Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-12-02, i. k. 2014-18413

 

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ PARDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. 03-290

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 03-154 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                       Vitas Vasiliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2014 m. lapkričio 27 d.

nutarimu Nr. 03-290

(Lietuvos banko valdybos

2017 m. gruodžio 21 d.

nutarimo Nr. 03-209 redakcija)

 

 

LIETUVOS BANKO NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklėse reglamentuojama Lietuvos banko numizmatinių vertybių tiražo paskirstymo ir pardavimo tvarka.

2.   Lietuvos bankas numizmatines vertybes parduoda:

2.1. Lietuvos banko elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė);

2.2. Lietuvos banko kasose Vilniuje, Žirmūnų g. 151, ir Kaune, Maironio g. 25 (toliau – Lietuvos banko kasos);

2.3. Neteko galios nuo 2023-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

2.4.   Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose;

2.5.  specializuotose parodose, mugėse arba kitose vietose numizmatinių vertybių pristatymo visuomenei progomis, kai jose dalyvauja Lietuvos bankas (toliau – prekyba mugėse).

3.  Informacija apie parduodamų ir numatomų parduoti numizmatinių vertybių kainą, pardavimo sąlygas ir kita informacija skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje (www.lb.lt/Paslaugos gyventojams/Įsigykite proginę ar kolekcinę monetą).

4.  Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1kolekcinės eurų monetos – monetos, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo;

4.2. Neteko galios nuo 2023-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

4.3pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris el. parduotuvėje, Lietuvos banko kasose, prekybos mugėse arba Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose perka numizmatines vertybes;

4.4proginės eurų monetos – monetos, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų.

5. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

6.  Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo el. parduotuvėje ir Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose tvarkos nustatomos Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymais.

 

II SKYRIUS

NUMIZMATINĖS VERTYBĖS

 

7.  Lietuvos banko numizmatinės vertybės:

7.1. eurų ir euro centų monetos:

7.1.1. kolekcinės monetos;

7.1.2. kolekcinių monetų rinkiniai;

7.1.3. proginės monetos su Lietuvos nacionaline puse numizmatinėje pakuotėje;

7.1.4. apyvartinių monetų su Lietuvos nacionaline puse rinkiniai numizmatinėje pakuotėje;

7.2. litų ir lito centų monetos (kolekcinės (proginės), jų rinkiniai; kolekcinės (proginės) apyvartinės monetos numizmatinėje pakuotėje, jų rinkiniai), paskelbtos mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

7.3. litų banknotai, nepaskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., arba jų rinkiniai;

7.4. Neteko galios nuo 2022-07-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

7.5. suvenyrai iš litų banknotų ir monetų, paskelbtų mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d., arba jų rinkiniai numizmatinėje pakuotėje.

8. Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu:

8.1. nustatomos Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo kainos pagal Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo kainos skaičiavimo metodiką,  patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2022 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 03-58 Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

8.2. nustatoma šių taisyklių 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių pardavimo tvarka ir pradžios data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

8.3. tvirtinamas sprendimas parduoti numizmatines vertybes elektroniniame aukcione, vertybių sąrašas, viename aukcione parduodamų vertybių kiekis ir pradinė pardavimo kaina;

8.4. nustatoma šių taisyklių 7.1, 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių:

8.4.1. skyrimo Lietuvos banko reprezentacinėms reikmėms tvarka;

8.4.2. skaičius, skiriamas parduoti Lietuvos valstybės, vietos savivaldos bei valstybės ir savivaldybių institucijų reprezentacinėms reikmėms;

8.4.3. skaičius, skiriamas parduoti kitiems asmenims reprezentacinėms reikmėms, kai išleista numizmatinė vertybė reprezentuoja jų veiklą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

Nr. 03-82, 2021-05-10, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10454

 

81. Praėjus 6 mėn. nuo šių taisyklių 7.1 papunktyje nurodytų Lietuvos banko numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pirmos pardavimo dienos, šios numizmatinės vertybės parduodamos su 5 proc. nuolaida, kuri apskaičiuojama nuo šių numizmatinių vertybių pardavimo kainos, ir šios numizmatinės vertybės parduodamos naujai apskaičiuota pardavimo kaina.

TAR pastaba. 81 papunktyje nustatytos numizmatinių vertybių kainų nuolaidos atitinkamai taikomos ir iki 2023 m. sausio 1 d. išleistoms Lietuvos banko numizmatinėms vertybėms.

Papildyta punktu:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

82. Praėjus 12 mėn. nuo šių taisyklių 7.1 papunktyje nurodytų Lietuvos banko numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą arba pirmos pardavimo dienos, šios numizmatinės vertybės parduodamos su 8 proc. nuolaida, kuri apskaičiuojama nuo šių numizmatinių vertybių pardavimo kainos, ir šios numizmatinės vertybės parduodamos naujai apskaičiuota pardavimo kaina.  

TAR pastaba. 82 papunktyje nustatytos numizmatinių vertybių kainų nuolaidos atitinkamai taikomos ir iki 2023 m. sausio 1 d. išleistoms Lietuvos banko numizmatinėms vertybėms.

Papildyta punktu:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

83. Šių taisyklių 81 ir 82 punktų nuostatos netaikomos Lietuvos banko numizmatinėms vertybėms, pagamintoms iš aukso.

Papildyta punktu:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

III SKYRIUS

NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ TIRAŽŲ PASKIRSTYMAS

 

9. Kiekvienos numizmatinės vertybės, nurodytos šių taisyklių 7.1 papunktyje, tiražas paskirstomas tokia tvarka:

9.1. Neteko galios nuo 2023-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

9.2. ne daugiau kaip 5 proc. viso tiražo skiriama Lietuvos banko reprezentacinėms reikmėms ir kitiems Lietuvos banko poreikiams bei Lietuvos muziejams;

9.3. likusi tiražo dalis parduodama el. parduotuvėje ir Lietuvos banko kasose. Ši dalis iki išankstinio pardavimo pradžios arba pasibaigus pirmai pardavimo dienai gali būti mažinama, numizmatines vertybes Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu skiriant:

9.3.1. ne daugiau kaip 30 proc. viso tiražo prekybai mugėse;

9.3.2. ne daugiau kaip 5 proc. viso tiražo Lietuvos valstybės, vietos savivaldos bei valstybės ir savivaldybių institucijų reprezentacinėms reikmėms ir kitiems asmenims, kai išleista numizmatinė vertybė reprezentuoja jų veiklą.

TAR pastaba. 9.3 papunkčio nuostatos, nustatančios galimybę iki išankstinio pardavimo pradžios mažinti kolekcinės 5 eurų aukso monetos, skirtos žemės ūkio mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“), tiražo dalį, parduodamą Lietuvos banko elektroninėje parduotuvėje ir Lietuvos banko kasose, netaikomos nuo 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 03-173 įsigaliojimo dienos (2020-11-20).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 03-173, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24429

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

10. Neteko galios nuo 2019-11-05

Punkto naikinimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

10. Pasibaigus prekybai mugėse, likusi neparduota šių taisyklių 9.3.1 papunktyje nurodytų numizmatinių vertybių dalis grąžinama parduoti el. parduotuvėje ir Lietuvos banko kasose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

11. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

12.   Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu Lietuvos bankas turi teisę parduoti elektroniniuose aukcionuose:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

12.1. Lietuvos banko reprezentacijai skirtas, tačiau per 2 metus nuo jų išleidimo į apyvartą dienos neįteiktas numizmatines vertybes;

12.2. šių taisyklių 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodytas, tačiau per 2 metus nuo jų išleidimo į apyvartą arba pirmosios pardavimo dienos neparduotas numizmatines vertybes;

12.3. Neteko galios nuo 2022-07-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

 

13.   Šių taisyklių 7.3 papunktyje nurodytos numizmatinės vertybės parduodamos el. parduotuvėje, Lietuvos banko kasose ir (arba) elektroniniuose aukcionuose ir gali būti skiriamos šių taisyklių 8.4.1–8.4.3 papunkčiuose nurodytoms reikmėms. Šių taisyklių 7.2 ir 7.5 papunktyje nurodytos numizmatinės vertybės parduodamos el. parduotuvėje, Lietuvos banko kasose ir (arba) elektroniniuose aukcionuose.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

IV SKYRIUS

NUMIZMATINIŲ VERTYBIŲ PARDAVIMAS IR KIEKIAI

 

14.   Numizmatinių vertybių išankstinio pardavimo el. parduotuvėje pradžia:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

14.1. šių taisyklių 7.1 papunktyje nurodytų numizmatinių vertybių – likus 5 darbo dienoms iki numatomos numizmatinės vertybės išleidimo į apyvartą arba pirmosios pardavimo dienos;

14.2. šių taisyklių 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių – likus 5 darbo dienoms iki numatomos numizmatinės vertybės pirmosios pardavimo dienos.

15.   Pardavimo Lietuvos banko kasose pradžia:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

15.1šių taisyklių 7.1 papunktyje nurodytų numizmatinių vertybių – numizmatinės vertybės išleidimo į apyvartą diena arba numizmatinės vertybės pirmoji pardavimo diena;

15.2. šių taisyklių 7.3 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių – numizmatinės vertybės pirmoji pardavimo diena.

16. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

161. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

Papildyta punktu:

Nr. 03-240, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19243

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

17. Per numizmatinių vertybių išankstinio pardavimo el. parduotuvėje laikotarpį ir pirmąją numizmatinių vertybių pardavimo dieną pirkėjui parduodamas ribotas numizmatinių vertybių skaičius. Vienas pirkėjas per išankstinio numizmatinių vertybių pardavimo el. parduotuvėje laikotarpį ir pirmąją jų pardavimo dieną gali pirkti numizmatinių vertybių:

17.1. nurodytų šių taisyklių 7.1.1 papunktyje:

17.1.1. nukaldintų iš tauriųjų metalų – ne daugiau kaip po 1 vnt.;

17.1.2. nukaldintų ne iš tauriųjų metalų – ne daugiau kaip po 5 vnt.;

17.2. nurodytų šių taisyklių 7.1.2–7.1.4 ir 7.5 papunkčiuose – ne daugiau kaip po 2 vnt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-82, 2021-05-10, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10454

 

18. Šių taisyklių 7.1 ir 7.5 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių pardavimo skaičius neribojamas:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-82, 2021-05-10, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10454

 

18.1.   kai numizmatinės vertybės parduodamos elektroniniuose aukcionuose siekiant nustatyti šių numizmatinių vertybių pardavimo kainą;

18.2.   pasibaigus numizmatinių vertybių išankstinio pardavimo el. parduotuvėje laikotarpiui ir pirmai pardavimo dienai.

19. Šių taisyklių 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytų numizmatinių vertybių pardavimo skaičius neribojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Visi nesutarimai, kilę dėl numizmatinių vertybių pardavimo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

21. Pirkėjo įsigytos numizmatinės vertybės Lietuvos bankui grąžinamos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

22. Numizmatinėms vertybėms suteikiama dvejų metų, skaičiuojant nuo numizmatinės vertybės perdavimo pirkėjui dienos, kokybės garantija. Pirkėjas, kreipdamasis dėl prekės garantinio aptarnavimo, privalo pateikti numizmatinės vertybės įsigijimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

23.   Numizmatinės vertybės, nurodytos šių taisyklių 7.1 ir 7.2 papunkčiuose, Lietuvos banke priimamos kaip mokėjimo priemonė nominaliąja jų verte. Šių taisyklių 7.2 papunktyje nurodytų monetų nominalas litais perskaičiuojamas pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

24. Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimą Lietuvos banko organizuojamuose elektroniniuose aukcionuose administruoja Lietuvos banko Korporatyvinių paslaugų departamentas. Elektroniniams aukcionams vykdyti Lietuvos bankas gali naudotis savo programine įranga arba atitinkamomis trečiosios šalies paslaugomis. Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu patvirtinta Lietuvos banko organizuojamų elektroninių aukcionų tvarka viešai skelbiama elektroninio aukciono interneto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 03-49, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05228

Nr. 03-209, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20999

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-26, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-05, i. k. 2015-03396

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-49, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05228

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-89, 2017-06-09, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09796

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-168, 2017-10-23, paskelbta TAR 2017-10-24, i. k. 2017-16769

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-180, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17836

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-209, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20999

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-240, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19243

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-196, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17523

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-173, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24429

Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl kolekcinės 5 eurų monetos, skirtos Žemės ūkio mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“), paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-82, 2021-05-10, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10454

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-98, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14843

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_181171483380424991daec3fa1caccef_end