Suvestinė redakcija nuo 2019-07-02 iki 2020-09-14

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01144

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. T-1043

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 1, 3, 4 straipsniais, 5 straipsnio 6 punktu, 6 straipsniu, 7 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 14, 15 straipsniais,  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2018 m. rugpjūčio 8 d.  įsakymu Nr. A1-428/V-894/V-691/1V-579 „Dėl savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. vasario 1 d. rekomendacijomis miestų ir rajonų savivaldybių merams, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-480 „Dėl Šeimos tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2018 m. rugsėjo mėn. 27 d. raštu Nr. G-3512-(8.6) „Dėl reikalavimo pateikimo“ Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti šią Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybą:

1.1. Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė;

1.2. Aldona Januševičienė, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-49, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10655

 

1.3. Aldona Jurelevičienė, Vėriškių bendruomenės pirmininkė; 

1.4. Audronė Beresnevičienė, Radviliškio rajono gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ pirmininkė;

1.5. Kristina Vasiliauskienė, Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro pirmininkė;

1.6. Skaidra Dišlė, Šeimos labdaros fondo pirmininkė, Radviliškio rajono Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto narė,;

1.7. Justinas Kvėglis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-49, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10655

 

1.8. Rimvydas Aleknavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius);

1.9. Živilė Laurutienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė;

1.10. Skaidrė Armonienė, laikinai einanti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė.

2. Skirti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąjį specialistą Iloną Gvazdžiauskienę, Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sekretoriumi.

3. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatų naują redakciją (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. T-583 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-1043

 

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos (toliau – Šeimos taryba) nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Šeimos taryba veikia visuomeniniais pagrindais, kaip patariamasis kolegialus organas, teikiantis rekomendacinio tipo pasiūlymus.

3. Šeimos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Vykdydama savo veiklą, Šeimos taryba bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja.

 

II. šeimos TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5. Savivaldybės šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti šeimos stiprinimo funkcijas ir stiprinti savivaldybės institucijų ar įstaigų ir šeimų organizacijų bei su šeimomis dirbančių organizacijų bendradarbiavimą, analizuoti, stebėti ir vertinti savivaldybės teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje rengimą ir įgyvendinimą, teikti savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimos stiprinimu savivaldybėje, nustatymu ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, teikti savivaldybių institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje veiksmų įgyvendinimo tobulinimo.

6. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Šeimos taryba vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

6.2. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimos stiprinimu savivaldybėje, šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu bei įgyvendinimu,  šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat dėl:

6.2.1. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) savivaldybėje plėtros;

6.2.2. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo;

6.2.3. šeimos socialinės gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo;

6.2.4. sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimo;

6.2.5. saugios aplinkos šeimoje ir šeimai kūrimo ir stiprinimo;

6.2.6. viešųjų paslaugų šeimoms prieinamumo ir efektyvumo gerinimo;

6.2.7. kitų šeimoms aktualių klausimų;

6.3. teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, įgyvendinimo tobulinimo;

6.4. Savivaldybės tarybai paprašius, teikia ataskaitą apie savo veiklą;

6.5. informuoja visuomenę apie Šeimos tarybos tikslus ir veiklą;

6.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. ŠeimoS TARYBOS TEISĖS

 

7. Šeimos taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeima susiję klausimai;

7.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų informaciją šiuose nuostatuose numatytoms Šeimos tarybos funkcijoms vykdyti;

7.3. kviesti į savo posėdžius valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus;

7.4. organizuoti savivaldybėje diskusijas šeimoms aktualiais klausimais;

7.5. skleisti ir dalytis savo patirtimi su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, kitų savivaldybių Šeimos tarybomis;

7.6. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja, sprendžiant šeimoms aktualius klausimus.

 

IV. Šeimos TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Šeimos taryba sudaroma ir jos sudėtis keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

9. Šeimos taryba sudaroma visuomeniniais pagrindais. Šeimos taryba sudaroma iš 5 savivaldybės administracijos padalinių, institucijų ar įstaigų atstovų ir iš 5 nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja, atstovų.

10. Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Šeimos taryba iš savo narių išsirenka pirmojo posėdžio metu. Jeigu Šeimos tarybos pirmininku išrenkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, tai Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojas turi būti renkamas iš savivaldybės institucijų ar įstaigų atstovų ir atvirkščiai.

11. Šeimos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

11.1. Šeimos tarybos narys atsistatydina savo noru;

11.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

11.3. jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

12. Pagrindinė Šeimos tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

13. Šeimos tarybos posėdžiai kviečiami prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Posėdžius organizuoja Šeimos tarybos pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas.

14. Šeimos tarybos darbui vadovauja Šeimos tarybos pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas.

15. Šeimos tarybos pirmininkas:

15.1. organizuoja Šeimos tarybos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. nustato Šeimos tarybos posėdžio laiką ir vietą;

15.3. pasirašo Šeimos tarybos posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Šeimos tarybos veikla;

15.4. kontroliuoja Šeimos tarybos pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, kitoms savivaldybės institucijoms ir įstaigoms;

15.5. veikia Šeimos tarybos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Šeimos tarybos narius;

15.6. prireikus duoda pavedimus kitiems Šeimos tarybos nariams.

16. Šeimos tarybos sekretorius skiriamas Savivaldybės tarybos sprendimu ir jis nėra Šeimos tarybos narys.

17. Šeimos tarybos sekretorius:

17.1. informuoja Šeimos tarybos narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę.

17.2. parengia ir pateikia Šeimos tarybai svarstomu klausimu būtinus dokumentus;

17.3. rašo posėdžio protokolą;

17.4. pasirašo Šeimos tarybos posėdžio protokolą;

17.5. organizuoja Šeimos tarybos pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, kitoms savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.

18. Šeimos taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (Šeimos tarybos sekretorius neturi balso teisės). Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Šeimos tarybos pirmininko (kai jo nėra – Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas. Jeigu Šeimos tarybos narys nesutinka su Šeimos tarybos narių priimtu sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskira nuomonė įrašoma Šeimos tarybos posėdžio protokole.

19. Šeimos tarybos sprendimai įforminami Šeimos tarybos posėdžių protokolais.

20. Šeimos tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Šeimos tarybos protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

22. Šeimos tarybą techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos skyrius.

_________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-49, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10655

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-01-24 sprendimo Nr. T-1043 „Dėl Šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo