52. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

4 skirsnis. Neteko galios nuo 2015-09-23

Skirsnio naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SKIRSTYMO PASLAUGOS VIDUTINĖS IR ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINODARA

 

 

59. Prieš apskaičiuojant skirstymo paslaugos žemos įtampos (toliau – ŽĮ) ir vidutinės įtampos (toliau – VĮ) tinklais viršutinę kainos ribą turi būti apskaičiuotos nekoreguotos leidžiamos pajamos, o po jų – galutinės STO leidžiamos pajamos, apskaičiuojamos naudojant Modelį, kuris sumodeliuoja tinklą, atsižvelgiant į būsimą elektros energijos paklausą bei įvertinus Metodikos
33 punkte nustatytus leidžiamų pajamų padidinimo ar sumažinimo kriterijus.

60. Modelis STO leidžiamas pajamas tiesiogiai priskiria pagrindiniams tinklo elementams tarp ŽĮ ir VĮ tinklų. Kitiems tinklo elementams ir kitam turtui priskiriamos leidžiamos pajamos padauginamos iš santykinio dydžio, kuris apskaičiuojamas pagal Metodikos 61 punkte įvertintą principą.

61. Santykinis dydis, pagal kurį paskirstomos kitų tinklo elementų ir kito turto leidžiamos pajamos tarp įtampų lygių, nustatomas pagal Modelio apskaičiuotą kitų tinklo elementų Kapitalo kaštų proporciją tarp ŽĮ ir VĮ tinklo.

62. Modelis apskaičiuoja santykinį dydį pagal formulę:

 

                                                          (27)

 

čia:

CLVMV – ŽĮ ir VĮ santykis, pagal kurį paskirstomos kitų tinklo elementų ir kito turto leistinos pajamos pagal įtampas;

LRAICDSOLVONWCX –Modelio sumodeliuoti Kapitalo kaštai ŽĮ kitiems tinklo elementams;

LRAICDSOMVONWCX –Modelio sumodeliuoti Kapitalo kaštai VĮ kitiems tinklo elementams.

63. ŽĮ ir VĮ kitų tinklo elementų ir kito turto sumodeliuotos leidžiamos pajamos apskaičiuojamos nuo bendrų STO kitų tinklo elementų ir kito turto sumodeliuotų leidžiamų pajamų, pritaikant nešiklį pagal formules:

63.1. ŽĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metiniai Kapitalo kaštai:

 

                                               (28)

 

63.2. VĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metiniai Kapitalo kaštai:

 

                                    (29)

 

63.3. ŽĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metinis OPEX:

 

                                                  (30)

 

63.4. VĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metinis OPEX:

 

                                         (31)

 

čia:

LRAICDSOLVONWAACX – Modelio sumodeliuotas STO ŽĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metiniai Kapitalo kaštai;

LRAICDSOMVONWAACX – Modelio sumodeliuotas STO VĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metiniai Kapitalo kaštai;

LRAICDSOLVONWAOX – Modelio sumodeliuotas STO ŽĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metinis OPEX;

LRAICDSOMVONWAOX – Modelio sumodeliuotas STO VĮ kitų tinklo elementų ir kito turto metinis OPEX;

CLVMV – ŽĮ ir VĮ santykis kitų tinklo elementų ir kito turto leidžiamoms pajamoms priskirti;

LRAICDSOONWAACX – Modelio sumodeliuotas STO bendras kitų tinklo elementų ir kito turto metiniai Kapitalo kaštai;

LRAICDSOONWAOX – Modelio sumodeliuotas STO bendras kitų tinklo elementų ir kito turto metinis OPEX.

64. Paskirsčius visus Modelio sumodeliuotus kaštus tarp ŽĮ ir VĮ tinklų, Modelis apskaičiuoja STO bendras ŽĮ ir VĮ leidžiamas pajamas tiksliniams metams pagal formules:

64.1. STO bendros ŽĮ leidžiamos pajamos tiksliniams metams:

 

                                                                                                                         (32)

 

64.2. STO bendros VĮ leidžiamos pajamos tiksliniams metams:

 

                                                                                                                        (33)

 

čia:

LRAICDSOLV – Modelio apskaičiuotos bendros ŽĮ leidžiamos pajamos tiksliniams metams;

LRAICDSOMV – Modelio apskaičiuotos bendros VĮ leidžiamos pajamos tiksliniams metams;

LRAICDSOLVMEACX – Modelio apskaičiuotos ŽĮ tinklo pagrindinių elementų metiniai Kapitalo kaštai tiksliniams metams;

LRAICDSOLVONWAACX – Modelio apskaičiuotos ŽĮ tinklo kitų tinklo elementų ir kito turto metiniai Kapitalo kaštai tiksliniams metams;

LRAICDSOLVMEOX – Modelio apskaičiuotos ŽĮ tinklo pagrindinių tinklo elementų metinės OPEX tiksliniams metams;

LRAICDSOLVONWAOX – Modelio apskaičiuotos ŽĮ tinklo kitų tinklo elementų ir kito turto metinės OPEX;

LRAICDSOMVMEACX – Modelio apskaičiuotos VĮ tinklo pagrindinių elementų metiniai Kapitalo kaštai tiksliniams metams;

LRAICDSOMVONWAACX – Modelio apskaičiuotos VĮ tinklo kitų tinklo elementų ir kito turto metiniai Kapitalo kaštai tiksliniams metams;

LRAICDSOMVMEOX – Modelio apskaičiuotos VĮ tinklo pagrindinių tinklo elementų metinės OPEX tiksliniams metams;

LRAICDSOMVONWAOX – Modelio apskaičiuotos VĮ tinklo kitų tinklo elementų ir kito turto metinės OPEX.

65. STO bendros leidžiamos paskutinių nustatomo reguliavimo periodo metų pajamos, ŽĮ ir VĮ tinkle, susideda iš 2 dalių:

65.1. metinių Kapitalo kaštų, kurie apskaičiuojami  Metodikos 7 punkte nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

65.2. metinio OPEX, kuris apskaičiuojamas Metodikos 8 punkte nustatyta tvarka ir planinio infliacijos dydžio.

66. Metinės t metų STO nekoreguotos leidžiamos pajamos VĮ ir ŽĮ tinkluose apskaičiuojamos pagal formules:

66.1. ŽĮ tinkle leidžiamos nekoreguotos t metų pajamos:

 

                                             (34)

 

čia:

LRAICDSOLV,t – STO ŽĮ tinklo nekoreguotos t metų leidžiamos pajamos;

PDSOLV,0 – STO ŽĮ tinklo leidžiamos pajamos metų, einančių prieš pirmus reguliavimo periodo metus;

LRAICDSOLV,m –STO bendros leidžiamos paskutinių nustatomo reguliavimo periodo metų pajamos ŽĮ tinkle;

T – reguliavimo periodo (modeliavimo) trukmė metais;

t – reguliavimo periodo metų eilės numeris, kuriam skaičiuojamos nekoreguotos leidžiamos pajamos.

66.2. VĮ tinkle leidžiamos nekoreguotos t metų pajamos:

 

                                          (35)

 

čia:

LRAICDSOMV,t – STO VĮ tinklo nekoreguotos t metų leidžiamos pajamos;

PDSOMV,0 – STO VĮ tinklo leidžiamos pajamos metų, einančių prieš pirmus reguliavimo periodo metus;

LRAICDSOMV,m – STO bendros leidžiamos paskutinių nustatomo reguliavimo periodo metų pajamos VĮ tinkle;

T – reguliavimo periodo (modeliavimo) trukmė metais;

t – reguliavimo periodo metų eilės numeris, kuriam skaičiuojamos nekoreguotos leidžiamos pajamos.

67. Galutinės STO leidžiamos pajamos ŽĮ ir VĮ tinkluose apskaičiuojamos:

67.1. ŽĮ tinkle pagal formulę:

 

P04, t= LRAIC04, t+NI04, t-NT04, t+BC04, t+Ssr04, t+Sn04, t-FI04, t-OI04, t-PE04, t                                    (36)

 

čia:

P04, t – galutinės t metų STO leidžiamos pajamos ŽĮ tinkle;

LRAIC04, t – nekoreguotos t metų STO leidžiamos pajamos ŽĮ tinkle už elektros energijos paskirstymą;

NI04, t – metiniai naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, t metų investicijų STO ŽĮ tinkle kaštai apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

NT04, t – nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, t metų kaštai ŽĮ tinkluose, apskaičiuojami nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

BCSTO04, t –  STO t metų planuojami  skirstymo ŽĮ tinkle paslaugos,  mokesčių kaštai, EUR;

Ssr04, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms ŽĮ tinkle ;

Sn04, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose ŽĮ tinkle ;

FI04, t – nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža apskaičiuota nuo tokio turto ŽĮ tinkluose likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

OI04, t – kitos Įmonės gautos pajamos susijusios su reguliuojamų skirstymo paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai, EUR;

PE04, t – Komisijos apskaičiuotas leistinos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimas, EUR.“

67.2. VĮ tinkle pagal formulę:

 

P10, t= LRAIC10, t+NI10, t-NT10, t+BC10, t+Ssr10, t+Sn10, t-FI10, t-OI10, t-PE10, t                                    (37)

 

čia:

P10, t – galutinės t metų STO leidžiamos pajamos VĮ tinkle;

LRAIC10, t – nekoreguotos t metų STO leidžiamos pajamos VĮ tinkle už elektros energijos paskirstymą;

NI10, t – metiniai naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, t metų investicijų STO VĮ tinkle kaštai apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

NT10, t – nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, t metų kaštai VĮ tinkluose, apskaičiuojami nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

BC10, t –  STO t metų planuojami  skirstymo VĮ tinkle paslaugos,  mokesčių kaštai, EUR;

Ssr10, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms VĮ tinkle ;

Sn10, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose VĮ tinkle ;

FI10, t – nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža apskaičiuota nuo tokio turto VĮ tinkluose likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

OI10, t – kitos Įmonės gautos pajamos susijusios su reguliuojamų skirstymo paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai, EUR;

PE10, t – Komisijos apskaičiuotas leistinos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimas, EUR.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

68. Planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms ŽĮ tinkle padengti apskaičiuojami pagal formulę:

 

                                                                                                      (38)

 

čia:

Ssr04,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti ŽĮ tinkle;

Esr04,tt metų elektros energijos suvartojimas savoms reikmėms ŽĮ tinkle, kWh;

Tg04,tt metų elektros energijos pirkimo kaina ŽĮ tinkle, EUR/kWh;

T’110,tt metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, EUR/kWh;

T’10,tt metų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, EUR/kWh.

69. Planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms VĮ tinkle padengti apskaičiuojami pagal formulę:

 

                                                                                                                  (39)

 

čia:

Ssr10,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti VĮ tinkle;

Esr10,tt metų elektros energijos suvartojimas savoms reikmėms VĮ tinkle, kWh;

Tg10,tt metų elektros energijos pirkimo kaina VĮ tinkle, EUR/kWh;

T’110,tt metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, EUR/kWh.

70. Planuojami elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose ŽĮ tinkle, padengti apskaičiuojami pagal formulę:

 

                                                                                                       (40)

 

čia:

Sn04,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose ŽĮ tinkle, padengti, EUR;

En04,t – elektros energijos kiekis, suvartojamas ŽĮ tinklo technologiniuose įrenginiuose, kWh;

Tg04,t – elektros energijos pirkimo kaina ŽĮ tinkle, EUR/kWh;

T’110,tt metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, EUR/kWh;

T’10,tt metų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, EUR/kWh.

71. Planuojami elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose VĮ tinkle, padengti apskaičiuojami pagal formulę:

 

                                                                                                                   (41)

 

čia:

Sn10,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose VĮ tinkle, padengti, EUR;

En10,t – elektros energijos kiekis suvartojamas VĮ tinklo technologiniuose įrenginiuose, kWh;

Tg10,t – elektros energijos pirkimo kaina VĮ tinkle, EUR/kWh;

T’110,tt metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, EUR/kWh.

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

SKIRSTYMO ŽEMOS IR VIDUTINĖS ĮTAMPOS TINKLAIS PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

72. Elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos ir vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui (įskaitant reguliavimo periodo pratęsimą) apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams STO atitinkamos įtampos tinkluose leidžiamas pajamas padalijus išplanuojamo paskirstyti atitinkamos įtampos tinklais elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formules:

 

(411)

 

ir

 

         (412)

 

čia:

T04 – bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P04 – galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E04 – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kWh.

T10 – bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P10 – galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E10 – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

73. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

74. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules:

 

 

(42)

 

čia:

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

M04,t – planuojami t metų ŽĮ mokesčiai;

Ssr04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N04,t – planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT04,t – planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI04,t – ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S04,t – planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI04,t – planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos;

K04,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija.

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

M10,t – planuojami t metų VĮ mokesčiai;

Ssr10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N10,t – planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT10,t – planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI10,t –VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S10,t – planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI10,t – planuojamos t metų VĮ kitos pajamos;

K10,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

75. Koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules:

 

    (43)

 

    (431)

 

čia:

OPEX‘ (be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX (be DU)04 – reguliavimo periodo baziniai ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘ (be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX (be DU) kaštai;

OPEX (be DU)10 – reguliavimo periodo baziniai VĮ OPEX(be DU) kaštai;

IKtt metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

               (432)

 

čia:

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

IKt-1t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

76. Koreguoti t metų OPEX(DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules:

 

                       (433)

 

                       (434)

 

čia:

OPEX‘ (DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

OPEX (DU)04 – reguliavimo periodo baziniai ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

OPEX‘ (DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

OPEX (DU)10 – reguliavimo periodo baziniai VĮ darbo užmokesčio kaštai;

DKtt metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                      (435)

 

čia:

ΔDUt –vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

DKt-1t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

761. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, tai, esant STO prašymui ir pagrindimui, kad STO reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

77. Koreguota t metų skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formules:

 

                             (44)

 

                             (45)

 

čia:

T‘04,t – koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E04,t – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais t metais, kWh.

T‘10,t – koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E10,t – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais t metais, kWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

771. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

78. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

79. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

80. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

81. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

82. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

IV SKYRIUS

ĮMONIŲ, BESIVERČIANČIŲ SKIRSTYMO VEIKLA, KURIŲ VEIKLOS TERITORIJOJE ESANČIŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS MAŽESNIS NEI 100 TŪKSTANČIŲ, KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

83. Įmonėms, besiverčiančioms skirstymo veikla, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ ir VĮ tinklais kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams STO atitinkamos įtampos tinkluose leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo paskirstyti atitinkamos įtampos tinklais elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formules:

 

(52)

 

ir

 

         (53)

 

čia:

T04 – bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P04 – galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E04 – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kWh.

T10 – bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P10 – galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E10 – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kWh.

TAR pastaba. 83 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

84. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai, arba STO priimti sprendimai, didinantys OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinantys kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

85. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules:

 

(54)

 

(55)

 

čia:

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

M04,t – planuojami t metų ŽĮ mokesčiai;

Ssr04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N04,t – planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT04,t – planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI04,t – ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S04,t – planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas (sumažėjimas), sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir (ar) kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI04,t – planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos;

K04,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija.

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

M10,t – planuojami t metų VĮ mokesčiai;

Ssr10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N10,t – planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT10,t – planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI10,t –VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S10,t – planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas (sumažėjimas), sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir (ar) kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI10,t – planuojamos t metų VĮ kitos pajamos;

K10,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

86. Koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules:

 

                (56)

 

                (57)

 

čia:

OPEX‘ (be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX (be DU)04 – reguliavimo periodo baziniai ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘ (be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX (be DU) kaštai;

OPEX (be DU)10 – reguliavimo periodo baziniai VĮ OPEX(be DU) kaštai;

IKtt metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                           (58)

 

čia:

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

IKt-1t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui.

TAR pastaba. 86 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

87. Koreguoti t metų OPEX(DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules:

 

                                   (581)

 

                                   (582)

 

čia:

OPEX‘ (DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

OPEX (DU)04 – reguliavimo periodo baziniai ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

OPEX‘ (DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

OPEX (DU)10 – reguliavimo periodo baziniai VĮ darbo užmokesčio kaštai;

DKtt metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                        (583)

 

čia:

ΔDUt –vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

DKt-1 – t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui.

TAR pastaba. 87 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

871. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, tai, esant įmonės prašymui ir pagrindimui, kad jai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

88. Koreguota t metų skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formules:

 

                                         (584)

 

                                         (585)

 

čia:

T‘04,t – koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E04,t – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais t metais, kWh.

T‘10,t – koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

E10,t – STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais t metais, kWh.

TAR pastaba. 88 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

89. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

90. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

91. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

92. Neteko galios nuo 2015-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

93. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

94. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

95. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

96. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

IV1 SKYRIUS

SKIRSTYMO PASLAUGOS BUITINIAMS VARTOTOJAMS PAPILDOMOS DEDAMOSIOS, SKIRTOS SKIRTUMUI TARP VISUOMENINIO TIEKĖJO FAKTINIŲ IR PROGNOZUOTŲ PAGRĮSTŲ SĄNAUDŲ KOMPENSUOTI, NUSTATYMAS

 

961. Papildoma dedamoji prie buitiniams vartotojams t metų skirstymo paslaugos kainos, nustatytos neviršijant Metodikos 77 punkte nurodytos koreguotos t metų skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos, nustatoma dėl skirtumo, susidariusio tarp visuomeninio tiekėjo, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, faktiškai surinktų lėšų ir pagristų sąnaudų (įskaitant ir pinigų kainą). Skirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji (STt) apskaičiuojama pagal formulę:

 

(585)

 

 

STtskirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, ct/kWh;

Tt – pagal Metodikos 962 punktą apskaičiuota suma, kurią STO t metais turi kompensuoti visuomeniniam tiekėjui, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, EUR;

Pt – pagal Metodikos 963 punktą apskaičiuota suma, kurią visuomeninis tiekėjas, veikiantis STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, turi kompensuoti STO t metais, EUR;

EB,tSTO prognozuojamas buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekis t metais, kWh.

962. Suma (Tt), kurią STO turi kompensuoti t metais visuomeniniam tiekėjui, veikiančiam STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, yra lygi neigiamam skirtumui, susidariusiam iki t-1 rugsėjo 30 d. tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą, arba šio skirtumo t metais kompensuotinai daliai įskaitant pinigų kainą, jeigu Reguliuojančios institucijos sprendimu šio skirtumo kompensavimas išdėstytas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.

963. Suma (Pt), kurią visuomeninis tiekėjas, veikiantis STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, turi kompensuoti STO t metais yra lygi teigiamam skirtumui, susidariusiam iki t-1 rugsėjo 30 d. tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą, arba šio skirtumo metais kompensuotinai daliai įskaitant pinigų kainą, jeigu Reguliuojančios institucijos sprendimu šio skirtumo kompensavimas išdėstytas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.

964. Apskaičiuojant Metodikos 962 ir 963 punktuose nurodytą skirtumą, įskaičiuojamas ir dėl prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos neatitikimo susidaręs skirtumas, apskaičiuotas pagal Metodikos 108 – 110 punktų nuostatas, taip pat dėl visuomeninio tiekėjo visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinių ribų skirtumo, vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, apskaičiuoto vadovaujantis Metodikos 1112 punktu, susidariusi sąnaudų suma.

965. Reguliuojančiosios institucijos motyvuotu sprendimu Metodikos 962 ir 963 punktuose nurodyto skirtumo kompensavimas gali būti išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, tačiau šis laikotarpis turi baigtis ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Kai šio skirtumo kompensavimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų kompensuotinų skirtumo dalių pinigų kaina, kuri įskaičiuojama į atitinkamai Metodikos 962 arba 963 punktuose nurodytą sumą t metais. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ (toliau – palūkanų norma). Nustatant antrų ir vėlesnių metų kompensuotinos skirtumo dalies pinigų kainą, tos dalies, kuri kompensuojama t metais, pinigų kainai apskaičiuoti taikoma ½ palūkanų normos.

966. STO prognozuojamas buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekis atitinkamais tinklais t metais apskaičiuojamas taikant Metodikos 18 punkto nuostatas.

967. Vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių STO licencijuojamos veiklos teritorijose, papildoma dedamoji STt apskaičiuojama bei kompensuojama kiekvienam STO individualiai, vadovaujantis Metodikos 961 punktu.

Papildyta skyriumi:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

V SKYRIUS

VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

97. Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams visuomeninio tiekėjo leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo parduoti elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formulę:

 

(59)

 

čia:

Tvt – bazinė elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kWh;

Pvt – galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR;

Evt – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kWh.

TAR pastaba. 97 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

98. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo parduoti elektros energijos kiekio. Bazinės visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo Įmonės nepriklausantys) veiksniai.

TAR pastaba. 98 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

99. Koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(60)

 

čia:

P‘vt,t – koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)vt,t – koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai (neįvertinus elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtakos);

OPEX‘(DU)vt,t – koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai (neįvertinus elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtakos);

Lt – elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas, apskaičiuotas pagal Metodikos 101punkte nurodytą formulę;

Mvt,t – planuojami t metų mokesčiai;

Nvt,t – planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos;

NTvt,t – planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos;

ROIvt,t – investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

Svt,t – planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo Įmonės nepriklausančių) veiksnių;

OIvt,t – planuojamos t metų kitos pajamos;

Kvt,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

100. Koreguoti t metų visuomeninio tiekėjo OPEX(be DU) kaštai apskaičiuojami pagal formulę:

 

     (61)

 

čia:

OPEX‘ (be DU)vt,t – koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai;

OPEX (be DU)vt – reguliavimo periodo baziniai OPEX(be DU) kaštai;

IKtt metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                           (62)

 

čia:

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

IKt-1t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui.

TAR pastaba. 100 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

101. Koreguoti t metų visuomeninio tiekėjo OPEX(DU) kaštai yra apskaičiuojami pagal formulę:

 

                                    (63)

 

čia:

OPEX‘ (DU)vt,t – koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai;

OPEX (DU)vt – reguliavimo periodo baziniai darbo užmokesčio kaštai;

DKtt metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                                  (64)

 

čia:

ΔDUt –vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;

DKt-1t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui.

TAR pastaba. 101 punkto nuostatose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

1011. Tuo atveju, jeigu yra priimtas Reguliuojančiosios institucijos sprendimas pratęsti reguliavimo periodą, tai, esant įmonės prašymui ir pagrindimui, kad jai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ir konkuruojant dėl jų darbo rinkoje ir (ar) juos išlaikant faktiškai patiriamos ir (ar) planuojamos patirti didesnės DU sąnaudos nei Reguliuojančiosios institucijos nustatytos, pratęsto laikotarpio OPEX(DU) kaštai gali būti didinami atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis arba atitinkamas paslaugas teikiančių sektoriaus įmonių darbo užmokesčio duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

1012. Elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas (Lt) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(641)

čia:

Lt – elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas;

P2020 – objektų, kuriems visuomeninis tiekėjas teikė elektros energijos tiekimo paslaugą 2020 metų pradžioje, skaičius;

Pt – prognozuojamas objektų, kuriems t metų pradžioje visuomeninis tiekėjas turės teikti elektros energijos tiekimo paslaugą, įvertinus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas ir kitas žinomas aplinkybes, skaičius.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

102. Koreguota t metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formulę:

 

(642)

 

čia:

T‘vt,t – koreguota t metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kWh;

P‘vt,t – koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR;

Evt,t – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis t metais, kWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

103. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

104. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

105. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

106. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

VI SKYRIUS

VISUOMENINIŲ KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMAS

 

 

107. Vartotojams, kuriems pagal Elektros energetikos įstatymą ir kitus teisės aktus visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją, visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė riba skaičiuojama sumuojant elektros energijos įsigijimo kainą, visuomeninio tiekimo paslaugos, perdavimo paslaugos AĮ tinklais kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų, VIAP kainas ir skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų viršutines ribas bei papildomas dedamąsias, nustatytas pagal Metodikos 961 punktą. Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos papildomai įvertina reguliavimo svertus ir apskaičiuojamos pagal formulę:

 

ST,t                               (65)

 

čia:

VT’(10,04)t – visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo atitinkamai VĮ ir ŽĮ tinklų metais, EUR/kWh;

Tg, t – prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina t metais, EUR/kWh;

T’vt, t – elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba metais, EUR/kWh;

Tpers, t – Tarybos paskelbto elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifų plano, taikomo ne mažiau kaip 95 procentams visuomeninio tiekėjo vartotojų, tarifų svertinis vidurkis t metais, EUR/kWh;

Tviap, t – elektros energijos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina, apskaičiuota vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, metais, EUR/kWh;

STtskirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, EUR/kWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-122, 2016-05-13, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12616

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

Nr. O3E-580, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-17, i. k. 2021-10868

Nr. O3E-601, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11180

 

1071. Visuomeninės kainos viršutinės ribos t metais prie VĮ ir ŽĮ tinklų prisijungusiems buitiniams vartotojams nustatomos atskirai. Prie VĮ tinklų prisijungusių buitinių vartotojų visuomeninės kainos viršutinei ribai ir prie ŽĮ tinklų prisijungusių buitinių vartotojų visuomeninės kainos viršutinei ribai nustatyti gali būti taikoma skirtinga t metų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, nustatoma atsižvelgiant į skirstymo tinklų operatoriaus pateikiamą elektros energijos skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą, priklausomai nuo prie kurios įtampos tinklų prijungti vartotojai. Prie VĮ tinklų prisijungusiems vartotojams ir prie ŽĮ tinklų prisijungusiems vartotojams taikomų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainų viršutinių ribų t metais svertinis vidurkis negali viršyti Reguliuojančiosios institucijos nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainų viršutinės ribos t metais.

TAR pastaba. 1071 punkto nuostatos taikomos nustatant arba koreguojant 2020 metų ir vėlesnių laikotarpių elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutines ribas.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

1072. Kai visuomeninis tiekėjas teikia visuomeninio tiekimo paslaugą kelių skirstymo tinklų operatorių licencijuojamose veiklos teritorijose, nustatant visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą, t metais, yra taikomos daugiausiai buitinių vartotojų turinčio skirstymo tinklų operatoriaus elektros energijos skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų viršutinės ribos. Skirtumas visuomeninio tiekėjo visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinių ribų, visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, t-2 metais yra apskaičiuojamas pagal Metodikos 1112 punkte nustatytą formulę.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

108. Elektros energijos įsigijimo kainos bei prognozuotos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos skirtumas nustatomas remiantis paslaugos teikėjo pateiktų faktinių ir prognozuotų duomenų analize. Jei Įmonė įsigijo ar planuoja įsigyti elektros energiją brangiau nei galima pagal objektyvią situaciją rinkoje, Reguliuojančiosios institucijos motyvuotu sprendimu dalis elektros energijos kaštų nepripažįstama pagrįstomis sąnaudomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

109. Reguliuojančiosios institucijos sprendimu įvertinamas prognozuotos elektros energijos įsigijimo ir faktinės elektros energijos įsigijimo sąnaudų skirtumas, susidaręs t-2 metais ir t-1 metų sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. laikotarpiu, kai nustatoma skirstymo paslaugos 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, arba t-2 metų spalio 1 d. – t-1 rugsėjo 30  d. laikotarpiu, kai nustatoma skirstymo paslaugos vėlesnių nei 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, ir apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(66)

 

čia:

Tg –sąnaudų skirtumas, susidaręs atitinkamu laikotarpiu dėl faktinės elektros energijos įsigijimo kainos ir prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos skirtumo, EUR;

Tg,p – atitinkamam laikotarpiui nustatyta prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina, EUR/kWh;

Tg,f – faktinė elektros energijos įsigijimo kaina atitinkamam laikotarpiui, EUR/kWh;

Evt, – visuomeninio tiekėjo faktiškai parduotas elektros energijos kiekis atitinkamu laikotarpiu, kWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

1091. Neteko galios nuo 2020-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

Papildyta punktu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

1092. Neteko galios nuo 2020-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

Papildyta punktu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

110. Komisijos motyvuotu sprendimu dalis elektros energijos įsigijimo kaštų, numatytų sutartyse, neįtraukiami, jei jie didesni nei galimi rinkoje, įvertinus objektyvias aplinkybes. Rinkos sąlygomis, susiformavusiomis elektros energijos įsigijimo sąnaudomis laikomos sąnaudos, kurios būtų patirtos elektros energiją įsigyjant elektros energijos biržoje, įskaitant visus mokesčius, kurie yra būtini perkant elektros energiją biržoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

111. Neteko galios nuo 2019-10-11.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

1111. Prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina nustatoma kaip prognozuojamos įsigyti elektros energijos kiekio ir kainos sandauga, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas, kurios negali būti didesnės nei 4 proc. nuo visų elektros energijos įsigijimo sąnaudų.

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

1112. Visuomeninio tiekėjo visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinių ribų skirtumas, vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, kainos galiojimo laikotarpiui t-2, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(67)

 

čia:

ΔTSTO(10,04), t-2visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinių ribų skirtumas, vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, EUR/kWh;

T’10, t-2 – elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba t-2 metais, skirstymo sistemos operatoriaus, kurio elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba t-2 metais buvo taikyta visiems visuomeninio tiekėjo licencijuojamos veiklos teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, įvertinant elektros energijos skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą pagal Metodikos 1071 punktą, EUR/kWh;

T’04, t-2 – elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, t-2 metais, skirstymo sistemos operatoriaus, kurio elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba t-2 buvo taikyta visiems visuomeninio tiekėjo licencijuojamos veiklos teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, EUR/kWh, įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą, kurio reikšmė lygi 1,3. Skirstomųjų tinklų operatoriui diferencijuojant persiuntimo paslaugos kainas vartotojams reikšmė nuosekliai didinama iki 2020 m., tačiau negali viršyti 1,3. Reguliuojančiajai institucijai nustačius naują skirstymo veiklos reguliavimo periodą, skirstomųjų tinklų operatoriui diferencijuojant persiuntimo paslaugos kainas vartotojams reikšmė reguliavimo periodu nuosekliai didinama iki reikšmės, ne didesnės kaip 1,4.

T’10, t-2,i – elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba t-2 metais, i-tojo skirstymo sistemos operatoriaus, kurio elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba t-2 metais nebuvo taikyta jo licencijuojamoje veiklos teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, įvertinant elektros energijos skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą pagal Metodikos 1071 punktą, EUR/kWh;

T’04, t-2,i – elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, t-2 metais, i-tojo skirstymo sistemos operatoriaus, kurio elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba t-2 metais nebuvo taikyta jo licencijuojamos veiklos teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, EUR/kWh, įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą, kurio reikšmė lygi 1,3. Skirstomųjų tinklų operatoriui diferencijuojant persiuntimo paslaugos kainas vartotojams reikšmė nuosekliai didinama iki 2020 m., tačiau negali viršyti 1,3. Reguliuojančiajai institucijai nustačius naują skirstymo veiklos reguliavimo periodą, skirstomųjų tinklų operatoriui diferencijuojant persiuntimo paslaugos kainas vartotojams reikšmė reguliavimo periodu nuosekliai didinama iki reikšmės, ne didesnės kaip 1,4.

Evt, t – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis t metais, kWh;

Evt(10),t-2,i t-2 metais visuomeninio tiekėjo i-tojo skirstymo tinklų operatoriaus licencijuojamoje veiklos teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, prisijungusiems prie VĮ tinklų, faktiškai parduotas elektros energijos kiekis, kWh;

Evt(04),t-2,i t-2 metais visuomeninio tiekėjo i-tojo skirstymo tinklų operatoriaus licencijuojamoje veiklos teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, prisijungusiems prie ŽĮ tinklų, faktiškai parduotas elektros energijos kiekis, kWh;

n – skirstymo tinklų operatorių, kurių licencijuojamos veiklos teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje buvo taikytos kito skirstymo tinklų operatoriaus elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinklais kainų viršutinės ribos, skaičius.

TAR pastaba. 1112 punkto nuostatos taikomos nustatant arba koreguojant 2020 metų ir vėlesnių laikotarpių elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutines ribas.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU ĮMONIŲ REGULIUOJAMŲ VEIKLŲ KAINŲ IR KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMU

 

 

112. Elektros energijos visuomeninis tiekėjas nustato elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainą (tarifų svertinį vidurkį), lygią arba nedidesnę nei elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba.

113. PSO ir STO nustato elektros energijos perdavimo ir skirstymo kainas, neviršijančias jiems nustatytų kainų viršutinių ribų.

114. Visuomeninę elektros energijos kainą ir tarifus apskaičiuoja ir nustato visuomeninis tiekėjas 6 kalendoriniams mėnesiams.

115. Reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms nustatyti Įmonė  iki rugsėjo 1 d. pateikia:

115.1. PSO:

115.1.1. PSO Modelio techninių duomenų įvesties lenteles (Metodikos 11 priedas);

115.1.2. naujų investicijų ir naujų prijungimų duomenis (Metodikos 12 priedas);

115.1.3. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti (Metodikos 1 priedas);

115.1.4. duomenis perdavimo AĮ tinklais bei tinklo valdymo paslaugos kainos viršutinei ribai nustatyti (Metodikos 5 priedas);

115.1.5. veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 2 priedas);

115.1.6. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę (Metodikos 3 priedas);

115.1.7. valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planą (Metodikos 4 priedas);

115.1.8. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų;

115.1.9. efektyvumo rodiklius (Metodikos 8 priedas);

115.1.10. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

115.2. STO:

115.2.1. STO Modelio techninių duomenų įvesties lenteles (Metodikos 10 priedas);

115.2.2. naujų investicijų ir naujų prijungimų duomenis (Metodikos 12 priedas);

115.2.3. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti (Metodikos 1 priedas);

115.2.4. duomenis skirstymo ŽĮ ir VĮ tinklais viršutinei ribai nustatyti (Metodikos
6 priedas);

115.2.5. veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 2 priedas);

115.2.6. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę (Metodikos 3 priedas);

115.2.7. valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planą (Metodikos 4 priedas);

115.2.8. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų;

115.2.9. efektyvumo rodiklius (Metodikos 9 priedas);

115.2.10. Neteko galios nuo 2017-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Papildyta punktu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

115.3. Skirstomojo tinklo įmonės, savo teritorijoje turinčios mažiau nei 100 tūkst. vartotojų:

115.3.1. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti (Metodikos 1 priedas);

115.3.2. veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 2 priedas);

115.3.3. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę (Metodikos 3 priedas);

115.3.4. valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus (Metodikos 4 priedas);

115.3.5. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų;

115.4. Visuomeninis tiekėjas:

115.4.1. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti (Metodikos 1 priedas);

115.4.2. visuomeninio tiekėjo įsigijimo kainos apskaičiavimą (Metodikos 7 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

1151. Reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms koreguoti Įmonė iki rugsėjo 1 d. pateikia:

115.11. PSO:

1151.1.1. veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas);

1151.1.2. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas);

1151.1.3. aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu.

1151.2. STO:

1151.2.1. veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas);

1151.2.2. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas);

1151.2.3. aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu nurodant prognozuojamus buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekius atitinkamais tinklais t metais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

1151.3. Skirstomojo tinklo įmonės, savo teritorijoje turinčios mažiau nei 100 tūkst. vartotojų:

1151.3.1. veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas);

1151.3.2. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas);

1151.3.3. aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu.

1151.4. Visuomeninis tiekėjas:

1151.4.1. veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas);

1151.4.2. visuomeninio tiekėjo įsigijimo kainos apskaičiavimą (Metodikos 7 priedas);

1151.4.3. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas);

1151.4.4. aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti nurodyta:

1151.4.4.1. objektų, kuriems visuomeninis tiekėjas teikė elektros energijos tiekimo paslaugą 2020 m. pradžioje, skaičius;

1151.4.4.2. prognozuojamas objektų, kuriems t metų pradžioje visuomeninis tiekėjas turi teikti elektros energijos tiekimo paslaugą, įvertinus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, skaičius;

1151.4.4.3. duomenys apie elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtaką t metais ilgalaikio turto vertei (RABt);

1151.4.4.4. pateiktų duomenų pagrindimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

1152. Metodikos 961 punkte nurodytų papildomų dedamųjų prie buitiniams vartotojams t metų skirstymo paslaugos kainoms apskaičiuoti visuomeninis tiekėjas (po 2023 m. sausio 1 d. – visuomenino tiekimo veiklą iki 2022 m. gruodžio 31 d. vykdęs asmuo) iki spalio 20 d. pateikia duomenis apie iki t-1 metų rugsėjo 30 d. susidariusį skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą ir šių sąnaudų pagrindimą.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

Papildyta punktu:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

116. Komisija motyvuotu sprendimu gali pratęsti nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį, įskaitant jei Įmonė laiku nepateikia Komisijai visų reikiamų duomenų.

117. Perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinės ribos privalo būti nustatytos ne vėliau nei nurodyta Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 5 dalyje.

118. Konkrečias reguliuojamų paslaugų kainas ir tarifus, neviršijančius Komisijos nustatytų kainų ribų, apskaičiuoja reguliuojamų paslaugų teikėjai. Paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo prašymo gavimo dienos skelbia Komisija, prieš tai patikrinusi, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai.

119. Skirstymo (persiuntimo) paslaugos kainų viršutines ribas diferencijuoja paslaugų teikėjai pagal jų nustatytas ir su Komisija suderintas paslaugų kainų diferencijavimo tvarkas, kurios parengtos atsižvelgiant į Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos
2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-252 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

120. Komisija, nustačiusi, kad paslaugos teikėjo nurodytos paslaugų kainos ir tarifai nustatyti nesilaikant kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų arba kad yra diskriminuojami vartotojai, nurodo paslaugų teikėjui klaidas, kurias paslaugų teikėjas turi ištaisyti. Be to, ne vėliau kaip per
10 kalendorinių dienų nuo Komisijos pastabų gavimo Komisijai turi būti pateiktos pataisytos paslaugų kainos ir tarifai. Komisija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pataisytų paslaugų kainų ir tarifų pateikimo juos paskelbia arba, jeigu paslaugų teikėjas per nustatytą terminą neištaiso nurodytų klaidų, paslaugų kainas ir tarifus nustato vienašališkai ir juos paskelbia.

121. Komisijos pagal šią Metodiką nustatytos konkrečios kainos skelbiamos viešai ir taikomos Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

122. Komisija turi teisę iš Įmonių per Komisijos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus Komisijos funkcijoms, susijusioms su elektros energetikos sektoriaus reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymu ir koregavimu pagal šią Metodiką, atlikti.

1221. Įmonėms gali būti taikomos ir kitokios reguliacinės priemonės, nurodytos Tarybos patvirtintoje Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikoje.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-1573, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29272

 

123. Įmonės, pažeidusios Metodikoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

124. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

__________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

o3-509(priedas10)

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

o3-509(priedas11)

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

 

O3-509(priedas2) pagal pakeitimą O3-402

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Nr. O3-572, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-29, i. k. 2015-17067

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

O3-3(priedas7) pagal pakeitimą O3-402

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

 

O3-509(priedas 13) pagal pakeitimą O3-402

Papildyta priedu:

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-509, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14070

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-572, 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-10-29, i. k. 2015-17067

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-81, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06335

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-122, 2016-05-13, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12616

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-416, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28524

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-402, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-15, i. k. 2017-14670

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-548, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16169

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-879, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19990

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-1573, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29272

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-580, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-17, i. k. 2021-10868

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-601, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11180

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo