Suvestinė redakcija nuo 2022-12-09

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00815

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 7 d. Nr. Sp-73

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašą;

1.2. Neteko galios nuo 2021-01-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. Sp-66, 2020-05-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00814

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. spalio 7 d. sprendimą Nr. Sp-299 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė

 


 

 

SUDERINTa                                                              Patvirtinta

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas                           Lietuvos Respublikos

Rokas Stabingis                                                             vyriausiosios rinkimų komisijos

2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. Sp-73 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO lietuvos respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, asmens duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu, Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymu, Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

3. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

3.2. Asmens duomenis tvarkantys asmenys – Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) nariai, VRK sekretoriato valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, rinkimų, referendumų komisijų nariai, kurie pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus turi teisę tvarkyti asmens duomenis arba kuriems tokia teisė nustatyta pareigybių aprašymuose, darbo sutartyse, arba kurie asmens duomenis tvarko atlikdami savo funkcijas.

3.3. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga (BDAR 4 straipsnio 12 punktas).

3.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko VRK.

3.5. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatinėmis arba neautomatinėmis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai: duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

3.6. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

3.7. Duomenų tvarkymas neautomatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami neautomatinėmis priemonėmis susistemintame rinkinyje.

3.8. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti kituose teisės aktuose.

3.9. Duomenų valdytoja – VRK.

3.10. Kandidatas (pretendentas) – asmuo, kuris pasinaudoja pasyviąja rinkimų teise.

3.11. Rinkimų, referendumų komisijos, jų nariai ir darbuotojai – rinkimų, referendumų organizavimo metu veikiančių rinkimų komisijų nariai, jų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdantys rinkimų, referendumų organizavimo ir kitas funkcijas.

3.12. Susistemintas rinkinys – bet kuris prieinamų asmens duomenų rinkinys, sistemiškai sutvarkytas pagal specialius kriterijus, leidžiantis lengviau surasti ir pateikti asmens duomenis.

3.13. Trečioji šalis – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

3.14. VRK sekretoriatas – VRK struktūrinis padalinys, kurį sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

4. Aprašas taikomas VRK, VRK nariams, VRK sekretoriato valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, apygardų, savivaldybių, balsavimo komisijų, apylinkių rinkimų komisijų nariams, šių komisijų samdomiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stebėtojams, atstovams rinkimams, kitiems asmenims, tvarkantiems asmens duomenis rinkimų metu, taip pat juridiniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka teikia VRK ar iš jos gauna VRK tvarkomus asmens duomenis. Aprašas taikomas tvarkant duomenis automatiniu ir neautomatiniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose.

6. Vyriausioji rinkimų komisija paskiria asmens duomenų apsaugos pareigūną, atsakingą už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą, jų laikymosi stebėseną ir priežiūrą Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. Vyriausiosios rinkimų komisijos paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Rokas Stabingis, tel. (8 5) 239 6423, el. p. rokas.stabingis@vrk.lt.

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

 

7. Asmens duomenys VRK tvarkomi Rinkimų kodekso, Referendumo konstitucinio įstatymo, Politinių organizacijų įstatymo, Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo, kitų įstatymų nustatytais pagrindais atliekant užduotis, vykdomas viešojo intereso labui, vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, sutartis, teisines prievoles.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

8. Asmens duomenys tvarkomi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytais tikslais, įskaitant rinkimų, referendumo, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo, politinių kampanijų, politinių organizacijų finansavimo, rinkėjų informavimo, rinkimų ir referendumų procesų skaidrumo ir demokratinės sistemos veikimo valstybėje užtikrinimo, kandidatų sąžiningos konkurencijos, rinkėjų sąrašų sudarymo, kandidatų kėlimo, politinių kampanijų kontrolės, rinkimų rezultatų nustatymo, vidaus administravimo tikslais ir kitais Apraše nurodytais tikslais.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

9. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

9.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu, skaidriu būdu;

9.2. tikslo apribojimo principu – asmens duomenys renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

9.3. duomenų kiekio mažinimo principu – asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

9.4. tikslumo principu – asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų turimų ir pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami, šalinami arba ištaisomi;

9.5. saugojimo trukmės apribojimo principu – asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

9.6. vientisumo ir konfidencialumo principu – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

III SKYRIUS

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 

10. VRK tvarkomi šių duomenų subjektų asmens duomenys: VRK narių; VRK sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis; pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas; apygardų / savivaldybių / apylinkių rinkimų komisijų, balsavimo komisijų narių; apygardų / savivaldybių / apylinkių rinkimų komisijų narių darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio duomenys; asmenų, gaunančių darbo užmokestį iš VRK; stebėtojų; atstovų rinkimams; kandidatų į Respublikos Prezidentus; kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius; kandidatų į savivaldybių tarybų narius, merus; kandidatų į Europos Parlamento narius; kandidatų, dalyvavusių balsavime Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų, merų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą; asmenų, išrinktų Respublikos Prezidentu; asmenų, išrinktų Seimo nariais; asmenų, išrinktų Europos Parlamento nariais; asmenų, išrinktų savivaldybių tarybų nariais, merais; rinkėjų, remiančių kandidatų iškėlimą rinkimuose; asmenų, renkančių rinkėjų parašus dėl kandidatų iškėlimo; rinkėjų; politinės kampanijos dalyvių; aukotojų; viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų; iždininkų; auditorių / auditorių padėjėjų; Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvinės grupės narių / piliečių, remiančių įstatymų leidybos iniciatyvą; referendumo iniciatyvinės grupės narių; piliečių, palaikančių referendumo iniciatyvą; Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatorių / kontaktinių asmenų; piliečių, pasirašiusių Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos pritarimo pareiškimą; politinių partijų pirmininkų / skyrių pirmininkų; už politinės partijos apskaitą atsakingų asmenų / partijos nario mokesčio žurnalą pildančių asmenų; asmenų, mokančių partijos nario mokesčius; politinių komitetų atstovų; administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų; administracinės procedūros dalyvių; asmenų, dalyvaujančių VRK vidaus viešojo administravimo procedūrose; VRK posėdžių vaizdo ir garso įrašuose užfiksuotų asmenų; kandidatų, dalyvavusių rinkimų agitacijos diskusijų laidose; VRK IS naudotojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

11. Aprašo 10 punkte nurodytų duomenų subjektų asmens duomenys VRK tvarkomi šiais tikslais:

11.1. Vidaus administravimo (VRK institucinės struktūros tvarkymas, informacijos apie VRK narius, valstybės tarnautojus, darbuotojus valdymas, dokumentų valdymas, materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas; pavardė; pilietybės; asmens kodas; gimimo data; deklaruota gyvenamoji vieta; asmens tapatybės dokumento serija, numeris; nuotrauka; parašas; socialinio draudimo pažymėjimo numeris; valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris; asmens bylos duomenys (su tarnybos (darbo) pradžia, eiga ir pabaiga susijusių dokumentų, jų kopijų duomenys); darbo sutarčių ir jų priedų duomenys; į pareigas pasiūlęs subjektas; priesaikos data; įdarbinimo data; atleidimo data; atleidimo pagrindas; darbo užmokesčio duomenys; socialinio draudimo įmokų, kitų mokesčių duomenys; atsiskaitomosios sąskaitos numeris; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; pareigos; pareigų aprašymas; darbo funkcijų aprašymas, gyvenimo ir veiklos aprašymas; duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją; duomenys apie darbo stažą; duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas; duomenys apie atostogas (trukmė, laikotarpis, apmokėjimas); duomenys apie komandiruotes (trukmė, laikotarpis, apmokėjimas); duomenys apie atskirą darbo grafiką; duomenys apie išmokas, kompensacijas, pašalpas; informacija apie dirbtą darbo laiką; informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus; duomenys apie veiklos vertinimą; išduotos darbo priemonės ir įranga; vidaus administravimo dokumentuose nurodyti duomenys; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.

11.2. Rinkimų organizavimo tikslu (rinkimų, referendumų komisijų sudarymas, jų narių ir darbuotojų informacijos valdymas, dokumentų valdymas, materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tvarkomi šie asmens duomenys: vardas; pavardė; pilietybės; asmens kodas; gimimo data; deklaruota gyvenamoji vieta; asmens tapatybės dokumento serija, numeris; parašas; išsilavinimas; paskutinė darbovietė; pareigos; sprendimą priėmęs subjektas; sprendimo data; sprendimo numeris; kuruojamos sritys; priesaikos (rašytinio pasižadėjimo) data; pažymėjimo numeris; sprendimą dėl atleidimo priėmęs subjektas; sprendimo data; sprendimo numeris; atleidimo data; atleidimo priežastis; atestacijos išvada; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; rinkimai; apygarda; apylinkė; pareigų pradžios data; pareigų pabaigos data; darbo užmokesčio duomenys; socialinio draudimo įmokų duomenys; atsiskaitomosios sąskaitos numeris; darbo laiko žiniaraščio (tabelio) duomenys (dirbtų dienų, valandų skaičius, atlyginimo suma); duomenys apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį.

11.3. Pasyviosios rinkimų teisės realizavimo tikslu (kandidatų kėlimo ir registravimo proceso, stebėtojų, atstovų rinkimams, informacijos valdymas; informacijos apie rinkimų rezultatus ir mandatus valdymas) tvarkomi šie asmens duomenys: rinkimų pavadinimas; asmens kodas; vardas; pavardė; gimimo data; gimimo vieta; tautybė; duomenys apie išsilavinimą; duomenys apie užsienio kalbų mokėjimą; lytis; deklaruota gyvenamoji vieta; paso numeris; asmens tapatybės kortelės numeris; teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento numeris; einamos pareigos (tarnyba); narystė politinėje partijoje, politiniame komitete ar asociacijose; pilietybės duomenys; nuotrauka; sprendimų dėl kandidatų registracijos duomenys; rinkimų apygarda; iškėlimo kandidatu duomenys; numeris kandidatų sąraše; pažymėjimo numeris; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; interneto svetainė; socialinių tinklų paskyros; nuolatinės gyvenamosios vietos adresas; duomenys apie priesaiką ar pasižadėjimą užsienio valstybei; duomenys apie turėtus teismo nuosprendžius (apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybė (vieta); nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimas; apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo data; nusikalstama veika, už kurią asmuo buvo nuteistas; rūšis (nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas), kaltės forma (padaryta tyčia ar dėl neatsargumo), sunkumas (nesunkus, apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas), kėsinimosi objektas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso skyriaus ir straipsnio, kuriame nurodyta ši nusikalstama veika, pavadinimai) arba nusikalstamos veikos pavadinimas pagal užsienio valstybės baudžiamąjį įstatymą, taip pat teistumo išnykimo ar panaikinimo faktas bei data); duomenys apie nusikalstamos veikos dekriminalizavimą; duomenys apie tai, kad nurodyta nusikalstama veika nėra laikoma nusikalstama užsienio valstybėje; duomenys apie tai, kad nurodyta nusikalstama veika yra laikoma politiniu persekiojimu; duomenys apie asmens atliekamą tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; duomenys, kad asmuo yra į atsargą išleistas krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas; duomenys apie darbą buvusių sovietinių respublikų ir kitų užsienio valstybių atitinkamose tarnybose (struktūrose), apie mokymąsi šių tarnybų (struktūrų) mokyklose ar apie bendradarbiavimą su šiomis tarnybomis (struktūromis) (tarnybos (struktūros) pavadinimas ir pavaldumas; asmens pareigos; laipsnis; rangas ir funkcijos; darbo ar mokslo laikas ir vieta; apdovanojimai); duomenys apie pareigų nesuderinamumą su tarybos nario pareigomis; duomenys apie pašalinimą iš Respublikos Prezidento pareigų ar Seimo nario, savivaldybės tarybos nario, mero ar Europos Parlamento nario mandato (įgaliojimų) netekimą už priesaikos sulaužymą, šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar nusikaltimo padarymą arba už šiurkštų Rinkimų kodekso pažeidimą; duomenys apie pasyviosios rinkimų teisės apribojimą; duomenys apie turėtas kitų valstybių pilietybes ir kitų valstybių pilietybes patvirtinančius ar jų atsisakymo dokumentus; duomenys apie sąmoningą bendradarbiavimą su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis; duomenys apie priklausymą partijai; duomenys apie išrinkimą į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas, merus; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą; darbovietė; pareigos; visuomeninė veikla; pomėgiai; šeiminė padėtis; vyro, žmonos vardas, pavardė; vaikų vardai, pavardės; kita kandidato savanoriškai nurodyta informacija; biografija; prašymo grąžinti rinkimų užstatą duomenys; pasižadėjimo duomenys; pažymos apie sveikatos būklę duomenys; pajamų deklaracijos išrašo duomenys; turto deklaracijos išrašo duomenys; privačių interesų deklaracijos duomenys; kadencija; priesaikos data; sprendimo dėl tvirtinimo duomenys; įgaliojimų pabaiga; duomenys apie vietą priešrinkiminiame ir porinkiminiame sąrašuose; įgaliojimų nutraukimo duomenys (sprendimo data; numeris; įgaliojimų nutraukimo priežastis); duomenys apie grąžinimą į porinkiminį sąrašą (sprendimo data; numeris); duomenys apie gautus balsus, pirmumo balsus; parašas; VRK organizuojamų diskusijų laidų dalyvių sąrašas; diskusijų laidų vaizdo ir garso įrašai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

11.4. Aktyviosios rinkimų teisės realizavimo tikslu (informacijos apie rinkėjus ir rinkėjų sąrašus valdymas; rinkėjų, remiančių kandidatų iškėlimą rinkimuose, duomenų valdymas; asmenų, renkančių rinkėjų parašus dėl kandidatų iškėlimo, duomenų valdymas) tvarkomi šie asmens duomenys: rinkimai; vardas; pavardė; asmens kodas; gimimo data; duomenys apie pilietybę (pilietybės netekimas, pilietybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris, pilietybės netekimą patvirtinantis dokumentas); gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys: gyvenamosios vietos deklaravimo data; išvykimo iš Lietuvos Respublikos data; įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą data; gyvenamosios vietos adresas, nurodomas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše; duomenys apie gyvenamosios vietos duomenų taisymą, keitimą, naikinimą, jų pakeitimo istorija; duomenys apie mirties faktą; duomenys apie teisės rinkti netekimą ar apribojimą; duomenys apie neįgalumą; duomenys apie leidimą nuolat gyvento Lietuvoje; duomenys apie asmens įrašymą į kitos Europos Sąjungos valstybės narės rinkėjų sąrašus – vietovė, rinkimų apygarda, kurioje asmuo buvo įrašytas paskutinį kartą; duomenys apie tai, kad Lietuvos Respublikos pilietis balsavimo teise rinkimuose į Europos Parlamentą naudosis (ar pasinaudojo) rinkdamas Europos Parlamento narius kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje; faktas, kad Lietuvos Respublikos pilietis, dėl kurio yra pagrindas tvirtinti (gautas pranešimas apie jo įrašymą į kitos Europos Sąjungos valstybės narės rinkėjų ar kandidatų sąrašą, jis nuolat gyvena kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kita), kad jis balsavimo teise rinkimuose į Europos Parlamentą naudosis (ar pasinaudojo) rinkdamas Europos Parlamento narius kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje; faktas apie tai, kad jis atsisako patvirtinti ar nepatvirtino, kad balsavimo teise naudosis rinkdamas Europos Parlamento narius tik Lietuvos Respublikoje; informacija, kad rinkėjas prarado teisę rinkti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios pilietis jis yra; faktas, kad asmuo yra netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės ir neturi kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, taip pat pilietybės praradimo data; faktas, kad nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje asmuo yra netekęs Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, taip pat pilietybės praradimo data; faktas, kad nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybės narės pilietis atsisako deklaruoti ar nedeklaravo, kad balsavimo teise rinkimuose į Europos Parlamentą naudosis rinkdamas Europos Parlamento narius tik Lietuvos Respublikoje arba kad Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios pilietis jis yra, jam nėra apribota balsavimo teisė; adreso įrašymo į Gyventojų registrą pagrindas; kilmės valstybė; Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę patvirtinančio asmens dokumento numeris; dokumento, patvirtinančio kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pragyventą Lietuvos Respublikoje laiką; apygarda; apylinkė; duomenys apie rinkėjo balsavimą namuose; duomenys apie pranešimo apie rinkimus įteikimą; duomenys apie rinkėjo balsavimą specialiame balsavimo punkte, Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, laive, sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniame vienete, teritorinių policijos įstaigų areštinėse, suėmimo vykdymo ir arešto bei laisvės atėmimo bausmių atlikimo vietose duomenys apie rinkėjo atvykimą balsuoti; rinkėjo prašyme balsuoti namuose (P6 forma) nurodyti papildomi duomenys apie rinkėjo nedarbingumą, neįgalumą; rinkėjo prašyme įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) nurodyti papildomi duomenys dėl faktinio gyvenamosios vietos adreso, telefono ryšio numeris; liudijime dėl rinkėjo asmens tapatybės nurodyti duomenys (liudytojų vardai; pavardės; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys; gyvenamoji vieta); kandidato vardas, pavardė; kandidatų sąrašo pavadinimas; parašas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

11.5. Referendumų, įstatymo leidybos, Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos tikslu (iniciatyvinės grupės): vardas; pavardė; asmens kodas; deklaruota gyvenamoji vieta; paso arba asmens tapatybės kortelės numeris; gimimo data; pasirašymo data; parašas; duomenys apie paskyrimą koordinatoriumi.

11.6. Politinių organizacijų, analitinių centrų, politinių fondų patikimumo patikrinimo, politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės tikslu (politinių organizacijų, analitinių centrų finansinės apskaitos, atskaitomybės, finansavimo, finansavimo kontrolės, stebėsenos duomenų valdymas; politinės kampanijos dalyvių registravimo duomenų valdymas; aukotojų duomenų valdymas; auditorių ir jų padėjėjų duomenų valdymas; politinių organizacijų atstovų duomenų valdymas; už politinės organizacijos apskaitą atsakingų asmenų / politinės organizacijos nario mokesčio žurnalą pildančių asmenų duomenų valdymas; asmenų, mokančių politinės organizacijos nario mokesčius, ir politinės reklamos stebėtojų duomenų valdymas) tvarkomi šie asmens duomenys: politinės kampanijos pavadinimas; politinės kampanijos dalyvio registravimo statusas (savarankiškas / atstovaujamasis); registruoti teikiantis subjektas; rinkimų apygarda; dalyvio asmens kodas / kodas; dalyvio vardas, pavardė / pavadinimas; visas dalyvio pavadinimas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; išlaidų limitas; atstovaujančio savarankiško politinės kampanijos dalyvio informacija; prašymo / teikimo data; išlaidų iki politinės kampanijos pradžios duomenys; banko pavadinimas, kuriame yra politinės kampanijos sąskaita; politinės kampanijos sąskaitos numeris; politinės kampanijos sąskaitos atidarymo data; pažymos apie politinės kampanijos sąskaitos likutį išdavimo data; duomenys apie likutį pagal pažymą; politinės kampanijos sąskaitos uždarymo data; registravimo būsena; registravimo politinės kampanijos dalyviu sprendimo duomenys (priėmimo data; numeris; VRK nario vardas, pavardė, parašas); pažymos numeris; pažymą pasirašiusio VRK darbuotojo vardas, pavardė; politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo data; politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo pagrindas; statuso praradimo priežastis ir pasirašiusio VRK darbuotojo vardas, pavardė; duomenys apie atsiskaitymą; iždininko vardas, pavardė; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; VRK teikiamų dokumentų duomenys: politinės kampanijos sąskaitos banko išrašas; sudarytų sutarčių registro duomenys; politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštis (Pajamų registras: dokumento data; dokumento serija ir numeris; fizinis / juridinis asmuo; kodas; vardas, pavardė / pavadinimas; aukotojų skaičius; pajamų paskirtis; piniginės / nepinginės lėšos / auka grynaisiais; informacija apie aukos priimtinumą; informacija apie pajamų priėmimą; suma; savarankiško politinės kampanijos dalyvio pavadinimas; politinės kampanijos pavadinimas; VRK sprendimo, pagal kurį pripažintos pajamos, numeris, data; Išlaidų registro duomenys: data; dokumento serija ir numeris; paslaugos teikėjo kodas; suma; apmokėjimo iš politinės kampanijos / ne politinės kampanijos sąskaitos duomenys; skola; padengta skolos dalis po politinės kampanijos; likusi skolos dalis po politinės kampanijos; išlaidų paskirtis; savarankiško politinės kampanijos dalyvio pavadinimas; politinės kampanijos pavadinimas; VRK sprendimo numeris, data); politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys; ataskaitos dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių duomenys; dėl politinės kampanijos dalyvio finansavimo priimtų VRK sprendimų numeriai, data, pavadinimas; auditoriaus tipas (auditorius / audito įmonė); auditoriaus vardas, pavardė / pavadinimas; auditoriaus asmens kodas; audito įmonės pavadinimas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto numeris; sutarties su auditoriumi / audito įmone duomenys; auditoriaus ataskaita; tikrinamo politinės kampanijos dalyvio pavadinimas; politinės kampanijos pavadinimas; politinė kampanija; politinės kampanijos dalyvis; vardas; pavardė; asmens kodas; aukos suma; aukos data; duomenys, ar auka priimtina; auka piniginė / nepiniginė; auka grynais / pavedimu; duomenys apie aukos grąžinimą / pervedimą į biudžetą; politinės organizacijos vadovo, atstovų duomenys: vardas, pavardė; asmens kodas; adresas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; politinės partijos skyriaus pavadinimas; partijos skyriaus pirmininko vardas, pavardė; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; už politinės organizacijos apskaitą atsakingo asmens / nario mokesčio žurnalą pildančio asmens vardas, pavardė; asmens kodas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; asmens, mokančio politinės organizacijos nario mokestį, vardas, pavardė; mokėjimo data; metai; politinės organizacijos nario asmens kodas; partijos skyrius; laikotarpis, už kurį sumokėtas nario mokestis; mokesčio tipas; nario mokesčio gavimo būdas; operacijos tipas; nario mokesčio suma; duomenys apie mokesčio patikrinimą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos deklaruotas pajamas; duomenys apie patikrinimą, ar pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos duomenis asmuo yra politinės organizacijos narys; duomenys apie nario mokesčio priimtinumą; politinės reklamos stebėtojo vardas, pavardė; asmens kodas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; politinė kampanija; rinkimų apygarda; politinės reklamos stebėtojo tipas (profesionalus / paskirtas rinkimų komisijos; savanoris); politinės reklamos stebėtojo pavadinimas; politinės reklamos stebėtojo trumpinys; politinių fondų patikimumo patikrinimo duomenys (steigimo dokumentų duomenys; analitinio centro ir politinio fondo bendradarbiavimo dokumentų duomenys; politinį fondą per pastaruosius 2 metus finansavusių asmenų duomenys; duomenys apie politinio fondo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį (turinčius) teisę atstovauti politiniam fondui ar jį kontroliuoti, politinio fondo vardu priimti sprendimus, sudaryti sandorius, finansinę apskaitą tvarkantį (tvarkančius) asmenį (asmenis) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti politinio fondo apskaitos dokumentus; politinio fondo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas; kitų fondo patikimumą ir veiklos laikotarpį pagrindžiančių dokumentų duomenys); analitinių centrų ir politinių fondų finansinės atskaitomybės duomenys.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

11.7. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų priežiūros ir kontrolės tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas; atstovo vardas; pavardė; asmens kodas; viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas; viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tipas; sutarties su viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju duomenys; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; regionas; periodiškumas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-230, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20516

 

11.8. Neteko galios nuo 2022-12-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

11.81. Referendumo ir piliečių įstatymo leidybos iniciatyvos skaidrumo ir sąžiningumo tikslu referendumo ir piliečių įstatymo leidybos iniciatyvinės grupės narių vardai, pavardes, taip pat referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus (-ių) vardai, pavardės skelbiami 10 metų nuo grupės įregistravimo VRK dienos. Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus (-ių) kontaktinė informacija skelbiama iki galutinių referendumo rezultatų paskelbimo dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

11.9. Asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas; pavardė; asmens kodas; adresas; darbo vieta; telefono ryšio numeris; gimimo metai; administracinio nusižengimo padarymo vieta, laikas ir esmė; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas atsakomybę už nusižengimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai, telefono ryšio numeriai; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimas dėl administracinio nusižengimo, jo aplinkybių; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas nerašyti administracinio nurodymo; bylos nagrinėjimo data, laikas ir vieta; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pageidavimu – jo prašymas siųsti ir gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka; kiti bylai išnagrinėti būtini duomenys.

11.10. Administracinių aktų priėmimo, priežiūros ir kontrolės tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas; deklaruota gyvenamoji vieta; gimimo data; kiti dokumentuose nurodyti duomenys.

11.11. Asmenų skundų, prašymų, pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas; pavardė; asmens kodas; adresas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; parašas; skundo; prašymo ar pareiškimo data ir numeris; skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija; skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas; skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija.

11.12. VRK veiklos viešinimo ir posėdžių viešumo tikslu tvarkomi šie duomenys: VRK posėdžių salės vaizdo kameros vaizdo ir garso įrašai.

11.13. Informacinių sistemų autentifikavimo ir naudotojo paskyros administravimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė; IP; duomenų teikimo (gavimo) el. būdu sutarčių registro duomenys; informacinio pranešimo VRK IS naudotojams registro duomenys; naudotojo vaidmuo.

11.14. Kandidatų į valstybės tarnybą administravimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė; asmens kodas; gyvenimo ir veiklos aprašymas ir jame pateikti duomenys – nuotrauka; asmeniniai telefono ryšio numeriai; elektroninio pašto adresas; pareigos; kiti kandidato savanoriškai pateikti asmeniniai duomenys.

11.15. Viešųjų pirkimų vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė; pareigos; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas; kiti viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti duomenys.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

12. Duomenų subjektas turi šias teises:

12.1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius – duomenų valdytojas informuoja duomenų subjektus apie tvarkomus asmens duomenis apie juos;

12.2. susipažinti su duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį – duomenų valdytojas sudaro galimybę duomenų subjektams susipažinti su apie juos tvarkomais duomenimis. Šia teise duomenų subjektas gali pasinaudoti elektroniniu būdu per portalą www.rinkejopuslapis.lt;

12.3. reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį – duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys apie jį būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti. Tokia teise duomenų subjektas gali pasinaudoti, jeigu ji atitinka įstatymų reikalavimus. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, duomenų valdytojas gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

12.4. reikalauti ištrinti duomenis apie save („teisę būti pamirštam“) pagal BDAR 17 straipsnį – duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti duomenis apie save. Ši duomenų subjekto teisė nėra taikoma tuo atveju, kad duomenų valdytojas vykdo teisinę pareigą tvarkyti asmens duomenis pagal Europos Sąjungos ar nacionalinę teisę, atlieka užduotį viešojo intereso labui arba vykdo duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Duomenų valdytojas kiekvienu atveju pagal duomenų subjekto kreipimąsi įvertina, ar yra pagrindas reikalauti ištrinti asmens duomenis;

12.5.  apriboti savo duomenų tvarkymą – duomenų subjektas turi teisę prašyti apriboti jo duomenų tvarkymą BDAR 18 straipsnyje nustatytais atvejais; duomenų valdytojas įvertina galimybę apriboti besikreipiančio asmens duomenų tvarkymą, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus duomenų skelbimo ir saugojimo terminus;

12.6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį – duomenų subjektas BDAR 21 straipsnyje nustatytais atvejais turi teisę nesutikti dėl jo duomenų tvarkymo; duomenų valdytojas gali savo iniciatyva nebetvarkyti asmens duomenų, jeigu tam nėra teisėtų priežasčių (teisėto pagrindo).

 

V SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

 

13. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikdamas prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kreipdamasis pareiškėjas turi patvirtinti savo tapatybę, duomenų valdytojas turi teisę prašyti tai patvirtinančių dokumentų. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos.

14. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti surašytas valstybine lietuvių kalba, įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

15. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per įgaliotą atstovą. Asmens įgaliotas atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, adresą bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

16. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VRK paskirtą duomenų apsaugos pareigūną.

17. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

 

18. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu vėluojama pateikti atsakymą per nurodytą terminą, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

19. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Aprašo V skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, duomenų subjektas apie tai informuojamas raštu arba jo nurodytu el. paštu nurodant priežastis.

20. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, kad duomenų subjekto teisės yra apribotos BDAR 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas raštu.

21. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine lietuvių kalba.

22. Duomenų subjektui informacija teikiama nemokamai.

23. VRK veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR KONFIDENCIALUMAS

 

24. Už tvarkomų asmens duomenų apsaugą yra atsakingas duomenų valdytojas, kuris nustato tinkamas duomenų tvarkymo priemones bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti.

25. Asmens duomenis tvarkantys asmenys asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal duomenų valdytojo nurodymą, išskyrus atvejus, kai jų tvarkymas jiems yra numatytas pagal įstatymus arba pagal jų pareigines funkcijas. Asmens duomenų tvarkymas be teisėto pagrindo arba ne pagal nustatytas pareigines funkcijas yra draudžiamas.

26. Asmens duomenis tvarkantys asmenys, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus, įskaitant elektroninius, bei dokumentų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo.

27. Asmens duomenis tvarkantys asmenys, kurie su asmens duomenimis susipažino eidami pareigas ar atlikdami jiems pavestas funkcijas, privalo tokią informaciją laikyti paslaptyje ir jos viešai neskelbti, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Asmens duomenys negali būti skelbiami viešai, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Asmens kodą skelbti viešai draudžiama.

28. Asmens duomenys turi būti pašalinti (uždengti) dokumentuose, kurie yra skelbiami viešai arba gali būti paviešinti, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

29. Perduodant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, yra daromi tokių dokumentų išrašai, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SKELBIMAS

 

30. VRK asmens duomenis skelbia viešai Rinkimų kodekse, Referendumo konstituciniame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatyta apimtimi. Šie duomenys skelbiami VRK interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt VRK nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

31. Kandidatų, gavusių balsų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų ir mero rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą (rinkimų rezultatai) duomenys (rinkimai; vardas; kandidatų sąrašas; pavardė; gauti balsai; pirmumo balsai; priešrinkiminis numeris kandidatų sąraše; porinkiminis numeris kandidatų sąraše), kurių skelbimas yra privalomas pagal įstatymus, yra skelbiami 100 metų, išskyrus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

32. Politinės kampanijos dalyvių, aukotojų, politinės kampanijos iždininkų, auditorių, viešosios informacijos viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų duomenys, kurių skelbimas yra privalomas pagal įstatymus, yra skelbiami 10 metų, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-230, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20516

 

33. Kandidatų pareiškinių dokumentų duomenys, kurių skelbimas privalomas pagal įstatymus, yra skelbiami 100 metų, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

Kandidatų pareiškinių dokumentų duomenys – kandidato telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė ir socialinių tinklų paskyros, taip pat informacija, ar jo pasyvioji rinkimų teisė nėra apribota kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios pilietis jis yra, ir valstybės narės vietovė ar rinkimų apygarda, kurios rinkėjų sąraše jis buvo įrašytas paskutinį kartą, – skelbiami iki politinės kampanijos laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-230, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20516

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

34. VRK narių, VRK sekretoriate dirbančių asmenų kontaktiniai duomenys skelbiami jų kadencijos ar pareigų ėjimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

35. Rinkimų, referendumų komisijų, jų narių ir darbuotojų, atstovų rinkimams, stebėtojų duomenys skelbiami politinės kampanijos laikotarpiu, o Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos atstovų duomenys – jų veiklos laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-230, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20516

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

36. Kitų asmenų kategorijų asmens duomenys gali būti skelbiami tik Apraše numatytais tikslais ir pagrindais, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

37. Pasibaigus asmens duomenų skelbimo terminui, duomenų publikavimas interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt nutraukiamas ir duomenys yra perduodami saugojimui, archyvavimui ar sunaikinimui.

 

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ARCHYVAVIMAS

 

38. VRK asmens duomenis, tvarkomus automatizuotu būdu, saugo VRK informacinėje sistemoje, o tvarkomus neautomatizuotu būdu – susistemintuose rinkiniuose – VRK patalpose ir archyvuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme bei VRK dokumentacijos planuose nustatyta tvarka ir terminais.

39. Aprašo 11.1–11.3, 11.6–11.15 papunkčiuose nurodyti duomenys saugomi 60 metų; Aprašo 11.4, 11.5 papunkčiuose nurodyti duomenys saugomi 10 metų; Aprašo XVIII skyriuje nurodyti duomenys saugomi 10 metų.

40. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, duomenys archyvuojami teisės aktų nustatyta tvarka, perduodami valstybės archyvui vadovaujantis Dokumentų ir archyvų įstatymu, VRK dokumentacijos planais arba sunaikinami VRK nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

 

41. VRK, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninės informacijos saugaus tvarkymo taisyklėmis, tvarkydama asmens duomenis, imasi organizacinių ir techninių asmens duomenų apsaugos priemonių pagal I (pirmąjį) automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

 

42. Už tinkamą asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą atsako VRK informacinės sistemos administratoriai, duomenų saugos įgaliotinis, VRK asmens duomenis tvarkantys asmenys, VRK informacinės sistemos naudotojai.

 

XI SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ

 

43. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nedelsdamas, kai tik sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.

44. Apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pranešama pateikiant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus nustatytos formos pranešimą.

45. Duomenų valdytojas dokumentuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su asmens duomenų pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir veiksmus, kurių buvo imtasi, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas. Duomenų valdytojas patvirtina Pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarkos aprašą.

46. Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsdamas apie tai praneša duomenų valdytojui.

 

XII SKYRIUS

POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS

 

47. Tais atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų pirma, kai naudojamos naujos technologijos, ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus, duomenų valdytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, atlieka numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą.

48. Atlikdamas poveikio duomenų apsaugai vertinimą, duomenų valdytojas konsultuojasi su duomenų apsaugos pareigūnu.

49. Įvertinime pateikiama:

49.1. sistemingas numatytų duomenų tvarkymo operacijų aprašymas ir duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant, kai taikoma, teisėtus interesus, kurių siekia duomenų valdytojas;

49.2. duomenų tvarkymo operacijų reikalingumo ir proporcingumo, palyginti su tikslais, vertinimas;

49.3. duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančių pavojų vertinimas;

49.4. pavojams pašalinti numatytos priemonės, įskaitant apsaugos priemones, saugumo priemones ir mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens duomenų apsauga ir įrodoma, kad laikomasi Aprašo ir BDAR reikalavimų, atsižvelgiant į duomenų subjektų ir kitų susijusių asmenų teises ir teisėtus interesus.

50. Duomenų valdytojas poveikio duomenų apsaugai vertinimą atlieka BDAR numatytais atvejais, taip pat vadovaudamasis 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės, įkurtos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46 EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo pagrindu 2017 m. spalio 4 d. „Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) gairėmis, kuriomis Reglamento 2016/679 taikymo tikslais nurodoma, kaip nustatyti, ar duomenų tvarkymo operacijos gali sukelti didelį pavojų“.

 

XIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

 

51. VRK viešosios valdžios funkcijoms atlikti asmens duomenis gauna iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių, fizinių asmenų pagal Seimo rinkimų, Respublikos Prezidento rinkimų, Rinkimų į Europos Parlamentą, Savivaldybių tarybų rinkimų, Referendumo, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymus ir kitus teisės aktus.

52. Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų teikėjai yra nurodyti VRK informacinės sistemos nuostatuose.

 

XIV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

53. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami įstatymų, sutarčių pagrindu ar kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais.

54. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik pagal motyvuotą prašymą, kuriame yra nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

55. Duomenų valdytojas informaciją, turinčią asmens duomenų, gali teikti žiniasklaidos priemonėms tokia apimtimi, kiek to reikalauja viešasis interesas, nepažeisdamas teisės į asmens duomenų apsaugą.

 

XV SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJAS

 

56. VRK, kaip duomenų valdytoja:

56.1. užtikrina duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir vykdo teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytas asmens duomenų valdytojo pareigas;

56.2. paskiria duomenų apsaugos pareigūną ir kitus asmenis, atsakingus už asmens duomenų tvarkymą VRK;

56.3. užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas būtų įgaliotas atsakyti į duomenų subjektų prašymus ir skundus, tinkamai ir laiku įtraukiamus į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą;

56.4. užtikrina būtinas priemones, kurios reikalingos duomenų apsaugos pareigūnui vykdant jam pavestas užduotis;

56.5. suteikia galimybę duomenų apsaugos pareigūnui tobulinti kvalifikaciją, užtikrina darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą asmens duomenų teisinės apsaugos srityje;

56.6. tvirtina asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

57. VRK asmens duomenis tvarkantys asmenys:

57.1. užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

57.2. užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis nustatytų tikslų, organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių;

57.3. atsako už asmens duomenų tvarkymui reikalingų dokumentų (įsakymų, susitarimų, protokolų, sutarčių, pranešimų ir pan.) parengimą, registravimą ir pateikimą duomenų apsaugos pareigūnui VRK ir įstatymuose nustatyta tvarka (įgyvendinant duomenų subjektų teises);

57.4. užtikrina elektroninių ir (ar) popierinių dokumentų su asmens duomenimis sunaikinimą, pasibaigus nustatytiems asmens duomenų saugojimo terminams;

57.5. užtikrina tinkamų organizacinių priemonių, skirtų tvarkomiems asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti, įgyvendinimą pagal galimybes ir turimus išteklius.

 

XVI SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYTOJAS

 

58. Duomenų valdytojas asmens duomenims tvarkyti turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytoją.

59. Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi ar teisės aktu, kuriame nustatomos duomenų tvarkytojo teisės ir pareigos, tvarkomų asmens duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės, jų įgyvendinimo tvarka.

 

XVII SKYRIUS

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

 

60. Duomenų valdytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymo veiklą pagal savo kompetenciją prižiūri duomenų apsaugos pareigūnas.

61. Duomenų apsaugos pareigūnas:

61.1. kontroliuoja, kaip VRK asmens duomenis tvarkantys asmenys ir kiti VRK valdomų asmens duomenų tvarkytojai vykdo Apraše nustatytas asmens duomenų tvarkymo pareigas ir tvarko asmens duomenis;

61.2. teikia VRK pirmininkui siūlymus ir išvadas dėl duomenų apsaugos ir duomenų tvarkymo priemonių nustatymo, prižiūri, kaip šios priemonės įgyvendinamos ir naudojamos;

61.3. supažindina darbuotojus, įgaliotus tvarkyti asmens duomenis, su teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis ir nedelsdamas informuoja apie jų pakeitimus;

61.4. inicijuoja ir organizuoja poveikio tvarkant asmens duomenis vertinimus;

61.5. padeda duomenų subjektams įgyvendinti jų teises;

61.6. konsultuoja asmens duomenų tvarkytojus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimais;

61.7. yra atsakingas už duomenų tvarkymo veiklos įrašų tvarkymą;

61.8. užtikrina slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

61.9. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimą, parengia ataskaitą ir prireikus imasi priemonių rizikai pašalinti arba sumažinti;

61.10. vykdo kitas teisės aktuose priskirtas užduotis ir pareigas.

 

XVIII SKYRIUS

VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAI

 

62. VRK veiklos viešinimo ir posėdžių viešumo tikslu yra daromi VRK posėdžių vaizdo ir garso įrašai. Šie įrašai daromi, skelbiami ir saugomi VRK nustatyta tvarka.

63. Turto ir asmenų apsaugos tikslu VRK darbo patalpose gali būti daromi vaizdo ir garso įrašai. Šie įrašai daromi ir saugomi VRK nustatyta tvarka.

 

XIX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Asmens duomenis tvarkantys asmenys privalo laikytis Aprašo, duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

65. Su Aprašu visi VRK asmens duomenis tvarkantys asmenys supažindinami pasirašytinai.

66. Už Aprašo laikymąsi ir kontrolę yra atsakingi rinkimų komisijų pirmininkai, kurių darbuotojai ar komisijų nariai tvarko asmens duomenis, ir VRK sekretoriato skyrių vedėjai – už jų skyriui priskirtus valstybės tarnautojus ir darbuotojus.

67. VRK organizuoja mokymus apie asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir jų laikymąsi.

68. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

69. Aprašas, jo pakeitimai ar papildymai tvirtinami VRK sprendimu, skelbiami VRK interneto svetainėje.

70. Įsigaliojus Aprašui, yra nustatomas vienų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį VRK parengia technines priemones, skirtas Aprašo reikalavimams įgyvendinti.

_______________________

part_eecdfdc405634918b6a3efd09974a384_end


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. Sp-66

 

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

 

_____________

(data, vieta)

 

Aš, _______________________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

 

susipažinęs (susipažinusi) su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarko aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, įsipareigoju darbo, tarnybos, pavedimo, įgaliojimo ar paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) laikotarpiu bei jam pasibaigus saugoti man patikėtą asmens duomenų paslaptį, užtikrinti man atskleistų asmens duomenų konfidencialumą ir pasižadu:

 

1. Saugoti asmens duomenis laikydamasis (laikydamasi) pirmiau nurodytų teisės aktų reikalavimų, taip pat VRK, kaip duomenų valdytojos, nurodymų, rekomendacijų, nustatytų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių.

 

2. Asmens duomenis tvarkyti tik turėdamas (turėdama) teisėtą pagrindą ir tik tais tikslais ir apimtimi, kurie yra reikalingi užduočiai atlikti.

 

3. Tvarkomų asmens duomenų neperduoti ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės jų tvarkyti ir su jais susipažinti.

 

4. Tvarkydamas (tvarkydama) asmens duomenis, saugoti dokumentus, kompiuterinius įrenginius (įrangą), informacijos laikmenas, kuriose gali būti asmens duomenų, nuo bet kokio atsitiktinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

 

5. Paaiškėjus, kad asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba atskleisti tretiesiems asmenims, neturintiems teisės jų tvarkyti ar su jais susipažinti, nedelsdamas (nedelsdama) apie šį faktą pranešti VRK asmens duomenų pareigūnui.

 

6. Tvarkydamas (tvarkydama) asmens duomenis, užtikrinti, kad būtų gerbiama žmogaus teisė į privatumą ir būtų įgyvendinamos asmens duomenų subjektų teisės.

 

7. Konsultuotis ir bendradarbiauti su VRK asmens duomenų pareigūnu kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo arba asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju.

 

Man yra žinoma, kad už Pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį sulaužymą, asmens duomenų saugumo pažeidimą, man gali būti taikoma drausminė, sutartinė ar administracinė atsakomybė, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar sutartyse.

 

 

 

_____________________________                   __________________  

(vardas, pavardė)                                                               (parašas)                                 

 

Formos pakeitimai:

Nr. Sp-66, 2020-05-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00814

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-66, 2020-05-14, paskelbta TAR 2021-01-19, i. k. 2021-00814

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ formos pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-230, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20516

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-127, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25071

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_c962e26615a945ba811f8fa25447d0a6_end