Suvestinė redakcija nuo 2019-12-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06439

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. balandžio 28 d. Nr. VA-30

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu pridedamus Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatus.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                        Informacinės visuomenės plėtros

vidaus reikalų ministerijos                                                 komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2015 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 1D-4040                     2015 m. balandžio 21 d. raštu Nr. S-469

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (14.18-03)-5K-1508547)-6K-1503348

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2015 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 2R-2240 (3.33.E)

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu

Nr. VA-30

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. sausio 30 d. įsakymo

Nr. VA-7 redakcija)

 

IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (toliau – i.MAS) steigimo teisinį pagrindą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, tikslus, uždavinius ir funkcijas, i.MAS duomenų teikimą ir naudojimą, bendruosius duomenų saugos reikalavimus, i.MAS finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2.   i.MAS steigimo pagrindas:

2.1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnis;

2.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis.

3.   Nuostatuose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

3.1. e. paslauga mokesčių mokėtojams Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) informacinių ir ryšio technologijų priemonėmis teikiamos i.MAS viešosios (administracinės) paslaugos.

3.2. e. paslaugų gavėjas mokesčių mokėtojas (fizinis arba juridinis asmuo), kuris gauna mokesčių administratoriaus teikiamas e. paslaugas.

3.3. e. sąskaita faktūra i.MAS Elektroniniame sąskaitų faktūrų posistemyje (toliau – i.SAF) išrašomos, siunčiamos, gaunamos ir saugomos pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) sąskaitos faktūros.

3.4. Elektroninis važtaraštis – Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse elektroniniam važtaraščiui nustatytus reikalavimus atitinkantis važtaraštis, kuris išrašytas, perduotas, gautas ir saugomas i.MAS Elektroninių važtaraščių posistemyje (toliau i.VAZ).

3.5. Mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas mokesčių administratoriaus fiziniams ar juridiniams asmenims identifikuoti naudojamas kodas.

3.6. Preliminari PVM deklaracija pagal i.SAF ir kitus mokesčių administratoriaus turimus duomenis parengta elektroninė PVM deklaracija ir / arba Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita, kurios pateikiamos e. paslaugų gavėjui per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau EDS) ir kurias e. paslaugų gavėjas gali papildyti, pakeisti duomenis ir pateikti mokesčių administratoriui.

3.7. Žiniatinklio paslaugos (angl. web service) – tinklo paslaugos, skirtos duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis ar taikomosiomis programinėmis priemonėmis apsikeisti, naudojant XML formatą.

4.   Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose šių Nuostatų 5 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

5.   i.MAS kuriama ir tvarkoma, vadovaujantis:

5.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (nuostatos taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d.);

5.2. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu;

5.3. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu;

5.4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

5.5. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu;

5.6. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

5.7. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

5.8. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

5.9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

5.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“;

5.11. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.12. Bendrųjų elektorinės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektorinės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

5.13. Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699 „Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.14. Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

5.15. Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.   i.MAS tikslas informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai kaupti, tvarkyti mokesčių mokėtojų elektroninių kasos aparatų operacijų, važtaraščių ir krovinių vežimo, gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų, mokesčių mokėtojų pajamųišlaidų apskaitos, apskaitos standartizuotus duomenis ir rengti preliminarias PVM deklaracijas, analizuoti turimus duomenis.

7. Asmens duomenų tvarkymo i.MAS tikslas užtikrinti tinkamą i.MAS teikiamų e. paslaugų gavėjų ir naudotojų identifikavimą (tapatybės nustatymą), vykdyti duomenų teikimo i.MAS ir jos duomenų naudojimo kontrolę, atlikti duomenų analizę, siekiant nustatyti rizikas mokestinių prievolių vykdymo srityje, mokesčių atotrūkį, bei įvertinti mokesčių mokėtojo rizikingumą ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, priimti atitinkamus sprendimus dėl mokesčių mokėtojų kontrolės ir stebėsenos veiksmų, teikti siūlymus dėl mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir mokesčių mokėtojų sąmoningumo didinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-104, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20369

 

8.   i.MAS pagrindiniai uždaviniai:

8.1. teikti e. paslaugas:

8.1.1.   PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimas;

8.1.2.   preliminarios PVM deklaracijos ir Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos parengimas;

8.1.3.   e. sąskaitų faktūrų išrašymas, siuntimas, gavimas ir saugojimas;

8.1.4.   PVM sąskaitų faktūrų duomenų neatitikimų su kontrahentų teikiamais PVM sąskaitų faktūrų duomenimis nustatymas (kryžminis sąskaitų faktūrų registrų palyginimas);

8.1.5.   i.SAF ir i.VAZ duomenų teikimas žiniatinklio paslaugomis;

8.1.6.   ūkio subjektų / mokesčių mokėtojų duomenų teikimas žiniatinklio paslauga;

8.1.7.   elektroninių važtaraščių kroviniams vežti Lietuvos Respublikos teritorijoje išrašymas ir tvarkymas;

8.1.8.   krovinių vežimo operacijų pažeidimų fiksavimas;

8.1.9.   informavimas apie neatitikimus elektroninių dokumentų duomenyse;

8.1.10. kasos aparato duomenų ir vykdomų operacijų administravimas (elektroninis kasos operacijų žurnalas, techninis pasas, elektroninis kasos aparatų registravimas);

8.1.11. kasos aparato kvitų, prilygintų sąskaitai faktūrai, tvarkymas;

8.1.12. prekių / paslaugų pirkimo / pardavimo operacijų fiksavimas ir fiskalinių duomenų registravimas bei tvarkymas i.MAS;

8.2. standartizuoti ir automatizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimo mokesčių administratoriui, šių duomenų apdorojimo ir įvertinimo bei kontrolės veiksmo vykdymo procesą;

8.3. automatizuoti individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų pajamųišlaidų apskaitos ir mokestinių prievolių vykdymo procesą;

8.4. automatizuoti mikro ir makrolygio modelių parengimo procesą;

8.5. automatizuoti nuolatinės mokesčių mokėtojų kontrolės, vykdomų ūkinių operacijų stebėjimo procedūras.

9.   i.MAS pagrindinės funkcijos:

9.1. rinkti, tvarkyti, sisteminti, valdyti ir archyvuoti duomenis apie mokesčių mokėtojų vykdytas ūkines operacijas;

9.2. priimti ir apdoroti elektroninių kasos aparatų operacijų duomenis, užtikrinant šių duomenų vientisumą ir nepakeičiamumą;

9.3. apdoroti duomenis apie mokesčių mokėtojų vykdytas ūkines operacijas ir analizuoti juos pagal nustatytas taisykles ir prioritetus;

9.4. rengti mokesčių mokėtojams automatinius pranešimus apie identifikuotus duomenų neatitikimus, duomenų teikimo prievolės nevykdymą ir kitus paslaugų teikimo statuso pokyčius;

9.5. surinkti iš skirtingų šaltinių pateiktus duomenis apie mokesčių mokėtojų vykdytas ūkines operacijas, patikrinti duomenų formą ir turinį, nustatyti neatitikimus ir sudaryti jų sąrašą;

9.6. realizuoti i.MAS posistemių duomenų sąsajas ir integraciją.

 

II skyrius

organizacinė struktūra

 

10. i.MAS organizacinę struktūrą sudaro i.MAS valdytojas, i.MAS tvarkytojai bei i.MAS duomenų teikėjai.

11. i.MAS valdytojas yra VMI prie FM, kuri yra ir i.MAS asmens duomenų valdytojas.

12. i.MAS valdytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiuose įstatymuose nurodytas teises ir pareigas ir:

12.1. nustato i.MAS tikslus bei jų įgyvendinimo priemones;

12.2. rengia i.MAS veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

12.3. tvirtina i.MAS kūrimo ir modernizavimo planus;

12.4. analizuoja pasiūlymus dėl i.MAS veikimo ir funkcionalumo tobulinimo;

12.5. kaupia ir analizuoja teisines, technines, technologines, metodines ir organizacines i.MAS tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima atitinkamus sprendimus, reikalingus i.MAS veiklai užtikrinti;

12.6. organizuoja i.MAS tobulinimą, priežiūrą ir modernizavimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.7. metodiškai vadovauja i.MAS tvarkytojams, koordinuoja jų veiklą, susijusią su i.MAS duomenų tvarkymu, vykdo šios veiklos priežiūrą;

12.8. užtikrina, kad i.MAS asmens duomenys būtų:

12.8.1. renkami Nuostatuose apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

12.8.2. tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

12.8.3. tikslūs ir, jei reikia asmens duomenims tvarkyti, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;

12.8.4. tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

12.8.5. saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

12.8.6. tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus;

12.9. organizuoja i.MAS tvarkomų duomenų saugos užtikrinimą;

12.10. vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su i.MAS plėtra, modernizavimu ir palaikymu;

12.11. užtikrina, kad duomenų gavėjams pateikti duomenys atitiktų i.MAS tvarkomus duomenis;

12.12. administruoja i.MAS naudotojus;

12.13. rengia ir sudaro duomenų gavimo ir teikimo sutartis;

12.14. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie i.MAS veiklą.

13. i.MAS tvarkytojai, kurie yra ir i.MAS asmens duomenų tvarkytojai, yra:

13.1. VMI prie FM;

13.2. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau AVMI);

13.3. Klaipėdos AVMI;

13.4. Panevėžio AVMI;

13.5. Šiaulių AVMI;

13.6. Vilniaus AVMI.

14. VMI prie FM atlieka šias i.MAS tvarkytojo funkcijas:

14.1. vadovaudamasi Nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrina teisėtą, saugų ir kokybišką i.MAS duomenų tvarkymą ir duomenų perdavimą;

14.2. užtikrina i.MAS techninės ir programinės įrangos diegimą, funkcionavimą, atnaujinimą ir modernizavimą;

14.3. paaiškėjus informacijai apie neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis i.MAS, imasi priemonių, kad jie būtų ištaisyti, atnaujinti arba papildyti, bei užtikrina, kad duomenų gavėjai, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų nedelsiant informuoti apie ištaisytus netikslumus;

14.4. saugo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

14.5. numato ir įgyvendina priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką ir užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

14.6. užtikrina, kad tvarkomi duomenys būtų tinkamai naudojami valstybės registruose ir valstybės informacinėse sistemose, įskaitant registrus ir informacines sistemas, tvarkomus Europos Sąjungos valstybėse narėse ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėse;

14.7. užtikrina valstybės informacinei sistemai nustatytų informacijos saugos reikalavimų laikymąsi;

14.8. organizuoja i.MAS naudotojų ir e. paslaugų gavėjų mokymus;

14.9. tvarko ir analizuoja i.MAS duomenis;

14.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Nuostatuose bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

15. Visos AVMI atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Nuostatų nustatytas funkcijas, turi šiuose įstatymuose nurodytas tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas.

16. i.MAS duomenų teikėjai yra:

16.1. VMI prie FM, teikianti duomenis iš:

16.1.1. Mokesčių mokėtojų registro (toliau – MMR);

16.1.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (toliau GYPAS);

16.1.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos (toliau ITIS_EU);

16.1.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruotos mokesčių informacinės sistemos (toliau IMIS);

16.1.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos (toliau – Audito IS);

16.1.6. Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų informacinės sistemos (toliau – ESKIS);

16.1.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos Tapatybės ir teisių valdymo sistema (toliau – TTVS);

16.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, teikianti duomenis iš informacinės sistemos „E. sąskaita“;

16.3. mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys).

17. i.MAS naudojantys asmenys yra e. paslaugų gavėjai. E. paslaugų gavėjų teisės yra:

17.1. gauti prieigą prie i.MAS;

17.2. įgalioti asmenis, galinčius jų vardu tvarkyti ir / ar peržiūrėti i.MAS esančius duomenis (tik jo paties), keisti ir naikinti šiuos įgaliojimus;

17.3. gauti informaciją apie neteisingus jo i.MAS tvarkomus duomenis;

17.4. kitos teisės aktuose nurodytos teisės.

18. E. paslaugų gavėjų pareigos yra:

18.1. tvarkyti (teikti naujus, tikslinti, papildyti, naikinti) savo i.MAS kaupiamus duomenis;

18.2. gavus informaciją apie neteisingus i.MAS duomenis, juos ištaisyti ir / ar patikslinti;

18.3. kitos teisės aktuose nurodytos pareigos.

 

III skyrius

informacinė struktūra

 

19. i.MAS tvarkomi ir kaupiami tokie duomenys:

19.1. PVM suma, eurais;

19.2. sumokėto PVM suma, eurais;

19.3. PVM tarifas;

19.4. PVM klasifikatorius:

19.4.1. mokesčio kodas;

19.4.2. mokesčio tarifas;

19.5. tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų:

19.5.1. pavadinimas;

19.5.2. teikimo data;

19.5.3. kiekis;

19.5.4. vieneto kaina;

19.5.5. bendra suma, eurais;

19.6. prekių ar paslaugų pirkėjo:

19.6.1. pavadinimas;

19.6.2. vardas, pavardė;

19.6.3. mokesčių mokėtojo kodas;

19.6.4. PVM mokėtojo kodas;

19.6.5. buveinės adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.6.6. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.7. prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo:

19.7.1. pavadinimas;

19.7.2. vardas, pavardė;

19.7.3. mokesčių mokėtojo kodas;

19.7.4. PVM mokėtojo kodas;

19.7.5. buveinės adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.7.6. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.8. pateiktų prekių arba suteiktų paslaugų:

19.8.1. apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, PVM suma, eurais;

19.8.2. apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, suma iš viso su PVM, eurais;

19.8.3. neapmokestintų PVM, įplaukų suma, eurais;

19.9. tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;

19.10. nuolaidos, neįtrauktos į tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų vieneto kainą;

19.11. kasos aparato:

19.11.1.   unikalus numeris;

19.11.2.   registracijos numeris;

19.11.3.   įrengimo adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.11.4.   kvito data;

19.11.5.   kvito identifikavimo numeris;

19.12. dienos „Z“ ataskaitos:

19.12.1.   pavadinimas;

19.12.2.   išrašymo data;

19.12.3.   išrašymo laikas;

19.12.4.   eilės numeris;

19.12.5.   numeris;

19.12.6.   laikotarpiu išspausdintų fiskalinių kvitų skaičius;

19.13. registruotų kasos operacijų suma, eurais;

19.14. visos dienos įplaukos:

19.14.1.   be grynųjų pinigų, eurais;

19.14.2.   be grynųjų pinigų, užsienio valiuta;

19.14.3.   grynaisiais pinigais, eurais;

19.14.4.   grynaisiais pinigais, užsienio valiuta;

19.14.5.   eurai;

19.14.6.   užsienio valiuta;

19.15. bendrųjų įplaukų skaitiklių („GT“, „BS“, „NS“) rodmenys;

19.16. realizacijai nepriskiriamų įplaukų suma, eurais;

19.17. taikytų antkainių:

19.17.1.   skaičius;

19.17.2.   suma, eurais;

19.18. taikytų nuolaidų:

19.18.1.   skaičius;

19.18.2.   suma, eurais;

19.19. pinigų išėmimo iš kasos aparato operacijų:

19.19.1.   skaičius;

19.19.2.   suma, eurais;

19.20. pinigų įdėjimo į kasos aparatą operacijų:

19.20.1.   skaičius;

19.20.2.   suma, eurais;

19.21. ankstesnio likučio bei grynųjų pinigų, įdėtų į kasos aparatą dienos pradžioje, suma, eurais;

19.22. iš kasos aparato inkasuotų grynųjų pinigų suma, eurais;

19.23. kasos aparate likusių grynųjų pinigų suma, eurais;

19.24. panaikintų kasos aparato kvitų:

19.24.1.   skaičius;

19.24.2.   suma, eurais;

19.25. kasos aparato kvituose atliktų taisymų:

19.25.1.   skaičius;

19.25.2.   suma, eurais;

19.26. nepanaikinamos elektroninės atminties duomenų grąžinimo į nulinę reikšmę data;

19.27. nepanaikinamos elektroninės atminties duomenų grąžinimo į nulinę reikšmę eilės numeris;

19.28. paskutinio mokesčių kodų ir tarifų keitimo:

19.28.1.   data;

19.28.2.   eilės numeris;

19.29. fiskalinis logotipas;

19.30. sąskaitos faktūros:

19.30.1.   unikalus priskirtas numeris;

19.30.2.   išrašymo data;

19.30.3.   serija ir numeris;

19.31. fiskalinio agento:

19.31.1.   pavadinimas;

19.31.2.   vardas, pavardė;

19.31.3.   PVM mokėtojo kodas;

19.31.4.   buveinės adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.31.5.   gyvenamosios vietos adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.32. kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas;

19.33. prekių ar paslaugų suvartojimo PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti apmokestinamoji vertė;

19.34. importo / eksporto duomenys:

19.34.1.   deklaracijos tipas;

19.34.2.   asmenį identifikuojantis kodas;

19.34.3.   pavadinimas;

19.34.4.   ūkio subjekto tipas;

19.34.5.   prekių bendroji faktūrinė vertė;

19.34.6.   prekių vertė;

19.34.7.   valiutos kodas;

19.34.8.   muitinės procedūros kodas;

19.34.9.   muitinės suteiktas deklaracijos (BAD) registracijos numeris;

19.34.10. deklaracijos registracijos datos;

19.34.11. prekių išgabenimo data;

19.34.12. apskaičiuoti muitai ir mokesčiai;

19.34.13. PVM mokėtojo kodas;

19.34.14. PVM mokėtojo įregistravimo / išregistravimo data;

19.34.15. importo PVM suma, eurais;

19.34.16. požymis apie asmens priskyrimą ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir galiojimo datos;

19.34.17. požymis, ar asmeniui taikomas specialus PVM apmokestinimo momentas, ir galiojimo datos;

19.35. tiekiamos naujos transporto priemonės į kitą Europos Sąjungos valstybę narę:

19.35.1.   eksploatavimo pradžios data;

19.35.2.   važiuotų (plauktų, skristų) valandų skaičius;

19.35.3.   rida, km;

19.36. krovinį gabenančios transporto priemonės:

19.36.1.   rūšies kodas;

19.36.2.   registracijos numeris;

19.36.3.   kelių transporto priemonės gamybinė markė;

19.36.4.   kelių transporto priemonės komercinis pavadinimas;

19.36.5.   gabenimo data;

19.36.6.   papildoma informacija;

19.37. požymis apie:

19.37.1.   e. sąskaitos faktūros gavimą / pristatymą;

19.37.2.   pirkimo PVM sumos įtraukimą į PVM atskaitą;

19.37.3.   sąskaitos faktūros duomenų panaudojimą (nenaudojimą) preliminariai PVM deklaracijai rengti;

19.38. duomens nuoroda:

19.38.1.   požymis „specialus apmokestinimo momentas“ (jei prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas);

19.38.2.   „sąskaitų faktūrų išsirašymas“ (jei PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardu įformina pirkėjas);

19.39. bendrieji važtaraščio:

19.39.1.   i.VAZ suteiktas unikalus numeris;

19.39.2.   rengėjo suteikti serija ir numeris arba tik numeris;

19.39.3.   važtaraščio išrašymo vieta (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.39.4.   išgabenimo data ir laikas;

19.39.5.   numatomi krovinio pristatymo data ir laikas;

19.40. krovinio siuntėjo:

19.40.1.   mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas;

19.40.2.   pavadinimas arba vardas, pavardė;

19.40.3.   buveinės adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.40.4.   kontaktinė informacija;

19.41. krovinio gavėjo:

19.41.1.   mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas;

19.41.2.   pavadinimas arba vardas, pavardė;

19.41.3.   buveinės adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.41.4.   kontaktinė informacija;

19.42. krovinio vežėjo:

19.42.1.   mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas;

19.42.2.   pavadinimas arba vardas, pavardė;

19.42.3.   buveinės adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.42.4.   kontaktinė informacija;

19.42.5.   transporto priemonės ar jų junginio:

19.42.5.1. valstybiniai numeriai;

19.42.5.2. markė, modelis;

19.42.6.   plombos identifikatorius (ID);

19.42.7.   plombos / komercinio antspaudo aprašymas;

19.42.8.   vairuotojo vardas, pavardė;

19.42.9.   pakrovimo duomenys (sandėlio numeris arba pavadinimas);

19.42.10. pakrovimo vietos adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.42.11. importo muitinės kodas;

19.42.12. iškrovimo duomenys (sandėlio numeris arba pavadinimas);

19.42.13. iškrovimo vietos adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto indeksas, miestas);

19.42.14. eksporto muitinės kodas;

19.42.15. pastabos apie krovinį vežimo metu;

19.42.16. nustatyti trūkumai, priimant krovinį;

19.42.17. pastabos dėl važtaraščio duomenų teisingumo, priimant krovinį;

19.43. krovinio:

19.43.1.   eilės numeris;

19.43.2.   kiekis;

19.43.3.   kiekio mato vienetas;

19.43.4.   kodas;

19.43.5.   pavadinimas;

19.43.6.   pakuotės rūšies pavadinimas arba kodas;

19.43.7.   pakuotės identifikatorius (ID);

19.43.8.   pakuočių skaičius;

19.43.9.   plombos identifikatorius (ID);

19.43.10. plombos / komercinio antspaudo aprašymas;

19.43.11. svoris bruto;

19.43.12. svoris neto;

19.43.13. svorio matavimo vienetas;

19.43.14. pavojingo krovinio klasė ir Jungtinių tautų numeris;

19.43.15. krovinio vertė;

19.43.16. valiuta;

19.43.17. papildoma informacija apie krovinį;

19.44. kita su vežimu susijusi informacija:

19.44.1.   mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas;

19.44.2.   mokesčio rūšis;

19.44.3.   suma;

19.44.4.   valiuta;

19.44.5.   pridedami dokumentai:

19.44.5.1. dokumento rūšis;

19.44.5.2. data;

19.44.5.3. numeris;

19.45. pajamų gavimą patvirtinančio dokumento:

19.45.1.   pavadinimas;

19.45.2.   numeris;

19.45.3.   išrašymo data;

19.45.4.   suma;

19.45.5.   valiuta;

19.45.6.   ūkinės operacijos turinys;

19.46. pajamų priskyrimas konkrečiai ekonominės veiklos rūšiai, jei fizinis asmuo vykdo daugiau nei vieną ekonominę veiklą;

19.47. prekių ar paslaugų įsigijimo:

19.47.1.   dokumento pavadinimas;

19.47.2.   dokumento išrašymo data;

19.47.3.   išlaidų patyrimo data;

19.47.4.   dokumento numeris;

19.47.5.   suma;

19.47.6.   valiuta;

19.47.7.   ūkinės operacijos turinys;

19.48. išlaidų priskyrimas konkrečiai ekonominės veiklos rūšiai, jei fizinis asmuo vykdo daugiau nei vieną ekonominę veiklą;

19.49. prekių, medžiagų žaliavų, detalių įsigijimo išlaidos:

19.49.1.   suma;

19.49.2.   išlaidų tipas;

19.50. mokesčių, išmokų išlaidos;

19.51. ilgalaikio turto:

19.51.1.   eksploatavimo išlaidos, eurais;

19.51.2.   nusidėvėjimo išlaidos, eurais;

19.51.3.   remonto ir rekonstravimo išlaidos, eurais;

19.52. išmokėta suma už:

19.52.1.   grąžintas prekes, eurais;

19.52.2.   supirktas prekes, eurais;

19.53. PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) atlikto esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė;

19.54. pirminių ir pateikiamų dokumentų:

19.54.1.   tipas;

19.54.2.   kodas;

19.54.3.   numeris;

19.54.4.   išdavimo / išrašymo data;

19.55. standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) duomenys (pagal SAF-T rinkmenos techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus);

19.56. TIN kodas (mokesčių administratoriaus informacinėse sistemose naudojamas unikalus mokesčių mokėtojų identifikavimo kodas, pagal kurį tik mokesčių administratorius gali identifikuoti tiek fizinius, tiek juridinius asmenis);

19.57. kontrolės veiksmo:

19.57.1.   mokesčių mokėtojo kodas;

19.57.2.   tipas;

19.57.3.   laikotarpis (laikotarpio už kurį vykdomas mokesčių mokėtojo kontrolės veiksmas pradžia ir pabaiga);

19.57.4.   kontrolės veiksmą inicijuojančio dokumento:

19.57.4.1. tipas;

19.57.4.2. data;

19.57.4.3. įteikimo mokesčių mokėtojui data;

19.58. prie kontrolės veiksmo priskirtų VMI prie FM ir / ar AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto:

19.58.1.   vardas;

19.58.2.   pavardė;

19.58.3.   pareigybė;

19.58.4.   padalinys;

19.58.5.   priskirtos teisės;

19.58.6.   data, nuo kada priskirtos teisės;

19.58.7.   data, iki kada priskirtos teisės;

19.59. SAF-T rinkmenos teikimo ir archyvavimo:

19.59.1.   SAF-T rinkmenos teikimo:

19.59.1.1. privalomumo požymis;

19.59.1.2.     požymio taikymo laikotarpis (data nuo kada iki kada yra prievolė pateikti SAF-T rinkmeną);

19.59.1.3.     duomenų laikotarpio pradžios data;

19.59.1.4.     laikotarpio pabaigos data;

19.59.1.5.     atidėjimo terminas;

19.59.1.6.     atidėjimo data;

19.59.1.7.     atidėjimo pagrindas;

19.59.2.   SAF-T rinkmenos pateikimo:

19.59.2.1. data;

19.59.2.2. būsena;

19.59.2.3. pateikęs asmuo;

19.59.2.4. būdas;

19.59.2.5. dalies tipas;

19.59.3.   SAF-T rinkmenos perkėlimo į archyvą data;

19.59.4.   SAF-T rinkmenos perkėlimo į archyvą priežastis;

19.60. SAF-T analizės ataskaitų:

19.60.1.   tipas;

19.60.2.   sukūrimo data;

19.60.3.   versija;

19.61. SAF-T rinkmenos testo taisyklės:

19.61.1.   kodas;

19.61.2.   pavadinimas;

19.61.3.   versija;

19.61.4.   tipas;

19.61.5.   galiojimo laikotarpis;

19.61.6.   SAF-T versija;

19.61.7.   rezultato išrinkimo sąlygos ir pranešimas;

19.62. SAF-T rinkmenos testo:

19.62.1.   pavadinimas;

19.62.2.   galiojimo laikotarpis;

19.62.3.   parametrai:

19.62.3.1. versija;

19.62.3.2. pavadinimas;

19.62.3.3. reikšmė;

19.62.3.4. galiojimo laikotarpis;

19.62.4.   rezultatas:

19.62.4.1. testo atlikimo data;

19.62.4.2. testo vykdymo būsena;

19.62.4.3. gautas skaitinis testo rezultatas (jeigu testas skaitinis);

19.62.4.4. testo vykdymo klaida (klaidos turinys);

19.63. SAF-T rinkmenos testų grupė:

19.63.1.   pavadinimas;

19.63.2.   galiojimo laikotarpis;

19.63.3.   SAF-T rinkmenos testai;

19.64. SAF-T rinkmenos testų vykdymo rezultatų išvados:

19.64.1.   sukūrimo data;

19.64.2.   koregavimo datos;

19.64.3.   turinys (išvados tekstas);

19.64.4.   komentarai:

19.64.4.1. sukūrimo data;

19.64.4.2. tekstas;

19.64.4.3. įrašęs darbuotojas;

19.64.4.4. nuoroda į tėvinį komentarą;

19.65. VMI prie FM ir / ar AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, duomenys:

19.65.1.   vardas;

19.65.2.   pavardė;

19.65.3.   elektroninio pašto adresas;

19.65.4.   telefono numeris;

19.65.5.   tapatybės tipas;

19.65.6.   pareigybė;

19.65.7.   padalinys;

19.65.8.   darbovietė;

19.65.9.   darbo pradžios data;

19.65.10. darbo pabaigos data;

19.65.11. vardas lotyniškai;

19.65.12. pavardė lotyniškai;

19.65.13. tapatybės statuso pavadinimas;

19.66. asmens atstovavimų duomenys:

19.66.1.   atstovaujantis asmuo:

19.66.1.1. vardas;

19.66.1.2. pavardė;

19.66.1.3. asmens kodas;

19.66.1.4. šalies kodas;

19.66.2.   atstovaujamas asmuo:

19.66.2.1. vardas ir pavardė arba pavadinimas;

19.66.2.2. kodas;

19.66.3.   suteiktos atstovavimo teisės:

19.66.3.1. kodas;

19.66.3.2. pavadinimas;

19.66.3.3. data nuo;

19.66.3.4. data iki;

19.67. išorinių naudotojų autentifikavimo duomenys:

19.67.1.   vardas;

19.67.2.   pavardė;

19.67.3.   asmens kodas;

19.67.4.   šalies kodas;

19.67.5.   pasirinkto atstovaujamo mokesčių mokėtojo kodas;

19.68. pranešimų duomenys:

19.68.1.   sukūrimo / atsiradimo data;

19.68.2.   antraštė / pavadinimas;

19.68.3.   registracijos numeris;

19.68.4.   registracijos data;

19.68.5.   mokesčių mokėtojo duomenys:

19.68.5.1. vardas ir pavardė arba pavadinimas;

19.68.5.2. kodas;

19.68.6.   turinys;

19.68.7.   naudojamos formos numeris ir versija.

20. Nuostatų 19.3, 19.5–19.7, 19.9, 19.30.2, 19.30.3, 19.31, 19.37 papunkčiuose nurodytus duomenis iš informacinės sistemos „E. sąskaita“ teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

21. Nuostatų 19.6.5, 19.6.6, 19.7.5, 19.7.6, 19.11.3, 19.31.4, 19.31.5, 19.40.1, 19.40.2, 19.41.1, 19.41.2, 19.42.1 ir 19.42.2 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš MMR.

22. Nuostatų 19.34.1–19.34.11 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš IMIS.

23. Nuostatų 19.34.12–19.34.17 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš ITIS_EU.

24. Nuostatų 19.46 papunktyje nurodyti duomenys teikiami iš GYPAS.

25. Nuostatų 19.57–19.58 papunktyje nurodyti duomenys teikiami iš Audito IS.

26. Nuostatų 19.66, 19.67, 19.68 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš ESKIS.

27. Nuostatų 19.65 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš TTVS.

28. Nuostatų 19.1–19.33, 19.35–19.55 papunkčiuose nurodytus duomenis teikia mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys).

 

IV skyrius

funkcinė struktūra

 

29. i.MAS funkcinę struktūrą sudaro:

29.1. Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis (i.EKA), kuris:

29.1.1. kaupia ir tvarko bendruosius elektroninių kasos aparatų duomenis;

29.1.2. priima mokesčių mokėtojų programinėmis ir techninėmis priemonėmis perduodamus elektroninių kasos aparatų operacijų duomenis;

29.1.3. realizuoja mokesčių mokėtojų pateiktų duomenų vientisumą ir nepakeičiamumą;

29.1.4. programinėmis priemonėmis vertina gautų duomenų turinį, nustato neatitikimus;

29.1.5. gautų kasos aparato duomenų pagrindu formuoja elektroninio kasos operacijų žurnalą;

29.1.6. užtikrina elektroninių kasos aparatų registravimą nuotoliniu būdu bei kasos aparato elektroninio techninio paso formavimo procesą;

29.1.7. teikia duomenis preliminariai PVM deklaracijai formuoti bei kitiems i.MAS posistemiams numatytoms procedūroms ir funkcijoms vykdyti;

29.1.8. programinėmis priemonėmis atlieka nustatytu formatu nuotoliniu būdu gautų fiskalinių duomenų registravimą, apdorojimą, tikrinimą, kaupimą, saugojimą bei grąžina patvirtintus fiskalinius duomenis ūkio subjekto naudojamoms techninėms priemonėms;

29.2. i.SAF, kuris:

29.2.1. kaupia, apdoroja, saugo, mokesčių administratoriui programinėmis priemonėmis pateiktų sąskaitų faktūrų duomenis;

29.2.2. programinėmis priemonėmis patikrina gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, palygina juos su kitais kitų mokesčių mokėtojų pateiktais PVM sąskaitų faktūrų duomenimis, nustato bei pateikia mokesčių mokėtojams informaciją apie neatitikimus;

29.2.3. pagal mokesčių mokėtojo įvestą informaciją formuoja e. sąskaitą faktūrą ir programinėmis priemonėmis perduoda ją e. sąskaitos faktūros gavėjui, įtraukia ją į gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus;

29.2.4. programinėmis priemonėmis formuoja preliminarias PVM deklaracijas ir ataskaitas, išsamią ataskaitą apie pateiktų PVM sąskaitų faktūrų duomenų panaudojimą suformuotoje preliminarioje deklaracijoje ir suteikia galimybę mokesčių mokėtojui pasipildyti preliminarią deklaraciją trūkstamais duomenimis;

29.2.5. per EDS pateikia e. paslaugų gavėjui elektroniniu būdu suformuotas preliminarias PVM deklaracijas ir ataskaitas;

29.2.6. teikia tvarkomus duomenis kitiems i.MAS posistemiams bei VMI prie FM informacinėms sistemoms;

29.3. Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemis (i.KON), kuris:

29.3.1. kaupia ir apdoroja mokesčių mokėtojų techninėmis ir programinėmis priemonėmis pateiktus ūkinių operacijų duomenis;

29.3.2. analizuoja duomenis pagal nustatytas taisykles ir prioritetus, nustato konkrečius duomenų neatitikimus;

29.3.3. formuoja mokesčių mokėtojui automatinius pranešimus apie nustatytus neatitikimus;

29.3.4. automatizuotomis priemonėmis perduoda nustatytų duomenų neatitikimų informaciją kitoms VMI prie FM informacinėms sistemoms;

29.4. Elektroninių važtaraščių posistemis (i.VAZ), kuris:

29.4.1. kaupia, apdoroja, saugo važtaraščių ir krovinių vežimo duomenis;

29.4.2. tikrina važtaraštyje nurodytų duomenų formą ir turinį;

29.4.3. esant techniniams apribojimams, užtikrina atsarginę vežimo fakto registravimo procedūrą (fiksuojant minimalius būtinus vežimo duomenis);

29.4.4. pagal ūkio subjektų pateikiamus duomenis formuoja teisės aktuose numatytą juridinę galią turinčius elektroninius važtaraščius ir juos perduoda kitiems pervežimo proceso dalyviams;

29.4.5. gauna duomenis apie krovinio priėmimą vežti, pristatymą gavėjui, gavėjo patvirtinimą apie krovinio gavimą;

29.4.6. formuoja su važtaraščių rengimu ir tvarkymu susijusius informacinius pranešimus ir perduoda juos e. paslaugų gavėjui nustatytais būdais ir priemonėmis;

29.4.7. teikia tvarkomus duomenis kitiems i.MAS posistemiams;

29.5. Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui posistemis (i.APS), kuris:

29.5.1. kaupia, apdoroja, saugo mokesčių mokėtojų pajamųišlaidų apskaitos duomenis;

29.5.2. formuoja mokesčių mokėtojų pajamų ir išlaidų apskaitą pagal elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu pateikiamus duomenis;

29.5.3. rengia mokesčių mokėtojams pranešimus apie pajamųišlaidų apskaitos klaidas;

29.5.4. formuoja papildomus duomenis preliminariai individualią veiklą vykdančio fizinio asmens gyventojų pajamų mokesčio metinei deklaracijai užpildyti;

29.6. VMI prie FM Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro veiklai užtikrinti skirtas posistemis (i.MAMC), kuris:

29.6.1. kaupia ir saugo atlikto mokesčių mokėtojų elgsenos analizės ir modeliavimo, taikant ekonometrinius, matematinius ir kitus metodus, rezultatus;

29.6.2. rengia mikro ir makrolygio modelius;

29.6.3. i.MAS ir kitose VMI prie FM valstybės informacinėse ištekliuose kaupiamų duomenų pagrindu ruošia duomenų rinkinius analizuoti ir modeliuoti;

29.6.4. pagal nustatytus kriterijus ir gautus modeliavimo rezultatus atlieka mokesčių mokėtojų segmentavimą;

29.7. Standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis (i.SAF-T), kuris:

29.7.1. priima, kaupia, apdoroja ir saugo SAF-T rinkmenų duomenis;

29.7.2. užtikrina mokesčių mokėtojų suformuotų SAF-T rinkmenų atitikimo patvirtintoms SAF-T versijoms patikrą;

29.7.3. taikydamas įvairius standartizuotus testus, vykdo pateiktų SAF-T rinkmenų duomenų patikrą ir analizę;

29.7.4. formuoja SAF-T rinkmenų duomenų patikros ataskaitas ir išvadas;

29.7.5. užtikrina SAF-T testų konfigūravimą ir vykdymo valdymą;

29.7.6. teikia SAF-T rinkmenų duomenų apdorojimo rezultatus kitoms VMI prie FM informacinėms sistemoms;

29.8. Administravimo komponentas, kuris skirtas naudotojams, jų turimoms prieigos teisėms / rolėms, veiksmams, įvairiems klasifikatoriams administruoti, užduotims formuoti ir valdyti, pranešimams mokesčių mokėtojams ir paslaugų gavėjams formuoti ir perduoti, integracijoms nustatyti ir valdyti, taip pat įvairioms ataskaitoms formuoti.

30. Mokesčių mokėtojams prieiga prie i.MAS suteikiama per ESKIS, kurioje užtikrinamas jo autentifikavimas.

 

V skyrius

duomenų teikimas ir naudojimas

 

31. i.MAS duomenys yra vieši ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau duomenų gavėjai), jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir / ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

32. i.MAS duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimo sutarčių sudarymą bei duomenų teikimą.

33. i.MAS duomenys duomenų gavėjams teikiami i.MAS portale arba informacinių ryšių techninėmis priemonėmis.

34. i.MAS duomenys daugkartinio teikimo atveju teikiami pagal VMI prie FM ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Duomenys vienkartinio duomenų teikimo atveju teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

35. Duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka, teikiamų duomenų apimtis ir asmens duomenų naudojimo tikslas nustatomi i.MAS valdytojo su duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais pasirašomose duomenų teikimo sutartyse.

36. Duomenims teikti naudojamas duomenų teikimo protokolas ir duomenų perdavimo būdai, atitinkantys duomenų mainų saugumui teisės aktuose keliamus reikalavimus. Duomenys teikiami tik per tam skirtas saugias duomenų perdavimo sąsajas.

37. i.MAS duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokia naudojama i.MAS, t. y. duomenys papildomai nėra apdorojami. Jei i.MAS duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjo poreikių, i.MAS valdytojas, esant techninėms galimybėms, gali duomenis pateikti kita forma, kuri turi būti numatyta duomenų teikimo sutartyje.

38. i.MAS duomenys viešai neskelbiami.

39. Duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

40. Duomenų gavėjai privalo laikytis šių duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos:

40.1. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti gautų duomenų apsaugą;

40.2. duomenis gauti ir juos naudoti tik duomenų teikimo ir naudojimo tikslams įgyvendinti ir tik turint Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą teisinį pagrindą;

40.3. neatskleisti, neskelbti, nesuteikti galimybės tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nenustato kitaip;

40.4. sunaikinti gautus duomenis, kai tik tie duomenys tampa nereikalingi naudoti tiems tikslams, kuriems jie buvo gauti;

40.5. apie pastebėtas klaidas duomenyse, nedelsdami informuoti i.MAS valdytoją raštu arba elektroniniu paštu;

40.6. leisti i.MAS valdytojui netrukdomai susipažinti su iš jo gaunamų duomenų naudojimu ir tokių asmens duomenų gavimo pagrindą nurodančiais dokumentais ar pateikti jų išrašus.

41. Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius i.MAS duomenis, apie tai pranešdami i.MAS valdytojui rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Pateikdami tokį prašymą, duomenų gavėjai ar duomenų subjektai, esant galimybei, privalo pateikti ir duomenų teisingumą patvirtinančius dokumentus. i.MAS valdytojas, ištaisęs neteisingus, netikslius i.MAS duomenis, apie tai raštu praneša atitinkamą prašymą pateikusiam duomenų gavėjui, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojui, duomenų subjektui arba kitam asmeniui.

42. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir / arba Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

43. Duomenys neteikiami, jeigu duomenų gavėjui gauti šiuos duomenis nėra teisinio pagrindo, numatyto Lietuvos Respublikos ir / ar Europos Sąjungos teisės aktuose. Atsisakymas teikti duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI skyrius

duomenų sauga

 

44. i.MAS organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės, skirtos užtikrinti i.MAS duomenų konfidencialumą, prieinamumą ir vientisumą, įgyvendinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, Lietuvos standartais LST ISO / IEC 27002, LST ISO / IEC 27001, taip pat kitais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais duomenų saugą, bei kitais duomenų saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

45. i.MAS duomenų saugą organizuoja i.MAS valdytojas, vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-13 redakcija, toliau Duomenų saugos nuostatai).

46. Už i.MAS duomenų saugą (konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą) atsako i.MAS valdytojas ir tvarkytojai.

47. i.MAS duomenys turi būti tikslūs ir nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti tikslinami, taisomi, papildomi arba sunaikinami. Detali procedūra, kaip atliekami neteisingų, neišsamių, netikslių duomenų tvarkymai i.MAS duomenų bazėse, nustatoma, vadovaujantis Duomenų saugos nuostatais, Duomenų tvarkymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-299 „Dėl duomenų tvarkymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“, ir kitais VMI prie FM teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-104, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20369

 

48. i.MAS duomenų bazių atsarginės kopijos daromos, saugomos ir sunaikinamos, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninės informacijos atsarginių kopijų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-415 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninės informacijos atsarginių kopijų priežiūros taisyklių“.

49. Naudotojai, kurie tvarko i.MAS asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys nėra skirti skelbti viešai. Pareiga i.MAS naudotojui saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, duomenys i.MAS duomenų bazėse saugomi 11 kalendorinių metų. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriuose nustatytas ilgesnis duomenų panaudojimo terminas, šie duomenys sunaikinami praėjus 5 metams po mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos ar kito įvykio (veiksmo), kuriam įvykus, duomenys nenaudojami.

 

VII skyrius

finansavimas

 

51. i.MAS kuriama, eksploatuojama ir modernizuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos paramos struktūrinius fondus, lėšomis.

 

VIII skyrius

modernizavimas ir likvidavimas

 

52. i.MAS modernizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

53. Likviduojamos i.MAS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

54. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, įgyvendinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 14 d. įsakymu VA-48 „Dėl Duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-7, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01387

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-7, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01387

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-104, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20369

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo