Suvestinė redakcija nuo 2019-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-25, i. k. 2019-17006

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KIAULIŲ IŠVEŽIMO IŠ KIAULIŲ LAIKYMO VIETŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B1-754

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 3 dalimi, atsižvelgdamas į Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato galutinės ataskaitos apie 2019 m. sausio 28 d.–vasario 1 d. Lietuvoje atliktą auditą, kurio tikslas – įvertinti, kaip įgyvendinamos su afrikiniu kiaulių maru susijusios gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, Nr. 2019-6609 pirmąją rekomendaciją ir siekdamas užtikrinti tinkamą 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL 2014 L 295, p. 63), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/1110 (OL 2019 L 175, p. 52) (toliau – Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES), 3, 3a, 3b ir 4 straipsnių įgyvendinimą:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. kiaulės iš kiaulių laikymo vietų, esančių Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalyje nurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose (toliau – III dalyje esantys išsiuntimo ūkiai), į kitas kiaulių laikymo vietas, esančias kitose Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ar III dalyje nurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose, gali būti vežamos tolesniam auginimui (penėjimui) ir veisimui, jeigu:

1.1.1. III dalyje esantis išsiuntimo ūkis atitinka Biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ (toliau – Biologinio saugumo priemonių reikalavimai),

1.1.2. kiaulės iki išvežimo buvo laikomos III dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje ne mažiau kaip 30 dienų nuo atvedimo arba patekimo į jį,

1.1.3. ne mažiau kaip 30 dienų iki kiaulių išvežimo į III dalyje esantį išsiuntimo ūkį nebuvo įvežta nė viena kiaulė iš kiaulių laikymo vietų, esančių Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II–IV dalyse nurodytose teritorijose,

1.1.4. III dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje per 7 dienas iki kiaulių išvežimo valstybinio veterinarijos gydytojo arba šio ūkio veterinarinę priežiūrą vykdančio privataus veterinarijos gydytojo, kuriam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinis padalinys suteikė teisę vykdyti kai kurias savo pagal kompetenciją vykdomas afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) stebėsenos funkcijas kiaulių laikymo vietose (toliau – prižiūrintysis veterinarijos gydytojas), buvo paimti kiaulėms kraujo mėginiai AKM tyrimui, atliekamam polimerazės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodu, ir gauti neigiami tyrimo rezultatai, arba jeigu kiaulės kilusios iš III dalyje esančio išsiuntimo ūkio, kuris ne mažiau kaip 2 kartus per metus yra tikrinamas VMVT teritorinio padalinio, tarp patikrinimų darant ne mažesnę kaip 4 mėnesių pertrauką, ir kontroliuojamas, kad jame būtų vykdoma pasyvi AKM stebėsena (esant gyvūnų gaišimams, kiekvieną savaitę III dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje imami iš ne mažiau kaip dviejų vėliausiai nugaišusių vyresnių kaip 60 dienų kiaulių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginiai arba kiekvieną savaitę III dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje atskirai imami iš ne daugiau kaip dešimt vėliausiai nugaišusių vyresnių kaip 60 dienų kiaulių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginiai AKM tyrimui, atliekamam PGR metodu, iš kurių sudėtinius mėginius sudaro Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – NMVRVI)). Valstybinis veterinarijos gydytojas, tikrindamas III dalyje esantį išsiuntimo ūkį, turi:

1.1.4.1. vadovautis 2003 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimo 2003/422/EB, patvirtinančio afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 59), priedo IV skyriaus nuostatomis,

1.1.4.2. atlikti kiaulėms klinikinį tyrimą pagal sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriaus A dalyje nustatytas procedūras,

1.1.4.3. patikrinti, ar III dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje taikomos Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – AKM reikalavimai), 41.2 papunkčio nuostatos,

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.1.5. 3 kilometrų spinduliu aplink III dalyje esantį išsiuntimo ūkį esančios kitos kiaulių laikymo vietos atitinka šio įsakymo 1.1.11.1.4 papunkčiuose nustatytas sąlygas,

1.1.6. III dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje ne anksčiau kaip prieš 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas arba prižiūrintysis veterinarijos gydytojas atliko išvežamoms kiaulėms klinikinį tyrimą ar apžiūrą, patikrino ir nustatė, kad laikomasi šio įsakymo 1.1.11.1.5, 1.1.81.1.9 papunkčių, ir per Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistemą (toliau – TRACES sistema) informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra kiaulių laikymo vieta, į kurią vežamos kiaulės, apie kiaulių išsiuntimą (t. y. TRACES sistemoje užpildė vidaus prekybos sertifikato formą),

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.1.7. šio įsakymo 1.1.6 papunktyje nurodytas VMVT teritorinis padalinys per TRACES sistemą informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra III dalyje esantis išsiuntimo ūkis, apie kiaulių atvežimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.1.8. iš III dalyje esančio išsiuntimo ūkio kiaulės vežamos su valstybiniu veterinarijos gydytoju suderintu kiaulių vežimo maršrutu,

1.1.9. transporto priemonės, kuriomis III dalyje esančio išsiuntimo ūkio vežamos kiaulės:

1.1.9.1. priklauso vežėjui, patvirtintam pagal Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

1.1.9.2. tinkamos kiaulėms vežti,

1.1.9.3. prieš pakrovimą buvo išplautos ir išdezinfekuotos;

1.2. kiaulės iš III dalyje esančių išsiuntimo ūkių į skerdyklas, esančias kitose Lietuvos Respublikos teritorijose, gali būti vežamos nedelsiant paskersti, jeigu:

1.2.1. laikomasi šio įsakymo 1.1.11.1.4 papunkčių nuostatų,

1.2.2. asmuo, siekiantis išvežti kiaules, raštu arba el. paštu VMVT teritoriniam padaliniui, kurio veikimo teritorijoje yra kiaulių išsiuntimo ūkis, pateikia laisvos formos prašymą dėl kiaulių išvežimo nedelsiant paskersti, nurodant šiuos duomenis: III dalyje esančio išsiuntimo ūkio pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys; skerdyklos pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys; registruotos transporto priemonės, kuria bus vežamos kiaulės, valstybinis numeris, kiaulių vežimo maršrutas,

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.2.3. kiaulės vežamos į skerdyklą, patvirtintą pagal Ūkio subjektų patvirtinimo pagal 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES, tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B1-882 „Dėl Ūkio subjektų patvirtinimo pagal 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), iš anksto su VMVT teritoriniu padaliniu suderintu kiaulių vežimo maršrutu be sustojimo arba iškrovimo transporto priemonėje, atitinkančioje šio įsakymo 1.1.9 papunkčio nuostatas,

1.2.4. III dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje ne anksčiau kaip prieš 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas ar prižiūrintysis veterinarijos gydytojas atliko išvežamoms kiaulėms klinikinį tyrimą ar apžiūrą, patikrino ir nustatė, kad laikomasi šio įsakymo 1.2.1–1.2.3 papunkčių, ir per TRACES sistemą informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra skerdykla (t. y. TRACES sistemoje užpildė komercinį dokumentą),

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.2.5. šio įsakymo 1.2.4 papunktyje nurodytas VMVT teritorinis padalinys informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra III dalyje esantis išsiuntimo ūkis, apie kiaulių atvežimą,

1.2.6. į skerdyklą atvežtos kiaulės laikomos ir skerdžiamos atskirai nustatytą dieną, kurią skerdžiamos tik iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalyje nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų atvežtos kiaulės, arba skerdžiamos skerdyklos darbo dienos, kurią vėliau nebeskerdžiamos jokios kitos kiaulės, pabaigoje, o iš jų gauta šviežia kiauliena, iš jos pagaminti pusgaminiai ir gaminiai tiekiami tik Lietuvos Respublikos rinkai ir privalomai ženklinami nacionaliniu sveikumo ženklu ar nacionaliniu atpažinimo žymeniu, kaip nustatyta Nacionalinio atpažinimo žymens ir nacionalinio sveikumo ženklo naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. B1-373 „Dėl Nacionalinio atpažinimo žymens ir nacionalinio sveikumo ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.3. kiaulės iš III dalyje esančių išsiuntimo ūkių į kiaulių laikymo vietas, esančias Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ar III dalyje nurodytose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių, išskyrus Lietuvą, teritorijose, gali būti vežamos tolesniam auginimui (penėjimui) ir veisimui, jeigu:

1.3.1. laikomasi šio įsakymo 1.1.11.1.5 papunkčių nuostatų,

1.3.2. kiaulių išvežimo dieną kiaulės atitinka visus gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus VMVT, tranzito ir paskirties ES valstybių narių kompetentingų institucijų,

1.3.3. asmuo, siekiantis išvežti kiaules, raštu arba el. paštu VMVT pateikia laisvos formos prašymą dėl kiaulių sveikatos reikalavimų suderinimo, kuriame turi būti nurodytas III dalyje esantis išsiuntimo ūkis, kiaulių paskirtis, paskirties vieta, registruotos transporto priemonės, kuria bus vežamos kiaulės, valstybinis numeris, kiaulių vežimo maršrutas,

1.3.4. transporto priemonės, kuriomis III dalyje esančio išsiuntimo ūkio bus vežamos kiaulės:

1.3.4.1. atitinka šio įsakymo 1.1.9 papunkčio nuostatas,

1.3.4.2. įrengtos taip, kad jas galima būtų užplombuoti,

1.3.4.3. įtrauktos į VMVT tvarkomą Transporto priemonių, kuriomis galima vežti kiaules pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 16a straipsnį, sąrašą,

1.3.5. kiaulių siuntai valstybinis veterinarijos gydytojas, vadovaudamasis Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašas), TRACES sistema yra išdavęs nustatytos formos vidaus prekybos sertifikatą (-us), kuriame (-iuose) turi būti padarytas šis papildomas įrašas: „Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 3a straipsnio reikalavimus.“,

1.3.6. kiaulės vežamos pagal VMVT, tranzito ir paskirties ES valstybių narių kompetentingų institucijų suderintą vežimo tvarką ir laikantis Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 16a straipsnio reikalavimų;

1.4. kiaulės iš III dalyje esančių išsiuntimo ūkių į skerdyklas, esančias Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ar III dalyje nurodytose ES valstybių narių, išskyrus Lietuvą, teritorijose, gali būti vežamos nedelsiant skersti, jeigu laikomasi šio įsakymo 1.3.11.3.4, 1.3.6 papunkčių nuostatų ir jeigu kiaulių siuntai valstybinis veterinarijos gydytojas, vadovaudamasis Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašu, TRACES sistema yra išdavęs nustatytos formos vidaus prekybos sertifikatą, kuriame turi būti padarytas šis papildomas įrašas: „Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 4 straipsnio reikalavimus.“;

1.5. kiaulės iš kiaulių laikymo vietų, esančių Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje nurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose (toliau – II dalyje esantys išsiuntimo ūkiai), į kitas kiaulių laikymo vietas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje, gali būti vežamos tolesniam auginimui (penėjimui) ar veisimui, jeigu:

1.5.1. II dalyje esantis išsiuntimo ūkis atitinka Biologinio saugumo priemonių reikalavimus,

1.5.2. kiaulės II dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje buvo laikomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo atvedimo arba patekimo į jį,

1.5.3. ne mažiau kaip 30 dienų iki kiaulių išvežimo iš II dalyje esančio išsiuntimo ūkio į jį arba į jo padalinį (-ius), patvirtintą (-us) VMVT teritorinio padalinio, nebuvo įvežta nė viena kiaulė iš kiaulių laikymo vietų, esančių Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II–IV dalyse nurodytose teritorijose; VMVT teritorinis padalinys II dalyje esančio išsiuntimo ūkio padalinius patvirtina, atsižvelgdamas į kiaulių auginimo ir veisimo ypatumus, ūkio struktūrą, dydį, vykdomą veiklą ir atstumą nuo ūkio iki jo padalinių, jeigu II dalyje esantis išsiuntimo ūkis ir jo padaliniai turi bendrą biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo planą, suderintą su valstybiniu veterinarijos gydytoju,

1.5.4. II dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje per 7 dienas iki kiaulių išvežimo valstybinio veterinarijos gydytojo arba prižiūrinčiojo veterinarijos gydytojo buvo paimti kiaulėms   kraujo mėginiai AKM tyrimui, atliekamam PGR metodu, ir gauti neigiami tyrimo rezultatai, arba jeigu kiaulės kilusios iš veisimo ūkio, esančio kitose nei Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III ar IV dalyje nurodytose teritorijose, kuris ne mažiau kaip 2 kartus per metus yra tikrinamas VMVT teritorinio padalinio, tarp patikrinimų darant ne mažesnę kaip 4 mėnesių pertrauką, kaip nustatyta šio įsakymo 1.1.4.1–1.1.4.3 papunkčiuose, ir kontroliuojamas, kad jame būtų vykdoma pasyvi stebėsena,

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.5.5. II dalyje esančiame išsiuntimo ūkyje ne anksčiau kaip prieš 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas ar prižiūrintysis veterinarijos gydytojas atliko išvežamoms kiaulėms klinikinį tyrimą ar apžiūrą, patikrino ir nustatė, kad laikomasi šio įsakymo 1.5.1–1.5.4 papunkčių, ir per TRACES sistemą informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra kiaulių laikymo vieta, į kurią vežamos kiaulės, apie kiaulių išsiuntimą (t. y. TRACES sistemoje užpildė vidaus prekybos sertifikato formą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.6. kiaulės gali būti vežamos iš kiaulių laikymo vietų, esančių Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje nurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose, į skerdyklas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijose, nedelsiant paskersti, jeigu:

1.6.1. laikomasi šio įsakymo 1.5.1, 1.5.2 ir 1.5.4 papunkčių nuostatų,

1.6.2. kiaulės gimę ir užaugintos toje pačioje kiaulių laikymo vietoje arba į kiaulių auginimo ūkį yra atvežtos iš vieno kiaulių veisimo ūkio, esančio Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I arba II dalyje nurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose arba esančio Komisijos įgyvendinimo spendimo 2014/709/ES priede nenurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose,

1.6.3. kiaulių auginimo ūkis kartu su kiaulių veisimo ūkiu turi bendrą biologinio saugumo priemonių planą, patvirtintą VMVT teritorinio padalinio valstybinio veterinarijos gydytojo, ir VMVT teritorinio padalinio išduotą leidimą vežti kiaules iš kiaulių veisimo ūkio į kiaulių auginimo ūkį, iš kurio kiaulės bus vežamos į skerdyklą nedelsiant paskersti,

1.6.4. kiaulės vežamos į skerdyklą, patvirtintą pagal Tvarkos aprašą, iš anksto su VMVT teritoriniu padaliniu suderintu kiaulių vežimo maršrutu be sustojimo arba iškrovimo plombuotoje transporto priemonėje, atitinkančioje šio įsakymo 1.3.4.1–1.3.4.3 papunkčių reikalavimus,

1.6.5. VMVT teritorinis padalinys kiaulių auginimo ir veisimo ūkius tikrina ne mažiau kaip 4 kartus per metus kas 3 mėnesius,

1.6.6. ne anksčiau kaip prieš 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas ar prižiūrintysis veterinarijos gydytojas atliko išvežamoms kiaulėms klinikinį tyrimą ar apžiūrą, patikrino ir nustatė, kad laikomasi šio įsakymo 1.6.1–1.6.5 papunkčių, ir per TRACES sistemą informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra skerdykla, į kurią vežamos kiaulės, apie kiaulių išsiuntimą (t. y. TRACES sistemoje užpildė komercinį dokumentą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.7. kiaulės gali būti vežamos tolesniam auginimui, veisimui arba nedelsiant paskersti iš kiaulių laikymo vietų, esančių Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje nurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose, į kitų ES valstybių narių teritorijas, nurodytas Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ar III dalyje, arba trečiąsias šalis, jeigu

1.7.1. laikomasi šio įsakymo 1.3.2, 1.3.6, 1.5.1–1.5.4 papunkčių nuostatų,

1.7.2. asmuo, siekiantis išvežti kiaules, raštu arba el. paštu VMVT pateikia laisvos formos prašymą dėl kiaulių sveikatos reikalavimų suderinimo, kuriame turi būti nurodytas II dalyje esantis išsiuntimo ūkis, kiaulių paskirtis, paskirties vieta, registruotos transporto priemonės, kuria bus vežamos kiaulės, valstybinis numeris, kiaulių vežimo maršrutas,

1.7.3. transporto priemonės, kuriomis II dalyje esančio išsiuntimo ūkio bus vežamos kiaulės atitinka šio įsakymo 1.3.4.1–1.3.4.3 papunkčių reikalavimus,

1.7.4. kiaulių siuntai valstybinis veterinarijos gydytojas, vadovaudamasis Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašu, TRACES sistema yra išdavęs nustatytos formos vidaus prekybos sertifikatą ir (ar) eksporto sertifikatą (tik vežant kiaules į trečiąsias šalis), kuriame (-iuose) turi būti padarytas šis papildomas įrašas: „Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 3 straipsnio reikalavimus.“

1.8. kiaulės iš kiaulių laikymo vietų, esančių Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalyje nurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose ir Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nenurodytose Lietuvos Respublikos teritorijose (toliau – AKM neužkrėstoje teritorijoje esantis išsiuntimo ūkis), į kitas kiaulių laikymo vietas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijose, gali būti:

1.8.1. vežamos tolesniam auginimui (penėjimui) ir veisimui, jeigu AKM neužkrėstoje teritorijoje esančiame išsiuntimo ūkyje ne anksčiau kaip prieš 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas ar prižiūrintysis veterinarijos gydytojas atliko išvežamoms kiaulėms klinikinį tyrimą ar apžiūrą, patikrino ir nustatė, kad kiaulės yra kliniškai sveikos ir per TRACES sistemą informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra kiaulių laikymo vieta, į kurią vežamos kiaulės, apie kiaulių išsiuntimą (t. y. TRACES sistemoje užpildė vidaus prekybos sertifikato formą),

1.8.2. vežamos skerdimui į Lietuvos Respublikoje esančias skerdyklas, jeigu AKM neužkrėstoje teritorijoje esančiame išsiuntimo ūkyje ne anksčiau kaip prieš 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas ar prižiūrintysis veterinarijos gydytojas atliko išvežamoms kiaulėms klinikinį tyrimą ar apžiūrą, patikrino ir nustatė, kad kiaulės yra kliniškai sveikos ir per TRACES sistemą informavo VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje yra skerdykla, apie kiaulių išsiuntimą (t. y. TRACES sistemoje užpildė komercinį dokumentą);

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

1.9. šiame įsakyme nurodytoms perkeliamų kiaulių siuntoms nereikia pildyti Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje, kurių formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“. Prireikus tokias siuntas gali lydėti popierinis komercinis dokumentas arba vidaus prekybos sertifikatas, atspausdintas iš TRACES sistemos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. B1-760 „Dėl kiaulių perkėlimo Lietuvos Respublikoje“;

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-264 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių, nurodytų įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, taikymo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u r o d a u VMVT teritoriniams padaliniams:

3.1. pagal kompetenciją vykdyti šio įsakymo 1 punkte nustatytas funkcijas;

3.2. užtikrinti, kad skerdyklose kiaulių patikrinimą prieš skerdimą atliekantys valstybiniai veterinarijos gydytojai patikrintų, ar apie kiaulių vežimą į skerdyklą buvo šio įsakymo 1.2.4, 1.6.6, 1.8.2 papunkčiuose nustatyta tvarka informuoti atitinkami VMVT teritoriniai padaliniai, ir kad skerdyklose kiaulių patikrinimą prieš skerdimą atliekantys valstybiniai veterinarijos gydytojai, nustatę pažeidimų, nedelsiant apie tai informuotų atitinkamus VMVT teritorinius padalinius;

3.3. kiaulių paskirties vietose pasirinktinai patikrinti kiaulių siuntas (ne mažiau kaip vieną iš dvidešimties), apie kurių išvežimą iš išsiuntimo ūkio turėjo būti informuoti atitinkami VMVT teritoriniai padaliniai šio įsakymo 1.1.6, 1.5.5, 1.8.1 papunkčiuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

 

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, Veterinarijos sanitarijos ir Skubios veiklos skyriams.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Darius Remeika

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-881, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19534

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-754 „Dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų“ pakeitimo