Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19298

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl dokumentų formų pATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 1 d. Nr. 4-750

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 4.2 papunkčiu,

t v i r t i n u  pridedamas:

1. prašymo išduoti eksporto licenciją (individualią, visuotinę) eksportuoti dvejopo naudojimo prekes arba individualią dvejopo naudojimo prekių tarpininkavimo paslaugų licenciją formą (EK-1);

2. prašymo išduoti eksporto licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) eksportuoti karinę įrangą arba išduoti siuntimo Europos Sąjungoje licenciją (individualią, visuotinę) siųsti karinę įrangą formą (EK-2);

3. prašymo išduoti importo licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) arba individualią įvežimo iš valstybės narės licenciją įvežti karinę įrangą formą (EK-3);

4. prašymo išduoti tranzito licenciją karinę įrangą vežti tranzitu formą (EK-4);

5. prašymo išduoti tarpininkavimo licenciją derėtis, rengti arba vykdyti sandorį tarp licencijoje nurodyto pirkėjo ir pardavėjo dėl nurodytos karinės įrangos perdavimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos valstybės narės teritorijos arba trečiosios šalies teritorijos į bet kurią kitą trečiąją šalį formą (EK-5);

6. prašymo išduoti galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą (importo sertifikatą, galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą) strateginėms prekėms formą (EK-6);

7. individualios eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą formą (EK-7);

8. individualios eksporto licencijos laikinai išvežti karinę įrangą formą (EK-8);

9. visuotinės eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą formą (EK-9);

10. individualios importo licencijos importuoti karinę įrangą formą (EK-10);

11. individualios importo licencijos laikinai įvežti karinę įrangą formą (EK-11);

12. visuotinės importo licencijos importuoti karinę įrangą formą (EK-12);

13. tranzito licencijos vežti tranzitu karinę įrangą formą (EK-13);

14. tarpininkavimo licencijos derėtis, rengti arba vykdyti sandorį tarp licencijoje nurodyto pirkėjo ir pardavėjo dėl nurodytos karinės įrangos perdavimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos valstybės narės teritorijos arba trečiosios šalies teritorijos į bet kurią kitą trečiąją šalį formą (EK-14);

15. visuotinės siuntimo Europos Sąjungoje licencijos siųsti karinę įrangą formą (EK-15);

16. individualios siuntimo Europos Sąjungoje licencijos siųsti karinę įrangą formą (EK-16);

17. įvežimo iš valstybės narės licencijos formą (EK-17);

18. importo sertifikato strateginėms prekėms formą (EK-18).

 

 

Ūkio ministras                                                                                                 Evaldas Gustas

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Individualios importo licencijos importuoti karinę įrangą forma (EK-10) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Individualios importo licencijos laikinai įvežti karinę įrangą forma (EK-11) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Visuotinės importo licencijos importuoti karinę įrangą forma (EK-12) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Tranzito licencijos vežti tranzitu karinę įrangą forma (EK-13) pagal sprendimą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Tarpininkavimo licencijos derėtis, rengti arba vykdyti sandorį tarp licencijoje nurodyto pirkėjo ir pardavėjo dėl nurodytos karinės įrangos perdavimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos valstybės narės teritorijos arba trečiosios šalies teritorijos į bet kurią kitą trečiąją šalį forma (EK-14) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Visuotinės siuntimo Europos Sąjungoje licencijos siųsti karinę įrangą forma (EK-15) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Individualios siuntimo Europos Sąjungoje licencijos siųsti karinę įrangą forma (EK-16) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Įvežimo iš valstybės narės licencijos forma (EK-17) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Importo sertifikato strateginėms prekėms forma (EK-18) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Prašymo išduoti eksporto licenciją (individualią, visuotinę) eksportuoti dvejopo naudojimo prekes arba individualią dvejopo naudojimo prekių tarpininkavimo paslaugų licenciją forma (EK-1) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Prašymo išduoti eksporto licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) eksportuoti karinę įrangą arba išduoti siuntimo Europos Sąjungoje licenciją (individualią, visuotinę) siųsti karinę įrangą forma (EK-2) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Prašymo išduoti importo licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) arba individualią įvežimo iš valstybės narės licenciją įvežti karinę įrangą forma (EK-3) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Prašymo išduoti tranzito licenciją karinę įrangą vežti tranzitu forma (EK-4) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Prašymo išduoti tarpininkavimo licenciją derėtis, rengti arba vykdyti sandorį tarp licencijoje nurodyto pirkėjo ir pardavėjo dėl nurodytos karinės įrangos perdavimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos valstybės narės teritorijos arba trečiosios šalies teritorijos į bet kurią kitą trečiąją šalį forma (EK-5) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Prašymo išduoti galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą (importo sertifikatą, galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą) strateginėms prekėms forma (EK-6) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Individualios eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą forma (EK-7) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Individualios eksporto licencijos laikinai išvežti karinę įrangą forma (EK-8) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

Visuotinės eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą forma (EK-9) pagal įsakymą Nr. 4-803

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-803, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22014

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 4-750 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo