Suvestinė redakcija nuo 2024-02-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17381

 

Nauja redakcija nuo 2018-09-25:

Nr. B1-802, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14904

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LABAI PATOGENIŠKO PAUKŠČIŲ GRIPO PATEKIMO RIZIKOS MAŽINIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO NAMINIŲ PAUKŠČIŲ LAIKYMO VIETOSE

 

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. B1-1007

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės, ir siekdamas sumažinti naminių paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu nuo laukinių paukščių riziką:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-123, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01100

 

1.   N u r o d a u:

1.1. naminių paukščių savininkams ir laikytojams:

1.1.1. užtikrinti, kad nuolat būtų stebima naminių paukščių sveikatos būklė,

1.1.2. pavasarinės ir rudeninės laukinių vandens paukščių migracijos laikotarpiu ar esant nepalankiai epizootinei paukščių gripo situacijai kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse ir (ar) trečiosiose šalyse (apie migracijos laikotarpį ar nepalankią epizootinę paukščių gripo situaciją kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse ir (ar) trečiosiose šalyse skelbiama VMVT interneto svetainėje ir žiniasklaidos priemonėse) laikyti naminius paukščius pastatuose ir jų neišleisti į lauką arba išleisti tik į aptvertas lauko aikšteles ar teritoriją, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su laukiniais vandens paukščiais,

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-37, 2020-01-21, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00928

Nr. B1-84, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02445

 

1.1.3. šerti ir girdyti naminius paukščius pastatuose ar statiniuose su pastoge,

1.1.4. nenaudoti nenukenksminto atvirų paviršinių vandens telkinių vandens laikomiems naminiams paukščiams girdyti,

1.1.5. laikyti naminių paukščių pašarą ir kraiką taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių ir kitų gyvūnų,

1.1.6. nedelsiant informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento apygardos priežiūros skyrių, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra laikomi naminiai paukščiai, apie pastebėtą naminių paukščių susirgimą arba gaišimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-123, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01100

 

1.2. naminių paukščių savininkams ir laikytojams, kuriems taikomi Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiams, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. B1-995 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiams patvirtinimo“, nedelsiant informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento apygardos priežiūros skyrių, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra paukštininkystės ūkis, jeigu paukštininkystės ūkyje pasireiškia bent vienas iš šių požymių:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-123, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01100

1.2.1. per dieną naminių paukščių suvartojamas pašarų ir vandens kiekis sumažėja daugiau kaip 20 %,

1.2.2. per dvi dienas naminių paukščių dėslumas sumažėja daugiau kaip 5 %,

1.2.3. per savaitę naminių paukščių gaištamumas padidėja daugiau kaip 3 %,

1.2.4.  naminiams paukščiams pasireiškia bet kokie klinikiniai požymiai arba patologiniai anatominiai pakitimai, pagal kuriuos galima įtarti paukščių gripą;

1.3. asmenims, organizuojantiems renginius su naminiais ir dekoratyviniais paukščiais, pavasarinės ir rudeninės laukinių paukščių migracijos laikotarpiu (kovo, rugsėjo ir spalio mėnesiais) užtikrinti, kad tokie renginiai vyktų tik pastatuose;

1.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento apygardų priežiūros skyriams kontroliuoti šio įsakymo 1.1–1.4 papunkčių laikymąsi ir sugriežtinti pavasarinės ir rudeninės laukinių paukščių migracijos laikotarpiu Prekybos ūkiniais gyvūnais tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015  m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B1-1093 „Dėl Prekybos ūkiniais gyvūnais tvarkos aprašo patvirtinimo”, įgyvendinimo kontrolę.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-123, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01100

 

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-123, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01100

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Milius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-60, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02255

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 „Dėl apsaugos priemonių Azijos šalyse ir Europos Sąjungoje plintant paukščių gripui“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-802, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14904

Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-37, 2020-01-21, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00928

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-84, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02445

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-123, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01100

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 ,,Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo